Historické pojmy

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4593×

Příbuzná témataHistorické pojmy

Pojmy

abolicionizmus- radikálne hnutie v USA v prvej pol. 19.stor. usilujúce o zrušenie otroctva
anarchizmus- teoretický smer i politické hnutie snažiace sa o likvidáciu štátu
anšlus- smer politiky žiadajúci pripojenie Rakúska k Nemecku, v užšom zmysle spôsob samotného pripojenia
apartheid- ideológia, podľa ktorej sa jednotlivé rasy musia vyvíjať úplne oddelne
appeasment- zahraničná politika západoeurópskych mocností(VB), char. v medzivojnovom období 20.stor.
arkáda- oblúkové podlubie
archdiakonáty- územnosprávne jednotky katolíckej cirkvi
austroslavizmus- politický program časti predstaviteľov slovanských národov s orientáciou na Viedeň
anály- historické písomné pramene zachytávajúce udalosti v chronologickom slede
anatéma- osobitý typ väčšej exkomunikácie
alódium- dedičná pôda, neskôr pôda v bezprostrednej držbe zemepána
armáles- listina o povýšení do zemianskeho stavu udelením erbu bez udelenia majetku
arkier- uzavretá časť obytného domu vyčnievajúca z priečelia
apsida- polkruhový výklenok na východnej strane rotundy
bazilika- viacloďová rotunda
bratstvá- záujmové združenia kňazov alebo svetských osôb v stredoveku
bogomili- kacírska sekta v Bulharsku a na Balkáne
bratríci- vojenské skupiny bývalých husitských bojovníkov
bandérium- vo všeobecnosti bojová zástava, neskôr slávnostný jazdecký odiel, príp. ozbrojená jednotka pod zástavou toho kto ju postavil
biela légia- organizovaná aj individuálna forma protikomunistického odboja na slovensku v r.1948-1955
biedermeier- umelecký a životný štýl a móda v 1. pol 19.stor
cantus catholici- prvý slovenský katolícky spevník
cech- organizácie remeselníkov, príp. iných výrobcov a obchodníkov za feudalizmu
cithara sanctorum- jeden z prvých slovenských tlačených evanjelických spevníkov
commonwealth- forma zväzku VB s jej bývalými kolóniami a domíniami
containment- politika, kt. po 2.svetovej vojne v začiatkoch studenej vojny uplatňovali USA a západoeurópske štáty voči komunizmu
čechoslovakizmus- ideový a politický prúd, kt.

vychádzal z presvedčenia, že Česi a Slováci tvoria jeden národ
dekolonizácia- proces rozpadu veľkých koloniálnych ríš vybudovaných najmä v 19.stor
demografia- PVH zaoberajúca sa štruktúrou obyvateľstva
destalinizácia- odstraňovanie kultu osobnosti J.V.Stalina
desiatok- cirkevná daň v hodnote 1/10 úrody
deviatok- daň poddaných zemepánovi odvádzaná v naturáliách
disidenti- ľudia, ktorí sa vedome hlásia k spoločenstvu zastávejúcemu iné ako oficiálne(zväčša štátom uznávané a presadzované) normy správania, konania, zmýšľania
diadochovia : velitelia(nástupcovia Alexandra)
diplomatika- PVH zaoberajúca sa spracovaním starých dokumentov
dominikál- pôda v držbe zemepána
dualizmus- spôsob štátoprávneho usporiadania habsburskej monarchie
dvorníci- kategória ob. v ranofeudálnom Uhorsku, pôvod siaha do veľkomoravského obdobia
empora- horná niestnosť na západnej strane rotundy
ejálet- samostatná územnosprávna jednotka na úrovni miestodržitelskej provincie v osmanskej ríši
emfyteutické právo- nemecké, zákupné právo
exkomunikácia- vylúčenie, vyobcovanie z cirkvi
familiári- vo všeobecnosti čeľadníci, družníci, členovia rodiny, neskôr forma vazalskej závislosti
fašizmus- režimy a ideológie príbuzné s talianským systémom:otvorené diktatúry antiliberálneho a antidemokratického zamerania
federácia- spojenie dvoch a viacerých štátov na základe spoločných záujmov a ústavy
feudalizmus- spoločensko-ekonomický systém založený na feudálnom vlastníctve pôdy
galikanizmus- cirkevno-politický smer vo Francúzku, kt. cieľom bolo obmedziť úlohu pápeža a posilniť vplyv panovníkov a štátu na francúzku katolícku cirkev
genealógia- PVH zaoberajúca sa štúdiom dejín rodov
gesta- skutky, činy zachytené literárnym spôsobom
gulag- koncentračný režim sovietskych politických väzníc, stalinská diktatúra
hámor- zariadenie na spracovanie železa alebo medi
heraldika- PVH zaoberajúca sa skúmaním erbov
heretici- kacíri
husári- príslušníci ľahkej jazdy
informbyro- združenie komunistických strán krajín vznikajúceho sovietskeho bloku
iluminácie- farebné kresby v prvotlačiach
inkunábuly- prvotlače, najstaršie tlačené knihy
inkvizícia- inštitúcia na vyhľadávanie a súdenie kacírov
insurekcia- vo všeobecnosti povstanie, v uhorskom brannom systéme branná pohotovosť
interdikt- vo všeobecnosti zákaz, druh cirkevného trestu
internacionály- organizácie medzinárodného robotníckeho hnutia
izmaeliti- pôvodne moslimská šiitská sekta, neskôr bulharskí mohamedáni
izolacionizmus- jeden zo smerov americkej politiky char.

