Finančné investovanie podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3274×

Příbuzná témataFinančné investovanie podniku

Finančný trh sa považuje za vrchol ostatných trhov, je univerzálnym trhom.
Jeho podstatou je, že ho nemožno definovať ako trh na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb kapitálu medzi ekonomickými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle.
Funkciou finančného trhu je presun voľných peňažných prostriedkov od prebytkového sektora k deficitnému.
* akumulačná
* alokačná
* cenovotvorná
* platobná
* prerozdeľovacia
* selekčná
* funkcia ochrany investorov
* politická

Členenie finančného trhu:
1) z časového hľadiska
2) z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov
=> peňažný trh
=> kapitálový trh : - úverový trh
- trh CP
- trh derivátov
- devízový trh
- trh drahých kov
- poistný trh atď.
* primárny trh
* sekundárny trh
# osobný
# anonymný
--- organizovaný
--- neorganizovaný

Peňažný trh
Členenie: 1) z hľadiska nástrojov
2) z hľadiska organizovanosti
1) => trh krátkodobých úverov
=> bankových
=> obchodných
=> faktoringu
=> trh krátkodobých CP
2) *organizovaný
* neorganizovaný
Peňažný trh
Na PT sa obchoduje vo veľkom s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktoré majú splatnosť kratšiu ako 1 rok, maximálne dva roky.
Subjekty: banky, veľkí investori a do určitej miery obyvateľstvo
Nástroje: krátkodobé úvery, faktoring, KCP..

Cenou na PT je úrok.
Nominálna úroková miera: je úroková miera z peňazí vyjadrená v %.
Reálna úroková miera: je upravená o infláciu a zdaňovanie.

Kapitálový trh
Je to trh strednodobého a dlhodobého kapitálu, ktorý slúži na financovanie investícií.
Subjekty: podniky, banky, poisťovne, penzijiné fondy, investičné spoločnosti, orgány verejného sektora, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie.
Nástroje: strednodobé a dlhodobé úvery, finančný leasing a forfaiting, strednodobé a dlhodobé CP.
Členenie:
* spôsob získavania peňažných prostriedkov
=> trh stredno a dlhodobých úverov
=> trh leasingu a forfaitingu
=> trh CP

* obchodovanie s novými alebo starými CP
=> primárny trh
=> sekundárny trh: - organizovaný
- neorganizovaný

* hľadisko povinnosti zverejňovať kurzy CP
=> verejný trh
=> neverejný trh

* časové hľadisko
=> promptné
=> termínové
=> opčné trhy

* teritoriálne hľadisko
=> národné
=> zahraničné
=> medzinárodné

* vyspelosť
=> vyspelé KT
=> emerging markets

* vzťahy
=> trh dlhopisov
=> trh MCP

Burzy - PO oprávnené organizovať na určenom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených osôb dopyt a ponuku CP.
Členenie:
1) hľadisko významu * národné
* medzinárodné
2) hľadisko právnej formy => organizované štátom
=> súkromno-právnické3) hľadisko výpočtovej techniky: - úplne automatizované
- čiastočne automatizované
- osobný kontakt


4) predmet obchodovania # všeobecné
# špecializované
# burzy, kde sa uskutočňujú promptné termínové a opčné obchody
Systém obchodovania: kontinentálny
anglosaský
Burzy v SR: BURZA CP v BA
BRATISLAVSKÁ OPČNÁ BURZA

BCPBA: slovenský akciový index SAX reprezentuje vývoj cien akcií

SAX = (pi * Gi)
(pi * Gi * Fi)

pi = cena itej akcie v SAX k danému dňu
pi = cena itej akcie v SAX k referenčnému dňu
Gi = počet akcií itej spoločnosti v SAX k danému dňu
Fi = opravný faktor pre itú akciu

Slovenský dlhopisový index SDX reprezentuje vývoj cien dlhopisov

SDX = k * /Wi * (Pit + AUVit)/

k = opravný koeficient
Wi = váhy itého CP
Pit = posledná cena itého dlhopisu obchodovaného na BCDP v anonymnom obchode v čase t
AUVit = akumulovaný úrokový výnos počítaný na 30/60 základe pre itý dlhopis v čase t

Investičné spoločnosti môžu mať len formu a.s. Podielový fond: je organizačnou zložkou investičných spoločností.
Podielové fondy môžu byť: * otvorené (počet vydávaných podielových listov nie je limitovaný)
* uzatvorené (počet vydávaných podielových listov je obmedzený)
Investičné fondy
=> akciové
=> špecializované na akcie určitého odvetvia
=> dôchodkové
=> s národnými CP
=> špecializované na región národnej ekonomiky
=> medzinárodnými CP
=> nehnuteľnostné
=> komoditné

Cenné papiere - je záznam o peňažnej pohľadávke alebo o majetkových právach a zaväzujú vlastníka na určité plnenie voči tomu, kto CP emitoval.
CP možu byť: DEMATRIALIZOVANÉ - CP sú uložené v pamäti počítača
LISTINNÉ - skladá sa z plášťa a kupónového hárka zakončeného talónom
Z časového hľadiska sa členia:
* promptné - kúpa a predaj v ten istý deň
* termínované - predaj alebo kúpa vo vopred stanovenom termíne
Portfólio je každá kombinácia investičných možností, do ktorej investor zvažuje investovať
svoj peňažný kapitál. Môže byť: => defenzívne
=> agresívne
=> štandardné.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?