Finančná analýza podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6697×

Příbuzná témataFinančná analýza podniku

Obsah :
1. ÚVOD 3
2. AKTÍVA A PASÍVA V ROKOCH 1-3 v tis Sk : 3
Interpretácia : 4
Financovanie stálych a obežných aktív: 4
Interpretácia : 5
3. VYBRANÉ UKAZOVATELE (v tis Sk), VIAZANOSŤ MAJETKOVÝCH POLOŽIEK A ZÁVAZKOV : 5
4. UKAZOVATELE LIKVIDITY : 6
Interpretácia : 6
5. UKAZOVATELE RENTABILITY : 7
Interpretácia : 7
6. UKAZOVATELE AKTIVITY : v dňoch 8
Interpretácia : 8
7. UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI : 9
Interpretácia : 9
8. PYRAMÍDOVÝ ROZKLAD : 10
Vybrané ekonomické ukazovatele (v tis. Sk) : 10
Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu : 10
Ukazovatele pyramídovej sústavy : 11
Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu : 11
Interpretácia : 11
9. CASH FLOW : 13
Vstupné ukazovatele pre výpočet cash flow (v tis. Sk) : 13
Vývoj ukazovateľov cash flow (v tis. Sk) : 13
Interpretácia : 13
Kvantifikácia vplyvov zmien položiek determinujúce vývoj stavu cash flow v percentách za obdobie 2 až 3 : 14
Výpočet net cash flow : 14
Interpretácia : 15
10. VÝPOČET ALTMANOVHO ZETA-KOEFICIENTU : 15
Interpretácia : 16
11. VÝPOČET INDEXU BONITY : 16
Interpretácia : 16
12. VÝPOČET CH–INDEXU : 16
Interpretácia : 16
13. VÝPOČET G-INDEXU : 17
Interpretácia : 17
14. PRÍLOHY : 17
Súvaha v plnom rozsahu : 17
Výkaz ziskov a strát : 19
1. ÚVOD

Názov podniku : PD Seňa
Právna forma : družstvo
Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001
2 725 ha 2 680 ha 2 713 ha
Výmera poľnohospodárskej pôdy v rokoch :

Priemerná cena za 1 ha pôdy : 36200 Sk
2. AKTÍVA A PASÍVA V ROKOCH 1-3 v tis Sk :
Tab. 1
Ukazovateľ Rok 1 Rok 2 Rok 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2 1 % 2 % 3 %
Aktíva celkom 100 359 93 155 101 256 897 8 101 1,00894 1,08696 100,00 100,00 100,00
Stále aktíva 68 941 67 485 69 117 176 1 632 1,00255 1,02418 68,69 72,44 68,26
Hmotný investičný majetok 63 721 62 265 63 898 177 1 633 1,00278 1,02623 63,49 66,84 63,11
z toho:
budovy, haly a stavby 47 882 52 395 50 156 2 274 -2 239 1,04749 0,95727 47,71 56,24 49,53
stroje, prístroje a zariadenia, doprav.

prostr. 3 198 3 410 5 631 2 433 2 221 1,76079 1,65132 3,19 3,66 5,56
základné stádo a ťažné zvieratá 3 445 2 475 2 200 -1 245 -275 0,63861 0,88889 3,43 2,66 2,17
Pestovateľské celky trvalých porastov 3 252 2 978 2 574 -678 -404 0,79151 0,86434 3,24 3,20 2,54
Obežné aktíva 31 416 25 670 32 007 591 6 337 1,01881 1,24686 31,30 27,56 31,61
Zásoby 21 671 17 203 21 633 -38 4 430 0,99825 1,25751 21,59 18,47 21,36
Krátkodobé pohľadávky 6 643 5 119 6 677 34 1 558 1,00512 1,30436 6,62 5,50 6,59
Finančný majetok 3 102 3 348 3 697 595 349 1,19181 1,10424 3,09 3,59 3,65
Ostatné aktíva 2 0 132 130 132 66 –- 0,00 0,00 0,13

Tab. 2
Ukazovateľ Rok 1 Rok 2 Rok 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2 1 % 2 % 3 %
Pasíva celkom 100 359 93 155 101 256 897 8 101 1,00894 1,08696 100,00 100,00 100,00
Vlastný kapitál 71 425 68 014 67 139 -4 286 -875 0,93999 0,98714 71,17 73,01 66,31
Základný kapitál 67 934 67 934 67 934 0 0 1 1 67,69 72,93 67,09
Cudzie zdroje 28 934 24 566 33 374 4 440 8 808 1,15345 1,35854 28,83 26,37 32,96
Rezervy 2 453 1 500 1 560 -893 60 0,63596 1,04 2,44 1,61 1,54
Dlhodobé záväzky 20 016 18 222 17 289 -2 727 -933 0,86376 0,9488 19,94 19,56 17,07
Krátkodobé záväzky 6 465 4 844 8 780 2 315 3 936 1,35808 1,81255 6,44 5,20 8,67
Bankové úvery 0 0 5 745 5 745 5 745 –- –- 0 0 5,67
z toho dlhodobé 0 0 0 –- –- –- –- 0 0 0
krátkodobé 0 0 0 –- –- –- –- 0 0 0
Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 5 745 5 745 5 745 –- –- 0 0 5,67
Ostatné pasíva 0 575 743 743 168 –- 1,29217 0 0,62 0,73
Interpretácia :
Celkové aktíva na konci roku 2001 vzrástli oproti roku 1999 o 897, čo predstavuje 0,89 % nárast a oproti roku 2000 vzrástli o 8 101, teda o 8.7 %.
Stále aktíva vzrástli oproti roku 1 o 176 (0,25%) a oproti roku 2 o 1 632, (2,42%). Stále aktíva tvorili v jednotlivých rokoch takýto podiel na celkových aktívach : 68,69% , 72,44% a 68,26%.
Stále aktíva sú tvorené iba HIM a to hlavne budovami, halami a stavbami, ktoré v roku 3 oproti roku 1 vzrástli o 2 274, čo je rast o 4,75%, ale oproti roku 2 klesli o 2 239, čo predstavuje iba 95,7% stav minulého roka. Budovy, haly a stavby tvorili v jednotlivých rokoch tento % podiel na celkových aktívach : 47,71%, 56,24% a 49,53%. Obežné aktíva, ďalšia zložka celkových aktív, sa na nich v jednotlivých rokoch podieľala takto : 31,30%, 27,56% a 31,61%. Ich stav oproti predchádzajúcim rokom rástol a to nasledovne : k roku 1 o 591, (1,9%) a oproti roku 2 o 6 337, (24,7%).
Na obežných aktívach sa najviac podieľali zásoby, ktoré oproti roku 1 poklesli o 38, (0,18%), ale v porovnaní s rokom 2 vzrástli o 4 430, teda o 25,75%. Zásoby tvorili celkové aktíva týmito % podielmi : 21,59%, 18,47% a 21,36%. Pasíva celkom v porovnaní roku 3 s ostatnými rokmi vzrástli a to
nasledovne : oproti roku 1 o 897, teda o 0,9% a oproti roku 2 o 8 101, teda o 8,7%. Ale v roku 2 došlo oproti roku 1 k ich poklesu o 7204. Vlastný kapitál za dané obdobie klesol, oproti roku 1 o 4 286, teda klesol o 6% a oproti roku 2 klesol o 875, teda o 1,3%.

