Geografia Geoekológia, environmentalistika, obdobia činnosti človeka, krajina, sféry, krajinný potenciál

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Geografia Geoekológia, environmentalistika, obdobia činnosti človeka, krajina, sféry, krajinný potenciál

Geoekológia-fyz-geog.disciplína,skúma vzáj.vzťahy medzi prír.prvkami krajiny a hodnotí prírodné procesy,ktoré v krajine prebiehajú environmentalistika-náuka o tvorbe a ochrane živ.prostredia Etapy vývova kraj.sféry:1haplogea-prvotná kôra,plášť,jadro,magnetické pole,abiotické prostredie 2chemogea-oceán,zrážky,gen.kód,elektr.búrky,polyméry,archeobaktérie,eobaktérie,prok.bunky 3biogea-eukariotickábunka,živé zložité organizmy,dna,zložená nervová sústava 4noogea-soc.evolúcia,obdobie človeka krajina-prostredie života všetkých organizmov,človek je spoloč.tvor a výrobca,obdobia činnosti človeka:1hominizácia-(-6mil.rokmi)vzpriamene,cieľavedomá práca,žiadne zmeny v prír.krajine 2sapientácia(1,5mil).reč,erectus,koncom sapiens,stav krajiny nezmenený,3sociogenéza-vývoj sapiens,človek reprodukuje hodnoty(zem-poľnohosp.) 4technogenéza-spriemyseľňovanie,VTR,homofaber(hospodáriaci)Krajinná sféra-základný objekt skúmania geografie,hranice:dolná-hypergenézaMohorovičičova plocha diskontinuity,zemská kôra a vrchný plášť,troposféra po tropopauzu10-11km(časť stratosféry s 03-30km) Krajina-3Dvýrezs geosférami usporiadanie prvkov-prvotné(prim.)-bez zásahu človeka,druhotné-so zásahomVeľkostné jednotky-1j.tropickéhorozmeru-top.dimenzie-geotop,najmenšia,sledujeme vertikálne vzťahy medzigeosférami,každá zmena vyvoláva zmenu(m2-km2) 2chórickejdimenzie-vzniká zlúčením 2-viac geotopov,heterogénna jednotka(10km2) 3reginálnejdimenzie-spojenie chórických jednot.s vlastn.

Názvami-Biele KarpatyPod.nížina 4planetárnych rozmerov-Kordillery,Andy,svetadiely účelové vlastnosti krajiny,základnú časť tvorí tzv.krajinný potenciál-schopnosť kraj.poskytovať možnosť vzužvania človekom(surovinový,poľn.,rekreačný)delíme na čiastkový-parciálny potenciál Zvlášť popri potenciáloch rozdelujeme-prírodné zdroje krajiny-prírodnélátkyaenergie,ktoré človek vyberá a vkladá do výr.procesu(hlina,guma) Z hľadiska látkového zloženia-a,abiotické b,biotické, c,ab-biot Prírodné zdroje môžu byť-obnoviteľné a neobnoviteľné každá krajina má schopnosť vyrovnávať sa s vonkajšími rušivými vplyvmi bez dodatku ľudskej energie a voláme to ek.stabilita krajiny kultúrna krajina-premenená ľudskou spoločnosťou, podľa stupňa premeny-1nezmenená(Sitno,nezasiaholju,chrániju) 2slabozmenená(nenarušenie prír.väzieb,NPMaláFatra) 3narušená(neracionálnepoužívanieprír.zdrojov,Polabská nížina) 4silnenarušená-narušenievpodmienkachneustálejrovnováhy 5pretvorená-(väzbyzámerneporušenéazmenené-vinice,záhrady) 6umelá-väzbypotlačenéaž narušené) Uzol-riestorovoštruktúrnyútvarsvysokoukoncentráciuľudskoučinnostinamalomúzemí, Sídlo-koncentrácia ekon-soc. Aktivít,Sídlaprimárneažterciálne Siete-súbor spojenie medzi uzlami(cest,železnica),povrchy-plošnéútvary,forma využ.zeme je rôzna Diverita krajiny-premenlivosť,využitie(uzly,siete,povrchy)Regionalizačné kritérium(sledovanie územia a jeho rozdelenie) rozoznávame-1homogénne-istá rovnováha a,individuálne-ovoc.sad v Trenčíne,neopakovateľné individuá) btypologický-typ podľa kritériaov.sadynaSlovensku 2nodálne-streduzol,sú späté smerom a silou väzieb typyprostrediakrajiny 1prír.prostr súbor biotabiotickýchpodmienok,ktoré umožň..živé org.žiť,vyvíjaťsaarozmožovaťsa 2životné prostredie(Unesco)-časť sveta,vktorejječllovekvzájomnejinterakci,používa a prispôsobujesa 3účinnéprostredie-podvplyvompôsobeniamimozemskýchaktivít(Slnko,Mesiac).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?