Expozícia zamestnancov hluku na pracoviskách.

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 26. května 2011
  • Zobrazeno: 2576×

Příbuzná témataExpozícia zamestnancov hluku na pracoviskách.

Expozícia zamestnancov hluku na pracoviskách.

Prakticky od začiatku priemyslovej revolúcie hluk patrí k najvýznamnejším

faktorom práce a pracovného prostredia. Každý deň sú jeho pôsobeniu - vo väčšej

či v menšej miere - vystavené milióny zamestnancov po celom svete, ktorí pôsobia

v najrôznejších sférach priemyslu, ale aj nevýrobných odvetví.

Z hľadiska rizikovosti je na Slovensku hluk najčastejšie vyskytujúcim sa

faktorom pracovného prostredia.

Na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov a na predchádzanie rizikám

pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v súvislosti s expozíciou fyzikálnymi, chemickými

a biologickými faktormi pracovného prostredia a faktormi práce, musia právnické

a fyzické osoby (zamestnávatelia) plniť požiadavky ustanovené v legislatíve SR.

Legislatíva:

Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku pri práci je v

podmienkach SR ustanovená:

• v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v

znení neskorších predpisov,

• v zákone NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• v aproximačnom nariadení vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami

súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z.z..

Podľa § 32 zákona č. 355/2007 Z.z. sú zamestnávatelia, ktorí používajú alebo prevádzkujú

zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, povinní zabezpečiť technické, organizačné a iné

opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu

zamestnancov hluku a tým zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

Požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom:

Rozsah požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti pred hlukom má zabezpečiť

dostatočnú mieru ochrany zdravia a bezpečnosti a pri ich plnení sú zamestnávatelia

povinní:

1) Posúdiť úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné,

musia zabezpečiť meranie úrovne hluku. Ak možno predpokladať prekročenie akčných

hodnôt expozície hluku, musia sa vykonať merania expozície hluku zamestnancov

(profesií).

2) V prípade prekročenia akčných hodnôt expozície hluku vypracovať posudok o riziku a určiť opatrenia, ktoré sa majú vykonať na odstránenie, zníženie alebo obmedzenie

expozície. Pri posudzovaní rizík z expozície hluku sa má prihliadať najmä na:

a) úroveň, typ a dĺžku trvania expozície hluku vrátane každej expozície impulzovému

hluku,

b) limitné a akčné hodnoty expozície,

c) vplyvy na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov,

d) účinky na zdravie a bezpečnosť zamestnancov,

e) akékoľvek nepriame vplyvy na zdravie a bezpečnosť zamestnancov vyplývajúce zo

vzájomného pôsobenia medzi hlukom a varovnými akustickými signálmi alebo

inými zvukmi, ktoré je potrebné sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd,

f) informácie o emisiách hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia pracovného zariadenia,

g) doplnkové zariadenia alebo vybavenie navrhnuté na zníženie emisií hluku,

h) prekračovanie dĺžky expozície zamestnanca hluku nad rámec pracovného času,

i) informácie získané výkonom zdravotného dohľadu vrátane publikovaných

informácií,

j) dostupnosť osobných ochranných pracovných prostriedkov s primeranými

útlmovými charakteristikami.

3) Posudok o riziku sa musí pravidelne aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo

v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť

zastaranie tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukázali, že je to

potrebné.

4) Poskytnúť príslušnému orgánu dozoru na jeho požiadanie všetky informácie

o posudzovaní rizík z expozície hluku.

5) Ak sa na základe posúdenia rizík zistí prekročenie horných akčných hodnôt

expozície hluku, je nutné bezodkladne vykonať opatrenia vyplývajúce zo všeobecných zásad prevencie, pričom sa prihliada najmä na:

a) iné metódy práce, ktoré znížia expozíciu,

b) výber vhodného pracovného zariadenia s čo najmenšími emisiami hluku,

c) stavebné a priestorové riešenie pracoviska a pracovných miest,

d) primerané informácie a praktický výcvik zamestnancov zameraný na správne

zaobchádzanie s pracovným zariadením,

e) zníženie hluku technickými prostriedkami,

f) vhodné spôsoby údržby pracovných zariadení, pracovných miest a systémov na

pracovisku,

g) organizáciu práce zameranú na zníženie expozície.

