Franská ríša

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 11128×

Příbuzná témataFranská ríša

Feudalizmus – je ďalšia ( po otrokárskych štátoch ) spoločensko - ekonomická formácia ( systém ) ktorej základom je vlastníctvo pôdy. Feudálny panovník dával do prenájmu časť svojej pôdy , nižšie postaveným členom spoločnosti. Za tento prenájom od nich požadoval platbu.
Feudalizmus – raný ( 5 – 11 storočie )
- vrcholný ( 12 – 13 storočie )
- neskorý ( 13 – 15 storočie )
- najrozvinutejšou časťou Európy po páde Západorímskej ríše bolo Stredomorie. Za rímskou hranicou bol svet barbarský germánskych, slovanských a iných kmeňov. Germánske kráľovstvá vznikli v čase rozpadu Západo - rímskej ríše, ak boli na oveľa nižšom vývojovom stupni. Prevládal v nich feudálny systém. Najsilnejšie postavenie mal náčelník alebo starešina a potom členovia bojovej družiny, ktorý prideľoval pôdu ostatným obyvateľom podľa zásluh alebo sympatii. Takto sa spoločnosť začala deliť. Pridelenú pôdu nazývame feudum a ten čo ju dostal bol vazal. Franskú ríšu vytvoril kmeň Frankov, ktorí dobyli bývali Rímsku provinciu v Gálii a podmanili si pôvodne obyvateľstvo. Za zakladateľa Franskej ríše sa pokladá Chlodovik ( 481 – 511 ) z rodu Merovejovcov, ktorý prijal kresťanstvo a preto ho cirkev podporovala, v priebehu 6 a 7 storočia avšak moc Merovejovcov upadla a do popredia sa dostávali správcovia kráľovského dvora – majordomovia. Najvýznamnejších z nich sa stal Pipin Krátky, ktorý v 8. storočí prevzal moc a založil dynastiu Karolovcov. Najväčší rozmach dosiahla Franská ríša za vlády Karola Veľkého ( 768 – 814 ). Podmanil si severnú Itáliu , Bavorsko , Sasko , bojoval aj proti Slovanom. V roku 800 ho pápež v Ríme korunoval za rímskeho cisára. Karol Veľký podporoval vzdelanosť a umenie, ktoré čerpalo námety z Antiky. Obdobie jeho vlády sa preto nazýva aj karolínska renesancia. Po jeho smrti ríša upadla až ju v roku 843 jeho synovia rozdelili na 3 časti : Západofranskú , Východofranskú , Strednú časť. Byzantská ríša
- pokračovateľka rímskej ríše nadväzuje na rímske tradície , kultúru a podobne. Na čele štátu je cisár Cézaropapizmus – cisár vládne vo veciach svätských aj náboženských. Justinián I. ( 6 storočie ) – snaha o vydobytie veľkosti Ríma - potreba silnej armády – peniaze a dane. Odpor obyvateľstva 532 povstanie Niká – zvíťazíš.

Arabská ríša
Arabský polostrov 7. storočie n. l .
- kočovné kmene – beduíni , živili sa pasením dobytka a obchodom. Mekka – križovatka obchodných ciest. Svätyňa pohanov - Kaába.

Rodisko Mohameda ( 571 – 632 ) – zakladateľ náboženstva Islam. Jediný boh Aláh, veriaci – moslimovia, islam – židovstvo + kresťanstvo + iné náboženstvo. 622 – Mohamed ušiel z Mekky do Mediny. Začiatok moslimského letopočtu.


Východofranská ríša

Henrich I. Vtáčnik ( 1 pol. 10. storočia ) vláda tvrdej ruky poriadok
Oto I. Veľký ( 936 – 973 ) 955 – porazil Maďarov , 962 korunovaný za rímskeho cisára
Fridrich I. Barbarossa ( 12. storočie ) boj s pápežom

Po stopách Vikingov
Vikingovia – Normani – výbojný národ. Obživa : rybolov , lov , obchod ( kožušiny ) , korisť. 800 – 1066 : výboje Vikingov v Európe. Oblasti výbojov : Franská ríša , - dobyli Paríž. Obsadenie Normandie , Anglicko , Island , Grónsko – Lief Erikson sa doplavil do Winlandu ( dnešná Amerika ) – cez Rusko sa dostali do Byzantskej ríše.
10. storočie Vikingovia sa usádzajú. Vznik kráľovstiev ( Dáni , Švédi a Nóri ). Kultúra : hrdinské rozprávanie : ságy.
- runové písmo , od 9. storočia , prijímali korisť.


