Helsinki (1973-1975) - medzinárodná konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Helsinki (1973-1975) - medzinárodná konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe

- medzinárodná konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe
- zúčastnilo sa 33 európskych štátov, USA a Kanada, pozostáva z 3.

častí:
1) (3 - 7 júl 1973, Helsinky) - zídenie sa ministrov zahraničných vecí a prednesenie stanovísk krajín
2) (18 september 1973 - 21 júl 1975, Ženeva) - príprava záväzného dokumentu
3) (30 júl - 1 august 1975, Helsinky) - podpis záverečného dokumentu :
1) Politická spolupráca (vzťahy medzi štátmi), obsahuje 10 bodov
- zvrchovaná rovnosť, zdržiavanie sa hrozby silou, neporušiteľnosť hraníc, územná celistvosť štátov,
mierové urovnanie sporov, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rešpektovanie ľudských práv, rovnoprávnosť a sebaurčenie národov, spolupráca medzi národmi, svedomité plnenie si záväzkov medzinárodného práva
2) Spolupráca v humanitných a iných oblastiach
- zúčastnené štáty 1) chrániť a upevňovať mier, porozumenie, 2) styky v kultúre,vzdelaní,informáciách
3) spolupráca nezávisle od vlastných systémov (pol., eko., soc.)
prijali:
Kontakty medzi ľudmi - rozvoj kontaktov a dôvery medzi národmi s cieľom voľnejších kontaktov
a) Spajanie rodín b) Uľahčiť svadby uzatvorené medzi občanmi rôznych štátov
c) Uľahčiť cestovanie z osobných a formálnych dôvodov, d) Zlepšovanie podmienok pre turizmus
e) Uľahčiť stretávanie mladých ľudí, f) Podporovanie športu
Informácie - pre pochopenie štýlu života
a) Podpora tlače, rozhlasu, televízie, filmu a tlačových agentúr, b) Zlepšenie pomienok pre novinárov
c) Novinári nemôžu byť vyhostení ani potrestaní za svoju prácu, d) Poskytovanie informácií
Spolupráca v oblasti kultúry
- by mala viesť k trvalým zhodám medzi štátmi, podporovať prístup a rozširovať informácie o kultúre
a) Rozširovanie stykov -dohody o spolupráci
b) Vzájomné spoznávanie, možnosť založenia ústavu v Európe, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt
c) Výmena mladých umelcov, koprodukcia filmov
Spolupráca v oblasti vzdelania -podpora štúdia cudzích jazykov
a) Výmeny v rámci školy (podávanie dostatočných informácií o štúdiách v zahraničí, štipendií)
b) Spolupráca v oblasti vedy (medzinárodné programy pre vedcov a výskumníkov)
c) Cudzie jazyky a civilizácie ( zlepšovať kvalitu výučby, vzdelávať učiteľou)
d) Spolupráca v oblasti vyučovacích metód (výmena informácií, skúseností)
3) Spolupráca v oblasti hospodárstva
a) Obchod - predstavuje jednu zo základných oblastí spolupráce
- podpora hospodárskej spolupráce, rozvoj obchodu, služieb
- konštatovanie významu menových a finančných otázok pre rozvoj obchodu
- zaviazanie sa znižovať prekážky na ceste rozvoja obchodu
- podpora organizácií , podnikov a firiem zaoberajúcich sa zahraničným obchodom
- zlepšovanie kvality, množstva a širenia hospodárskych informácií
b) Priemyselná spolupráca - podpora medzi organizáciami, podnikmi a firmami, všetkých krajín
- uskutočnuje prostredníctvom zmluv uzavretých medzi organizáciami
- podpora opatrení pre rozvoj, formy opatrení : medzinárodné trhy
- výstavba a modernizácia priemyselných podnikov
- zlepšovanie kvality a množstva informácií
4) Spolupráca v oblasti vedy a techniky
- oblasti spolupráce - plnohospodárstvo, energia, nová technológia, racionálne využívanie strojov, technológia dopravy, fyzika, chémia, kozmický výskum, lekárstvo a zdravotníctvo
formy a metódy práce :
- výmeny a obehy kníh, výmeny a návštevy seminárov, kurzov, atď
- konanie medzinárodných a národných konferencií, spoločné prípravy a uskutočnenie programu
- využívanie obchodných kanálov
5) Spolupráca v oblasti životného prostredia
- boj proti znečisťovaniu ovzdušia, vody a využitie sladkej vody
- ochrana morského prostredia, prírody a prírodných rezerv, vyuźitie zeme a pôdy
- zlepšovanie životných podmienok v oblastiach s ľudským osídlením
6) Spolupráca v iných oblastiach
- rozvoj dopravy, podporovanie cestovného ruchu, ekonomické a sociálne aspekty
Záverečný dokument Viedenskej následnej schôdzky (4.II.1986-11.I.1989)
- 35 štátov, spolupráca : obchod a priemysel, veda a technika, životné prostredie, doprava, turizmus,
otázlka zahraničnýh robotníkov, humanitných a iných oblastiach (viď. Helsinky).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?