Hodnoty a postoje mladých ľudí

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)Hodnoty a postoje mladých ľudí

OBSAH

1. Úvod…………………………………………………………………………………………3
2. Hodnoty, ich výber a obsah………………………………………………………………….4
3. Hodnotová orientácia, hodnotový systém…………………………………………………...5
4. Kategorizovanie hodnôt……………………………………………………………………..6
5. Vlastný výskum………………………………………………………………………...7 – 10
6. Príloha………………………………………………………………………………...11 – 14
7. Sémantický diferenciál.…………………………………………………………………….15
8. Vyhodnotenie sémantického diferenciálu..………………………………………………...16
9. Záver……………………………………………………………………………………….17
10. Použitá literatúra………………………………………………………………………….18


1. ÚVOD

Problematika hodnôt patrí k závažným úlohám skúmania. O jej zložitosti svedčia nielen čisto teoreticky a s tým súvisiace metodologicky obtiažne otázky, ale do značnej miery aj spoločenské javy, s ktorými sa stretávame v spoločenskej praxi v bežnom živote.
Výskumný projekt obsahuje metodickú časť – vlastný výskum, ktorý som robila na základe ankety a vyhodnotenie ankety.

2. HODNOTY, ICH VÝBER A OBSAH

Samotný výber hodnôt u mladých ľudí nie je spravidla diktovaný nejakou morálku, ktorá by výberu predchádzala. Dá sa to aj tak povedať, že výberom a prijatím hodnoty (hodnôt) vlastne morálka mladého človeka iba vzniká. Pokiaľ ide o konkrétny výber hodnôt, konkrétnym mladým človekom, tiež by nemal byť ničím obmedzovaný. To potom prakticky znamená, že hodnotou u adolescenta sa môžu stať ľudia, neviditeľný Boh, príroda alebo rôzne výtvory a diela ľudí, no aj zvieratá, stromy, idoly zo zlata, striebra, kameňa. Platí však, že výber hodnôt mladým človekom je výrazne determinovaný výchovou (najmä, no nielen, v rodine, ale aj v škole) a spoločenskými vplyvmi. Práve v súlade s týmito vplyvmi (resp. aj v protiklade k nim) si konkrétny jednotlivec vytvára špecifické, len jemu vlastné hodnotové systémy, v ktorých je určená preferencia jeho hodnôt.

3. HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA, HODNOTOVÝ SYSTÉM

Človek spravidla hodnotí všetky predmety a javy skutočnosti z hľadiska svojich potrieb a záujmov. V závislosti od hodnotových predstáv a názorov sa vytvára určité zameranie záujmov a konania človeka. Tak vzniká jeho hodnotová orientácia, hodnotový systém.
Hodnotovú orientáciu možno chápať aj ako proces, v ktorom sa tvoria a uplatňujú hodnoty a hodnotový systém.

Vlastný hodnotový systém predstavuje u človeka vzájomné (hierarchické) usporiadanie, štruktúru uznávaných a želateľných hodnôt. Často v tejto súvislosti hovoríme aj o hierarchii hodnôt. Hodnotovou orientáciou sa rozumie zameranie osobnosti na určité hodnoty materiálnej a duchovnej kultúry spoločnosti. Hodnotové orientácie sú najdôležitejšou súčasťou štruktúry osobnosti, predstavujúcou určitú os vedomia, s ktorou úzko súvisia myšlienky a city človeka a z hľadiska ktorej sa rozhodujú mnohé životné otázky.
Systém hodnotových orientácii človeka predstavuje najvyššiu úroveň dispozičnej hierarchie, regulujúcej správanie človeka. Preto sa hovorí, že ak poznáme hodnotový systém toho ktorého človeka, získavame nielen obraz o jeho osobnosti, ale na jeho základe vieme do vysokej miery prognózovať aj jeho správanie.
Určité hodnoty sú obvykle navzájom pospájané, tvoria zhluky alebo trsy. Nemôžeme jednotlivé hodnoty vytrhávať a interpretovať izolovanie, pretože ich zmysel závisí od toho, s akými ďalšími hodnotami (ale aj cieľmi, ašpiráciami, záujmami a podobne) a akým spôsobom sú prepojené.4. KATEGORIZOVANIE HODNÔT

