Finančný trh

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4258×

Příbuzná témataFinančný trh

Finančný trh (pre SŠ)

Cenné papiere (CP)
 potvrdenie o majetkových právach majiteľa
 pohľadávka majiteľa voči vydavateľovi (emitentovi)
 zákon o CP
 akcie, obligácie, depozitne certifikáty, vkladové listy, podielové listy, statne pokladničné poukážky, hypotekárne záložné listy, zmenky, šeky, konosamenty, ...

Členenie
1. druh právneho nároku
a) majetkové ......................... rizikové
b) úverové ............................. bezrizikové
2. forma
a) listinné - písomný doklad ........... materializované
b) zaknihované - stredisko CP ........ dematerializované
3. splatnosť
a) krátkodobé - do 1 roka ............ peňažný trh
b) dlhodobé - nad 1 rok ................ kapitalový trh
4. obchodovateľnost
a) obchodovateľné
b) neobchodovateľné
c) čiastočne obchodovateľné (zamestnanecké akcie)
5. majiteľ
a) na meno
b) na doručiteľa
c) na rad (zmenka)
6. vydavateľ
a) statne
b) súkromné
c) verejno - právne
7. charakter výnosu
a) so stálym výnosom
b) s premenlivým výnosom (akcie - dividendy)
c) bez výnosu (šeky, losy)
8. obchodovateľné CP
a) kótované (žiadosť na burzu, podmienky)
b) nekótované

Úverové CP
 základ - dlžnícky vzťah
 vynos - úrok

vydavateľ = emitent - potrebuje zdroje
investor - ma volne zdroje - chce vyssi vynos ako úrok v banke

Štátne pokladničné poukážky
 emitent = štát
 vydané na krytie nesúladu medzi príjmami a výdavkami ŠR
 kupujúci = banky
 splatnosť - 3, 6, 9, 1

Depozitné certifikáty
 emitent = banky
 kupujúci = obyvateľstvo, banky, firmy

Vkladové listy
 emitent = slovenská sporiteľňa
 kupujúci = obyvateľstvo
 nominálna hodnota - 5 000,-- , 10 000,-- , 20 000,--
 úrok je narastajúci

Obligácie
 emitent = podniky, banky, obce, štát
 kupujúci = podniky, banky, obyvateľstvo
 splatnosť - 5 rokov
 vynos = úrok + podiel na zisku

Zmenka
 CP, ktorý majiteľovi poskytuje pravo požadovať zaplatenie sumy uvedenej na zmenke v určenej lehote
 druhy
a) vlastná = záväzok vystavitela zaplatiť
b) cudzia = príkaz inej osobe zaplatiť
1. na vlastný rad
2. na cudzí rad

Hypotekárne záložné listy
 hypotekárny uver = záložné pravo na nehnuteľnosť
= 60 % hodnoty nehnuteľnosti


Banka
hyp. úver hyp. zál.

listy

Firma Investori

Majetkové CP
 osvedčujú podiel na majetku
 vynos = podiel na zisku

Akcia (účastina)
 CP, ktorý zabezpečuje majiteľovi pravo podieľať sa na zisku (dividenda), riadení (valne zhromaždenie) a likvidačnom zostatku spoločnosti
 vynos - dividenda
- zisk z rastúceho kurzu akcii (pri predaji)
 zamestnanecké - predáva a. s. svojim zamestnancom za cenu nizsiu ako je nominálna hodnota
 prioritne - prednosť pri výplate dividendy (nemajú hlasovacie pravo)
 kmeňové - bežné sa s nimi obchoduje na kapitalovom trhu

Účasť (podiel)
 vydáva s. r. o. na zvýšenie ZI
 pravo majiteľa podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti

Podielové listy
 vydávajú investičné spoločnosti
 forma kolektívneho investovania
 výhoda = rozloženie rizík

Finančný trh
 miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka po peňažnom kapitály, CP, devízach
 trh, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého, dlhodobého kapitálu medzi EKO subjektami v národnom a medzinárodnom meradle

