Filozofické disciplíny

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Filozofické disciplíny

a) ontológia
- to on = bytie
- veda o bytí, jestvovaní, súcne
- pojem „bytie" nachádzame 1. krát u Parmenida
- (termín „ontológia" sa objavil 1. krát až v 17. st)
- zákl. ?: otázka priestoru, času, problém možnosti, nevyhnutnosť, náhodnosť, príčinnosť, skutočnosť
- Parmenides: bytie - nemá vznik ani zánik, je stále, nemenné, večné, totožné so sebou samým, sebestačné, súvislé, neporušené a nedeliteľné, čiže je jedným; nebytie neexistuje; pohyb - vnímame ho len zmyslami a zmysly sú klamlivé

b) gnozeológia = epistemológia, noetika
- gnosis = poznanie
- náuka o poznaní
- „čo môžeme poznávať a ako"
o agnostici - filozofi popierajúci poznateľnosť sveta (-> agnosticizmus)
o gnostici - tvrdia, že svet je poznateľný

Zdroje poznania:
Človek poznáva prostredníctvom:
- zmyslov (senzus) - poznanie založené na zmyslových orgánoch -> senzualistické poznanie
- skúsenosti (empeiriá) - poznanie založené na skúsenosti -> empirické poznanie
- rozumu (ratio) - poznanie založené na rozumovom zdôvodnení -> racionálne poznanie

Tieto 2 disciplíny sú základné v tom zmysle, že odpoveď na ontologické a gnozeologické ? určuje základy a povahu tej-ktorej filozofie

c) estetika - náuka o kráse a umení v živote a o jeho osvojovaní, náuka o podstate a zákonoch krásy
d) etika - náuka o mravnom konaní, jeho predpokladoch a normách (Sokrates)
e) axiológia - náuka o hodnotách, všeobecná teória hodnôt a hodnotenia
f) metafyzika - (Kant)
g) filozofia dejín
h) filozofia práva
i) filozofia prírody
j) filozofia antropológie
- z každej vednej disciplíny sa dá vytvoriť filozofia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?