Investovanie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 617×

Příbuzná témataInvestovanie

Investícia alebo investovanie predstavuje použitie finančných zdrojov dlhodobejšieho charakteru, s cieľom dosiahnuť výnos alebo zisk.

Investície sa od seba môžu líšiť a preto existuje viac druhov charakteristík:

1. Investícia je obstarávanie (alebo zmena štruktúry) majetku. Je to viazanie (použitie) kapitálu, teda premena voľného kapitálu (kapitálu v užšom zmysle, finančných zdrojov, teda približne pasív) na viazaný kapitál (majetok, aktíva). Často sa však investíciou myslí len obstarávanie neobežného majetku (teda dlhodobé viazanie kapitálu). Obstarávanie obežného majetku (krátkodobé viazanie kapitálu) sa potom označuje ako obstarávanie.

2. Investícia sú výdavky (podniku) na zariadenie, látky a služby. Môžeme tiež povedať, že investícia je séria platieb, ktorá sa začína zápornými platbami (výdavky) a na konci má prevažne kladné platby (príjmy).

3. Investícia je stav, ktorý obmedzuje dispozičnú slobodu vedenia podniku ohľadom iného použitia finančných zdrojov, keď boli premenené na majetok.

4. Investícia je dlhodobé viazanie kapitálu (teda použitie finančných zdrojov) na dosiahnutie zisku. Podobná definícia znie, že investícia sú výdavky uskutočnené s cieľom budúcich príjmov.

6 dôležitých zásad pri investovaní:

1. Určiť si cieľ

Definovanie toho, čo chceme investovaním dosiahnuť – cieľ investície (sporenie pre deti, zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, sporenie na dôchodok a podobne).

2. Stanovenie investičného horizontu

Stanovenie času, za ktorý chceme svoj cieľ dosiahnuť – tj. dobu, počas ktorej chceme investovať a investované peniaze nebudeme potrebovať.

3. Rozhodnutie o čiastke, ktorú chceme a môžeme investovať

Investujeme iba takú časť svojho majetku, ktorú si môžeme dovoliť vystaviť trhovému riziku. Mali by sme mať určite vytvorenú rezervu pre prípad neočakávaných udalostí.

4.Je nutné zvážiť riziko

Súvisí to so životnou situáciou (výška príjmu, náklady na živobytie, atď.). Je nutné zvážiť, aké výkyvy hodnoty svojej investície sme ochotní a zároveň schopní znášať, nakoľko investície v podielových fondoch môžu rovnako rásť, ako aj klesať.

5. Oboznámenie sa so stratégiou a rizikovo-výnosovým profilom fondu

Zistiť si všetky informácie o fonde, do ktorého plánujeme investovať.

6. Diverzifikovanie investície

Rozloženie rizika investovania, čo znamená rozloženie svojej investície do viacerých fondov s prihliadnutím na svoj rizikový profil. Hoci podielové fondy sami o sebe predstavujú už diverzifikované investície, aj napriek tomu väčšina z nich je zameraná na jeden druh aktív (akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy či komodity).

Bezpečnosť investícií zaručuje aj Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, ktorý upravuje činnosť správcovských spoločností a správu podielových fondov. V oblasti kolektívneho investovania môžu podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon okrem iného upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Finančné prostriedky v podielových fondoch sú okrem toho priebežne chránené nasledujúcimi kontrolami:

• Národná banka Slovenska je najvyšším kontrolným orgánom nad správcovskými spoločnosťami a vykonáva funkciu štátneho dozoru;

• Depozitár správcovskej spoločnosti a podielových fondov môže byť len banka s povolením Národnej banky Slovenska. Je jedným z viacerých stupňov ochrany investície klienta a základným kontrolným orgánom spoločnosti;

• Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Členovia tohto orgánu musia spĺňať kritériá ustanovené zákonom o kolektívnom investovaní. Schvaľujú ich akcionári spoločnosti avšak až po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska;

• Audítor je nezávislou spoločnosťou, ktorá overuje správnosť vyhotovenia účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielových fondov;

• Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.

Zdroje:

http://www.penzijna.sk/o-investovani/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Invest%C3%ADcia_(mana%C5%BEment)Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?