Ján Kalinčiak Reštavrácia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2517×

Příbuzná témataJán Kalinčiak Reštavrácia

Obsah


A) Spoločenská situácia v slovenskom romantizme
a) Zemianstvo......................................................................................str.3

B) Ján Kalinčiak
a) Životopis + tvorba...........................................................................str.4-5

C) Reštavrácia

a) Dej.........................................................................................................str.6
b) Charakteristika hlavných postáv....................................................str.7-10
c) Problémy a konflikty..........................................................................str.11
d) Kompozícia a štýl.................................................................................str.12-13
Zemianstvo

Privilegovaná vrstva obdobia feudalizmu, ktorá mala svoje výsady, panstvá(kaštiele, majere), erb.Žili z práce poddaných. Boli volení do župných úradov.Slovenskí zemania sa chceli podobať maďarským, preto sa pomaďarčovali.V polovici 19.storočia upadá.Spisovatelia prvej generácie realistov(najmä VAJANSKÝ a KUKUČÍN) sa zamýšľali nad návratom zemianstva do slovenského tábora a nad úlohou zemianstva v národnom živote.Za čias Vajanského mladosti malo zemianstvo významný podiel na politickom živote v Uhorsku.Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní r.1867 prevzala v Uhorsku politickú a hospodársku moc maďarská buržoázia.Svoju nadvládu využívala na premenu mnohonárodnostného Uhorska na jednonárodný štát.Táto politika mala dopad na slovenské zemianstvo, ktoré sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch odnárodňovalo a ťažko sa prispôsobovalo novým, buržoáznym podmienkam.Autori v tomto období poukazovali najmä na úpadok zemianstva a snažili sa ho dostať späť do slovenského národa.
Kalinčiak mu nedáva šancu na prežitie a potom zaniká.Najlepší obraz života a správania sa slovenských zemanov podáva jeho dielo Reštavrácia.Zachytil tu zemianstvo na Slovensku tesne pred jeho neodvratným pádom, ale predsa ešte v čase, keď z času na čas ožívala jeho sláva, najmä pri reštavráciách.
Reštavráciou sa nazývali voľby úradnikov. Právo voliť mala len šľachta.Slovenskí zemani- drobná šľachta sa skoro neodlišovala od ľudu, lebo boli na mizine, no mohli voliť.

Pri svojej biede predávali svoje volebné hlasy tej strane, ktorá podplácala, kŕmila, opíjala.


