História NSA

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2378×

Příbuzná témataHistória NSA

História NSA


Napriek tomu, že tvorenie a rozšifrovávanie kódov sú starovekými praktikami, moderné kryptologické, komunikaèno spravodajské aktivity sú v USA datované od Prvej svetovej vojny a rádiokomunikaènej technológie. V rokoch 1917 a 1918 vytvorila armáda USA The Cipher Bureau (MI 8) pod vedením Herberta O. Yardleyho, ako súèas Military Intelligence Division. MID asistovala rádiovej spravodajskej jednotke pri Amerických výpravných zboroch a v roku 1918 vytvorila Radio Intelligence Service pre operácie pozdåž Mexických hraníc. Vojenské námorníctvo si vytvorilo solídnu pozíciu, ale táto bola pohltená vzájomnou dohodou v roku 1918 a dostala sa do Yardleyho povojnove civilnej "Black Chamber".

Armáda pokraèovala v podpore Yardleyho až do konca "Black Chamber" v roku 1929. Armáda však pokraèovala v tejto èinnosti v malej Signal Intelligence Service vo vnútri Army Signal Corps pod vedením Williama F. Friedmana. Kryptoanalitická funkcia námorného loïstva sa formálne znova objavila roku 1924 ako "Research Desk" pod vedením poruèíka Laurencea F. Safforda v Code and Signal Section, OP-20-G, ktorá bola súèasou Office of Naval Communication.

Zatia¾ èo dôraz bol na bezpeènosti americkej vojenskej komunikácie (COMSEC), obidve organizácie vyvinuli spôsob ako zachyti rádiové spojenie pred tým ako dôjde do miesta urèenia a schopnos urèi dôležitos správ, týkajúcich sa Druhej svetovej vojny. Vojnové úspechy USA a Ve¾kej Británie ukázali politickým a vojenským velite¾om potrebu COMINT-u. Výsledkom toho bolo rozšírenie obidvoch služieb.

V neskorších etapách vojny, spravodajské služby vytvorili zosúlaïovacie jadro pre u¾ahèenie spolupráce COMINT-u pod názvom Army-Navy Communication Intelligence Board (ANCIB) s podriadeným spolupracujúcim výborom (ANCICC). Tieto úrady sa stali nástrojmi pri vytváraní povojnových dohôd. Keï sa roku 1945 èlenom ANCIB stal aj State Department (Ministerstvo zahranièia), vznikol State-Army-Navy Comminication Intelligence Board (STANCIB). STANCIB sa roku 1946 premenoval na United States Communication Intelligence Board (USCIB), ktorého èlenom sa stal aj FBI.

V roku 1949 bola založená Armed Forces Security Agency (AFSA).

Zodpovedala za operácie COMINT-u a COMSEC-u vynímajúc tie, ktoré boli individuálne urèené armáde, vojenskému námorníctvu a vojenskému letectvu. Súèasou AFSA bol aj poradný orgán, istý èas známy ako Armed Forces Communications Intelligence Council (AFCIAC), neskôr premenovaný na Armed Forces Security Agency Council (AFSAC). Prvým riadite¾om AFSA sa stal admirál Stone. Do januára 1950 mala AFSA dostatok pracovníkov a vybavenia na to aby mohla zaèa pracova.
V roku 1951 vystriedal Stonea na mieste riadite¾a generálmajor Ralph J. Canine. Canine, takisto ako aj Stone mali nemalé problémy pri získavaní schválení od AFSAC oh¾adom smerovania ich akcií, pretože politika AFSAC požadovala jednotné rozhodnutia. Problémy boli aj pri rozširovaní technického zabezpeèenia AFSA. To všetko sa negatívne prejavilo na kvalite strategického spravodajstva poèas Kórejskej vojny, ktorá bola nižšia ako poèas Druhej svetovej vojny. Užívatelia týchto informácií boli nespokojný a ve¾mi kritický. AFSA sa postupne dostala do konfliktu s agentúrami podobného zamerania, so CIA a Ministerstvom zahranièia. Aj napriek zámerom sa AFSA prakticky stala štvrtou vojenskou kryptologickou agentúrou.

13. decembra 1951 nariadil prezident Truman analýzu vedenú špeciálnou komisiou, ktorá bola menovaná ministrami zahranièia a obrany. Predsedal jej George Brownell, právnik z New Yorku. Vo svojej závereènej správe z roku 1951 komisia odporuèila, aby zjednotená COMINT agentúra dostala ve¾ké právomoci a jasne definovanú zodpovednos. Vo veciach politických mala by komtrolovaná USCIB-om a mala spada pod velenie riadite¾a CIA, kde prezentovanie vojenských aj nevojenských záujmov malo by rovnaké.
V októbri 1952 prijal riadite¾ National Security Council väèšinu záverov z Brownellovej správy.

Výsledkom bolo založenie NSA. Jej prvým riadite¾om sa 4. novembra 1952 stal generálmajor Ralph J. Canine.

Na rozdiel od DIA (Defence Intelligence Agency), bola NSA založená na základe Top Secret príkazu, vydaného prezidentom Trumanom v roku 1952. V tomto príkaze menuje prezident ministra obrany zodpovedným za SIGINT a COMINT.
NSA prijala zodpovednos za svojho predchodcu AFSA, kvôli zjednoteniu kryptologických úsilí. NSA bola vytvorená ako osobitná agentúra, priamo podliehajúca ministrovi obrany. Vytvorili sa tak podmienky na kontrolu ïalších troch kryptologických agentúr: Army Security Agency, Naval Security Group Command a Air Force Security Service.

V úsilí zväèši vplyv riadite¾a NSA nad ich èinnosou, boli tieto tri agentúry zlúèené do Central Security Service (CSS), ktorej šéfom sa stal riadite¾ NSA. NSA/CSS zabezpeèujú koordináciu, riadenie a kontrolu SIGINT-u a COMINT-u. CSS bola založená prezidentským memorandom kvôli zjednoteniu kryptologických aktivít v rámci Ministerstva obrany. S ustanovením CSS prešla NSA vnútornou reorganizáciou a stala sa inštitúciou akou je dnes. NSA, ako nevojenská organizácia je jednou z nieko¾kých zložiek spravodajskej komunity vo vnútri Ministerstva obrany.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?