Na celkových pasívach mal nasledujúci podiel : 71,17%, 73,01% a 66,31%.
Základný kapitál sa počas daného 3ročného obdobia vôbec nezmenil a na celkových pasívach sa podieľal 67,69%, 72,93% a 67,09%.
Podiel KD záväzkov na celkových pasívach bol 6,44%, 5,20% a 8,67% a mal rastúcu tendenciu, oproti roku 1 o 2 315,(35,8%) a oproti roku 2 o 3 936, teda o 81,3%.
Financovanie stálych a obežných aktív:
Tab. 3
Ukazovateľ Rok Index Index
1 2 3 3 / 1 3 / 2
Stále aktíva 68 941 67 485 69 117 1,00 1,02
Vlastné imanie 71 425 68 014 67 139 0,94 0,99
Dlhodobé záväzky 20 016 18 222 17 289 0,86 0,95
Dlhodobé úvery 0 0 0 –- –-
Dlhodobý kapitál spolu: 91 441 86 236 84 428 0,92 0,98
Dlhodobý kapitál - stále aktíva 22 500 18 751 15 311 0,68 0,82
Tab. 4
Ukazovateľ Rok Index Index
1 2 3 3 / 1 3 / 2
Obežné aktíva 31 416 25 670 32 007 1,02 1,25
Krátkodobé obežné pasíva 6 465 4 844 14 525 2,25 3,00
Čistý pracovný kapitál (+), Nekrytý dlh (-) 24 951 20 826 17 482 0,70 0,84

Interpretácia :
Podnik bol vo všetkých 3 rokoch prekapitalizovaný, pretože jeho dlhodobý kapitál pokrýval nielen stále aktíva, ale aj časť obežných aktív, ako to vidieť na základe kladného rozdielu DD kapitálu a stálych aktív (tab.3), ako aj na vzniku čistého pracovného kapitálu (tab.4). Napriek tomu, že podnik je prekapitalizovaný, má táto prekapitalizácia klesajúci charakter hlavne z dôvodu poklesu DD kapitálu v roku 3 oproti roku 1 o 8% a oproti roku 2 o 2%.
3. VYBRANÉ UKAZOVATELE (v tis Sk), VIAZANOSŤ MAJETKOVÝCH POLOŽIEK A ZÁVAZKOV :
Tab.

5
Roky Rozdiel Index Index
Ukazovateľ 1 2 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2
Tržby za tovar a výrobky 33 388 37 168 33 401 13 -3767 1,000 0,899
Výrobná spotreba + náklady na predaný tovar 27 102 27 102 28 749 1647 1647 1,061 1,061
Stav zásob 21 671 17 203 21 633 -38 4430 0,998 1,258
Sta KD pohľadávok 6 643 5 119 6 677 34 1558 1,005 1,304
Finančný majetok 3 102 3 348 3 697 595 349 1,192 1,104
Stav obežných aktív 31 416 25 670 32 007 591 6337 1,019 1,247
Stav krátkodobých záväzkov 6 465 4 844 8 780 2315 3936 1,358 1,813
Stav bežných úverov 0 0 0 0
Stav krátkodobých finančných výpomoci 0 0 5 745 5745 5745
Stav obežných pasív 6 465 4 844 14 525 8060 9681 2,247 2,999
Viazanosť zásob 0,649 0,463 0,648 0 0 0,998 1,399
Viazanosť pohľadávok 0,199 0,138 0,200 0 0 1,005 1,451
Viazanosť záväzkov 0,239 0,179 0,305 0 0 1,280 1,709
Korigovaný stav zásob 3 293 6 871 3 297 4 -3574 1,001 0,480
Korigovaný stav pohľadávok 5 321 4 414 5 342 21 928 1,004 1,210
Korigovaný stav obežného maj. 11 717 14 633 12 337 620 -2297 1,053 0,843
Korigovaný stav záväzkov 4 923 3 978 6 099 1176 2120 1,239 1,5334. UKAZOVATELE LIKVIDITY :
Tab.6
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index Index
1 2 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2
Celková likvidita 4,859 5,299 2,204 -2,656 -3,096 0,453 0,416
Bežná likvidita 1,507 1,748 0,714 -0,793 -1,034 0,474 0,409
Pohotová likvidita 0,480 0,691 0,255 -0,225 -0,437 0,530 0,368
Prevádzková celková likvidita 4,859 5,299 3,645 -1,214 -1,654 0,750 0,688
Prevádzková bežná likvidita 1,507 1,748 1,182 -0,326 -0,566 0,784 0,676
Prevádzková pohotová likvidita 0,480 0,691 0,421 -0,059 -0,270 0,878 0,609
Korigovaná celková likvidita 2,380 3,678 2,023 -0,357 -1,656 0,850 0,550
Korigovaná bežná likvidita 1,711 1,951 1,482 -0,229 -0,469 0,866 0,760
Korigovaná pohotová likvidita 0,630 0,842 0,606 -0,024 -0,235 0,962 0,720