Ján Kalinčiak-životopis+tvorbaNajvýznamnejší a najkritickejší štúrovským prozaik, ktorého tvorba smerovala k realizmu. V štyridsiatych rokoch patril medzi najplodnejších literárnych tvorcov.Jeho historické povesti sa líšia od prác súčasníkov.Na historickom pozadí zobrazuje ľudské vášne a drámy.Nedodržiava ani dobovú schému, podľa ktorej dobro víťazilo nad zlom.U Kalinčiaka hynú postavy dobré aj zlé. V jeho povestiach sú konflikty jednotlivca so spoločnosťou, lásky a povinnosti, srdca a rozumu. Súčasťou jeho tvorby bola literárnokritická činnosť.Bol proti napodobňovaniu ľudovej slovesnosti,proti klasicistickej poézii a obraňoval klasicizmus.Zdôrazňoval zobrazovanie objektívnej reality.Bol náročný a kritický nielen voči iným,ale aj k svojej tvorbe.Svojou literárnou,teoretickou,publicistockou a pedagogickou činnosťou patril k najvyhranejším osobnostiam štúrovskej generácie. Narodil sa 10.augusta 1822 v Hornom Záturčí v rodine evanjelického farára.Veľký vplyv na jeho neskoršiu tvorbu mala matka,zemianka z Vrútok, bola vraj živou kronikou všetkých zemianskych rodín v Turci a rada mu o nich v detstve rozprávala.Otec zas mal záľubu v histórii.Od roku 1831 pôsobil vo Svätom Jáne v Liptove. Školské roky si odbavil v Gemeri, kde sa naučil po maďarsky, a v Levoči.Roku 1839 prišiel do Bratislavy a hneď vstúpil do krúžku slovenskej mládeže (Spoločnosť česko-slovanská) Na schôdzkach Ústavu vystupoval s básňami,v ktorých sa vyznával z vernosti k slovenskému rodu a k Slovanstvu. Túžbu predstaviť aj slovenskému ľudu hrdinské postavy z jeho minulosti , tak vyznela i jeho epická báseň Králův stůl(Tatranka 1842 ). Jeho lite- rárne začiatky sú druhovo i žánrovo pestré. Zaoberal sa literárnou kritikou i prekladmi, písal poéziu a ako jeden z mála štúrovskej generácie prózu.Horlivo písal básne, historické prózy, ba dokonca aj humoristické poviedky do študentského časopisu Buben. Jeho ro- mantické básne vyjadrujú bojovnosť, túžbu po čine nemožnosť ho uskutočniť, napr. v znárod -nenej bojovnej básni Bojovník a Šuhaj zabitý , ale aj sklamanie v láske,báseň Márii. Už počas štúdií si získal meno najlepšieho poviedkara.Z tohto obdobia je známa historická povesť Bozkovci(1842)z čias Matúša Čáka,ktorého idealizoval podobne ako ostatní štúrovci.(Gróf F.Pulszky v nej zistil prejav uhorského vlastenectva).V októbri 1843 odišiel na štúdium do Halle, kde sa venoval filológii a histórii.Po dvoch rokoch sa vrátil a pôsobil ako vychovávateľ vo Vindšachte.

Zmysly lásky v živote človeka podriadil sujet svojich predvolučných povestí.V Milkovom hrobe(1845) z čias kráľa Matiáša sa Milko zriekne svojej lásky,aby zachránil Žilinu pred pomstou svojho soka.Tu šlo Kalinčiakovi o to,aby vzbudil v slovenskom čitateľovi záujem o dejiny národa. Na odporúčanie Ľ.Štúra sa r.1846 stal rektorom nižšieho gymnázia v Modre.Štúr mu po revolúcii vyčítal,že sa nezúčastnil na povstaní, kritizoval jeho ľúbostné city a nezdal sa mu dosť národne zanietený,ale opäť sa s ním zblížil.Bol Štúrovou oporou v najťažších rokoch a bol svedkom jeho posledných chvíľ.Krvná pomsta je hlavným motívom povesti Bratova ruka(1846).Najkrajšou romantickou povesťou je Púť lásky(1847). Svätý Duch(1848), v ktorej zachytáva život a povahu slovenských zemanov.O tom,ako láska rozpúta nenávisť i medzi bratmi,rozpráva v povesti Serbianka. Povesť Mládenec slovenský(1848),ktorá najužšie súvisí so štúrovskými ideálmi.S podobnou myšlienkou sa stretávame i v rozsiahlej povesti Knieža liptovské(1852).K ,,romantickej" problematike svojej mladosti sa Kalinčiak vracia aj neskoršie, ako to dokazuje jeho povesť Láska a pomsta,uverejnená v roku 1858. V roku 1858 ho vymenovali za dočasného riaditeľa gymnázia v Tešíne,kde podporoval české a poľské národné osvetové snahy a presadzoval svoje názory na výchovu a vyučovanie. V lete nasledujúceho roka napísal pre Viktorinov almanach Lipa Reštavráciu(1860).K Sládkovičovi a k otázkam národného umenia sa vrátil v Rozpomienkach na Andreja Sládkoviča(Soko 1862).Kalinčiak sa inšpiroval aj miestnymi povesťami.V povesti Mních(1864) francúzsky mních-johanita skamenie, keď chce uniesť dcéru pána liptovského zámku.Kalinčiakovým posledným dielom je historická povesť Orava,uverejnená v časopise Orol 1870.Mal ťažkosti s nadriadeným úradom a roku 1869 ho predčasne penzionovali.Vrátil sa do Martina a r.1870 prevzal redigovanie literárneho mesačníka Orol.Netešil sa však dlho tejto práci - 16.júna 1871 zomiera.Jeho náhrobok na martinskom cintoríne nesie nápis: ,,Hranica života, ale nie lásky."
Dej