Finančné nástroje = CP

Funkcie
1. akumulačná - sústredenie dočasné voľných finančných zdrojov
2. alokacna - umiestnenie finančných zdrojov
3. prerozdelovacia - banky podporujú len prosperujúce a perspektívne podniky
4. selekčná - vyradenie neefektívnych podnikov - tým, že im neposkytne prostriedky

Podmienky
 motivácia individuálneho sporenia a jeho stimulácia
 možnosť investovania dočasné voľných prostriedkov
 inštitúcie - burzy, investičné spoločnosti, fondy

Členenie
1. predmet obchodu
a) peňažný
b) kapitalový
c) devízový
d) s drahými kovmi
e) poistný

2. nástroje
a) úverový
b) s CP
c) devízový
3. inštitúcie
a) bankový
b) medzipodnikovy
c) burzový

Peňažný trh - trh, na ktorom sa obchoduje s krátkodobými finančnými nástrojmi (splatnými do 1 roka)
- poskytovanie krátkodobých úverov
- obchod s krátkodobými CP
Nástroje - zmenky, statne pokladničné poukážky, depozitne certifikáty

Subjekty - banky, podniky, obyvateľstvo, štát

Podniky - potrebujú získať zdroje na zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb
Banky - pôžičky od NBS
Štát - vyrovnanie deficitu ŠR

Cena na peňažnom trhu je úrok.

Výška úroku závisí od
 dopytu a ponuky po peňažnom kapitály
 menovej politiky NBS, ktorá udáva diskontný úrok

Nominálna úroková miera = % vyjadrenie výšky úroku
Reálna úroková miera = nominálna úroková miera - % inflácie

Základné inštitúcie
 podniky
 banky

Kapitálový trh
- stretáva sa tu ponuka a dopyt o strednodobom a dlhodobom kapitály
- poskytovanie strednodobých a dlhodobých úverov
- obchod s dlhodobými CP

Nástroje - akcie, obligácie, hypotekárne záložné listy

Subjekty
 emitent - vydavateľ CP
 investor - podniky, domácnosti, banky, investičné spoločnosti
 sprostredkovateľ - burzy, banky, investičné spoločnosti a fondy

Členenie:
1. primárny - prvý predaj CP - trh nových CP
2. sekundárny - ďalší predaj CP - trh starých CP
a) neorganizovaný = priamy
b) organizovaný = burzový, mimoburzový

Devízový trh - miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka po devízach (cudzej mene)

Devízy - peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu a v cudzine splatné (šek, zmenka, akreditív)
Valuty - cudzie bankovky a mince

Subjekty
VO trh s devízami - banky, štát, podniky
MO trh s devízami - obyvateľstvo
Cena = menový kurz (NBS denne zverejňuje v kurzovom lístku)
Menový kurz
 dopyt a ponuka
 politická situácia
 inflácia
 colná politika štátu
 platobná bilancia

Zmeny kurzu
1. devalvácia = znehodnotenie meny = zdražovanie dovozu - podporuje vývoz, obmedzuje dovoz (1 USD = 27 Sk, .. 1 USD = 32 Sk)
2. revalvácia = zhodnotenie meny = zdražuje vývoz - podporuje dovoz, obmedzuje vývoz

Trh drahých kovov
 zlato, striebro, platina
 Londýn, New York, Frankfurt, Bejrút, Tokyo, ...

Poistný trh
 trh poistenia a zaistenia
 stretáva sa tu dopyt a ponuka po poistnej ochrane, cenou je poistné

Burza
 vrcholná inštitúcia finančného trhu
 miesto, kde sa podľa stanovených pravidiel a zvyklostí obchoduje s CP a tovarom
 členenie:
a) peňažné
b) komoditné = tovarové
c) ostatné

Peňažné burzy - druh obchodu:
1. Burzy CP - okamžité, promptné, spotové obchody
 dohoda - dnes
 dodávka a úhrada CP - okamžite
 pre obe strany - povinnosť
2. Termínované finančné burzy - obchody do budúcnosti
 dohoda - dnes
 dodávka a úhrada CP - v konkrétnej budúcnosti (presný dátum, termín)
 pre obe strany - povinnosť
3. Opčné burzy - obchod s opciami
 dohoda - dnes
 dodávka a úhrada CP - expiračný deň (presný dátum)
 pre jednu stranu - právo rozhodnúť, či chce obchod realizovať alebo nie. Za toto právo platí druhej strane prémiu

