Investičné stratégie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Investičné stratégie

Podľa cieľov, ktoré inv. stratégie sledujú, ich môžeme rozdeliť do šty-roch skupín:
 Stratégie zabezpečovania portfólia
 Hedgingové stratégie
 Tradingové stratégie
 Arbitrážne stratégie

Uvedené stratégie možno uplatňovať v plnej miere len na rozvinutých kapitálových trhoch. Preto rozvoj kapitálových trhov v krajinách a intenzita ich napojenia na zahraničné trhy sú aj limitujúcimi faktormi rozvoja stratégií fi-nančného investovania.

Stratégie zabezpečovania portfolia
SZP sa môžu týkať portfolia zloženého z akcií, dlhopisov, prípadne aj portfolia opcií. Základnou myšlienkou je kombinácia obchodov tak, aby sa pri rastúcom trhu hodnota portfolia zvyšovala (aj keď pomalšie ako bez uplatnenia tejto stratégie), ale pri klesajúcom trhu by stratégia mala obmedzovať stratu. Za-bezpečuje sumu, pod ktorú hodnota portfólia v zvolenom časovom horizonte nepoklesne.
Pre statické stratégie je charakteristické, že sa prijíma jedno riešenie, ktoré sa v priebehu obdobia nekoriguje.
Najjednoduchšou a preto aj najpoužívanejšou stratégiou je tzv.Stop- loss stratégia. Pri jej uplatnení investor určí sumu, pod ktorú hodnota jeho po-rtfolia nesmie klesnúť. Ak ceny ním vlastnených akcií tvoriacich portfolio na trhu klesajú tak, že dosiahnutie minimálnej hodnoty by bolo ohrozené, akcie predá a kúpi dlhopisy s pevným výnosom.
Spoločnou črtou dynamických stratégií je rozdelenie investovanej sumy na časť vloženú do akcií a časť vloženú do dlhopisov. Potom pri raste trhu sa zvyšuje podiel vložený do akcií a pri poklese trhu podiel vložený do dlhopi-sov.


Hedgingové stratégie
Pojmom hedging rozumieme zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie podnikových finančných rizík na iné subjekty.

Základnými nástrojmi HS sú fi-nančné deriváty, najmä pretože:
 Po určitý čas chránia súčasnú hodnotu podnikových aktív alebo
 Umožňujú podniku profitovať v časovo ohraničenej budúcnosti zo súč.hodnoty týchto aktív.
Dôležitými zdrojmi finančných rizík pritom môžu byť:
 Zmena ceny komodity
 Zmeny kurzu cenného papiera
 Zmena úrokových mier na finančnom trhu
 Zmena menového kurzu
 Zmena celkovej situácie na trhu cenných papierov

V tomto poradí ďalej uvádzam príklady HS čeliacich jednotlivým ri-zikám:
Zabezpečenie pred zmenou ceny komodity
Hedging formou predaja future kontraktu (napr.farmár predá future kontrakt, alebo dodávateľ kúpi future)

Zabezpečenie proti zmene kurzu cenného papiera
Hedging formou kombinácie obchodov s opciami (rast-kúpna, pokles- predajná opcia)

Zabezpečenie pred zmenou úrokovej miery
Hedging formou úrokového swapu, ktorým si podnik zabezpečí pevnú úrokovú mieru.


Tradingové stratégie
Tradingové stratégie majú predovšetkým špekulačný charakter. Ich i-niciátor sa snaží maximalizovať zisk z príslušnej operácie a zároveň minimali-zovať jej riziko. Základným kameňom tradingových stratégií sú opäť deriváty a ich vzájomná kombinácia, ale na rozdiel od hedgingu je tu prvoradým cieľom zisk. Tradingové stratégie možno deliť na singulárne a kombinované:
Singulárne sú charakteristické tým, že subjekt kupuje alebo predáva cenný papier s cieľom dosiahnuť zisk, pričom ide o samostatnú operáciu bez-prostredne nespojenú s inou transakciou.
Napr.špekulačný nákup akcie uskutočňuje investor, ktorý predpokladá rast jej kurzu. Jeho zámerom je akciu kúpiť a v krátkom čase ju predať a inkaso-vať kurzový rozdiel.
Rozhodujúci výzmnam majú ale kombinované stratégie. Vznikajú kombináciou niekoľkých obchodov s cenými papiermi. Týchto kombinácií je nepreberné množstvo a každá konkrétna je originálnym produktom obchodníka s cennými papiermi. Za všetky aspoň jeden príklad:
Spread – rozpätie. Znamená zaujatie pozície, pri ktorej dochádza k súčasnému nákupu a predaju opcií rovnakého typu. Medzi kúpou a súčasným predajom môžu byť rozdiely trojakého druhu:
 Rozdielne realizačné ceny
 Rozdielna životnosť opcií
 Rozdielne realizačné ceny aj životnosti opcií
Spread je možné takisto realizovať formou nákupu a predaja future kontraktov.
Arbitrážne stratégie
Sú zamerané na dosahovanie bezrizikových ziskov tým, že sa využí-vajú cenové rozdiely cenných papierov a finančných derivátov na rôznych tr-hoch. Ide najmä o:
 Rozdiely kurzov CP medzi regionálnymi trhmi
 Rozdiely medzi cenami na promptnom a termínovanom trhu
 Rozdiely medzi cenami jednotlivých derivátom na termínovanom trhu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?