Dej sa odohráva v období pred reštavráciou.V Záhorskej stolici je rušno.O miesto vicišpána sa uchádzajú dvaja najbohatší zemania: Adam Bešeňovský a Ján Potocký.Rodina Levických sa pridáva striedavo na stranu Bešeňovských a Potockých.Každý poriada veľké hostiny, častujú svojich hostí a snažia sa podplácaním získať čo najviac prívržencov.Aj v dome Bešeňovských je veselo. Je tu aj chudobný zeman Štefan Levický, ktorému sa páči Bešeňovského dcéra Anuľka, no Adam ju chce vydať za grófa Želinského.Aby však nestratil hlasy zo strany Levických, sľubi, že ak sa Štefan stane vicišpánom Anuľka bude jeho.

On však vedel, že sa vicišpánom len tak ľahko nestane.Bol tu však jeho strýko Ondrej, ktorý sa rozhodol pomôcť. Adam Bešeňovský však osobne príde za ním, a chce sa mu pomstiť, no Ondrej Levický ho vyvedie na posmech. Ten sa dohovoril s Potockým, že bude na jeho strane a nazháňa mu veľa voličov,no musí urobiť Štefana druhým vicišpánom. Ondrej získa Matiáša Bešeňovského (vábnika), ktorému vyplatí 100 zlatých dukátov.No Matiáš sa neskôr pridá na stranu Adama Bešeňovského, pretože mu vyplatil 200 zlatých.Za porušenie prísahy ho musia potrestať.Ondrej Levický prichystá nástrahu, prívrženci Potockého Matiáša chytia a postavia pred fingovaný súd.Aby bolo víťazstvo isté, Ondrej Levický zadržal niekoľko voličov zo strany Bešeňovského.Potocký sa intrigami stáva víťazom volebného zápasu a prvým vicišpánom a Štefana spravil druhým vicišpánom.Na Štefanovej svadbe s Anuľkou sa Bešeňovskí s rodinou Levických pomerili.Štefan sa onedlho stal prvým vicišpánom. Charakteristika hlavných postáv

ADAM BEŠEŇOVSKÝ


,,.. v Zahorskej stolici bo tu býval pán Adam Bešeňovský, od pätnásť rokov prvý vicišpán a tak hlava všetkého, čokoľvek sa v stolici od toľko rokov robilo."/1
,,Bol totiž dieťa chudobných zemianskych rodičov, poslali ho do školy ta, kde učenie najmenej stálo..."/2
Je typickým zemanom s hrdosťou.
Oženil sa s vdovou Karáčovskou, ktorá ho v závere štúdia podporovala a poslala do lepšej školy v Pešti. Bol vzdelaný- ,,Pán Adam bol dobrý latinár a poznal v Horácovi každý riadok, a keď prišla reč o Cicerovi, to len tak z rukáva sypal jeho pekné výpovede..."/18
Ľudia si ho vážili, uctievali, vyvolávali ,,jeho milosť pán Adam Bešeňovský- pýcha našej slávnej famílie?-Vivat!"/5 , ,,Adam je dobrý pán, on pred krivdou bráni, rád ho vidí zeman, radi ho i páni."/21
Majú veľký bohatý dom, v Radošovciach,. ,,Tak sa stal veľmi majetným človekom."/4 Tu sa schádzajú jeho voliči pred reštavraciou.
Je pohostinný- ,,bo pán vicičpán chcel ukázať svoje bohatstvo, tak aj svoju pohostinnosť"/7 je Je pokrytecký-,,Ako domáci pán musel všetko zniesť, pred reštavráciou každé slobodné slovo i najchudobnejšieho zemana so sladkou tvárou prijať."/8
Opatrný, prešibaný, počuje len, to čo treba počuť, s každým sa snažil byť zadobre kvôli volebným hlasom.

