Fázy vyučovacieho procesu

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 14810×

Příbuzná témataFázy vyučovacieho procesu

Fázy vyučovacieho procesu


Vyučovací proces ako celok je možné rozdeliť do jednotlivých fáz, v ktorých sa realizujú čiastkové ciele. Členenie vyučovacieho procesu na fázy umožňuje lepšie pochopiť jeho riadenie. Teoretickou analýzou možno v jeho priebehu vyčleniť nasledovné fázy:
1. príprava žiakov na aktívne osvojovanie učiva – motivačná časť
2. prvotné oboznamovanie žiakov s novým učivom – expozičná časť
3. prvotné opakovanie a utvrdzovanie učiva – fixačná časť
4. preverovanie osvojených vedomostí, spôsobilostí, návykov, zručností...

1. Príprava žiakov na aktívne osvojovanie učiva – motivačná časť
Aby činnosť žiaka bola úspešná a efektívna. Musí k nej pristupovať s istými pohnútkami. U žiakov je potrebné vzbudiť záujem o poznávanú skutočnosť. Správna motivácia je zárukou polovice úspechu. Funkciu motivácie plnia rôzne motivačné činitele – učiť sa pre radosť učiteľa, rodiča, naučiť sa učivo z vlastného záujmu....

2. Prvotné oboznamovanie žiakov s novým učivom – expozičná časť
Uvedená fáza nadväzuje na prvú fázu. Učiteľ volí adekvátne metódy práca. Využívajú sa viaceré metódy – prechod z jednej metódy na inú sa nazýva metodický obrat. Úlohou tejto fáza je, aby žiak získal správnu predstavu o učive, osvojil si preberané učivo. Učiteľ dbá na aktivitu žiakov a všestranne podporuje ich vlastné tvorivé prístupy.

3. Prvotné opakovanie a utvrdzovanie učiva – fixačná časť
úlohou je zopakovať si a upevniť vedomosti žiakov. - viaceré fixačné metódy
- realizácia opakovania učiva ba sa mala odohrávať v nových zmenených podmienkach. Bez aplikácie žiaci nevedia učivo v prípade použiť.4. Preverovanie osvojených vedomostí, spôsobilostí, návykov, zručností...- diagnostická časť. Priebežná diagnóza – učiteľ už počas výkladu zisťuje krátkymi otázkami vnímanie žiakov. Diagnóza výsledkov – po prebraní učiva učiteľ rôznymi metódami zisťuje osvojenie si učiva žiakmi. Stupeň osvojenia si vedomostí je nielen meradlom činnosti žiakov, ale aj výsledkom didaktickej práce učiteľa. Diagnóza tak plní aj funkciu spätnej väzby.


Z jednotlivých fáz vyplýva celistvosť vyučovacieho procesu, vyplýva z nich to, že jedna fáza podporuje a dopĺňa ďalšiu, čím vzájomne vytvárajú celok. Hodina v ktorej dominuje len jedna z fáz, je hodina zvláštneho typu, napr. hodina vytvárania nových vedomostí, alebo hodina preverovaní vedomostí žiakov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?