Financie verejnoprospešných organizácií - nadácie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Financie verejnoprospešných organizácií - nadácie

Súčasťou každého hospodárstva je popri súkromnom aj verejný sektor. Existencia tohto verejného sektora si vyžaduje samotný trhový mechanizmus, ktorý ani v tej najvyspelejšej krajine nie je schopný vykonávať všetky ekonomické funkcie.

Verejný sektor slúži na zabezpečenie verejných, verejnoprospešných statkov a služieb a v závislosti od vyspelosti krajiny a tradícií sa na ich finančnom krytí primeranou mierou podieľa buď štátny alebo miestny rozpočet. Zložkami týchto verejných financií sú nielen štátny rozpočet ale aj štátne účelové fondy, miestne rozpočty a štátne verejnoprospešné organizácie. Verejný sektor je v podstate tvorený sektorom ústrednej vlády, kam patria ministerstvá, miestna správa, neziskové inštitúcie ai. a sektorom súkromných neziskových organizácií. Financovanie tohto sektora je zapojené nielen priamo na štátny rozpočet ale čerpá aj vlastné finančné zdroje a od štátu dostáva dostáva iba dotácie. Keďže celá štruktúra verejného sektora je veľmi zložitá, v ďalšej časti sa zameriam predovšetkým na konkrétnu formu verejnoprospešnej organizácie.

Verejnoprospešné organizácie u nás majú rôzne formy, sú to rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, v.o.s., družstvá, "obecné podniky" verejnoprospešných činností. Nadácie sú jednou z foriem verejnoprospešných organizácií, ktorej záujmom je podieľať sa na riešení verejných, všeobecných problémov rozvoja danej krajiny. Zriaďujú ich fyzické, alebo právnické osoby na všeobecne prospešné ciele, najmä na rozvoj duchovných hodnôt, ochranu ľudských práv, alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu kultúrnych pamiatok a pod. Činnosť nadácií a iných neziskových organizácií je akceptovaná aj vo vyspelých krajinách, kde nepostačujú finančné prostriedky. Napríklad v USA ich je okolo 28 tisíc, pričom majú rôzne formy. *

Podstatou každej nadácie je majetok, z ktorého výťažok je určený na verejnoprospešné účely. Spôsobom získavania majetku sa nadácie zaraďujú medzi tzv. neziskové organizácie a sú súčasťou tzv. tretieho sektora. Nadácie *na rozdiel od iných neziskových organizácií svoju činnosť nepodriaďujú nadobúdaniu vlastného prospe*chu. Svoje aktivity neorientujú na uspokojovanie potrieb svojich členov - ako rôzne kluby, odbory atď. Štát má viacero priamych a nepriamych možností, ako

podporovať nadácie a to:

priamou formou - poskytnutím dotácie.

humanitárnou pomocou iným krajinám.
nepriamou formou ich subvencovania - odpustením daňových povinností.

Nadácie ako neziskové organizácie nie sú oprávnené podnikať. Zdôvodnené je to tým, že každé podnikanie, aj keď dobre organizované je určitým rizikom. Neúspech v podnikaní by mohol ohroziť zdroje a tým aj existenciu nadácie, čo by bolo v rozpore s so zámermi zriaďovateľa. Počas obdobia od vzniku prvých nadácií u nás koncom 15.storočia až po súčasnosť, sa menilo nielen ich myslenie ale aj povaha, avšak ich bytie vždy záviselo od štátnej vôle. V roku 1996 - bolo u nás 481 nadácií a 1084 iných neziskových organizácií, * ktoré majú úlohu prevažne charitatívnej povahy.

Dnes u nás existuje viac ako 500 nadácií. Najznámejšie z nich sú Nadácia Harmony, Nadácia Pro Familia, Nadácia Help, Nadácia Gondwana a iné. A je aj v našom záujme, v záujme občanov podporovať vznik a existenciu týchto nadácií, nakoľko ich činnosť využívanie. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?