V krajine kráľa Artuša
( počiatky anglického kráľovstva )
Obyvatelia britských ostrovov.
- do roku 0. Kelti
- od 0. do 5. storočia – Rímania
- 5. storočie príchod Anglov , Sasov , a Jutov. = vznik anglického národa. = vznik angolských kráľovstiev. ( Kent , Wessex , Essex , Sussex ) , vojny medzi nimi.
8. storočie – príchod Vikingov
- odpor proti Vikingom
- porazil ich Alfréd Veľký
1066 – bitka pri Hastingse. Viliam Dobyvateľ z Normandie porazil Anglosov. Anglický kráľ Viliam – zjednotenie. Vznik anglofrancúzskeho nepriateľstva.
Viliam bol vazal francúzskeho kráľa nároky Francúzska na Anglickú podriadenosť. 12. storočie – nástup Plantagenetovci. Richard Levie Srdce , Ján Bezzemok.
- stratil majetok
1215 – Magna Charta Libertatum ( Veľká listina slobôd )


Franská ríša – Francia – Francúzsko
843 – vznik Západofranskej ríše – Karol Lysý
987 – Hugo Kapet rod Kapetovcov – nová dynastia vo Francúzsku
- nastolenie poriadku
Filip IV. Pekný ( 1285 – 1314 ) na prelome 13 až 14. storočia. Silný , panovník. Postavil sa proti pápežovi v roku 1309 dosadil vlastného pápeža Avignon – Aviňon. Viedol vojny – potreba peňazí = obvinil templárov z kacírstva – zničil ich a zhabal majetok. Silné Francúzsko Storočná vojna ( 1337 – 1453 ).


Kto je „ sluha sluhov Božích “ ?
Cirkev v stredoveku
313 – Milánsky edikt
Gregor Veľký ( 590 – 604 )
1054 – rozdelenie cirkvi. Boj o investitúru = o právo dosadzovať biskupov. Boj medzi pápežmi a cisármi.
Gregor VII. – pápež presadzujúci všemocnosť cirkvi.
Henrich IV.

– nemecký cisár boj proti pápežovi.
1122 – bol spísaný wornský konkordát. Biskupov menoval cisár na návrh pápeža.

Pod znamením kríža.
Križiacke výpravy.
10. storočie ( koniec ) – Svätú Zem – Jeruzalem obsadili moslimský Turci – pobúrenie kresťanov
1095 – pápež Urban II. – vyzval kresťanov na boj proti pohanom
- organizovanie križiackych výprav Svätej zeme. V pote tváre sa budeš živiť
Stredovek – život v dedine.
Spoločnosť – kráľ – kráľ – vazal – poddaní


„ Modli sa a pracuj ! “
Zakladali kláštory. Svoj život zasvätili Bohu. Zoskupenie ľudí na určitom mieste 1. pol 6. storočia pustovník Benedikt na vrchu Monte Cassino založil kláštor. Založil rád , rehoľa. Pravidlo „ Modli sa a pracuj ! “ 9 – krát do dňa sa modlili = keď sa nemodlili pracovali.
- noviciát – ročná skúšobná doba. Pri prijatí do rehole skladali sľub , že sa neoženia , budú počúvať predstaveného kláštora – opát , sľub čistoty , chudoby a poslušnosti. Kláštory sa stávali strediská kultúrneho a hospodárskeho života. Mnísi prepisovali knihy a zdobili ich kresbami ( iluminácie ). Využívali trojpoľný systém.

Mestský vzduch oslobodzuje
11 – 12. storočie – vznik prvých stredovekých miest. Prvé mestá vznikali pri obchodných cestách , pri brodoch riek , pri mostoch , pri križovatkách ciest. Stredoveké mestá – kráľovské – na pôde kráľa , zemepánske – na pôde šľachtica. Mesto dostalo od svojho zemepána , alebo kráľa potvrdenie o slobodách v takzvaných mestských privilégiach. Išlo o oslobodenie od dávok a služieb , o vlastnú súdnu právomoc , o právo usporadúvať trhy , raziť vlastné mince ...
Najväčšie úspechy dosiahlo hnutie za oslobodenie miest spod nadvlády zemepánov či kráľov ( hnutie za komúnu ) , najbohatší boli kupci. Privilégium – oslobodenie od poplatkov , právo na hradby , právo súdu , právo jarmoku a trhu , právo voliť si vlastného richtára. 1299 – mesto Prešov kráľovským mestom , Sabinov , Šariš. V tieni katedrál
Románsky sloh – 900 – 1200
- hrubé a mohutné múry
- valená klenba – poloblúky
- malé okná
Gotika ( 12. storočie – Francúzsko ) 13 – 15. storočie
- lomený oblúk
- oporný systém – tenšie múry
- veľké okná – ružice
- vznik katedrál ( sídlo biskupa )
Pamiatky : Kostol Sv. Mikuláša v Prešove
Dóm Sv. Alžbety ( katedrála ) Košice
Dóm Sv. Martina v Bratislave
Kultúra v stredoveku : svetská – hrady , cirkevná – kostoly , katedrály
Školy – kláštorné katedrálne ( do 12. storočia )
- mestské ( od 13. storočia )
- univerzity ( od 11.