Interpretácia :
Celková likvidita (OA/OP) : vyjadruje podiel KD cudzieho kapitálu na financovaní obežného majetku podniku. Čím je celková likvidita väčšia, tým je menšie riziko platobnej neschopnosti. Optimálny stav dosiahla iba v roku 2001 s hodnotou 2,204. V ostatných rokoch presiahla maximálnu hodnotu optima o viac ako 2násobok. Pri porovnaní roku 3 s ostatnými rokmi, zaznamenávame pokles celkovej likvidity, a to oproti roku 1 pokles o 2,656 ( 54,7%) a oproti roku 2 o 3,096 (58,4%). Bežná likvidita (FM + KD pohľ /OP) vyjadruje to, ako je firma schopná zaplatiť svoje KD dlhy bez predaja zásob. V roku 1 sa zhora priblížila k maximu optimálneho intervalu, ale v ďalších rokoch sa od neho vzďaľuje, či už na 1 alebo 2. stranu. V roku 3 poklesla oproti roku 1 o 0,793 (52,6%) a oproti roku 2 o 1,034 (59,1%).
Pohotová likvidita (FM/OP) vyjadruje to, aký podiel KD dlhov môže podnik zaplatiť k určitému dňu vyplatiť v hotovosti. Dosiahla optimálny interval v roku 1 a 3, v roku 2 presahuje optimálny interval o necelú 1/10. V roku 3 nastal oproti predchádzajúcim rokom pokles, a to o 0,225 (47%) a o - 0,437 (63,2%). Prevádzková celková likvidita v roku 3 má oproti ostatným rokom klesajúci charakter, a to oproti roku 1 o 1,214 (25%) a oproti roku 2 o 1,654 (31,2%).
Prevádzková bežná likvidita dosiahla optimálny stav v roku 1, v ostatných rokoch sú odchýlky o 0,05 väčšie a 0,02 menšie ako v optimálnom intervale. Rok 3 oproti ostatným rokom klesá a to o 0,326 (21,6%) a o 0,566 (32,4%).
Prevádzková pohotová likvidita má kolísavý priebeh, pretože v roku 2 oproti roku 1 stúpla, ale v roku 3 klesla oproti obom predchádzajúcim, a to o 0,059 (12,2%) a o 0,270 (39,1%).

Všetky korigované likvidity majú kolísavý priebeh, podobne ako prevádzková likvidita, rozdiel je iba v dosahovaných údajoch.
Korigovaná celková likvidita v roku 3 oproti ostatným rokom klesla, a to o 0,357 (15%) a o 1,656 (45%).
Korigovaná bežná likvidita v roku 3 klesla oproti ostatným rokom o 0,229 (13,4%) a o 0,469 (24%).
Korigovaná pohotová likvidita klesla v roku 3 o 0,024 (3,8%) a o 0,235 (28%).

5. UKAZOVATELE RENTABILITY :
Tab.7
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index Index
1 2 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2
Rentabilita celkového kapitálu -0,09683 -0,03533 -0,00778 0,08905 0,02754 0,080 0,220
Rentabilita vlastného kapitálu -0,13686 -0,04839 -0,01303 0,12382 0,03535 0,095 0,269
Rentabilita základného imania -0,1439 -0,0484 -0,0129 0,13101 0,03556 0,090 0,266
Rentabilita tržieb -0,27658 -0,08364 -0,02532 0,25127 0,05833 0,092 0,303
Rentabilita výnosov -0,19953 -0,06160 -0,01609 0,18344 0,04552 0,081 0,261
Rentabilita pridanej hodnoty -1,33502 -0,42924 -0,06911 1,26591 0,36013 0,052 0,161
Rentabilita osobných nákladov -0,50426 -0,20552 -0,05386 0,45039 0,15166 0,107 0,262
Rentabilita celkových nákladov -0,16634 -0,05803 -0,01583 0,15051 0,04220 0,095 0,273
Úhrnná výnosnosť celkového kapitálu 0,48815 0,57350 0,53719 0,04905 -0,03630 1,100 0,937

Sadzba dane z príjmu = 25%
Interpretácia :
Všetky rentability vyjadrujú, aký zisk vytvoríme z 1 Sk vloženej do podniku, či je to vlastný kapitál alebo náklady alebo výnosy, atď. V tomto podniku dosiahli všetky druhy rentabilít záporné hodnoty vo všetkých 3 rokoch, teda podnik je málo efektívny a rentabilný, ale napriek tomu majú tieto hodnoty rastúci charakter, čo môže byť dobrým znamením do budúcnosti.

Rentabilita celkového kapitálu (ČHV + Un*(1-Sd) /CK) – vyjadruje s akou intenzitou sa produkuje kapitál vložený do podniku a je kritériom rozmiestnenia kapitálu. Jej výška by mala byť vyššia ako úroková miera za požičaný kapitál a čím vyššiu hodnotu dosiahne, tým je podnik rentabilnejší. V našom prípade je rentabilita záporná, napriek tomu má rastúci charakter a v roku 3 dosiahla najlepšiu hodnotu -0,00778, čo je oproti roku 1 nárast o 0,08905 teda o 8% a oproti roku 2 o 0,02754 (22%).
Rentabilita vlastného kapitálu (ČHV/VK) - rok 3 zaznamenal nárast oproti roku 1 o 0,12382 (9,5%) a oproti roku 2 o 0,03535 (26,9%). Jej nárast mohol byť spôsobený znížením úrokov cudzieho kapitálu, zlepšením hospodárskeho výsledku, menším podielom vlastného kapitálu alebo kombináciou predchádzajúcich
Rentabilita základného imania (ČHV/ZI) – rozdiel oproti roku 1 je 0,13101 (9%) a roku 2 o 0,03556 (26,6%). Rentabilita tržieb (ČHV/tržby) – nárast o 0,25127 (9,2%) a o 0,05833 (30,3%).
Rentabilita výnosov (ČHV/výnosy) – vzrástla oproti roku 1 o 0,18344 (8,1%) a oproti roku 2 o 0,04552 (26,1%).
Rentabilita pridanej hodnoty (ČHV/pridaná hodnota) – rast o 1,26591 (5,2%) a o 0,36013 (16,1%).
Rentabilita osobných nákladov (ČHV/osobné náklady) – rast o 0,45039 (10,7%) a o 0,15166 (26,2%).
Rentabilita celkových nákladov (ČHV/celkové náklady) – rast o 0,15051 (9,5%) a o 0,04220 (27,3%).
Úhrnná výnosnosť celkového kapitálu – vyjadruje pomer výnosov podniku a celkových aktív. Rok 3 zaznamenal nárast oproti roku 1 o 0,04905 (10%) a pokles oproti roku 2 o 0,03630 (6,3%).

