Filozofia Podrobná definícia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Filozofia Podrobná definícia

predchodca filozofie: mytológia(bájoslovie) a sofia(zhromažďovala) Prvý krát použili slovo filozofia Pytagoras, Sokrates a Herakleitos z Efezu, Herakleitos určil jej úlohu: rozumom preniknúť k podstate sveta, rozumom postihnúť usporiadanie vesmíru Aristoteles pokladá údiv a pochybovanie za prvý podnet filozofie /// Spoločenské predpoklady: fylozofovať si nemôže dovoliť kaňždý človek spoločnosť - ľudia sa dostali k f. len ťažko - oddelenie duševnej a fyzickej práce - sociálne usporiadanie, ktoré aspoň trochu pripúšťa vyjadrovanie vlastních názorov (Grécko, Rím, monarchie vo feudalizme) totalita f. okliešťuje a fašizmus znemožňuje Individuálne predpoklady: - pojmové myslenie a schopnosť samostatne myslieť - prístup k f. len tomu, kto sa nespolieha na všebecnú mienku - Kant to nazval: "Maj odvahu používať vlastný rozum", hraničné situácie /// F.otázky: každý f. systém sa otázkou začína, aj končí. ontologické(ontos-bytie, týkajúci sa ontos), gnozeologické(gnozis-poznanie, či je svet poznateľný zmyslami, rozumom?),kozmologické (vesmír, bol svet od večnosti?začiatok?), antropologické(týkajúce sa človeka),etické(morálky, otázky dobra), estetické(krásna), večné (riešia sa celé stáročia a každá generácia niečo pridáva, čo je šťastie?) /// Základné otázky f.:marxizmus: čo je prvotné a podľa toho delil na materialistov(hmota, Demokritus, Marx), idealisti(myšlienka, hmota je len prejav, Platón, Hegel), dualisti (hmotný aj duchovný, Aristoteles, Descartes) /// *monisti:za základ sveta len jedna látka, pluralisti(voda, zem, vzduch, oheň) *či uznávajú poznateľnosť sveta delíme na:gnostikov(je poznateľný) agnostikov(svet je nepoznateľný *k pohybu, zmene a vývoju: dialektikov, veci sú v pohybe, zmenách a súvislostiach a metafyzici - nehybné, nemenné a veci nesúvisia *teizmus(viera v boha) ateizmus (popierajú vieru v boha) /// Vzťah filozofie a vied, vedy delíme na 1 reálne (prírodné-F,CH,Astronómia,
Filológia, kultúrno-duchovné-história,vedy o umení) a soc-ekonomické-soc.

a eko.) 2.formálne(M,L) univerzálne (filozofia,teológia) Predmetom reálnych je určitá oblasť skutočnosti a tento predmet skúmajú určitou metódou(analýza, syntéza,indukcia,dedukcia)formálne sa zaoberajú formami,spôsobmi ľudského
poznania,univerzálne skúmajú svet ako celok a vychádzajú z poznatkov reál.a špec.vied /// Odbory filozofie:teoretická f:ontológia(teória bytia sveta), gnozeológia(teória poznania),antropológia (náuka o človeku),axiológia(f.hodnôt a hodnotenia)dejiny filozofie(myslenie)f.prírody(náuka o prírode), f.teológia(náuka o bohu) praktickáf.:etika(morálka), estetika(krásno), f.techniky(tvorivá činnosť) Pôvodne bola f.veda vied, starovek-astronómia,geometria,M,F,história V sterdoveku je podriadená teológii(boh0, prvoradé miesto v spoločnosti-kňaz, v novoveku Ch.E,Soc,Etika,Est,Logika) Dnes je f.veda hľadajúca odpoveď na najvšeobecnejšie otázky bytia sveta ako celku, podstata prírody, spoločnosti, človeka, myslenie a príčiny zmie, f.je kritická rozumová veda, je kritikou každého obrazu sveta politiky, ideológie a náboženstva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?