Good Manners (Dobré spôsoby)

Kategorie: Angličtina (celkem: 879 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2449×

Příbuzná témataGood Manners (Dobré spôsoby)

Dobré spôsoby
(Good manners)

Cestovanie do všetkých kútov sveta je jednoduchšie a jednoduchšie.
Travelling to all corners of tde world gets easier and easier.
O koľkej by ste čakali, že vaši kolegovia prídu?
What time would you expect your colleagues to come?
Talianom by ste mali tolerovať neskorý príchod až do jednej hodiny.
You should allow a late coming up to an hour for the Italien.
Domnievam sa, že široké pochopenie aglického jazyka znamená pochopenie zodpovedajúcich anglických zvykov.
I assume that the widespread understanding of English language means understanding of correspoding English customs.
Veľmi skoro zmenili svoj názor.
They changed their idea very soon.
Uvedomilli si, že sa musia veľa učiť o tom ako sa chovať ku svojim zahraničným priateľom.
They realized that they had to learn a lot about how to behave with their foreign friends.
Objavilo sa niekoľko príručiek, ktoré dávajú rady o medzinárodnej etikete.
Several guidbooks appeared that give advices about international etiquette.
Briti sú šťastní, keď majú pracovný obed a diskutujú o obchodných záležitostiach.
They are happy to have a business lunch and to discuss their business matters.
Japonci zriedkavo pijú v čase obeda.
The Japanese drink rarely at lunchtime.
Nemci majú radi obchodné rozhovory pred obedom.
The Germans like to talk about business before lunch. Francúzi radi najskôr obedujú a pijú a potom sa rozprávajú. Musia byť dobre najedení a napojení predtým ako budú o čomkoľvek diskutovať.
The French like have a lunch and drink first and then they are talking. They must well eaten and watered before they discuss anything.
Vyzlečenie saka a vyhrnutie rukávov znamená pustiť sa do práce.
Takking off a jacket and rolling up the sleeves means getting down to work.
Americkí šéfovia dávajú najavo svoju dôležitosť vykladaním svojich nôh na stôl. The Anerican executives signal their importance by putting their feet on the desk.

Japonci by boli šokovní.
The Japanese would by shocked.
Vidieť chodidlá vašich nôh je vrchol zlých spôsobov.
Showing the soles of your feet is the height of bad manners.
Je to spoločenská urážka, ktorú prevýši len vysmrkanie nosa na verejnosti.
It is a social insult that is exceeded only by blowing your nose in public.
Japonci majú asi najprísnejšie pravidlá spoločenského a obchodného správania.
The japanese have perhaps the strictest rules of social and business behaviour.
Služobný vek je veľmi dôležitý. Mladší muž by nikdy nemal byť poslaný so starším mužom, aby dokončil zmluvu.
Seniority is very important. A younger man should never sent to complete a deal with an older man.
Musíte si vymeniť svoje vizitky ihneď pri prvom stretnutí. You must change your business cards each other just at the first meeting. Je dôležité informovať všetkých o vašom spoločenskom postavení a pozícii. It is essential to establish (to inform) all about your status and position.
Keď ju podávate osobe vo vyššej pozícii, musí byť daná a prijatá s obidvoma rukami. When you hand it to a person in superior position, it must be given and received with both hands. Musíte si ju pozorne prečítať a nevložiť ju hneď do vrecka.
You must it read carefully and not just put in your pocket.
Neočakávajte, že Japonci si budú podávať ruky.
Don´t expect the Japanese to shake hands.
Úklon hlavou je znakom úcty a prvý úklon dňa by mal byť nižší ako keď sa stretnete potom.
Bowing the head is a mark of respect a the first bowing of the day should be lower then when you meet thereafter.
Američania dávajú prednosť nenútenému a neformálnemu správaniu.
The Americans prefer the casuall and informal behaviour.
Hlavnou témou konverzácie medzi cudzími v Británii je počasie. V Amerike je to hľadanie geografickej spojitosti.
The main topic of conversation between strangers in Britain is the weather. In America it is the search of geographical link.
Vo Francúzsku by ste sa nemali posadiť v kaviarni, pokiaľ si nepodáte ruku so všetkými, ktorých poznáte.
You shouldn’t sit down in a café in France utill you have shaken hands with everyone you know there. V Afganistane by ste sa mali lúčiť najmenej 5 minút.
In Afganistan you should say hallo at least 5 minutes.
V Pakistane by ste nemali žmurkať, je to urážlivé.
In Pakistan you shouldn’t wink, it is offensive.
V Rusku musíte odpovedať na hostiteľský drink drinkom.
In Russia you must match hosts drink for drink.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?