odmietaním dať sa zaťahovať do mimoamerických problémov
janičiari- príslušníci elitného pešieho vojska osmanskej armády
jobagióni- kategória ľudí s výsadným či popredným postavením, neskôr poddaní
kampanela- zvonica
kapitula- stály zbor kanonikov pri významnom chráme
kastelán- správca hradu
kódex- rukopisná kniha neúradnej povahy(skriptória)
kolektivizácia- vynútené sceľovanie pôdy
kolonizácia- zakladanie osád, osídľovanie prázdneho alebo riedko obývaného územia
konkláve- uzavretá miestnosť pri voľbe pápeža, v širšom význame zhromaždenie kardinálov pri tejto príležitosti
konkordát- dohoda medzi Vatikánom a iným štátom o úprave zájomných vzťahov
konvent- francúzke revolučné zhromaždenie(1792-1795)
kortesy : španielske ľudové zhromaždenie
kroniky- literárne diela opisujúce udalosti v časovom slede
kuruci- účastníci stavovského protihabsburského povstania
labanci- príslušníci habsburského cisárskeho vojska v druhej pol. 17. a zač. 18 stor.
laterna- vežička
legendy- stredoveké životopisy svätých
liberum veto- právo zmariť svojím nesúhlasom uznesenie
martalovci- príslušníci nepravidelných a pomocných odielov osmanskej armády
merkantilizmus- súhrn hospodárskych názorov, zvýšiť štátne bohatstvo získaním množstva drahých kovov a výraznýnou prevahou vývozu nad dovozom
Modus vivendi- typ dohody Vatikánu s iným štátom, kt. upravuje vzájomné vťahy
nemecké právo- súhrn právnych noriem prevzatých z nemeckých krajín
neoabsolutizmus- politický režim v habsburskej monarchii v 50. rokoch 19. stor
nevoľníctvo- ekonomicko-sociálne a právne postavenie poddaných v období raného feudalizm
normalizácia- súhrn politických krokov po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
notície- vlastivedno-encyklopedické dielo o Uhorsku v 18.stor.Matej Bel(1735)
občina- kolektívne úžitkové právo na pôdu
palatín- najvyšší krajinský hodnostár v Uhorsku
panslavizmus- smer presadzujúci politické zjednotenie Slovanov, najmä pod vedním cárskeho Ruska
paleografia- PVH zaoberajúca sa skúmaním a vývojom písma
placetum regium- kráľovský súhlas
porta- základná daňová jednotka v Uhorsku v období feudalizmu
predialisti- privilegovná skupina v službách veľmožov a vysokých cirkevných hodnostárov
principát- prvé obdobie rímskeho cisárstva
provizórium- dočasné politické usporiadanie
regálne práva- súbor úžitkových práv patriacich kráľovi
retribúcia- typ mimoriadnych súdov
reconquista- boj prevažne španielskych a portugalských kresťanov proti moslimským štátnym útvarom v 11-15. stor na Pyrenejskom polostrove
roseta- okrúhle zdobené okno(gotika)
rustika- obloženie stien neotesanými kameňmi
rustikál- pôda v rukách poddaných
sandžak- okres tureckej okupačnej správy
senioráty- združenia cirkevných zborov(farností) evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a reformovanej kresťanskej cirkvi
segregácia- USA, oddeľovanie černochov od belochov
servienti- vo všeobecnosti slúžiaci či služobníci
sfragita- kresby vyškriabané do omietky
sfragistika- PVH zaoberajúca sa pečaťami
slobodníci- kategória slobodného ob., kt. svoje postavenie získali za zásluhy, služby alebo vykúpením sa
stolica- základná územnosprávna jednotka za feudalizmu v Uhorsku
šoltýs- richtár(fojt)
taverník- vysoký uhorský kráľovský hodnostár
tridsiatok- druh pohraničného cla, poplatok za dovážané a vyvážané tovary
triumvirát- úrad v Ríme kt.

zastávali traja muži
tripartitum- zbierka platného stredovekého uhorského súkromného a sčasti aj obyčajového a zákonného práva
tympanón- trojuholníkový štít nad vchodom
tympan- hudobný bicí nástroj
tyranida- vláda jedného muža, kt. riadil štát
urbár- súpis pozemkového majetku a poviností poddaných
usadlosť- daňová jednotka a základná výmera poľnohospodárskej pôdy
valdenci- stredoveká sekta
zlatá bula- listina spečatená zlatou pečaťou, vydávali ju panovníci pri význmých právnych aktoch
znárodnenie- prevod súkromného vlastníctva do vlastníctva štátu
želiari- príslušníci najchudobnejšej vrstvy poddaného obyvateľstva
župa- administratívno-územná jednotka štátnej správy v Uhorsku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?