storočia ) – filozofická , teologická , medicína , právo

Kyjev – matka ruských miest
Kyjevská Rus
- pravlasť Slovanov – medzi riekami Visla a Dneper. 4 – 5.storočie – odchod Slovanov z pravlasti. Slovania – - západní : Poliaci , Česi , Slováci
- južní : Bulhari , Srbi , Chorváti
- východní : Rusi , Bielorusi , Ukrajinci
- severojužná obchodná cesta spájajúca Baltské more s Byzantskou ríšou = obchod – normanskí Varjagovia a východní Slovania. 9. storočie Oleg z rodu Rurikovcov založil Kyjevskú Rus. O našom západnom susedovi
Český štát ( 10 – 13. storočie )
Kmeň Čechov ( do 9.storočia súčasť Veľkej Moravy )
10. storočie – odpojenie od Veľkej Moravy = budovanie vlastného štátu , dynastia Přemyslovcov , nepriateľská politika Nemcov , = snaha o samostatnosť , boj o dedičnosť kráľovstva. 1212 – Zlatá bula sicílska – Otakar I. – získal dedičný titul kráľ. Otakar II. 13. storočie – rozšírenie územia Českého kráľovstva , rozvoj územia , boj o cisársku korunu. 1278 – bitka na Moravskom poli – Rudolf Habsburský porazil Otakara II.
Václav II. ( 2.pol. 13. storočia ) posilnenie kráľovskej moci , rozvoj hospodárstva , razil pražské groše. Stal sa aj poľským kráľom. 1305 – Václav II. Zomiera = Václav III. 1306- zavraždený vymiera rod Přemyslovcov.


Otec vlasti
Karol IV.
1310 – Ján Luxemburský ( manžel Elišky Přemyslovi ). Nástupca na českom tróne. Bitka pri Kreščaku – Ján Luxemburský padol. 1346 – bitka. Po smrti Jána Luxemburského nastupuje jeho syn Václav , ktorý prijal meno Karol do dejín vstúpil ako Karol IV. – otec vlasti. 1355 – nemecký cisár. Vybudoval gotickú Prahu. Rozvoj Čiech. 1348 – založil univerzitu v Prahe. Počas jeho vlády prekvitalo umenie a staviteľstvo.


Ktož jsú Boží bojovníci ...
Václav – Žigmund – český kráľ, rímskonemecký cisár začiatok 15. storočia neporiadok v cirkvi vládnu 3 pápeži , úpadok cirkvi bohatstvo biskupa , nemorálnosť života biskupov , kritika cirkvi Ján Hus. – kázal o Betlehemskej kaplnke v Prahe – kázal po česky. 6. 7. 1415 – Jána Husa upálili v Kostnici = odpor českého obyvateľstva = husistické hnutie , program husitov – sloboda kázať Božie slovo , prijímanie pod oboma spôsobmi ( chlieb a víno ) , trestanie ťažkých hriechov ( aj biskupov ) , odstrániť svetskú moc cirkvi , mesto husitov Tábor , Ján Žižka , Prokop Holý. 1434 – Župany definitívna porážka husitov.

Poliaci v stredoveku
10. storočie – Mieško I. – založil Poľsko = Piastovci
Boleslav Chrabrý 11. storočie
Kazimír Veľký 14.

storočie
1335 – stretnutie s českým a uhorským kráľom vo Višegrade
1386 – Poľsko – litovská personálna únia


O Slovanoch na juhu
( Bulhari , Srbi , Chorváti )
Bulhari – slovanské kmene v blízkosti Byzantskej ríše.
Chorváti – 850 – vlastný štát , 11.storočie – začlenenie do Uhorska
Srbi – 12. storočie – vlastný štát , 14. storočie – panovník Štefan Dušan , 1389 – porážka Srbov Turkami na Kosovom poli.