Sú autori, ktorí hodnoty triedia do nasledujúcich kategórií:

- hodnoty nepoznané, ktoré existujú ale mladý človek si ich zatiaľ neosvojil
- hodnoty poznané ale neuznávané, ktoré mladý človek už síce pozná ale ich odmieta
- hodnoty uznávané, ale neželané, mladý človek si ich cení u druhých ale sám ich odmieta
- hodnoty neželané, ktoré pre mladého človeka majú motivačnú silu a stávajú sa cieľom

V. E. Frankl uvádza a charakterizuje tri druhy hodnôt:
a) hodnoty kreatívne – zmysel spočíva v tom, čo človek sám vytvára a dáva svetu. Život človeka sa stáva hodnotným tým, že vykoná čin, vytvorí dielo.
b) hodnoty zážitkové – svoj odraz nachádzajú v tom, čo človek prijíma od sveta vo forme rôznych vzťahov, stretnutí a zážitkov (prežívanie citov lásky, priateľstva, dobra, pravdy)
c) hodnoty postojové – prejavujú sa v tom, ako je človek schopný vyrovnať sa s utrpením, s ťažkým, nepriaznivým osudom.5. VLASTNÝ VÝSKUM

Výskum hodnôt mladých ľudí som robila na základe ankety. Pre vlastný výskum mladých ľudí som si zvolila mladých ľudí, ktorí sa pohybujú v mojom okolí.

Ciele výskumu
1) Zistiť hodnoty mladých ľudí a čo je ich najvyššou, najpreferujúcejšou hodnotou
2) Akú vlastnosť si mladí ľudia najviac cenia na svojich priateľoch?
3) majú mladí ľudia nejaké vzory, ktoré ich priťahujú?

Hypotézy výskumu
1) Predpokladám, že u mladých ľudí budú prevládať hodnoty ako sú: zdravie, šťastie, láska
2) Predpokladám, že mladí ľudia si na svojich priateľoch najviac cenia úprimnosť, pomoc
3) Predpokladám, že väčšina mladých ľudí má nejaký vzor

V ankete som použila 9 otvorených otázok. Z toho dve otázky boli dosť podobné: otázka č. 2: „Čo je u teba najvyššou hodnotou?“ a otázka č. 6: „Čo je pre teba najdôležitejšie?“. Jedna otázka bola odľahčujúca: „Čo by si si so sebou zobral na opustený ostrov?“.

Anketu vyplnilo 14 respondentov vo veku od 15 do 30 rokov.
Vo veku 15-16 rokov: 4 chlapci
Vo veku 18-19 rokov: 1 dievča
2 chlapci
Vo veku 21-24 rokov: 1 chlapec
2 dievčatá
Vo veku 26-30 rokov: 4 dievčatá

Samotné vyhodnotenie ankety bolo dosť zložité vzhľadom na malý počet respondentov, na široké vekové rozpätie i vzdelanostné rozpätie.
Uvádzam teda konkrétne odpovede na otázky v prípadoch, kde sa viacerí zhodli na tom istom. Ostatné údaje uvádzam v tabuľkách.

1. otázka

„Vymenuj 5 hodnôt, ktoré si najviac ceníš v tvojom živote“

priateľstvo (priateľov) uviedlo 8 respondentov
lásku 7
zdravie 7
rodinu 5
Boh 4
hudbu 4 respondenti


2. otázka

„Čo je u teba najvyššou hodnotou?“

Zdravie uviedli 3 respondenti (zo skupiny 26-30 ročných) vzhľadom na to, že majú už určitý úsek života za sebou a viac si uvedomujú hodnotu zdravia.
Hypotéza č. 1 sa čiastočne potvrdila, že medzi najpreferovanejšími hodnotami mladých ľudí je láska, zdravie. Nepotvrdilo sa mi predpokladané šťastie, ale v ankete sa ukázalo to, že veľa mladých ľudí si cení priateľstvo, priateľov. Priatelia sú často u mladých ľudí tie najbližšie osoby, ktorým sa môžu zveriť, ktorým môžu dôverovať a trávia spolu voľný čas.


