Klasická novoveká filozofia - Thomas Hobbes (1588 - 1679)

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Klasická novoveká filozofia - Thomas Hobbes (1588 - 1679)

- právom sa zaraďuje medzi zakl. novovekej filozofie, a to najmä sv. sociálnou filozofiou
- syn jednoduchého dedinského farára
- skončil štúdium na uni v Oxforde
- ako vychovávateľ v šľachtickej rodine mal možnosť absolvovať 3 cesty po Európe, kt. významne ovplyvnili jeho filozof. tvorbu
- bol svedkom a účastníkom revolučných premien v Anglicku a plnil viacero diplomat. poslaní
- získal veľa podnetov na uvažovanie o št., jeho podstate, zmysle a funkciách

gnozeológia
- zaujal stanovisko medzi empirizmom a racionalizmom
- uznáva síce zmyslový pôvod poznania, ale zdôrazňuje význam (racionálnej) abstrakcie: len o ňu sa môže opierať vedecké poznanie
- uvedomuje si, že nepresné používanie všeobecných termínov môže viesť k omylom typickým pre špekulatívnu filozofiu a scholastiku
- abstrakcie sú iba „mená", reálne jestvujú len jednotlivé veci - nominalista

- je tvorcom 1. matematickomaterialistického systému

- v Základoch filozofie (pozostávajú z 3 častí: O telese, O človeku, O občanovi) vychádza zo zákl. pojmu „teleso"; telesom je nielen materiálny ale napr. aj št.; interakcie medzi „telesami" sa riadia zákonmi mechaniky

Leviathan (1651)
- spis
- počiatok nového prístupu k spoločnosti, jej novej filozofie a napokon aj novovekej politológie
- Leviathan - hrôzostrašný panovník, kt. vytvára mier, v rukách má meč (znak súdnej a brannej moci), a žezlo (symbol legálnosti moci)
- Leviathan - biblický tvor, štát ako „umelé teleso" - je schopný požierať vš. okolo seba vrátane vlastných tvorov
- vznikol, keď ľudia zistili, že nemôžu žiť v pôvodnom stave absolútnej slobody (človek v tomto stave totiž uplatňuje sv. neohraničenú slobodu voči vš. ostatným)
- vzniká vojna „všetkých proti všetkým", stav keď „človek človeku je vlkom"
- možno ho prekonať iba tak, že človek sa vzdá časti sv. slobody odovzdá ju do rúk vládcu
- ľudí k tomu vedie pud sebazáchovy
- toto „odovzdanie" má charakter spoločenskej zmluvy, kt. je zákl. štátneho spolužitia
- bol zástancom absolutistickej monarchie ako najoptimálnejšej formy vlády
- v tom čase mal na to viacero dôvodov, o.i. predpokladal, že koncentrácia moci v rukách jedného osvieteného panovníka bude najlepšou prekážkou rozličných odstredivých tendencií v št. - št. = produkt ľudského rozumu (nie prír. ani náboženský poriadok)
- (koncepciu jeho št. napadol Kant).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?