6. UKAZOVATELE AKTIVITY : v dňoch
Tab. 8
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index Index
1 2 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2
Doba obratu zásob
vo vzťahu k tržbám 237 169 236 -1 67 0,998 1,399
vo vzťahu k nákladom 292 232 275 -17 43 0,941 1,185
Doba inkasa pohľadávok 73 50 73 0 23 1,005 1,451
Doba splácania záväzkov
vo vzťahu k tržbám 71 48 96 25 48 1,358 2,017
vo vzťahu k nákladom 87 65 111 24 46 1,280 1,709
Doba obratu aktív 1 036 864 1 069 33 205 1,032 1,237
Obrat aktív 0,352 0,422 0,341 0 0 0,969 0,808
Interpretácia :
Ukazovatele aktivity poukazujú na efektívnosť využívania aktív.

Doba inkasa pohľadávok a doba splatnosti záväzkov by v optimálnom prípade mala byť 14 – 30dní. Skutočnosť je ale jasná z tab. 8. Napriek tomu má podnik takmer rovnakú dobu inkasa pohľadávok a dobu splácania záväzkov z hľadiska tržieb v prvých 2 rokoch.
Doba obratu zásob - vo vzťahu k tržbám (zásoby/tržby *365) – má dosť vysoké hodnoty, jej vývoj je kolísavý, rok 2 oproti roku 1 zaznamenal pokles o 68 dní, ale v roku 3 došlo oproti roku 1 k zníženiu o 1 deň (0,2%) a oproti roku 2 k zvýšeniu o 67dní (39,9%).
- vo vzťahu k nákladom (zásoby/náklady *365) – sú na tom podobne. Rok 3 oproti roku 1 : pokles o 17 dní (5,9%) a oproti roku 2 nárast o 43 dní (18,5%).
Doba inkasa pohľadávok (pohľadávky/tržby *365) – do koľkých dní nám zaplatia naše pohľadávky. Rok 3 nezaznamenal žiadnu zmenu oproti roku 1 , ale oproti roku 2 vzrástol o 23 dní (45,1%).
Doba splácania záväzkov – vo vzťahu k tržbám (záväzky/tržby *365) – nárast oproti obom rokom a to o 25 dní (35,8%) a o 48 dní (101,7%).
- vo vzťahu k nákladom (záväzky/náklady *365) - nárast oproti obom rokom a to o 24 dní (28%) a o 46 dní (70,9%).
Doba obratu aktív aktíva celkom/tržby*365) – tiež nárast a to oproti roku 1 o 33 dní (3,2%) a oproti roku 2 o 205 dní (23,7%).
Obrat aktív (tržby/aktíva celkom *365) – pokles oproti roku 1 o 0,0108 (3,1%) a oproti roku 2 o 0,0810 (19,2%).

7. UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI :
Tab. 9
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index Index
1 2 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2
Stupeň samofinancovania 0,712 0,730 0,663 -0,049 -0,067 0,932 0,908
Celková zadĺženosť 0,288 0,264 0,330 0,041 0,066 1,143 1,250
Finančná páka 1,405 1,370 1,508 0,103 0,139 1,073 1,101
Úverová zaťaženosť 0,000 0,000 0,057 0,057 0,057 –- –-
Úrokové krytie -170,491 –- -9,057 161,434 –- 0,053 –-
Úrokové krytie vrátane odpisov -52,491 –- 47,299 99,790 –- -0,901 –-
Platobná neschopnosť 0,973 0,946 1,315 0,342 0,369 1,351 1,390
Krytie investičného majetku 1,326 1,278 1,222 -0,105 -0,056 0,921 0,956

Interpretácia :
Vyjadrujú, aký objem cudzieho kapitálu sa podieľa na krytí majetku podniku. Celková zadĺženosť (CK/pasíva) – hodnoty nepresiahli 0,5, čo je celkom priaznivé; v roku 3 nárast oproti roku 1 o 0,041 (14,3%) a oproti roku 2 o 0,066 (25%).
Stupeň samofinancovania (VK/pasíva) - rok 3 pokles oproti roku 1 o 0,049 (6,8%) a oproti roku 2 o 0,067 (9,2%).
Finančná páka (pasíva/VK) - v roku 3 oproti roku 1rast o 0,103 (7,3%) a oproti roku 2 rast o 0,139 (10,1%).
Úverová zaťaženosť ((BÚ + Fin.

výpomoci)/pasíva celkom)– je nulová iba v roku 3 má hodnotu 0,057, hodnota je nižšia ako hranica 0,5. Vývoj – rast o 0,057 v oboch rokoch.
Úrokové krytie vrátane odpisov ((HHV + Un + odpisy)/Un) – vyjadruje v akom rozsahu je úrok krytý hrubým (nezdaneným) ziskom pred zaplatením úrokov so zahrnutím odpisov. Minimálna hodnota je 2,5, ale podnik bol hlboko pod týmto minimom, teda nebol schopný splácať ani svoj úrok z úveru a teda je viac než dobré, že podnik nemal v roku 1 a 2 nijaké bankové úvery. V roku 1 (-52,491), v roku 3 už dosiahol pozitívnu hodnotu (47,299), čo predstavuje nárast oproti roku 1 o 99,790 a oproti roku 2 o 47,299.
Platobná neschopnosť – v roku 3 vzrástla oproti roku 1 o 0,342 (35,1%) a oproti roku 2 o 0,369 (39%).
Krytie investičného majetku – pokleslo a to oproti roku 1 o 0,105 (7,9%) a oproti roku 2 o 0,056 (4,4%).

