Informácie v systéme riadenia

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3441×

Příbuzná témataInformácie v systéme riadenia

Informácie v systéme riadenia (pre SŠ)

Informácia
 údaj, ktorý rozširuje okruh nášho poznania
 odstraňuje nevedomosť, neistotu

Vlastnosti informácií
 včasná
 presná
 stručná - výstižná
 pravdivá

Členenie informácií
1. podľa obsahu
a) ekonomické
 poznávacie
 riadiace
b) neekonomické
2. podľa pôvodu
a) interné
b) externé
3. podľa významu
a) základné
b) doplnkové
4. podľa stupňa agregovania
a) prvotné
b) druhotné (spracované prvotné informácie)
5. podľa dosahu
a) strategické
b) taktické
c) operatívne

Plnenie základných manažérskych funkcií je nemysliteľné bez informačného zabezpečenia. Význam pre riadenie spočíva v tom, aby sa na ich základe:
1. mohli prijať optimálne rozhodnutia
2.

mohli realizovať prijaté rozhodnutia

Informačný systém podniku
 súhrn informácií, materiálnych podmienok a pracovníkov, ktorí sú potrební pre prácu s informáciami
 úloha - zabezpečovať nevyhnutné informácie pre riadenie podniku
 zabezpečuje
 zber a prenos informácií
 zachovávanie informácií
 spracovanie informácií
 distribúciu informácií
 požiadavky:
 sprostredkovanie informačných vstupov a výstupov
 poskytovanie informácií pre riadenie podniku
 poskytovanie informácií všetkým procovníkom podniku vo vhodnej forme a v potrebnom čase
 člení sa do podsystémov:
 závod, prevádzka, dielňa (podľa hierarchického usporiadania)
 výroba, zásobovanie, odbyt, personálne (podľa činnosti)
 plánovanie, regulovanie, kontrola (podľa funkcií riadenia)
 spracovanie informácií
 ručné
 strojno-ručné = mechanizovane
 automatizovane

Rozhodovanie
 jadro riadenia
 nie je výber medzi správnym a nesprávnym, ale voľba medzi dvoma či viacerými variantami, ktoré sú pravdepodobne rovnako vzdialené od správneho riešenia
 činnosť, ktorá odhaľuje a analyzuje problém, navrhuje rôzne varianty riešenia a vyberá podľa zvolených kritérií najvýhodnejší variant
 podmienky
 možnosť výberu = viac variantov
 výber musí byť premyslený
 kritérium = výber je cieľavedomý
 realizácia rozhodnutia
 druhy rozhodovacích procesov
 podľa subjektu rozhodovania
 kolektívne
 individuálne
 podľa dosahu
 strategické
 taktické
 operatívne
 podľa informovanosti
 v podmienkach istoty
 v podmienkach rizika (na základe vývoja v minulosti)
 v podmienkach neistoty

Fázy rozhodovacieho procesu
1. Diagnostická fáza
 zbieranie informácií
 východiskový stav
 riešenie problému
2. Analytická fáza
 rozbor
 návrh variantov riešenia
3. Optimalizačná fáza
 výber optimálneho riešenia na základe zvoleného kritéria
4. Realizačná fáza
 termín
 zodpovednosť

Metódy
1. empirické
 zo skúsenosti
a) empiricko - intuitívne
b) empiricko - analytické
2. matematické
3. heuristické
 “brainstorming”
 “delfské metódy”


Komunikácia
 vzájomná výmena informácií vo forme reči, obrazu, písma, údajov a textu medzi dvoma osobami, osobou a počítačom a medzi počítačmi
 členenie
 ústna
 osobne
 telefonicky
 písomná
 list
 fax
 ďalekopis
 telegram
 zostava

OSOBNÁ KOMUNIKÁCIA
Výhody
 jednoduchosť prenosu informácií
 možnosť dopredu si pripraviť návrhy na riešenie
 rýchlosť predávania informácií
 možnosť pohotového vysvetlenia nejasností
 možnosť pozorovať partnera - reakcie, tón reči, gestikuláciu
 nadviazanie osobných kontaktov
Nevýhody
 neexistuje doklad (dôležité závery sa sformujú písomne alebo sa vyhotovujú záznamy priebehu rozhovorov)