,, ...náš pán Adam, čo sa nikdy nezabúda spýtať , ako sa máva moja stará a ju nikdy nezabudne pozdravovať i s celou famíliou.To je chlebovaný pán..."/9 a rozvážny, vypočítavý, všetko si vopred rozmyslí ,zváži pre a proti ,, ...keď si až na vlas premyslel...,ako jeho veci stoja i u grófa,i u jeho dieťaťa, i u Štefana,i u zemanov,a podľa toho potom usporia- dať svoje ďaľšie pokračovanie..."/24
K svojmu synovcovi Štefanovi nebol nikdy štedrý(lakomý),nanajvýš mu pohodil dvadsiatnik ,,akoby sa s najväčším miláčikom mal rozlúčiť..."/12 a nejaké staré háby a bol sebecký, ,, ...lebo on ešte radšej,ako druhí ľudia ruku otváral na prijímanie než na vydávanie."/10 i keď jeho sestra(Štefanova matka) sa spoliehala na jeho pomoc. ,, Kto sa ručí, ten sa muží, takže neborka vždy bez potechy odchádzala."/11 No však bol šetrný-,,...babka k kabce,budú kapce i nohavice..."/25 a však Štefana len využíval vo svoj vlastný prospech.
Má švárnu dcéru Anuľku.,, Jediné svoje dieťa mal Adam rád a bol viac naň pyšný ako na všetko iné na svete."/13 , starostlivý-,,...bol so svojím dieťaťom vždy úprimný, vždy k nemu dobrý, milujúci otec."/14 Nedá dopustiť na svoju rodinu. ,,...mnoho drží na seba a na svoju rodinu."/15
Svoju dcéru chce vydať za grófa. ,,za akého šťastlivého človeka by sa držal, keby mohol vstúpiť do bližšieho priateľstva s ním."/16 , ,, ...a k tomu jeho majetok prirovnal sa grófovmu."/17 Rád by sa pýšil grófskym príbuzenstvom. ,,...teraz ale, keď on viac na svojich, seberovných nehľadí,ale za grófmi zháňa."/19
Nechcel mať Štefana za zaťa, aj keď sa s Anuľkou mali radi, no však dal mu podmienku ,,...že keď Štefan bude vicišpánom, potom dostane Anuľku, ale pomyslel si:Na svätého Vida, čo nebude nikda."/20 -neúprimný
No však snažil sa ju prehovoriť ,, ...a pomysli si , aká by to bola i pre mňa i pre matku radosť, keby naše jediné dieťa nielen do grófskej rodiny prišlo..."/22
Je namyslený,falošný,,Pomôže ten -pokiaľ je nie po reštavrácii,áno;ale potom?-Potom sa nafúka ,naduje ako moriak..."/77
Adamovým nepriateľom je Potocký a po prehre ho polomŕtveho položili do koča, nevedel prijať porážku.,, i sa červenal,i bledol,i žltol,i belasel..."/23 ,,Najhoršie to vyzeralo s Adomm Bešeňovským.O Štefanovi Levickom a jeho matke,svojej sestre, nechcel počuť ani slova."/40

Anuľka

Málo výrazná postava, pôsobí sviežim dojmom, veľmi pekná-,,...bo jeho jediné dieťa bolo švihlé ako ľalia,krásne ako ruža..."/26 vtipná, roztopašná, rada si doberá ľudí, ale aj láskavá. Má rada Štefana ,,Ach, rada ťa, rada ťa ako mačka vtáčka a strelec zajačka,ty moje potešenie..."/27,,Ty môj roztomilý, preutešený Filípok z konopí,"/28 a je mu verná, vyzývala ho,aby sa jej nevzdal,, Nuž staň sa vicišpánom,postav sa pred môjho otca,..."/38
Nedá sa oslniť grófskym titulom.,, ale keď ho ani ešte neznám,nuž sa mi hádam preto ani jedno z obidvoch nepáči."/29

Štefan Levický

,,pán slúžny Levický je hodný šuhaj..."/31
,,...pán slúžny Štefan Levický ,šuhaj mladý, ale vrtký a švárny ,a k tomu taký prívetivý..."/32
Syn Adamovej sestry.Jeho otec bol zámožný zeman v Leviciach, rád sa súdil o majetok. (nevedel gazdovať, dával zeme do zálohy a zomrel, keď mal Štefan rok).

