Finančné riadenie podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6896×

Příbuzná témataFinančné riadenie podniku

Podnikové financie - zobrazujú pohyb peňazí, kapitálu a finančných zdrojov, pri ktorom sa podnik dostáva do rôznych peňažných vzťahov.
Finančné riadenie - je to aktívna činnosť finančníkov, finančných manažérov, zahrňujúcu získavanie potrebného objemu peňažných prostriedkov a kapitálu, ich aktiváciu do rôznych zložiek aktív a rozdelenie zisku v súlade s formulovanými cieľmi finančného plánu.
Úlohy finančného manažéra - je sprostredkovateľ stojaci medzi aktívami podniku a finančným trhom. Jeho úlohou je získať na finančnom trhu peňažné prostriedky a kapitál.

Finančné zdroje podniku
Podnik na financovanie svojej činnosti využíva finančné zdroje, ktoré môžeme rozdeliť podľa:
=> účelu: * finančné zdroje ako kapitál
* finančné zdroje ako peniaze
=> vlastníctva: * vlastné finančné zdroje
* cudzie finančné zdroje
=> doby splatnosti: * krátkodobé finančné zdroje
* dlhodobé finančné zdroje
=> zdroja: * interné finančné zdroje
* externé finančné zdroje
Osobitné formy financovania - sem patrí faktorin, forfaitin a leasing.
1) forfaiting a faktoring: odkúpenie pohľadávok podniku bankou, alebo špecializovanou spoločnosťou pred ich splatnosťou.

Rozdiel medzi faktoringom a forfaitingom je v časovom horizonte splatených pohľadávok: FAKTORING - krátkodobé pohľadávky
FORFAITING - stredno-dlhodobé pohľadávky
2) leasing: realizuje sa prostredníctvom prenájmu nehnuteľností, výrobných zariadení, dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky......, za dohodnuté nájomné na dobu určitú alebo neurčitú s výpovednou lehotou (operačný, finančný leasing).

Úlohou finančnej analýzy je hodnotiť pomocou špecifických metód a nástrojov finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili.
Ukazovatele:
* výnosnosti
=> marža prevádzkového zisku = prevádzkový zisk
tržby
=> marža čistého zisku = čistý zisk
tržby
=> návratnosť investícií = čistý zisk
celková aktivita
=> kapitálová návratnosť = čistý zisk
vlastné imanie

* likvidity
=> celková likvidita = obežná aktivita
krátkodobé záväzky
=> bežná likvidita = obežné aktíva - zásoby + obchodovateľné CP
krátkodobé záväzky
=> okamžitá likvidita = pohotové platobné prostriedky (hotovosť)
okamžité splatné záväzky

*kapitálovej štruktúry
=> zadĺženosť = celkový dlh
celkové A
=> pomer dlhu k vlastnému imaniu = celkový dlh
vlastné imanie
=> krytie úrokov = zisk pred zdanením + úroky
úroky

* aktivity a produktivity
=> obrat celkových aktív = tržby
celkové A
=> doba obratu zásob = zásoby (priemerný stav)
tržby/365
=> záväzkové dni = záväzky
tržby
=> produktivita práce = tržby
počet pracovníkov

* trhovej hodnoty
=> kurz akcie = trhová cena akcie
nominálna hodnota akcie
=> dividendový výnos = dividenda na akciu
trhová cena akcie
=> dividenda na akciu = dividendy z kmeňových akcií
počet emitovaných kmeňových akcií
=> pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote akcie = trhová cena akcie
účtovná hodnota akcie
Samostatnou skupinou ukazovateľov sú ukazovatele konštruované kombináciou uvedených pomerových finančných ukazovateľov => ALTMANOV MODEL ( Z-skóre)

Z skóre = čistý pracovný kapitál * 1,2 + nerozdelený zisk * 1,4 + prevádzkový zisk * 3,3 +
celkové A celkové A celkové A
+ trhová cena akcíí * 0,6 + tržby * 1
celkové dlhy celkové A

Plánovanie je rozhodovanie o budúcnosti, čo, ako, kedy a kto má urobiť, aby sa splnili stanovené ciele. Konečným výsledkom je plán podniku.
Finančné plánovanie je proces zahrňujúci tvorbu finančných cieľo podniku a súhrnu opatrení činnosti na ich dosiahnutie.
Štruktúra finančného plánu: * finančné ciele podniku
* základné stratégie
* dlhodobý finančný plán
* krátkodobý finančný plán
* hodnotenie úrovne finančného plánu, kontrola hlásenia, správy
o priebehu realizácie a na ich základe rozhodovanie o úprave či
zmenách plánu

Postup tvorby finančného plánu:
1. Krok - finančná analýza podniku
2. Krok - formulácia cieľov
3. Krok - základné stratégie
4. Krok - dlhodobý finančný plán
5. Krok - krátkodobý finančný plán
6. Krok - implementácia finančného plánu počas celého plánovacieho obdobia
7. Krok - hodnotenie úrovne finančného plánu, kontrola, hlásenie o realizácii plánu, úpravy a zmeny plánu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?