Zákon o burze CP
 burza = p. o., oprávnená uskutočňovať na určitom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených osôb dopyt a ponuku CP
= musí mať stanovenú vnútornú organizáciu, podmienky obchodovania, okruh osôb, ktoré môžu obchodovať, systém stanovenia kurzov a ich zverejňovanie a obchodné hodiny

Členovia
 Fond národného majetku, Národná banka Slovenska
 banky
 “obchodník s CP”

Členenie
1.

podľa významu
a) národné
b) medzinárodné
2. podľa organizácie
a) burzy založené štátom
b) súkromné
3. podľa spôsobu uskutočňovania obchodov
a) úplne automatizované
b) čiastočne automatizované
c) mechanizované = parket burzy

Burzové špekulácie
a) na vzostup kurzu (nákup za súčasný kurz, predpokladaný rast kurzu, predajom dosiahnutie zisku) ..........BÝK
b) na pokles kurzu (predaj za súčasný kurz, predpokladaný pokles kurzu, lacnejší nákup) ......... MEDVEĎ

Burza CP Bratislava, a. s.
 jediná peňažná burza v SR
 založená r. 1991, otvorila parket 6. 4. 1993
 členský princíp (len členovia - FNM, NBS, banky)
 vstupný poplatok
 ročné členský
 známi makléri
 elektronická
 CP - zaknihované aj listinné - akcie, podielové listy, dlhopisy
 3 trhy - hlavný trh s kótovanými CP
- vedľajší trh s kótovanými CP
- trh s nekótovanými CP
 občan rozhoduje nepriamo - prostredníctvom člena burzy
 vydáva “Prospekt emitenta” alebo “Investičná správa”

RM Systém Slovakia
 mimoburzový obchod
 priamo občania

Zákazník
 občan, ktorý sa zúčastnil kupónovej privatizácie a má svoje registračné číslo
 občan, ktorý sa nezúčastnil kupónovej privatizácie, ale musí sa dať zaregistrovať

Obchodný list - tlačivo: pokyny pre kúpu a predaj:
a) základné - registračné číslo zákazníka, “ISIN” - aké akcie, množstvo
b) špeciálne - limitná cena (K - max cena, P - min cena), VAN (chcem predať všetko alebo nič), PPN (platí pokiaľ nezruším)

P - overenie vlastníctva CP - stredisko CP
K - “predpokladaná validácia” - zložiť peňažnú čiastku na “jumbo účet” v Slovenskej sporiteľni (v hotovosti alebo prevodom z účtu)

Postup:
1. RMS vyhlási cenové prístupné pásmo pre CP (max - min)
2. Zosumarizovanie dopytu a ponuky
3. Výpočet aukčnej ceny
4. Ak sa aukčná cena nachádza v prístupnom pásme, obchod sa uzatvorí
5. Majetkové vyrovnanie - preregistrovanie v Stredisku CP = zmena vlastníka, peňažné vysporiadanie
6.

Vyhlásenie prípustného pásma pre ďalšie kolo


Investovanie CP
 individuálne
 kolektívne - investičné spoločnosti, investičné fondy

Cieľ kolektívneho investovania
 zhodnotenie finančných prostriedkov - max výnos
 rozloženie rizík - investovanie do viacerých druhov CP
 kúpou CP umožnenie získať finančné zdroje bankám a firmám
 zvýšenie obratu sekundárneho trhu na burze

Investičná spoločnosť
 a. s. alebo s. r. o.
 po splatení ZI (do 1 roka) vytvára podielový fond - vydáva podielové listy
 PODIELOVÝ LIST - zabezpečuje majiteľovi podiel na zisku, ktorý podielový fond vyprodukuje


