Finančná analýza podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 19499×

Příbuzná témataFinančná analýza podniku


Finančná analýza podniku

- cieľom finančnej analýzy je zistiť súčasnú finančnú situáciu podniku a jej budúci vývoj (finančná situácia podniku je vzťah medzi zdrojmi a potrebou kapitálu)
- na túto finančnú situáciu podniku pôsobia rôzne faktory, ktoré delíme na vonkajšie a vnútorné:
A) vonkajšie
- daňová, rozpočtová, cenová, colná a ďalšie politiky ekonomického centra štátu a obce
- konkurenčná činnosť významných konkurenčných podnikov
- činnosť obchodných partnerov (dodávateľov a zákazníkov), najmä dodržiavanie vzájomných zmluvných vzťahov
- činnosť veriteľov, najmä dodržiavanie vzájomných zmluvných vzťahov
B) vnútorné
- úroveň TOP manažmentu podniku
- organizácia zásobovania, výroby a predaja
- vlastné finančné zdroje podniku a ich štruktúra
- rozsah a finančná náročnosť investičnej činnosti a ďalšie

- finančnou analýzou sa hodnotia finančné výsledky z celej podnikateľskej činnosti, tieto závery využíva TOP manažment (vrcholoví riadiaci pracovníci podniku) a na ich základe odporúčajú vedeniu podniku opatrenia nielen v rámci finančnej činnosti, ale aj v ostatných podnikových činnostiach (napr: v personalistike, výskume a vývoji, údržbe a pod.)
- informácie pre finančnú analýzu získava finančný manažér najmä z finančného účtovníctva a sústreďujú sa do dvoch dokumentov súvaha a výkaz príjmov a výdavkov
A) súvaha
- je zdrojom informácií o stave finančnej situácie v určitom časovom okamihu
- vyjadruje momentálny stav majetku (A) a momentálny stav zdrojov jeho krytia (P)
- porovnanie dvoch súvah umožňuje analyzovať zmeny
B) výkaz príjmov a výdavkov
- zobrazuje pohyb peňazí za určité obdobie, mesiac, štvrťrok, rok
- príjmy sa vo výkaze označujú ako kladné toky, výdavky ako záporné toky, výsledkom výkazu je schodok alebo prebytok


delenie finančnej analýzy:
1) platobná schopnosť podniku
2) zadlženosť podniku
3) obratovosť kapitálu podniku
4) rentabilita podniku

1) platobná schopnosť podniku
- analyzuje sa prostredníctvom likvidity (likvidita je schopnosť premeniť jednotlivé zložky majetku na peniaze z časového hľadiska tak, aby bol podnik v každom okamihu schopný uhrádzať svoje splatné záväzky)
- kapitál podniku je vložený do majetku, majetok podniku tvoria viaceré zložky
- niektoré majú pohotovú formu, čo znamená, že sú okamžite k dispozícii na úhradu platobných záväzkov, sú to pohotové peniaze a cenné papiere (tie je možné tiež okamžite premeniť na pohotové peniaze), táto zložka predstavuje najlikvidnejšie aktíva
- pohľadávky je taktiež možné premeniť na pohotové peniaze, ale s určitým časovým posunom, ktorý závisí od toho, kedy zákazníci podniku zaplatia zakúpený tovar, preto sú pohľadávky menej likvidnými aktívami
-ešte menej likvidnými aktívami sú zásoby, ktoré treba predať, ich forma sa zmení na pohľadávky, pohľadávky sa s odstupom času premenia na peniaze, a preto sú zásoby ešte menej likvidnými aktívami.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?