Francúzska medzivojnová literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Francúzska medzivojnová literatúra

Henri Barbusse (1873 - 1935)
- predstav. fr. socialistickej lit.

Oheň (1916)
- román, kt. sa stal významný
- o 1. SV
- autor zobrazil skutočný život obyč. vojaka, kt. sa bál, chcel utiecť a jeho jediným cieľom bolo prežiť
- jeho podanie x propaganda
- zachytáva útrapy, kt. musí dennodenne vojak znášať a vyslovuje: „Sláva vojaka je lož"

Romaine Rolland (1866 - 1944)
- dramatik, esejista, hud. teoretik, kritik, historik
- prednášal na Sorbone dejiny hudby a popri tom sa venoval prozaickej tvorbe

Ján Krištof (1904 - 22 - vychádzal v časopisoch na pokračovanie)
- jeho najv. román
- súvisí s hudbou
- o geniálnom nem. hudobníkovi J. K. Kraftovi (= sila) - vyjadroval neochvejnú silu presadiť sa a byť sebou samým a prostredníctvom sv. hudby prekonávať nenávisť, nacionalizmus
- príbeh sa odohráva 1870 - 1914, v obd., kedy medzi Nem. a Franc. boli veľmi napäté vzťahy, kt. vyústili do 2 vojen (1871 - franc-pruská; 1. SV)
- je komponovaný ako hudobná symfónia - takémuto typu románu sa hovorí „román rieka" (rozprávanie zachytávajúce široký životný príbeh)
- vyzdvihuje ľudskosť, mravnosť, morálku
- (inšir. životom Beethovena)

Očarená duša (1922 - 34)
- román
- 4 zväzky
- vyrozprával príbeh ženy - slobodnej matky, kt. sa dokázala vymaniť z meštiackych predsudkov s dokázala bojovať za sv. šťastie

Peter a Lucia (1920)
- románová novela

Dadaizmus
- dada = hračka (franc.)
- umelecký smer, kt. -> vo Švajčiarsku r. 1916 ako protireakcia na 1. SV a súčasne ako vzbura proti mysleniu spoločnosti, kt. dopustila taký nezmysel, ako je vojna
- odmietali vš. konvenčné predstavy o umení, odmietali mravnú, estetickú a rozumovú kontrolu um. tvorby
- odmietali logiku, propagovali poéziu nezmyslu, zábavy, poéziu zbavenú ideologických nánosov, odmietali poéziu socializmu

1918 - Manifest dada
- program, kt. sformoval Tristan Tzara
- nachádza sa tu aj opis metódy, podľa kt. mali dadaisti postupovať - „mechanický automatizmus" (automat. výber rozstrihaných slov a zoradenie do textu)

Surrealizmus
- um. smer nadväzujúci na dadaizmus
- -> vo Franc.
- ovplyvnila ich psychoanalýzy rak. psychiatra S. Freuda, kt. zaviedla pojem podvedomie = tá časť ľudskej duše, kt. sa neprejavuje, al.

sa prejavuje len vo chvíľach, keď človek nemá nad sebou rozumovú kontrolu (spánok, po požití halucinogénov)
- snažili sa objaviť skryté, potlačili 3 druhy kontroly u človeka: rozumovú, etickú, estetickú
- zásada a cieľ: sloboda kombinovaná fantáziou
- poézia sa zriekla rýmu, rytmu, vš. prostriedkov zvuk. a významovej stavby básne
- báseň sa stáva individuálnym výrazom ľudského subjektu (nie je odrazom skutočnosti)
- = čistý psychický automatizmus, kt. vyjadruje slovom, písmom al. akýmkoľvek iným spôs. skutočnú pohyb myslenia; diktát myslenia bez akejkoľvek rozumovej kontroly, bez akéhokoľvek estetického al. morálneho zámeru
o André Breton (1896 - 1966) - Magnetické polia (1920) - manifest surrealizmu, Spojené nádoby (1932)
o Philipp Soupault (1897 - 1990)

Marcel Proust (1871 - 1922)
- významný predstaviteľ experimentátorských snáh vo franc. lit. - jeho románová tv. je autobiografická a poznamenaná autorovou rodinou a súčasne chorobou (astma)
- veľmi výrazne ovplyvnil lit. a ukázal nové možnosti vývinu lit. diela

Hľadanie strateného času
- vrcholný román
- románový cyklus (veľmi rozsiahly román)
- je poznamenaný autorovou túžbou zastaviť čas resp. vrátiť sa v čase, znova prežiť okamihy a snaží sa ešte raz oživiť svet minulosti, kt. je uložený v nás
- vo sv. výletoch do minulosti podniká sondy do sv. psychiky a približ. sv. vnútro
- čas sa stáva nepriateľom, kt. pohlcuje život.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?