Matka chce dať sy - na na štúdiá, ale brat Adam nepomôže, musí pomôcť otcova rodina. Štefan je veľmi múdry, bystrý, a usilovný ,,Ostatne bol usilovný človek, bo bieda je najlepší majster,..."/34
Bol odolný-,,bol zdravý ako lipa, čerstvý ako ryba a mocný ako buk..."/35, prešibaný-,,...lebo bol chlapec malý,ale huncút zralý"/36
Mal rád Anuľku,no zo začiatku si nie je istý jej láskou,a aby si ju mohol zobrať za ženu má podmienku .,,Ale počuješ,kebys´ ma vskutku rada mala -nuž by ťa jedno slovo otcovi dané od grófa priviedlo k Štefanovi..."/41
Adam si ho vezme k sebe.,,Štefan ale pri ujcovi nielenže sa vycvičil v úradných veciach, ale i skoro a bez očakávania stal sa slúžnym..."/33 ,,Ale on aj bol dušou domu pána vicišpána Adama Bešeňovského;jeho vlastnej sestry syn,vychovaný takrečeno v jeho dome, bol obzvlášť v posledných rokochpokladaný za úda jeho rodiny."/42
Organizuje všetky rokovania a hostiny v dome,, pán Štefan usadzoval a im jedlá dávať rozkazoval,vína im nalieval..."/30 a je pohostinný a zdvorilý i voči nepriateľovi.,,Štefan mu stisol ruku....Nech sa vám len páči dnu."/43
Vďaka strýkovi Ondrejovi sa stane druhým vicišpánom.,,Tak sa stal Štefan Levický druhým vicišpánom,a tu bys´ len bol videl radosť jeho celej famílie!"/37
Po výhre ho celá rodina uctievala- ,,Levickovci boli pyšní na vicišpána zo svojho rodu, takže
už pred domom ,kde býval,klobúky snímali..."/39

Ondrej Levický

,, pán už obstarný, nedbajúc na svoju zovnútornosť, ktorý si práve preto fúzy až po kútiky úst obsrtihúval..."/44
Na pohľad smiešna postava, nosil dávno nemoderné šaty a fúzy,,a potom nosil kaput, čo si ešte za jurátstva kúpil, s dlhými krídlami, krátkym driekom a dvoma malými gombíkmi, prišitými jeden popri druhom..."/45 .Vlasy si upravoval ako za ,,Kakana kráľa"/50
Štefanov strýko.Nemá svoju rodinu, nezištne sa postará o bratovu sirotu a vdovu. Ako šikovný advokát ,,...hoci býval chýrečný advokát a naučil sa biele robiť z čierneho..."/47 v dobre vedených kauzách im vráti niečo z majetku.
Bol múdry a idúci vždy za svojim cieľom-,,...ale bol predsa hlavou famílie,ktorou sa každý pýšil vediac,čo si ten do vezme, to i urobiť musí.Celá família sa pred jeho múdrosťou klonila.../58
Je sebavedomý-,,...a tak čo my chceme,to bude."/48 ,a hrdý ,,...nedajme sa tupiť zato,že sme chudobní- ukážme mu, že jeden zeman ako druhý!"/49 ,,a tak prečo ja alebo môj bratranec Štefan alebo hocktorý z nás nie vicišpánom?"/53
Bol by rád, keby si Štefan zobral Aničku Bešeňovskú.

