Ján Hollý Svatopluk

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 9358×

Příbuzná témata



Ján Hollý Svatopluk

Ján HOLLÝ

- 1. slovenský básnik
- predstaviteľ národno-obrodeneckej lit.
- Písal v bernolákovčine
- preklady diel OVÍDIA, HOMÉRA, VERGÍLIA
- písal:
· ódý
· selanky
· eposy
· žalospevy

EPOSY

q Svatopluk
- epos z dejín VM
- víťazná báseň
- 12 spevov
- myšlienky slov. národ. Obrodenia
- Slovanov charakterizuje ako národ:
o pracovitý
o pohostinný
o mierumilovný
- je tu veľa postáv
- končí sa Svatoplukovým víťazstvom a prijatím kráľ. Koruny
q Cyrilo-metodiada
- epos o slov. apoštoloch
- 6 spevov
- príchod Cyrila a Metoda
- končí sa víťazstvom Metoda nad intrigami biskupov
q Sláv
- epos, skladba
- 6 spevov
- na tento epos nemal žiadne histor. Pramene
- Hollého myšlienky z ideí slov. obrodenia

SELANKY

- menšie epické skladby
- idylická poéžia
- je ich 21 epic. Skladieb
- slov. ľud odetý v antic. Rpchu, ale myslenie a skutky, reči sú slovenské
- prevláda tu ódá a elégia /žalospev/ ) chválospev
- tvoria prechod medzi epikou a lyrikou
- vydarené Selanky:
§ Jaroslav
§ Polislav
§ Vyvolávní jara
§ Rasy

ŽALOSPEVY

- smutné príbehy
- ubiedenosť slov. národ. Života
- smútok, žiaľ nad vyhubeným slov. obyv.
- patrí sem:
· Naříkaní Rastislava
· Pesně
- oslavné a kritické básne
· Plač matky slávy nad synami svatoplukovými
· Plač matky slávy nad odroďilými synami

ÓDY

- oslavuje priateľov cirk. hodnostárov
- napr. zbierka Pesně – veľmi pestré
- oslavuje aj slov. prírodu, veľkosť slovanstva
- napr. Na mlíč
Óda na Slovákov


Svatopluk

- víťazská báseň, ktorá obs. 12 spevov
- je to prvý veľký epos z dejín Veľkej Moravy, podklad z faktov 9. stor.
- hl. myšlienka je spojená so slov. národ. Obrodením
- básnicky vyjadrený charakter Starých Slovanov
- obs. výraznejší vplyv antiky /kompozícia/
- Hollý sa však nedrží histor. pravdy
- myšlienka slávnej minulosti Slovanov, boj za národ. slobodu
- Hollý charakterizuje Slovanov ako národ:
o pracovitý
o mierumilovný
o pohostinný
- národ, kt. po cudzom nebaží, svoje si nedá a radšej volí smrť ako život v otroctve
- epos má veľmi veľa histor. a mytolog. hrdinov
- celá váha deja je prenesená na ľudí
- koniec 5. spevu sa podobá na Mor ho! /Chalupka/
- v 6. speve je báj o pôvode Slovanov a ich spôsobe života.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?