6) Na základe posúdenia rizík určiť pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých

zamestnanci sú alebo na ktorých možno predpokladať, že sú exponovaní hluku

presahujúcemu horné akčné hodnoty expozície.

7)Zabezpečiť aby zamestnanci exponovaní hluku a zástupcovia zamestnancov pre

bezpečnosť dostali primerané informácie a praktický výcvik súvisiaci s možnými

rizikami vyplývajúcimi z expozície hluku.

8) Viesť záznamy o posúdení alebo meraní expozície zamestnancov a uchovávať ich 20 rokov od ukončenia práce zamestnanca v riziku hluku.

9)Po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdať záznamy príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

10)Zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku pracoviska s rizikom expozície hluku.

11)Ak riziko pre sluch zamestnancov vznikajúce v dôsledku expozície hluku nie je možné

odstrániť, zamestnancom sa musia poskytnúť vhodné a primerané OOPP na

ochranu sluchu (chrániče sluchu) a zabezpečiť ich používanie. Ak aj napriek

používaniu chráničov sluchu expozícia hluku prekročí limitné hodnoty je nutné:

a) okamžite prijať opatrenia na zníženie expozície hluku pod limitné hodnoty,

b) určiť príčiny, ktoré viedli k prekročeniu limitných hodnôt,

c) zmeniť alebo doplniť ochranné a preventívne opatrenia, aby nedošlo k

opakovanému prekročeniu.

12)Zdravotný dohľad

V prípade, že zamestnávateľ pri posudzovaní rizík zistí, že u zamestnancov dochádza z tohto titulu k ohrozovaniu ich zdravia, je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú lekárske preventívne prehliadky, podľa charakteru vykonávanej práce a podľa pracovných podmienok na pracovisku, ako aj vtedy, keď o to zamestnanci požiadajú (zamestnanec, u ktorého expozícia hluku prekročí horné akčné hodnoty, ako aj zamestnanec, u ktorého expozícia hluku prekročí dolné akčné hodnoty, ale preukáže sa, že by mohlo dôjsť k poškodeniu jeho zdravia, má právo na preventívne vyšetrenie sluchu).

Ak výsledok preventívnej lekárskej prehliadky preukáže, že niektorý zo zamestnancov má identifikačné poškodenie sluchu, ktoré môže byť dôsledkom expozície hluku, lekár nielenže informuje zamestnanca o výsledku prehliadky, ale i zamestnávateľovi vznikne povinnosť znovu preskúmať posúdenie rizík, opatrení vykonaných na odstránenie alebo zníženie rizík, ale aj zohľadnenie odporúčania lekára vykonávajúceho zdravotný dohľad a zabezpečenie systematického zdravotného dohľadu, ale aj posúdenie zdravotného stavu ďalších podobne exponovaných zamestnancov (vrátane povinnosti, aby sa i ďalší zamestnanci podrobili mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadke).

MERANIE HLUKU

Meranie úrovne hluku v pracovnom prostredí a meranie expozície hluku zamestnancov pri

práci vykonávajú obvykle právnické a fyzické osoby so živnostenským oprávnením na

viazanú živnosť – kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia

na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie. Podrobnosti týkajúce sa odbornej

spôsobilosti na výkon tejto živnosti sú uvedené v zákone č. 355/2007 Z.z.

Dohľad nad stavom pracovného prostredia a zdravotný dohľad nad zdravím zamestnancov

z hľadiska nepriaznivých účinkov hluku, vykonávajú obvykle právnické a fyzické osoby so

živnostenským oprávnením na viazanú živnosť - pracovná zdravotná služba.

1)Zákon c. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

2)Zákon c. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

3)Nariadenie vlády SR c. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v

znení nariadenia vlády SR c. 555/2006 Z.zNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?