Novovek
Mení sa obraz človeka i sveta.
- humanizmus – viera v silu človeka , humanus – ľudský
- renesancia – znovuzrodenie , návrat k hodnotám antiky
- v stredoveku platilo , že ľudia sú rozdelení do 3. skupín : tí , čo sa modlia ( kňazi , mnísi ) , tí , čo bojujú ( šľachtici ) , tí , ktorí pracujú ( poddaní , remeselníci a obchodníci )
- mešťania – chceli blažene žiť , preto pracovali
- meštiansky svetonázor – viera v silu človeka a v jeho schopnosti , humanizmus – upriamil pozornosť vedy , umenia a celej kultúry na človeka , prírodu a pozemský svet – odlišnosť od stredovekej učenosti , ktorej jediným predmetom je Boh a nadpozemský svet
- obnovenie antickej kultúry ( renesancia )
- renesančný umelec – verne zobrazoval prírodu i človeka = anatómia človeka
- pomáhala matematika
- projekty stavby – podľa presných výpočtov
- renesančný stavebný sloh – priestrannosť , svetlosť a súmernosť , gotický oblúk – oblý oblúk , veža – kopula
1450 – vznik kníhtlačiarní od kníhtlače s pohyblivými písmenami ( Johann Gutenberg )
1550 – Mikuláš Koperník , poľský hvezdár , matematik a lekár dokázal , že všetko obieha okolo Slnka
15 – 16. storočie – obdobie renesancie a humanizmu


Európania objavujú svet
1453 – Turci dobyli Carihrad – zabránili obchodovaniu s Indiou. Portugalci hľadali cestu okolo Afriky. 1487 – Mys dobrej nádeje. 1498 – Vasco da Gama – okolo Afriky do Indie. Východná cesta do Indie. Španieli – západná cesta do Indie. 11 – 12. október 1492 – Krištof Kolumbus – doplával do Ameriky Nina , Pinta , Santa Maria. 1519 – Fernao Magalhaes – oboplával svet.


Európania si podmaňujú svet
Amerigo Vespuci – zistil , že K. Kolumbus objavil nový kontinent – Ameriku
Indiánske ríše : Aztékovia – Mexiko , Mayovia , Inkovia – Peru
Európsky dobyvatelia : Hernan Cortes ( dobyl Aztékov ) , Pizzaro a Almagro ( dobyl Inkov )
- ťažba zlata
- využívanie práce Indiánov , neskôr černochov
- Indiáni hromadne zomierali na Európske choroby
- Pestovali : kukuricu , zemiaky , kakao , tabak , bavlna


Martin Luther a reformácia
Nemecko v 16. storočí
- veľký vplyv cirkvi
- svetská moc cirkvi
- nemravný a nekresťanský život pápeža a biskupov
- predávanie odpustkov
- potreba nápravy
31. október. 1517 – Dr.

Martin Luther
- Wittenberg = 95 výpovedí proti odpustkom
- Odsúdil odpustky
- Odpustenie hriechov je možné iba ľútosťou a milosťou od Boha
- Odmietol autoritu pápeža
- Začiatok reformácie
- Začiatok náboženských vojen
1555 – Augsburský mier ( Auius regio , eius reliogio )


V tieni polmesiaca ( Osmanská ríša )
1300 – Osman kladie základy Tureckej ríše v malej Ázii
1389 – Kosovo pole – Turci porazili Srbov = obsadenie Balkánu ( Bulharsko , Srbsko , Bosna , Hercegovina , Albánsko , Grécko )
1526 – bitka pri Moháči – Turci porazili Uhorsko


Poľsko a Rusko v 15 a 16. storočí
Poľsko
10. storočie – Piastovci – štát : Boleslav Chrabrý
1386 – poľsko – litovská únia
- stavovská monarchia = šľachta mala silné postavenie a ovládala kráľa
- sejm – parlament pre šľachtu
- dlhý boj s Nemcami a Mongolmi
Rusko
Kyjevská Rus ( 9. storočie )
13. storočie – Džingischán , Mongoli
Zlatá horda – mongolský štát
Ivan I. Kalita – titul veľkoknieža , zastupoval Mongolov
1380 – Dimitrij Donský
- bitka pri Kulikovom poli
- porazil Mongolov
15. storočie – Ivan III. – zjednotil Rusov
16. storočie – Ivan IV. Hrozný – absolútna moc v Rusku
30 – ročná vojna
- reformácia rozdelila Európu na protestantov a katolíkov
- hlavné mesto konfliktov – Nemecko
- začiatok 17. storočia : Katolícka liga ( na čele boli Habsburgovci )
Protestantská únia
- politický problém – rast moci Habsburgovcov : Španielsko , Rakúsko , Nemecko , Čechy , Uhorsko
16. storočie : rozdelenie Habsburgovcov na španielsku a rakúsku vetvu
1618 – 1620 – Česká vojna
1618 – 1648 – začiatok 30. ročnej vojny
1648 – Westfálsky mier.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?