8. PYRAMÍDOVÝ ROZKLAD :
Vybrané ekonomické ukazovatele (v tis. Sk) :
TAB. 10
Ukazovateľ Skratka Roky Rozdiel Index
1 2 3 3 - 2 3 / 2
Zisk pred zdanením Z -9 775 -3 272 -875 2 397 0,267
Celkový kapitál CK 100 359 93 155 101 256 8 101 1,087
Výnosy V 48 990 53 424 54 394 970 1,018
Celkové náklady CN 58 765 56 715 55 269 -1 446 0,975
Spotreba materiálu a energie MEN 20 676 22 396 23 463 1 067 1,048
Osobné náklady ON 19 385 16 013 16 245 232 1,014
Odpisy investičného majetku ODP 6 726 4 647 4 903 256 1,055
Finančné náklady FN 898 870 782 -88 0,899
Ostatné náklady Ost.N 11 080 12 789 9 876 -2 913 0,772
Hmotný investičný majetok HIM 63 721 62 265 63 898 1 633 1,026
Zásoby Zás 21 671 17 203 21 633 4 430 1,258
Ostatné aktíva OSA 14 967 13 687 15 725 2 038 1,149

Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu :

:


Ukazovatele pyramídovej sústavy :
Tab. 11
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index
1 2 3 3 - 2 3 / 2 log I
Hrubá rentabilita celkového kapitálu Z/CK -0,09740 -0,03512 -0,00864 0,02648 0,2460 -0,6090
Výnosová rentabilita Z / V -0,19953 -0,06125 -0,01609 0,04516 0,2627 -0,5806
Efektívnosť celkového kapitálu V/CK 0,48814755 0,573496 0,537193 -0,03630 0,9367
Viazanosť celkového kapitálu CK / V 2,04856 1,74369 1,86153 0,11784 1,0676 0,0284
Celková nákladovosť CN / V 1,19953 1,06160 1,01609 -0,04552 0,9571
Mater. a energ.

Nákladovosť MEN / V 0,42205 0,41921 0,43135 0,01214 1,0290
Mzdová nákladovosť ON / V 0,39569 0,29973 0,29865 -0,00108 0,9964
Nákladovosť odpisov OD / V 0,13729 0,08698 0,09014 0,00316 1,0363
Nákladovosť finan. Operácií FN / V 0,01833 0,01628 0,01438 -0,00191 0,8828
Nákladovosť ost. náklad. Položiek OstN / V 0,22617 0,23939 0,18156 -0,05782 0,7585
Viazanosť HIM HIM/V 1,30069 1,16549 1,17473 0,00924 1,0079
Viazanosť zásob Zás/V 0,44236 0,32201 0,39771 0,07570 1,2351
Viazanosť ostatných aktív OSA/V 0,30551 0,25620 0,28909 0,03290 1,1284
Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu :
Tab. 12
Ukazovateľ hodnota
koeficient %
Zmena rentability celkového kapitálu 0,0265 -75,40
Vplyv výnosovej rentability 0,0252 -71,88
Vplyv viazanosti celkového kapitálu 0,0012 -3,52
Rozklad vplyvu nákladovosti výnosov
Vplyv materiálovej a energetickej nákladovosti -0,0068 19,32
Vplyv mzdovej nákladovosti 0,0006 -1,72
Vplyv nákladovosti odpisov -0,0018 5,02
Vplyv nákladovosti finančných operácií 0,0011 -3,04
Vplyv nákladovosti ostatných nákladových položiek 0,0323 -92,04
Rozklad vplyvu viazanosti celkového kapitálu
Vplyv viazanosti HIM 0,0001 -0,28
Vplyv viazanosti zásob 0,0008 -2,26
Vplyv viazanosti aktív 0,0003 -0,98

Interpretácia :
Na zmene RCK o 0,0265, teda o -75,4% sa podieľala RV -71,88% podielom a viazanosť celkového kapitálu -3,52% podielom.
Z toho zmena materiálovej a energetickej náročnosti ovplyvnila RV o -0,0068 (19,32%), vplyv mzdovej nákladovosti bol 0,0006, čo je -1,72% na -71,88% zmene RV.
Zmena HIM spôsobila zmenu viazanosti celkového kapitálu o 0,0001 a teda o -0,28%.
Zmena zásob o 0,0008 spôsobila zmenu viazanosti celkového kapitálu o -2,26% na jeho
-3,52% zmene.
Tab.

13
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index
1 2 3 3 - 2 3 / 2
Čistý zisk / vlastné imanie -0,136856843 -0,048387 -0,01303 0,035354 0,26934
Čistý zisk / celkový kapitál -0,097400333 -0,035328 -0,00864 0,026687 0,24461

Čistý zisk / výnosy -0,199530516 -0,061602 -0,01609 0,045515 0,26114
Celkový kapitál / výnosy 2,048560931 1,743692 1,861529 0,117837 1,06758
Dlhodobé záväzky / vlastné imanie 0,280238012 0,267915 0,257511 -0,010405 0,96116
Krátkodobé záväzky / vlastné imanie 0,090514526 0,071221 0,130773 0,059553 1,83617
Bankové úvery / vlastné imanie 0 0 0,085569 0,085569 –-
Ostatné neanalyzované pasíva / vlastné imanie 0 0,008454 0,011067 0,002612 1,30901
Prevádzkové výnosy / výnosy 0,94864258 0,971792 0,967129 -0,004663 0,9952
Finančné výnosy / výnosy 0,001163503 0,000711 0,000496 -0,000215 0,69786
Mimoriadne výnosy / výnosy 0,050193917 0,027497 0,032375 0,004878 1,1774
Náklady na predaný tovar / výnosy 0 0 0 0 –-
Spotreba materiálu a energie / výnosy 0,422045315 0,419212 0,431353 0,01214 1,02896
Služby / výnosy 0,131169626 0,088088 0,09718 0,009092 1,10322
Osobné náklady / výnosy 0,395692999 0,299734 0,298654 -0,00108 0,9964
Odpisy / výnosy 0,137293325 0,086983 0,090139 0,003155 1,03627
Nákladové úroky / výnosy 0,001163503 0 0,001599 0,001599 –-
Ostatné neanalyzované náklady / výnosy 0,226168606 0,239387 0,181564 -0,057823 0,75846
Vlastné imanie / výnosy 1,457950602 1,273098 1,234309 -0,038789 0,96953
Dlhodobé záväzky / výnosy 0,408573178 0,341083 0,317848 -0,023235 0,93188
Krátkodobé záväzky / výnosy 0,131965707 0,090671 0,161415 0,070744 1,78023
Bankové úvery / výnosy 0 0 0,105618 0,105618 –-
Ostatné neanalyzované pasíva / výnosy 0,050071443 0,03884 0,042339 0,003499 1,09009
Stále aktíva / výnosy 1,407246377 1,263196 1,270673 0,007477 1,00592
Zásoby / výnosy 0,442355583 0,322009 0,397709 0,0757 1,23509
Pohľadávky / výnosy 0,135599102 0,095818 0,122753 0,026934 1,2811
Finančný majetok / výnosy 0,063319045 0,062668 0,067967 0,005299 1,08455
Ostatné neanalyzované aktíva / výnosy 4,08247E-05 0 0,002427 0,002427 –-