Ako výborný stratég všetko zariadi tak, aby sa Štefan stal vicišpánom,,Ja budem všetko robiť ,ty nič; ty budeš s ujcom držať,ja proti nemu."/55 a zobral si dievčinu, ktorú má rád.
Chcel byť za dobré i s Potockým,pretože on by mu mohol pomôcť dostať Štefana na post vicišpána,,žeby sme sa s vami spojili a vás požiadali, aby ste nášho Števka urobili druhým vicišpánom "/54. Kvôli Štefanovi chce aj podplácať.,,Potom na každý možný spôsob hľaďte Matiáša Bešeňovského preplatiť..."/56
Štefanovi dá mu všetok majetok.
Chcel dobehnúť Adama ,preto je figliarsky,,To vám je,prosím vás,prefíkaná hlava..."/57, falošný,, drž s Adamom, aby sme vedeli čo sa i tu i tam robí do konca..."52
Vedel, že Adam Štefana len využíva a nie je naivný,,Adam ťa posiela, aby sme sa zmierili;však ja poznám jeho chodníčky."/51
Večne pokašliaval, čo autor vtipne komentuje, že kašle len dvakrát do roka:,, Od Jura do Michala a od Michala do Jura."/46

Ján Potocký

,,...chýrečný Potocký..."/59
Tiež je kandidát na vicišpánstvo.Protivník Adama Bešeňovského ,,...a z druhej strany Potocký,ktorému ako odporcovi Adamovmu..."/61 a je škodoradostný voči nemu-,,Ale to najviacej tešilo druhého vicišpána Potockého, bo videl, že sa pán Adam čím ďalej, tým väčšmi odštepuje od najvernejších svojicj prívržencov..."/60
Vie si všetko premyslieť, aby nestratil svoje hlasy.,,Ale pán Potocký bol hladný človek a zachádza i so svojimi odporníkmi vždy zdvorilo,dobre vediac,že najmenší krivý pohľad na zemana pred reštavráciou roznáša sa po stolici..."/63
Má svoju autoritu a rešpekt pred ľuďmi.,,Pán Potocký kázal, aby bolo ticho, a všetci umĺkli ako Nemci pri mäse."/62
Spomocou rodiny levických sa mím aj stane. Býva v Rašove. Má nezvyčajne pekne upravený dom so záhradou, trávnikom a kvetinovými záhonmi. Niet veľkého rozdielu medzi ním a Adamom Bešeňovským.Aj on hľadí predovšetkým na svoj cieľ, zruší dané slovo, len aby získal hlasy Levických.

Matiáš Bešeňovský

Človek slabého charakteru.
Najchýrnejší ,,vábnik", teda naháňač hlasov pred voľbami, vedel zemanov privábiť a spolu udržať,,človek veľmi obozretný a výrečný..."/68 prefíkaný,,že má i tuto,to jest v hlave fígle;bo je huncút klincami vybíjaný,je taký cigo rigo kapsa,predal koňa za psa..."/64
,,Preto páni hľadali jeho priazeň, bo on viac mohol ako hockto druhý v stolici;on sa ale nikomu neklaňal,nikomu sa neprosil,bo vedel,že dobré konei v stajni kupca nájdu."/69
,,...bo má oči ako jazvec,vidí,i kde by vidieť nemal,a drobní zemania radi s ním dujú do jednej trúby..."/67
Ľahko sa dal podplatiť,,za groš bude aj čertovi, aj Pánu Bohu slúžiť."/65
Pre peniaze je schopný zradiť i najbližšieho príbuzného.
Večné veky má hlboko do vrecka, ľahko k peniazom príde,,...bo už dosť nazbíjal z mozoľov statočných ľudí..."/66 a ľahko ich utratí.

