Fond krátkodobých investícií

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: ref_all_for
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 666×

Příbuzná témataFond krátkodobých investícií

Fond krátkodobých investícií alebo krátkodobý dlhopisový fond je vhodný na zhodnotenie peňazí v časovom horizonte 6 a viac mesiacov. Ponúka možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch. Od fondov takéhoto typu sa očakávajú stabilné výnosy v krátko až strednodobom časovom horizonte.

Zameraním investičnej politiky fondu krátkodobých investícií je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Investuje prostriedky najmä do:

• krátkodobých dlhových cenných papierov,

• nástrojov peňažného trhu,

• vkladov v bankách,

• do podielových listov iných otvorených podielových fondov,

• cenných papierov európskych fondov,

• cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Modifikovaná durácia fondu je maximálne 1 rok.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

Majetok v tomto fonde je možné investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov pravidelne obchoduje, ak je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo thru je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo.

Fondy krátkodobých investícií boli do roku 2012 označované ako peňažné. Zaraďujeme sem fondy, ktoré nespĺňajú kritériá na zaradenie do kategórie fondov krátkodobého peňažného trhu a do kategórie fondov peňažného trhu.

Zdroj:

http://www.penzijna.sk/fondy/kratkodoby-dlhopisovy-opf-koruna/

http://www.business-education.sk/podielove-fondy-a-ich-rozdelenie-podla-sass/Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?