9. CASH FLOW :
Vstupné ukazovatele pre výpočet cash flow (v tis. Sk) :
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index
1 2 3 2- 1 3 - 2 3 / 1 2 / 1 3 / 2
Čistý zisk -9 775 -3 291 -875 6 484 2 416 0,090 0,337 0,266
Odpisy 6 726 4 647 4 903 -2 079 256 0,729 0,691 1,055
Časové rozlíšenie nákladov 0 0 0 0 0 –- –- –-
Časové rozlíšenie výnosov 0 0 0 0 0 –- –- –-
Stav zásob 21 671 17 203 21 633 -4 468 4 430 0,998 0,794 1,258
Stav pohľadávok 6 643 5 119 6 677 -1 524 1 558 1,005 0,771 1,304
stav obežných pasív 6 465 4 844 14 525 -1 621 9 681 2,247 0,749 2,999
Tab. 14

Vývoj ukazovateľov cash flow (v tis. Sk) :
Tab. 15
Ukazovateľ Roky Rozdiel Index
1 2 3 2 - 1 3 - 2 3 / 2
Cash flow I. -3 049 1 356 4 028 4 405 2 672 2,971
Cash flow II. * 5 824 -402 * -6 226 -0,069
Cash flow III. * 5 727 7 721 * 1 994 1,348
Interpretácia :
Zmena rokov 2-1
CFI = HV po zdanení + odpisy +časové rozlíšenie výnosov – časové rozlíšenie nákladov
CFII = CFI + zmena stavu zásob (pretože zásoby klesli)
CFIII = CFII + pokles pohľadávok - pokles OP
Zmena rokov 3-2
CFI spôsob výpočtu ostáva rovnaký
CFII = CFI – nárast zásob
CFIII = CFII – rast pohľadávok + rast OP

Kvantifikácia vplyvov zmien položiek determinujúce vývoj stavu cash flow v percentách za obdobie 2 až 3 :
Tab. 16
Položka Δ CF I Δ CF IΙ Δ CF IΙΙ

Δ CF v % 197,05 -106,90 34,82
Determinujúce zmeny
jednotlivých položiek:
hospodársky výsledok 178,17 41,48 42,19
odpisy 18,88 4,40 4,47
stav zásob -152,78 -155,37
stav pohľadávok -53,82
stav záväzkov 197,35
suma 197,05 -106,90 34,82

Pre výpočet vplyvu zmien zásob, pohľadávok a záväzkov používame zmenu zmien stavov jednotlivých položiek.
Položky stav zásob a stav pohľadávok majú umelo zmenené znamienka, kvôli svojmu rastu alebo poklesu.
Výpočet net cash flow :
Tab. 17
2 3
Hospodársky výsledok -3 291 -875
Odpisy 4 647 4 903
Zmena stavu rezerv -953 60
zmena stavu ostatných aktív -2 132
Zmena stavu ostatných pasív 575 168
Zmena stavu krátkodobých záväzkov -1 621 3 936
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok -1 524 1 558
Zmena stavu zásob -4 468 4 430
Zmena stavu krátkodobých bank.

úverov a finančných výpomocí 0 5 745
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku 0 0
Cash flow z prevádzkovej činnosti 5 351 7 817
Zmena stavu investičného majetku -1 456 1 633
Odpisy 4 647 4 903
Zmena stavu finančných investícií 0 -1
Cash flow z investičných aktivít -3 191 -6 535
Zmena stavu pohľadávok za upísané vlastné imanie 0 0
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok 0 0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov -1 794 -933
Zmena stavu dlhodobých bankových úverov 0 0
Zmena stavu vlastného imania -3 411 -875
Hospodársky výsledok -3 291 -875
Cash flow z finančných aktivít -1 914 -933
Net cash flow 246 349

Stav peň. prostriedkov na začiatku obdobia 3 102 3 348 3 697
Net cash flow 246 349
Stav peň. prostriedkov na konci obdobia 3 348 3 697
Interpretácia :
Rok 2 :
CF z prevádzkovej činnosti = HV + odpisy – pokles rezerv + pokles ostatných aktív + zvýšenie ostatných pasív – pokles KD záväzky – pokles KD pohľadávok + pokles zásob + zmena stavu krátkodobého finančného majetku + zmena stavu krátkodobých bank. úverov a finanč. výpomocí
CF z investičných aktivít = + pokles IM – odpisy + zmena stavu finančných investícií
CF z finančných aktivít = zmena stavu pohľadávok za upísané vlastné imanie + zmena stavu dlhodobých pohľadávok - pokles dlhodobých záväzkov + zmena stavu dlhodobých bankových úverov - zmena stavu vlastného imania - HV
Rok 3 :
CF z prevádzkovej činnosti = HV + odpisy + rast rezerv – rast ostatných aktív + rast ostatných pasív + rast krátkodobých záväzkov + rast KD pohľadávok – rast zásob + rast krátkodobých bank. úverov a finanč. výpomocí + zmena stavu krátkodobého finančného majetku
CF z investičných aktivít = - rast investičného majetku – odpisy + pokles finančných investícií
CF z finančných aktivít = zmena stavu pohľadávok za upísané vlastné imanie + zmena stavu dlhodobých pohľadávok - pokles dlhodobých záväzkov + zmena stavu dlhodobých bankových úverov - zmena stavu vlastného imania - HV
Net CF = súčet jednotlivých CF
Súčet stavu peňažných prostriedkov na začiatku obdobia + net CF za dané obdobie sa musí rovnať stavu peňažných prostriedkov na konci tohto obdobia.