3. otázka

V odpovedi na tretiu otázku každý respondent vyjadril prečo je pre neho najväčšia práve tá hodnota, ktorú uviedol v odpovedi na otázku č. 2 (pozri uvedené vzorky z ankety v prílohe).

4. otázka

„Ktorých 5 vecí by si si zobral so sebou na ostrov?“

Táto otázka bola odľahčovacia, zrejme nebola dobre zaradená a znížila vážnosť celej ankety. Zaradila som ju kvôli skupine 15-16 ročných aby ich v ankete aspoň niečo zaujalo, ale nebola to už vhodná otázka pre starších respondentov. Zaujímavé bolo, že som v otázke uviedla, ktorých 5 vecí by si si zobral so sebou a i napriek tomu niektorí respondenti uvádzali osoby. Je to myslím napokon pozitívne, keď sa človek rozhodne pre jemu blízku osobu ako pre vec.
Najviac by sa na ostrove uplatnil nožík, knihy a zápalky.
Traja respondenti by si zobrali priateľa, priateľku, jeden uviedol, že by si zobral ľudí a jeden priateľov. Jeden respondent uviedol, že by si nezobral nič, pretože niekedy si treba aj oddýchnuť.


5.

otázka

„Akú vlastnosť si najviac ceníš na svojich priateľoch?“

úprimnosť uviedlo 8 respondentov
pravdovravnosť, otvorenosť uviedli 3 respondenti
ochotu pomôcť taktiež 3 respondenti

Hypotéza č. 2, že mladí ľudia si na svojich priateľoch cenia najviac úprimnosť sa mi potvrdila.


6. otázka

„Čo je pre teba v živote najdôležitejšie?“

Každý respondent uviedol niečo iné, iba dvaja sa zhodli v tom, že je pre nich v živote najdôležitejšie zdravie a dvaja v tom, že Boh.
7. otázka

„Odráža sa to nejako v tvojom živote?“

Väčšinou odpovedali respondenti „áno“, „chcem“, „snažím sa“, „hľadám“, „niekedy to ide a niekedy je to dosť ťažké“.


8. otázka

„Máš nejaký svoj vzor? Ak áno, koho?“

Desať respondentov odpovedalo kladne a uviedlo o akú osobu, ľudí ide. Jeden respondent odpovedal, že má vzor a je to jeho vec. Traja respondenti uviedli, že nemajú vzor pretože:
- „každý človek je originál a má byť sám sebou“
- „od každého si vyberiem to, čo uznám za vhodné“
- „nikto nie je 100%-ný aj keď je slávny“

Hypotéza č. 3, že väčšina mladých ľudí má svoj vzor, sa mi potvrdila. Napriek tomu sú mladí, ktorí chcú byť originálni a nechcú nikoho napodobňovať. 9. otázka

V odpovedi na deviatu otázku zdôvodnili prečo si vybrali právo tú osobu, ktorú uviedli za svoj vzor. Napríklad:
- ľudia so životným optimizmom – „lebo chcem aj ja byť taká“
- mama – „vie sa rozdať, stará sa, robí ľudí šťastnými“
- úprimní, pracovití, múdri ľudia – „pretože majú to, čo mne chýba“
6. PRÍLOHA


Tabuľka k otázke č. 1
„Vymenuj 5 hodnôt, ktoré si najviac ceníš v tvojom živote“

Vek
15-16 18-19 21-24 26-30
Priateľstvo (priatelia) X XX XXX XX
Boh XXX X
Život XX
Šťastie XX
Láska X X XXX XX
Povolanie X
Príroda X
Rodina XX XXX
Koníček X
Peniaze X
Výborné jedlo X
Zdravie X X X XXXX
Domov X
Hudba XXX X
Spev X
Viera XX X
Poznanie X
Pokoj X
Spokojnosť X
Porozumenie X
Spokojnosť v práci X
Dobré medziľudské vzťahy X
Práca X X
Úloha matky X
Prežívanie prítomnej chvíle X
Sloboda X
Úprimnosť X
Harmónia X
Rodičia X
Pravda X
Utrpenie X
Úsmev X
Tabuľka k otázke č. 2
„Čo je u teba najvyššou hodnotou?“

Vek
15-16 18-19 21-24 26-30
Večný život X
Šťastie X
Boh X X
Život X
Viera X
Zdravie XXX
Láska X
Prežívanie prítomnej chvíle X
Harmónia X
Rodičia X
Že ma niekto ma rád i napriek tomu aký som X
Neviem (všetko so všetkým súvisí) X
Tabuľka k otázke č.

