Factoring

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2377×

Příbuzná témataFactoring

FAKTORING Podstata:K novým krátkodobým formám financovania v medzinárodnom obchode patrí fact.vznik tejto formy financovania bol vyvolaný zhoršenými podmienakmi v medzinárodnom obchode, neistotou vyplývajúcou z chovania dovozcov. Najmenej výhodným spôsobom v obchdonej praxi bolo, ak dod. niesol riziko sám. Dod úver odberatelovi je najbežnejším splsobom krátkodobého úverovania. Tento úver však viaže dodávateľovi prostriedky a spomaluje ich obrat. Fact. patrí svojou povahou do kategórie služieb, a to finančných a bankových služieb. Je to metóda financovania krátkodobých úverov, poskytovaných pri dodávke tovaru a služieb. Jeho podstatou je odkúpenie krátkodobých pohľadávok facto. spoločnosťami, často zriaďovanými ako dcérske spoločnosti bánk, spravidla bez postihu voči pôvodnému veriteľovi. Funkcie:Finančná - facto. spol. prepláca veriteľovi 80-90% z pohľadávky kontokorentným spôsobom alebo po zrážke discontu. Diskontná sadzba=%-tá zrážky z úverovej hodnoty, na kt. je priamo závislá úroková sadzba úveru. Pri poskytnutí viacerých pohľadávok stanoví fact. spoločnosť veriteľovi limit zálohovania t.j. určí čiastku, ktorá bude preplatená factoringovou spoločnosťou. Záručná - fakt. spol. preberá na návrh verjiteľa tzv. delcredere riziko za dlžníkov, tzn. že zaplatí veriteľovi odkúpenú pohľadávku a to bez akýchkoľvek nárokov voči veriteľovi odkúpenú pohľadávku, a to bez akýchkoľvek nárokov voči veriteľovi nielen v prípade, insolventnosti dlžníka ale aj v prípade jeho neochoty zaplatiť. Inkasná - úzko súvisí s funkciou zaručnou. V prípade, že neplatí dlžník, fact. spol. je nielen nútená zaplatiť odkúpenú pohľadávku veriteľovi, ale súčasne aj zahájiť inkasné konanie proti dlžnikovi. Obsah tejto funkcie je daný podmienkami dohodnutými vo factoringovej zmluve. Členenie podľa rozsahu poskyt. služieb:Main-line fact.- je to najširšia forma, ktorá zahrňuje nielen odkup. pohľadávok od predávajúceho, ale aj všetky operácie spojené s predajom tovaru na zahraničných trhoch. Fact. spol. vedie potrebnú evidenciu, uhradzuje pohľadávky za dohodnutých podmienok pred lehotou splatnosti, zabezpečuje poistenie a kontrolu splácania poskytnutých úverov. Confidential fact.- pri tejto forme sa spolupráca obmedzuje na financovanie dodávateľa tzv. výberovým odkupom jeho pohľadávky, odmietajú sa nedobytné pohľadávky. Factor v tomto prípade odmieta všetky pohľadávky na tovar, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo častých reklamácií a neposkytuje žiadne doplnkové služby.

Pre tento typ factoringu je typický dôverný charakter t.z. odberatelia nie sú informovaný o tejto transakcii. Dodávateľ si ponecháva vlastnú kontrolu evidencie predaja, ponecháva si k vlastnému inkasu časť pohľadávok a len zbytok ponúkne k odkúpeniu fact. spol. Vývozný fact.- umožňuje preklenúť neznalosť podmienok na zahr. trhoch, čím sa eliminujú riziká vyplývajúce z pohybu devíz. kurzov, pretože prostred. fact. spol. dochádza k rýchlej realizácii hodnôt pohľadávok. Faktor je povinný zaistiť zaplatenú pohľadávku väčšinou poistením, ako aj legislatívne, úverové a iné podmienky. Podľa teritória:vnútorný fact. – pre použitie medzi subjetkami jednej krajiny. Pri tejto forme môže dochádzať k spätnému postihu. V súčastnosti plní domestic fact. predovšetkým finančnú funkciu. Medzinárodný fact.- predstavuje odkup krátkodobej zahraničnej pohľadávky špecializovanou fact. spol. bez regresu voči predchádzajúcim veriteľom. Len v prípade nezplatenej pohľadávky dlžníkom z dôvodu reklamácie má fact. spoločnosť nárok na spätný postih veriteľa. Podľa fungovania záručnej a inkasnej funkcie: záručná, inkasná.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?