10. VÝPOČET ALTMANOVHO ZETA-KOEFICIENTU :
Ukazovateľ Váha Skutočná hodnota
Prepočítaná hodnota

faktora 1 2 3 1 2 3
X1 Čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál 0,717 0,249 0,224 0,173 0,18 0,16 0,12
X2 Nerozdelený zisk / celkový kapitál 0,847 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
X3 Zisk pred zdanením + úroky/celkový kapitál 3,107 -0,097 -0,035 -0,008 -0,30 -0,11 -0,02
X4 Vlastný kapitál / cudzí kapitál 0,42 2,469 2,769 2,012 1,04 1,16 0,84
X5 Tržby / celkový kapitál 0,998 0,352 0,422 0,341 0,35 0,42 0,34
Z Zeta - koeficient x x x x 1,27 1,64 1,29
Tab. 18
Interpretácia :
Podnik vo všetkých 3 rokoch patrí do 2. intervalu 1,2 < Z < 2.9, teda jeho vypovedacia schopnosť je indiferentná.

11. VÝPOČET INDEXU BONITY :
Tab.

19
Ukazovateľ Váha Skutočná hodnota Prepočítaná hodnota
faktora 1 2 3 1 2 3
X1 Cash flow / cudzí kapitál 1,50 -9,740 -3,533 -0,864 -14,610 -5,299 -1,296
X2 Celkový kapitál / cudzí kapitál 0,08 3,469 3,792 3,034 0,277 0,303 0,243
X3 Zisk pred zdanením / celkový kapitál 10,00 -0,097 -0,035 -0,009 -0,974 -0,351 -0,086
X4 Zisk pred zdanením / výnosy 5,00 -0,200 -0,061 -0,016 -0,998 -0,306 -0,080
X5 Zásoby / aktíva celkom 0,30 0,216 0,185 0,214 0,065 0,055 0,064
X6 Výnosy /aktíva celkom 0,10 0,488 0,573 0,537 0,049 0,057 0,054
B Index bonity x x x x -16,191 -5,541 -1,103
Interpretácia :
Podľa tohto kritéria je situácia podniku ešte horšia ako extrémne zlá (-3), pretože v roku 1 asi 5x prevyšuje tú najhoršiu hranicu, akurát v poslednom roku dosiahol podnik veľmi zlú situáciu (-1;-2).

12. VÝPOČET CH–INDEXU :
Tab. 20
Ukazovateľ Váha Skutočná hodnota Prepočítaná hodnota
faktora 1 2 3 1 2 3
X1 Zisk po zdanení / celkový kapitál * 100 0,37 -9,74 -3,53 -0,86 -3,604 -1,307 -0,320
X2 Zisk po zdanení /tržby * 100 0,25 -27,66 -8,36 -2,53 -6,915 -2,091 -0,633
X3 Cash flow / záväzky 0,21 -0,12 0,06 0,16 -0,024 0,012 0,033
X4 Záväzky / tržby * 365 -0,10 273,49 213,98 275,30 -27,349 -21,398 -27,530
X5 Cudzí kapitál / celkový kapitál *100 -0,07 28,83 26,37 32,96 -2,018 -1,846 -2,307
CH CH - index x x x x -39,909 -26,630 -30,757
Interpretácia :
Podnik podľa tohto kritéria patrí medzi neprosperujúce podniky, pretože hodnoty CH-indexu sú menšie ako -5.


13. VÝPOČET G-INDEXU :
Tab. 21
Ukazovateľ Váha
faktora
Skutočná hodnota

Prepočítaná hodnota

1 2 3 1 2 3
X1 Nerozdelený HV / Pasíva celkom 3,412 0,00 -0,09 -0,11 0,000 -0,291 -0,379
X2 HV pred zdanením / Pasíva celkom 2,226 -0,10 -0,04 -0,01 -0,217 -0,078 -0,019
X3 HV pred zdanením / Podnikové výnosy 3,277 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! –- –- –-
X4 CF / Pasíva celkom 3,149 -0,03 0,01 0,04 -0,096 0,046 0,125
X5 Zásoby / Podnikové výnosy 2,063 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! –- –- ––
G G - index x x x x -0,312 -0,323 -0,273
Interpretácia :
Podnik patrí do 2. intervalu (-0,6;1,8) a radí sa teda medzi priemerné podniky.

14. PRÍLOHY :
Súvaha v plnom rozsahu :
Položka Rok 1 Rok 2 Rok 3
Aktíva celkom 1 100 359 93 155 101 256
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 2
Stále aktíva 3 68 941 67 485 69 117
Nehmotný investičný majetok 4 0 0 0
Zriaďovacie výdavky 5
Nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti 6
Software 7
Oceniteľné práva 8
Iný nehmotný investičný majetok 9
Nedokončené nehmotné investície 10
Poskytnuté preddavky na nehmotný investičný majetok 11
Hmotný investičný majetok súčet 12 63 721 62 265 63 898
Pozemky 13
Budovy, haly a stavby 14 47 882 52 395 50 156
Stroje prístroje a zariadenia dopravné prostriedky a inventár 15 3 198 3 410 5 631
Pestovateľské celky trvalých porastov 16 3 252 2 978 2 574
Základné stádo a ťažné zvieratá 17 3 445 2 475 2 200
Iný hmotný investičný majetok 18
Nedokončené hmotné investície 19 5 944 1 007 3 337
Poskytnuté preddavky na hmotný investičný majetok 20
Opravná položka k nadobudnutiu majetku 21
Finančné investície súčet 22 5 220 5 220 5 219
Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhod.

vplyvom 23
Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstat.

