III. A a VI.A skupina

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2985×

Příbuzná témataIII. A a VI.A skupina

1. síra
o p4 prvek – chalkogen (rudotvorná) – 6 valenčních elektronů: ns2 np4
o pevná látka; nekov (Se, Te – polokovy, Po – kov)
o výskyt: volná – v blízkosti sopek, doly (Polsko, Sicílie), vázaná – PbS: galenit, ZnS sfalerit, FeS2 pyrit, CaSO4. 2H2O sádrovec, CuFeS2 chalkopyrit, sopečné plyny, biogenní prvek (bílkoviny)
o několik alotropických modifikacích: s. kosočtverečná, s. jednoklonná, kapalná síra, plastická (amorfní) síra
o slučuje se téměř se všemi prvky přímo – s kovy za uvolnění tepla
o oxidační i redukční vlastnosti (ox.: Fe+S FeS; red.: S + 2HNO3 H2SO4+2NO)
o slučuje se s vodou H2S
o na vzduchu hoří SO2
o užití:
§ výroba střelného prachu, zápalek
§ desinfekce
§ vulkanizace kaučuku
§ lékařství: proti kožním chorobám
§ výroba H2SO4 a CS2

2. sulfan H2S
o jedovatý plyn, zápachem připomíná zkažená vejce, vzniká při rozkladu bílkovin
o příprava:
§ FeS + HCl FeCl2 + H2S
o Soli (sulfidy) jsou ve vodě nerozpustné (kromě s1), charakteristicky zbarvené CdS – žlutý, Ag2S – černý, MnS – pleťový)
o Hydrogensulfidy jsou ve vodě rozpustné

3. SO2 - bezbarvý jedovatý plyn štiplavého zápachu
S + O2 SO2
H2SO3 – vzniká reakcí o.

siřičitého s vodou, roztok je mírně kyselý
SO3 - oxidační i redukční účinky, plynný – monomerní, pevný – tvořen trimerními cyklickými molekulami S3O9, reaguje s vodou za vzniku H2SO4, redukuje organická barviva, má bělící účinky
2SO2 + O2 2SO3

4. H2SO4 – silná dvojsytná kyselina, s vodou se mísí v libovolném poměru (exotermní reakce) koncentrované H2SO4, bezbarvá, olejovitá, silně hygroskopická kapalina, dehydratační účinky (uhelnatění organických látek)
a. koncentrovaná – oxidační vlastnosti, reaguje se všemi kovy kromě Pb, Au, Pt, dehydratační účinky
b. zředěná - oxidační vlastnosti ztrácí, má vlastnosti silné kyseliny, reaguje s neušlechtilými kovy (Fe,…)

soli: rozpustné ve vodě (kromě BaSO4, PbSO4)
výroba:
I. výroba SO2 – oxidace síry: S+O2 SO2
II. oxidace SO2 -
· kontaktní způsob: 2 SO2 + O2 2 SO3
· NO2 + H2O + SO2 H2SO4 + NO
III. rozpuštěním SO3 + H2SO4 H2S2O7

užití: průmyslová surovina: hnojiva, barviva, viskózní vlákna, elektrolyt do Pb akumulátorů), zpracování rud a ropných produktů

5. Bor
o 3 valenční elektrony ns2np1
o tvoří kovalentní sloučeniny
o pevná látka, tvrdá, žáruvzdorná, vysoká tt, polovodič
o trojvazný – schopnost přijímat elektronové páry (Lewisova kyselina)
o výskyt: borax Na2 [B4O5 (OH)4]. 8H2O
o sloučeniny:
o bezkyslíkaté
§ boridy kovů – chem. netečné, tvrdé, žáruvzdorné, schopnost absorbovat neutrony; jaderná energetika
§ borany – plynné, vyšší těkavé kapaliny až pevné látky, reaktivní, toxické, rozmanité struktury
§ halogenidy boru – nejstálejší, i u nich se objevuje elektronový deficit boru (možnost tvorby komplexních sloučenin)
§ karbid boru – B4C – výroba brusných materiálů, obložení brzd a spojek
§ nitrid boritý – BN – málo reaktivní, velmi stálý, podobná struktura jako grafit

o kyslíkaté
§ B2O3 – vzniká hořením boru a s vodou se slučuje za vzniku H3BO3
§ H3BO3 – tvoří šupinkové průhledné krystaly málo rozpustné ve vodě – vodný roztok je velmi slabá 1sytná kyselina s antiseptickými účinky – borová voda

Borax – výroba smaltovaného nádobí, glazur, keramiky, optických skel

6. Hliník
o Stříbrošedý, měkký, malá hustota, tepelný i elektrický vodič, tažný (alobal), kujný, odolný vůči korozi
o Výroba: elektrolýza tavenin směsi Al2O3 a Na3AlF6 při t = 950oC
o Užití: vodič elektrického proudu, výroba nádobí, alobalu, duralu (Al+Mg+Cu+Mn), aluminotermická výroba jiných kovů
o Sloučeniny:
§ AlF3
§ Li AlH4– redukční činidlo používané v organické chemii
§ Al2O3 – minerál korund, absorpční činidlo v chromatografii
§ Al2(SO4)3. 18H2O – papírenský průmysl (klížený papír) a jako klíh v kožedělném průmysl
§ Kamence – podvojné sírany krystalující s 12 molekulami vody, izomorfní = mají podobnou strukturu i krystaly a patří do stejné krystalové soustavy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?