Habsburská monarchia v čase Osvietenstva

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2854×

Příbuzná témataHabsburská monarchia v čase Osvietenstva

Habsburská monarchia v čase osvietenstva.
-zaostáva za vyspelou Európou,brzdou rozvoja je feudalizmus a nevoľníctvo
-reformy začinajú už za Karola VI – „Ustaraný kráľ“, nemal muž.potomka, v r. 17313 vydaql nový nástupnícky poriadok : „Pragmatickú sankciu“-deklarovala nedeliteľnosť vlády nad všetkými habsb.krajinami,vláda mala pripadnúť na žen.vetvu ak nebol muž.potomok, Karol VI vládol v r. 1711-1740, viedol boje s Osmanskou ríšou-pomáhal mu Eugen Savojský, počas jeho vlády vypukla morová epidémia-stavali sa morové stĺpy ako vďaka za skončenie epidémie.
Mária Terézia - dcéra Karola VI, /vládla 1740-1780/,jej manžel František Lotrinský bol síce zvolený za nem.cisára,ale v Habsb.monarchii vystupoval len ako spoluvládca. Pragm.sankciu neuznali viaceré krajiniy /Prusko,Franc,Špan/-preto musela Mária T. bojovať o rak.dedičstvo s Pruskom /na čele Fridrich II/ +Franc.+Špan.-vojna sa skončila mierom v meste Aachen a stratou Sliezka /Mária T. oň prišla/
-v r. 1741 – žiadala M.T. o pomoc šlachtu /Uh.snem sídlil v Blave/,Prag.sankciu prijala šlachta na Uh.sneme v r. 1723. -7 ročná vojna - /1756-1763/,potvrdila stratu Sliezku /chcela ho získať späť/,Habsb. bojovali proti Prusku, Franc, Špan,Rusku a Anglicku, vo vojne sa prejavila slabosť monarchie+zlý stav armády a financií-ukázala sa potreba reforiem.
-M.T. bola schopná a energická žena-osobne rozhodovala o všetk.význ.veciach a vytvorila si okruh poradcov /Adam František Kolár-vzdelaný Slovák/
-mala 16 detí
Cieľ reforiem:vybudovať moderný/centraliz.štát,tak,aby sa reformy nedotkli feud. podstaty,rozvoj štátu+získať dôl.miesto po boku eur.mocn.+štát mal slúžiť občanom. Do popredia vstupujú 2 teórie reforiem :
1.Merkantilizmus/rozvoj obchodu-viac exportu,menej importu/
2.Fyziokratizmus /rozvoj poľnohospodárstva-nové plodiny+hnojivá/
-M.T.dala zrušiť hradby okolo Brat.hradu, Kraj.úrady nahradila št.byrokracia, vznikali jednotné právne normy
v r.1767-vzniká „Tereziánsky Urbár“,určoval povinnosti poddaných voči vrchnosti a opačne,vzniká súpis pôdy,určila naturálne dávky,výška roboty na panskom,zmiernila fyz. tresty
Radizácia-reforma,Raad/dôverník M.T./,vrchnostenská pôda bolaa za poplatok pridelená roľníkom/kúpa/,natur.dávky nahradila peňažnými dávkami.
-M.T.zredukovala počet cirk.sviatkov
-v každej stolici musel byť min.

1 lekár/kontrola diplomov/-vznikali komisie na ochranu obyv.pred epidémiami a morom
-v r.1777-vznikol „Ratio Educationis“-škol.reforma,zásadou bolo-vzdelanie je dôl.pre každého, školy – Triviálne školy /čitať,písať,počitať-boli pri farách,učiteľ=farár/
- Mestské školy /pre obchod a remeslá/
- Latinské školy /teológia+právo/
- Univerzity /Banská akad. V Bans.Štiavnici/
-Podpora manufaktúr /ručná veľkodielňa/,majitelia boli oslobodení od daní,robotníci od voj.služby /hlavne v Rak.a Čechách/,Uhorsko zaostávalo ako agrárna krajina
Jozef II – „Klobúkový kráľ“,odmietol korunu /od r. 1765 vládne spolu s matkou a od r. 1780-1790 sám/, úr.jazyk=nemčina/miesto latiny,jazyky národov a národnosti sa mali používať pri dorozumievaní nižších vrstiev
v r.1781 – „Tolerančný patent – nábož.sloboda,zrovnoprávnenie náboženstiev
v r.1781 – v Čechách a v r. 1785 v Uhorsku = zrušil nevoľníctvo
v r. 1786 - „Občiansky zákonník“ /rovnosť všetk.občanov pred zákonom/
-zrušil viac ako ˝ kláštorov,a skonfiškoval ich majetky/zrušil žobravé rády = Františkáni,Klarisky,Chartuziáni/
-očísloval domy,kaštiele,sčítal ľud,pôdu,šlacht.kúrie-ako podklad pre zdanenie, zrušil tresty smrti, oslabil diskrimináciu židov, reformy uskutočňoval necitlivo a násilne, šlachta ich bojkotovala-na smrt.posteli skoro všetky reformy zrušil-pod nátlakom-okrem Tol.patentu a zruš.nevoľníctva,germaniz.+maďariz.=2-jaký útlak pre Slovákov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?