,,Tak vždy potreboval peniaze, a hoci lakomý nebol, predsa bol vždy z potreby taký,akého ho človek chcel mať..."/70
Váži si prácu ,,Mne je síce práca ako modlitba, a predsa nemôžem prísť k ničomu..."/71
Chalupu mal v neporiadku, deti nezaobstarané. Nerád vracal požičané a požičiaval si aj od sedliakov. Napriek tomu, že vezme peniaze od Potockého, príjme ešte väčšiu sumu od Bešeňovského a robí vábnika opäť pre neho.Tvrdí však,že to nerobí kvôli peniazom,,...lebo,že si za tie dušu nepredá..."/72,ale preto,že sa Adam spojil s grófom.
Za to čo spravil je však potrestaný a musí pikať,,Matiáš Bešeňovský,stojíš pred súdom smrti z krivoprísažníctva obžalovaný, pred súdom..."/74 ,,keď jedenásta palica padla,zavolal predsedník dost!...Tým ti je,Matiáš Bešeňovský, tiež zemianska česť odňatá!"/75
,,Od všetkých a všetkého opustený oddal sa celkom pitiu a umrel v chudobe..."/73Gróf Želinský

Je mladý, bohatý, namyslený človek.Nedá dopustiť na svoj rod.
Má rád Anuľku, ktorú si chce aj zobrať za ženu.

Problémy a konflikty

Autor tu vyjadril mravné problémy vtedajšej doby.

Problémy:
· realistické
Problémy zemianstva

Chamtivosť-keď Ondrej ponúkol Matiášovi úplatok a on prijal a neschopnosť dodržať sľub-keď sa pridal opäť k Adamovi,ktorý mu ponukol vačšiu sumu
Sebectvo(lakomstvo)a pokrytectvo Adamovo,ktorý svojmu synovcovi Štefanovi nepomohol a bolo mu ľúto,dať mu čo len dvadsiatnik
Podplácanie,zrada aj tých najbližších,čo sa v diele rieši súdom.A tento problém pretrval i do dnešnej doby. Slabosť pre alkohol-pri každom stretnutí nesmie chýbať,dokonce nechýba ani tomu najchudobnejšiemu zemanovi.,,a páni bratia posadali si okolo rozostavených stolov po chodníkoch a tu si jedli a pili pri hudbe Cigánov, až to bola milá vec- lebo bolo všetko zadarmo."/78
Spoločenské problémy

Postavenie sedliakov v spoločnosti a ich bezmocnosť voči zemanom,ktorým na nich nezáležalo ,,...veď je nato na svete,aby robil, a to i vtedy,keď zeman ani krížom slamy nepreloží."/76 a správanie sa vyšších vrstiev k nižším alebo bohatších k chudobnejším. Ľuďom pomaly prestalo záležať na tom kto vyhrá , pretože boli naďalej utláčaní a vykrosťovaní , prišli na to ,že sú pánom ,,dobrí" len keď je pred voľbami, vtedy sú im užitoční ,,Pomôže ten-pokiaľ je nie po reštavrácii,áno;ale potom?-Potom sa nafúka,naduje ako moriak..."77
Postavenie žien- v tomto diele sa vyskytuje len jedna žena, a aj to je málo výrazná postava.

· romantické
láska s prekážkami, prísaha , zrada i súd , ale všetko v polohe humornej až parodickej

Konflikty

Boj o moc v stolici medzi rodinami Potockých a Bešeňovských a konflikty sú medzi jednotlivými postavami rodín.Títo na získanie hlasov a vyhratie vo voľbách používali svoje volebné taktiky- Bešeňovskí sa ocitli v lese po opici,Medziborkí sa zabávali pri komédii, Kadičovcom ktosi ukradol člny a nemohli sa dostať cez rieku.