Priebeh rozhovoru
1. príprava - určit cieľ rozhovoru a zhromaždiť dostatočné množstvo informácií, pripraviť si otázky a argumenty
2. vedenie rozhovoru - pozdrav, predstavenie, kontakt očí, uvedenie do problému, vzájomná výmena názorov, kritika nevrhovaných riešení, zhrnutie, záver
3.

zhodnotenie rozhovoru - na záver sa zhrnie obsah rozhovoru a závery a zistí sa u partnera, či súhlasí s daným záverom

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA
Telefón = zariadenie na prenos hovoreného slova na diaľku pomocou elektrických impulzov
Telefónny zoznam = súbor základných informácií o telefónovaní a telefónnych číslach

Poplatok
 vzdialenosť - tarifné pásmo
 dĺžka hovoru
 druh hovoru

Vzdialenosť
 mestské
 medzimestské
 medzinárodné

Druh hovoru
 obyčajný
 súrny
 bleskový
 na účet volaného
 s výzvou
 podávanie telegramov
 budenie telefónom
 presný čas
 programy kín
 športový program
 zdravotná výchova
 informácie o telefónnych číslach

PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA
Výhody
 existuje písomný doklad
 je prepracovanejšia - základná štylizácia
 pri spracovaní nikto nevyrušuje - sami si nájdeme vhodný čas
Nevýhody
 pomalá
 zdĺhavá
 menej účinná

Obchodný list
 odosielaný poštou
 má predpísanú formu, ktorá je upravená normou

Tlačivá (formuláre)
 jednotvárnosť
 prehľadnosť
 presnosť

Telegraf
 zariadenie na prenos písaného slova na diaľku
 telegram
 písomná správa
 podáva sa na pošte alebo telefonicky
 poplatok závisí od počtu slov a od druhu
 druhy
 obyčajný
 súrny
 blahoprajný
 so zaplatenou odpoveďou
 listový
 potvrdenie prijatia
 kolocionovaný
 kódovaný

Ďalekopis
 zariadenie na prenos písaného slsova na diaľku
 kombinácia písacieho stroja a telegrafu
 telex
 výhody
 rýchlosť
 možná okamžitá odpoveď
 existuje doklad
 nepretržitá prevádzka
 nevýhoda
 písane musí byť veľmi rýchle a presné

Telefax
 kombinácia rozmnožovacieho stroja a telefónu
 zariadenie na prenos grafického materiálu prostredníctvom telefónnej siete

Osobnosť manažéra
Na vykonávanie manažérskych funkcií sa vyžadujú špecifické vlastnosti a schopnosti.
Vznik tejto náročnej profesie súvisí s postupom vývoja manažmentu. V začiatkoch boli funkcie vlastníka, manažéra a výkonného pracovníka vzájomne prepojené. Neskôr sa začali oddeľovať záujmy vlastníkov, vedenie podniku sa zverovalo profesionálnym manažérom a medzi manažérmi nastáva diferenciácia.

Členenie
1. podľa úrovne riadenia
a) manažéri prvej línie
 majstri, vedúci dielne
 prichádzajú do styku bezprostredne s výkonnými pracovníkmi
 prideľovanie úloh, kontrola
b) manažéri strednej línie
 vedúci závodu, prevádzky, jednotlivýc odborov
c) vrcholoví manažéri
 top management
 riaditeľ podniku, námestníci
 menovaním vlastníka, predstavenstva
2. podľa charakteru činnosti
a) manažéri univerzalisti - všetci lineárni vedúci
b) manažéri špecialisti - odborní pracovníci, námestníci

Predpoklady
1. a) vrodené - rozhodnosť, zodpovednosť, vytrvalosť, organizačné a komunikačné schopnosti,
sebavedomie, ctižiadostivosť
b) získané - výchova a vzdelávania
2. a) špecifické - odborné, vyplývajú zo zamerania manažéra
b) všeobecné - 2 svetové jazyky, výpočtová technika,

Kariéra manažéra
1. príprava - ukončením štúdia a nástupom do zamestnania
2. uchytenie sa - prechádza jednotlivými pracovniskami podniku, upevňuje si pozície
3. rozvoj - určité postavenie, úspechy
4. ústup z pozícií - osobné kontakty, poradenstvo, ...