4
„Ktorých 5 vecí by si si zobral so sebou na ostrov?“

Vek
15-16 18-19 21-24 26-30
Priateľov X
Potraviny X
Posteľ X
WC X
Basketbalové ihrisko X
Šťastie X
Lietadlovú loď s potravinami X
Raketovú stíhačku X
Náradie a zbraň X
Obilie a zvieratá na obživu X
Svoje dievča, resp. priateľa X X
Lehátko X
Encyklopédiu X
vankúšik X
Deku X X
Gitaru X
Nožík X XX
Knihy X X X
Nič X
Ľudí
Papier, pero X X
Bicykel X
Zápalky XXX
Rádio X
Tabuľka k otázke č. 5
„Akú vlastnosť si najviac ceníš na svojich priateľoch?“

Vek
15-16 18-19 21-24 26-30
To, že sú priatelia X
Láska k inému X
Záujmy X
Priateľstvo X
Spoľahlivosť X X
Pomoc X X X
Humor X
Úprimnosť XX XXX XXX
Pravdovravnosť X X
Otvorenosť X
Že spolu blbneme X
Tolerantnosť X
Vernosť X
Aby ma brali takého, aký som X
Ich názory X
Čestnosť X
Dobrosrdečnosť X
Empatiu X
Diskrétnosť X
Obetavosť X
7. SÉMANTICKÝ DIFERENCIÁL


ZDRAVIE

1. dôležité _ _ _ _ _ _ _ nedôležité

2. dobré _ _ _ _ _ _ _ zlé

3. biele _ _ _ _ _ _ _ čierne

4. cenné _ _ _ _ _ _ _ bezcenné

5. vrtkavé _ _ _ _ _ _ _ nevrtkavé

6. krásne _ _ _ _ _ _ _ škaredé

7. spravodlivé _ _ _ _ _ _ _ nespravodlivé

8. užitočné _ _ _ _ _ _ _ neužitočné

9. drahé _ _ _ _ _ _ _ lacné

10. premenlivé _ _ _ _ _ _ _ stálé

11. pekné _ _ _ _ _ _ _ nepekné

12. statočné _ _ _ _ _ _ _ zbabelé

13. jemné _ _ _ _ _ _ _ hrubé
8. VYHODNOTENIE SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU

Po vyhodnotení všetkých 14 respondentov som sa z tabuľky sémantického diferenciálu dozvedela, že sa vytvorili 2 skupiny mladých ľudí. Jedna skupina považuje hodnotu „zdravie“ za dôležitú a druhá skupina za menej dôležitú. Z môjho pohľadu sa zdá, že mladí ľudia v druhej skupine, teda tí, ktorí považujú hodnotu zdravia za menej dôležitú, sú vo veku od 15-19 rokov. Nie sú ešte poriadne „rozpozeraní“ po svete a nevedia zaradiť hodnotu zdravia na primerané miesto. Nepoznajú ešte tak dobre jeho vrtkavosť, dôležitosť a cennosť.
9. ZÁVER

V tejto práci som sa snažila načrtnúť základné teoretické poznatky o hodnotách, hodnotovej orientácii, hodnotovom systéme mladých ľudí. Vo vlastnom výskume som zisťovala aké sú hodnoty mladých ľudí, čo je ich najväčšou hodnotou, čo si cenia na svojich priateľoch, či majú nejaké osobné vzory.
Na základe ankety som vlastne lepšie spoznala ľudí, s ktorými sa stretávam, viem si utvoriť lepšie obraz o nich samotných.

Som rada, že nedominovali medzi uvedenými hodnotami peniaze, kariéra, ale že mladý človek stále túži po láske a priateľstve zo všetkého najviac. Možno vzorka iných mladých ľudí by odhalila niečo iné.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?