Horniny a minerály

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 6693×

Příbuzná témataHorniny a minerály

Čo sú horniny a minerály?

Horniny sú prirodzené zmesi jedného alebo viacerých mineráov. Niektoré horniny, napríklad kremence (čistý kremeň) a mramory (čistý kalcit), sú tvorené iba jediným minerálom. Väčšina hornín pozostáva z viacerých minerálov. Minerály sú fyzikálne a chemicky rovnorodé súčasti zemeskej kôry
Žula a jej hlavné minerály
V hornine býva prítomných viac druhov minerálov. Ich veľkosť a štruktúra sa menia podľa pdmienok vzniku horniny. V hrubozrnnej vyvretej hornine, napr. žule, možno voľným okom vidieť tri hlavné horninotvorné minerály: kremeň (sivé čsti horniny), živce (ružové a biele) a sľudy (čierne časti).
Čadič a jeho hlavné minerály
Čadič tvoria zväčša tri minerály: olivín, pyroxény a živce - plagioklasy. Čadič je jemnozrnná hornina, preto v nej vždy nemožno pozorovať hlavné minerály voľným okom. Veľa druhov hornín
Horniny a minerály vytvárajú veľa druhov. Horniny nemusia byť rvrdé a odolné. Sypky piesok a vlhkí íl sú tiež horniny. Veľkosť minerálov v hornine kolíše od niekoľkých mm v jemnozrnných sopečných horninách po niekoľko metrov v hrubozrnných pegatitoch. Rast kryštálov
Dva rovnaké kryštály nejestvujú, lebo podmienky, za ktorých kryštalizujú, s menia. Kryštály sa môžu vyvíjať iba tam, kde majú dost miesta. V obmedzenom priestore sa deformujú alebo vznikajú nezvyčajné tvary. Ich veľkosť je rôzna. Vyskytujú sa mikroskopické, ale aj niekoľkometrové jednince. Tvar a veľkosť kryštálu určujú jeho ceľkový vzhľad, ktorý sa označuje ako habitus.
Vlastnosti minerálov
Väčšina minerálov má pravidelnú kryštálovú štruktúru a určité chemické zloženie, ktroré určujú fyzikálne a chemické vlastnosti charakteristické pre každý minerál. Niektoré minerály majú veľý vedecký a priemyselný význam. Štúdiom vlastostí minerálov, akými sú štiepateľnosť, tvrdosť a špecifická hmotnosť (hustota), možno odhaliť úpodmienky ich vzniku. Spoločne s farbou a habitom slúžia vlastnosti minerálov pri ich určovaní.
Štruktúra
Niektoré minerály s rovnakým chemickým zložením vystupujú vo viacerých štrutúrnych formách. Uhlík vytvára dva minerály - diamant a grafit. Rozdie vo vlastnostiach oboch minerálov je spôsobený rozličným usporiadaním atómov uhlíka.
Grafit
Grafit je minerál kryštalizujuci pri vysokej teplote v šesťuholníkovej sústave. Každý atóm uhlíka je úzko spojený v jednej rovine s troma ďalšími. Kryštáovú mriežu tvoria ďaleko od seba ležiace vrstvy, ktoré sú navzájom späté iba voľne. Grafit patrí k najmäkším minerálom.

Jeho voľná väzba spôsobuje, že zaneháva na papiery stopy, čiže píšeme.
Magnetizmus
Iba dva bežné minerály, magnetit a pyrotín (oba sú zlúčeniny železa), sú silne magnetické. Niketoré druhy magetitu sa v minulosti používali ako kompas.
Prírodný magnet
Magnetit je ustavične magnetizovaný a priťahuje železné piliny a inékovové predmety (naprílad kancelárske spinky). Optické vlastnosti
Pri prechode svetla naprieč minerálmi vznikajú pôsobením svetla na atómy v mriežke rozličné optické javy. Lom
Kryštály kremeňa sa po rozlomení vyznačujú skôr skleným, lastúrovitým lomom ako štiepatľnosťou podľa niektorej plochy.
Diamant
Diamant kryštalizuje pri vyokom tlaku v kockovej sústave. Každý jho atóm je pevne viazaný so styrmi ďalšími. Vďaka tejto štruktúre je diamant mimoriadne tvrdý (v Mohsovej stupnici tvrdosti má hodnotu 10) a preto sa priameselne používa na rezanie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?