Vzdelávanie manažérov
a) praktické skúsenosti v podniku - rotácia medzi jednotlivými oddeleniami podniku
b) vzdelávacie programy
c) odborné stáže v zahraničných firmách

Účtovníctvo - poskytuje informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia podniku ako celku i jeho vnútropodnikových útvarov, a to zásadne v peňažných jednotkách.

Účtovníctvo
1. Bežné -počas roka, dene
a) jednoduché - podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v OR
b) podvojné - podnikatelia zapísaní v OR
1. finančné - zachytáva všetky hodnototvorné procesy realizované voči iným podnikom, jednotlivcom, štátu
2. vnútropodnikové - eviduje hodnototvorné prosesy vo vnútri podnikateľského subjektu, t. j. v jeho vnútropodnikových útvaroch = hospodárskych strediskách
2. Účtovné výkazy - vyhotovujú sa na konci roka, cieľom je poskytovať informácie o stave majetku,
záväzkoch, finančnej situácii a hospodárskom výsledku

Funkcie účtovníctva:
1. Registračná (dokumentačná) - spočíva v presnej evidencii majetku, je nástrojom ochrany majetku
2.

Informačná - zabezpečuje ekonomické informácie pre správne rozhodovanie o prostriedkoch, s ktorými podniky disponujú, základným informačným zdrojom sú účtovné výkazy
3. Kontrolná - poskytuje informácie ku kontrole, či sme dosiahli stanovené ciele. Je súčasťou kontrolného systému správnosti UCT dokladov a UCT zápisov
4. Ekonomická - predstavuje zisťovanie informácií pe vynakladanie majetku

Odbory ekonomických informácií
1. Účtovníctvo - prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia podniku ako celku i jeho vnútropodnikových útvaroch, a to zásadne v peňažných jednotkách
2. Rozpočtovníctvo - zachytáva budúce, očakávané, predpokladané ekonomické javy v podniku. Zameriava sa na stanovenie nákladov a výnosov, hospodárskeho výsledku na celkový objem výkonov. Je nástrojom kontroly a riadenia
3. Kalkulácie - predbežné stanovenie nákladov pred začiatkom výroby alebo následné zistenie nákladov po skončení výroby na vymedzený výkon
4. Štatistika - zhromažďuje a spracúva informácie o rovnorodých hromadných javoch a procesoch, zisťuje ich charakteristické znaky, vlastnosti, skúma ich zákonitosti a odhaľuje príčiny zmien v ich vývoji.
5. Operatívna evidencia - sleduje a poskytuje pohotové informácie len o niektorých hospodárskych javoch. Záznamy vedie v rôznych merných jednotkách.

Účtovný informačný systém
1. základné (finančné) účtovníctvo - sústavné zameriavanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia
2. vnútropodnikové účtovníctvo a kalkulácia - vnútorné javy, predovšetkým náklady, poskytuje informácie pre finančné účtovníctvo
3. plánovanie a rozpočtovanie
4. manažérske účtovníctvo - rozvíja nákladové účtovníctvo a na základe jeho údajovej základne predkladá údaje riadiacemu pracovníkovi informácie odvodené od skutočnéh vývoja v minulosti, ale upravené podľa predpokladu budúceho vývoja tak, aby mohol riadiaci pracovník zodpovedne rozhodovať

Zákon o účtovníctve
1. všeobecné ustanovenia
2. účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy
3. účtovná závierka
4. spôsoby oceňovania
5. inventarizácia majetku a záväzkov
6. úschova účtovných písomností
7. spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?