 PODIELOVÝ FOND
a) otvorený - nie je limitovaný počet vydávaných podielových listov a podielnik má právo na spätný predaj podielových listov investičnej spoločnosti, ktorá je povinná tieto podielové listy kúpiť
b) uzatvorený - počet vydávaných podielových listov alebo doba ich predaja sú obmedzené a podielnik nemá nárok na spätný predaj podielového listu investičnej spoločnosti
 získané prostriedky -nákup CP, účet v banke
 podielový fond nie je p. o. - nemá právnu subjektivitu, zastupuje ho IS

Investičný fond
 a. s.
 vydáva akcie rovnakej nominálnej hodnoty
 získané prostriedky - nákup CP, účet v banke, tichý spoločník, nákup nehnuteľností
 samosprávny
 na základe zmluvy ho spravuje nejaká IS

Oceňovanie investícií na kapitálovom trhu

Pri rozhodovaní, do ktorého druhu CP investovať, rozhoduje:
 výnos, miera výnosu
 riziko
 čas
 likvidnosť

Výnos
 všetky príjmy plynúce z investície do CP
 napr. akcia - kapitálový výnos - rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou
- dividendový výnos

Miera výnosu
= rendita = výnos / investovaný kapitál

Výnosnosť = hrubý výnos:
akcie
komunálne a podnikové obligácie
depozitné certifikáty bánk
štátne dlhopisy


Čistý výnos:
= hrubý výnos - prevádzkové náklady

Čas
 výnosy sú vyplácané v budúcnosti - inflácia

Riziko
 možná odchýlka od predpokladaných výnosov
akcie
obligácie
depozitné certifikáty
štátne dlhopisy

Likvidnosť
 rýchlosť premeny CP na peniaze bez väčších strát

Finančný majetok
 dôležitá časť majetku podnikateľského subjektu
 existenciu vyvolal prechod na trhovú ekonomiku
a) dlhodobý (finančné investície)
b) krátkodobý

Finančné investície
 CP
 pôžičky podnikom > 1 rok
 ostatný - v držbe > 1 rok

Účtovanie:
napr. AKCIE
1.

UCT jednotka si obstaráva akcie a vklady v iných podnikateľských subjektoch a môže získať vplyv: rozhodujúci > 50 %
podstatný > 20 %
menšinový < 20 %
obstaranie upísaných vkladov zaúčtuje ako záväzok na účte 367
06x/367
úhrada upísaných vkladov môže UCT jednotka uskutočniť formou peňazí 367/221 alebo
nepeňažnými vkladmi 367/1xx
367/0xx
2. Rozdiel medzi zostatkovou cenou a uznanou vyššou cenou IM je vlastný kapitálový zdroj - účet 415
3. vrátenie akcií pri nezaložení a. s. (podiel už bol zaplatený) 353/063
4. predaj akcií
a) predajná cena do výnosov 661 a pohľadávka voči tomu, kto akcie kúpil
b) cena, za ktorú UCT jednotka akcie obstarala do nákladov 561 a zníženie akcií
5. zvýšenie hodnoty akcií
a) bez výmeny akcií 062/415
b) výmenou za nové akcie - vrátenie akcií 355/062
získanie nových akcií 062/355
rozdiel 355/415
6. zníženie hodnoty akcií
a) bez výmeny akcií - vnútorným znehodnotením 415/062
b) výmenou za nové akcie - vrátenie akcií 355/062
- nové akcie 062/355
- rozdiel 415/355

UCT jednotka dostáva z podielov a vkladov dividendy, ktoré sú pre UCT jednotku výnosom na účte
 665 - pri dlhodobých CP
 666 - pri krátkodobých CP

Dlhodobé pôžičky
a) podnikom v skupine 066/221
b) iným podnikom 067/221
Emisia dlhopisov
1. emisia dlhopisov 375/473
2. nákup dlhopisov investorom 221/375
3. dlhopisy sa nepredali, UCT jednotka ich stiahne 255/375
4. splatenie dlhopisov v lehote splatnosti 473/221
5. platené úroky 562/221
6. zníženie nepredaných vlastných dlhopisov 473/255

Ostatný finančný majetok
1. nákup umeleckého diela za účelom predaja 069/221
2. zníženie umeleckého diela v dôsledku predaja 221/661 - predajná cena
561/069 - cena obstarania.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?