vplyvom 24
Ostatné investičné cenné papiere a vklady 25 110 110 110
Pôžičky podnikom v skupine 26
Iné finančné investície 27 5 110 5 110 5 109
Obežné aktíva 28 31 416 25 670 32 007
Zásoby súčet 29 21 671 17 203 21 633
Materiál 30 3 786 2 789 2 505
Nedokončená výroba polotovary 31 3 249 4 691 4 041
Výrobky 32 8 006 4 650 10 969
Zvieratá 33 6 630 5 073 4 118
Tovar 34
Poskytnuté preddavky na zásoby 35
Dlhodobé pohľadávky 36 0 0 0
Pohľadávky z obchodného styku 37
Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 38
Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 39
Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 40
Iné pohľadávky 41
Krátkodobé pohľadávky 42 6 643 5 119 6 677
Pohľadávky z obchodného styku 43 5 812 4 949 6 456
Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 44
Sociálne zabezpečenie 45
Štát - daňové pohľadávky 46 754 209 147
Štát - odložená daňová pohľadávka 47
Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 48
Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 49
Iné pohľadávky 50 77 -39 74
Finančný majetok 51 3 102 3 348 3 697
Peniaze 52 93 12 75
Účty v bankách 53 3 009 3 336 3 622
Krátkodobý finančný majetok 54
Ostatné aktíva - prechodné účty aktív súčet 55 2 0 132
Časové rozlíšenie súčet 56 2 0 132
Náklady budúcich období 57 2 72
Príjmy budúcich období 58
Kurzové rozdiely aktívne 59 60
Dohadné účty aktívne 60
Kontrolné číslo 888 401 436 372 620 405 024
Pasíva celkom 61 100 359 93 155 101 256
Vlastné imanie 62 71 425 68 014 67 139
Základné imanie 63 67 934 67 934 67 934
Základné imanie 64 67 934 67 934 67 934
Vlastné akcie 65
Kapitálové fondy 66 8 285 8 165 8 165

Ostatné kapitálové fondy 68 8 275 8 155 8 155
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 69
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 70 10 10 10
Fondy zo zisku 71 4 981 3 150 3 150
Zákonný rezervný fond 72 1 011
Nedeliteľný fond 73 3 150 3 150 3 150
Štatutárne a ostatné fondy 74 820
Hospodársky výsledok minulých rokov 75 0 -7 944 -11 235
nerozdelený zisk minulých rokov 76
Neuhradená strata minulých rokov 77 -7 944 -11 235
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 78 -9 775 -3 291 -875
Cudzie zdroje 79 28 934 24 566 33 374
Rezervy 80 2 453 1 500 1 560
Rezervy zákonné 81 953
Rezerva na kurzové straty 82 60
Ostatné rezervy 83 1 500 1 500 1 500
Dlhodobé záväzky 84 20 016 18 222 17 289
Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 85
Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 86
Dlhodobé prijaté preddavky 87
Emitované dlhopisy 88
Dlhodobé zmenky na úhradu 89
Iné dlhodobé záväzky 90 20 016 18 222 17 289
Krátkodobé záväzky súčet 91 6 465 4 844 8 780
Záväzky z obchodného styku 92 4 567 3 237 5 991
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 93 799 752
Záväzky voči zamestnancom 94 1 008 69 82
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 95 555 632 1 673
Štát - daňové záväzky a dotácie 96 143 106 171
Štát - odložený daňový záväzok 97
Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 98
Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 99
Iné záväzky 100 192 1 111
Bankové úvery a výpomoci súčet 101 0 0 5 745
Bankové úvery dlhodobé 102
Bežné bankové úvery 103
Krátkodobé finančné výpomoci 104 5 745
Ostatné pasíva - prechodné účty pasív 105 0 575 743
Časové rozlíšenie súčet 106 0 575 739
Výdavky budúcich období 107
Výnosy budúcich období 108 575 739
Kurzové rozdiely pasívne 109
Dohadné účty pasívne 110 4
Kontrolné číslo 999 411 211 375 911 405 895

Výkaz ziskov a strát :
Položka Rok 1 Rok 2 Rok 3
Tržby z predaja tovaru 1
Náklady vynaložené na predaný tovar 2
Obchodná marža 3 0 0 0
Výroba 4 34 424 34 769 41 410
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 5 33 388 37 168 33 401
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby 6 -2 467 -3 832 4 589
Aktivácia 7 3 503 1 433 3 420
Výrobná spotreba 8 27 102 27 102 28 749
Spotreba materiálu a energie 9 20 676 22 396 23 463
Služby 10 6 426 4 706 5 286
Pridaná hodnota 11 7 322 7 667 12 661
Osobné náklady 12 19 385 16 013 16 245
Mzdové náklady 13 14 009 11 502 11 593
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14
Náklady na sociálne zabezpečenie 15 5 050 4 216 4 313
Sociálne náklady 16 326 295 339
Dane a poplatky 17 1 063 1 351 829
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku 18 6 726 4 647 4 903
Tržby z predaja investičného majetku 19 1 954 2 177 1 162
Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu 20 1 350 1 353 1 029
Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov 21
Tvorba rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov 22
Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov 23
Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov 24 225
Ostatné prevádzkové výnosy 25 10 096 14 971 10 034
Ostatné prevádzkové náklady 26 410 2 622 2 732
Prevod prevádzkových výnosov 27
Prevod prevádzkových nákladov 28
Prevádzkový hospodársky výsledok 29 -9 787 -1 171 -1 881
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 30
Predané cenné papiere a vklady 31
Výnosy z finančných investícií 32 0 0 0
Výnosy z cenných papierov a vkladov v podnikoch v skupine 33
Výnosy z ostatných investičných cenných papierov a vkladov 34
Výnosy z ostatných finančných investícií 35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 36 4
Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov 37
Tvorba rezerv na finančné náklady 38 60
Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov 39
Tvorba opravných položiek do finančných nákladov 40
Výnosové úroky 41 53 38 27
Nákladové úroky 42 57 87
Ostatné finančné výnosy 43
Ostatné finančné náklady 44 841 870 635
Prevod finančných výnosov 45
Prevod finančných nákladov 46
Hospodársky výsledok z finančných operácií 47 -841 -832 -755
Daň z príjmov za bežnú činnosť 48 0 19 0
splatná 49 19
odložená 50
Daň z príjmov za bežnú činnosť 51 0 19 0
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 52 -10 628 -2 022 -2 636
Mimoriadne výnosy 53 2 459 1 469 1 761
Mimoriadne náklady 54 1 606 2 738
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55 0 0 0
splatná 56
odložená 57
Mimoriadny hospodársky výsledok 58 853 -1 269 1 761
Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom 59
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 60 -9 775 -3 291 -875
Kontrolné číslo 999 165 810 187 143 204 342.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?