Kompozícia

Reštavrácia vznikla na základe spomienok ,v ktorom vyrastal. Podarilo sa mu v nej zobraziť svet zanikajúcej triedy a na úrovni humoru a irónie zachovať k nej kritický postoj. Satirickým a humorným spôsobom zachytáva voľby vicišpána, svet zemianstva vykresľuje z pohľadu mladej buržoáznej generácie. Toto dielo predstavuje nielen vrchol Kalinčiakovej tvorby, ale aj prekonávanie romantickej metódy. Načrtol v nej život zemanov, ich spory a charakter.Je to jediná humoristická próza so šťastným zakončením.
Námetom Reštavrácie je obraz kortešačiek (získavania voličov) pred voľbami župných úradníkov a boj dvoch rozvetvených rodín o miesto vicičpána.
Je to novela, čo dokazujú tieto 3 charakteristické vonkajšie znaky:
-Málo postáv
-Rozpráva iba jednu udalosť
-Dej odráža každodenný život
Je rozvrstvená do 10 kapitol.Medzi jednotlivými kapitolami dochádza z hľadiska významu k istému odstupňovaniu.Rozlišujeme tieto nasledovné kapitoly:kulminačnú kapitolu ,kľúčovú kapitolu,paralélne kapitoly, digresívnu kapitolu, rámcujúce kapitoly
Toto dielo je na rozhraní medzi romantizmom a realizmom.Nie je tu individualista,výnimočný človek.Obsah je realistický. Štýl

Dejová línia je veľmi jednoduchá. Sú tu príbehy z príprav na voľby a boj o zemianske hlasy medzi dvoma hlavnými kandidátmi na úrad vicišpána. Ťažisko Kalinčiakovho umenia nie je v deji, narúšanom odbočeniami, no však vo vykreslení charakterov jednotlivých postáv. Značne využil aj prvky ľudovej slovesnosti, čím sa snažil napodobniť reč zemanov. Využíva množstvo básnických prostriedkov, prísloví, porekadiel, piesní,detských riekaniek a najúčinnejším charakterizačný prostriedok, hovorovú reč postáv, ktorá značne prispela k pravdivosti a umeleckej presvedčivosti Reštavrácie. Vystupuje tu celá galéria zemanov s ich čudáctvom, lišiactvom, záhaľčivosťou, karierizmom, materiálnou a duševnou biedou, ktorých Kalinčiak vykresľuje so zhovievavým odstupom od ich prázdnoty a malichernosti. Autor mnohé typy zemanov podáva tak ,ako to odpozoroval v reálnom živote. Sentimentálny vzťah Anuľky a Štefana je ešte ovplyvnený postromantickými maniérmi.
Ide tu o využitie živého ľudského jazyka, nie o folklórne vyšperkovanie knižného jazyka.

Z jazykovej stránky zaujme ľudový jazyk.

Môžeme tu nájsť množstvo štylistických prostriedkov ako

Asyndeton- ,,Ondrej sa ale rozhneval, roztvoril oči v začudovaní, klepol zas pätou neobutej čižmy na zem, zložil ruky na prsia..."/79
Polysyndeton-,, ...vaša milosť, i dom pokryjem, i stodolu vystavím,i dačo dlžôb splatím..."/80
Prirovnanie -,,...ty sa tomu rozumieš ako koza petržlenu..."/81
Apostrofa- ,,Hja, pán brat,..."/82
Archaické oslovenie- ,,Ale urobte to,apko!"/83
Epiteton constant- ,,Pán Adam zmrštil tvár..."/84
Zdrobneniny- ,,...odobral sa smutný ku svojej mamičke..."/85

V Reštavrácii sa taktiež vyskytujú vety alebo aj slovápísané v latinčine -,,Protestor!-Ego sum tabulae judiciariae assessor!"/ 86

Nájdeme tu aj ľudovú slovesnosť ako príslovia a porekadlá, ktoré sa občas rýmujú(onomatopojické)
Porekadlo- ,,Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú, a reči sa vravia a chlieb sa je..."/87
Príslovie -,,...kto neskoro chodí,sám sebe škodí.. "/88
Detská riekanka- ,,Zohýbaj ma, mamko, dokiaľ som ja Janko,
keď ja budem Jano, nezohneš ma, mamo."/89
Pieseň-,, Neprš, neprš,dešť,
povezeme rež
na pagáčky, na koláčky,
tebe dáme tiež /90

Nesmie chýbať ani ľudový jazyk ,ku ktorému patria
Frazeologizmy-,,a iste vyjdeš na psí tridsiatnik..."/91

Symbolika: Adam-stará doba
Ján-modernejšie zmýšlanie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?