Export a import spoločnosti ABEQ zaoberajúcej sa výrobou stolových minerálnych vôd

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Export a import spoločnosti ABEQ zaoberajúcej sa výrobou stolových minerálnych vôd

1. Charakteristiky makroprostredí Slovenskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky

1.1. Charakteristika makroprostredia Slovenskej republiky

v Vznik: 1.1. 1993
v Rozloha: 49 035 km2
v Úradný jazyk: slovenský
v Zriadenie: pluralitná demokracia
v Počet miest a obcí: 2 836
v Hlavné mesto: Bratislava – 452 000 obyvateľov
v Ostatné významné mestá:
Ř Košice – 250 000 obyvateľov
Ř Prešov – 93 000 obyvateľov
Ř Nitra – 92 000 obyvateľov
Ř Žilina – 86 000 obyvateľov
Ř Banská Bystrica – 84 000 obyvateľov

Demografické údaje
Počet obyvateľov Slovenskej republiky je cca 5,5 milióna. Z toho je 48,65% mužov a 51,35% žien. Osôb v predproduktívnom veku (0-14 rokov) je 20,43%. V produktívnom veku je mužov (15-59 rokov) 32,11% a žien (15-54 rokov) je 29,67%. V poproduktívnom veku je mužov (60 a viac rokov) 6,09% a žien (55 a viac rokov) 11,07%. Index starnutia je 87,10%, ktorý v porovnaní s minulým rokom vzrástol o 2,96%. Priemerná dĺžka života je celkom pre obe pohlavia 73 rokov, ženy sa dožívajú priemerne 77 rokov a muži 69 rokov. Prirodzené úbytky sú 10 úmrtí na 1,000 narodení. Slovenská republika má v súčasnosti dlhodobo klesajúci populačný trend, pričom obyvateľstvo rastie rýchlosťou 0,12%. Hustota zaľudnenia je 110 osôb na kilometer2.
Urbanizácia:
59% obyvateľov Slovenska žije v mestách a 41% obyvateľov na dedinách.
Gramotnosť dospelých je 99%.
Ř Národnostná skladba obyvateľstva:
86% Slováci
10% Maďari
1,5% Rómovia
1,0% Češi
1,5% Ostatné národnosti
Ř Územnosprávne členenie Slovenskej republiky:
Územie Slovenskej republiky je z hľadiska územného a správneho usporiadania rozdelené do 8 krajov a 79 okresov.
Kraje:
· Bratislavský
· Trnavský
· Nitriansky
· Trenčiansky
· Banskobystrický
· Žilinský
· Prešovský
· Košický
S účinnosťou od 1.1.2002 nadobúda platnosť Zákon o vyšších územných celkoch.
Ř Hlavné náboženstvá:
· Kresťanské 73%
· Bez vyznania 10%
· Iné 17%

Historické podmienky
Na Slovensku je mnoho malých miest a horských dedín. Slovenské hospodárstvá sú buď malé, rodinné gazdovstvá alebo veľké centralizované družstvá. Hoci Slovensko je tradične poľnohospodársky založené, dnes v poľnohospodárstve pracuje len desatina obyvateľstva.

V posledných 50-ich rokoch sa rozšíril ľahký i ťažký priemysel, vyrastajú nové centrá a mnohí vidiečania sa až donedávna sťahovali za prácou do miest.
Slovensko si ešte do dnešných čias udržuje tradičný folklór, ľudové zvyky, obyčaje, kroje, folklórne festivaly rázovité oblasti ako sú Čičmany. Sú tu prekrásne vrchy, hrady na skalách, starodávne opevnené mestá a kúpele bohaté na minerálne pramene, ako i samovoľne vyvierajúce minerálne žriedla s liečivými účinkami.

Prírodné podmienky
Slovensko leží v strednej Európe a je vnútrozemským štátom. Susedí s Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou.
Po Švédsku a Fínsku je Slovensko na 3. mieste v Európe v zalesnení krajiny (až 41% územia).
Najnižšie položený bod je Streda nad Bodrogom (94 m.n.m.). Najvyššie položený bod je Gerlachovský štít (2 556 m.n.m.). Najdlhšia rieka je Váh (390 km).
Ř Povrch Slovenska: pomerne členitý
Pohoria: Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenské Rudohorie, Malá Fatra, Veľká Fatra, Javorníky, Biele Karpaty a Malé Karpaty
Pohoria vulkanizačného pôvodu: Vtáčnik, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Poľana, Vyhorlat, Slánske vrchy
Nížiny: Podunajská nížina, Záhorská nížina a Východoslovenská nížina
Ř Podnebie Slovenska:
Slovenská republika leží v miernom podnebnom pásme, kde sa striedajú štyri ročné obdobia.

Vplyv na podnebie má i nadmorská výška jednotlivých miest.
Ř Vodstvo Slovenska:
Rieky: Dunaj, Váh, Hron, Hornád, Topľa, Ondava, Laborec, Nitra, Torysa
Vodné nádrže: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava, Nitrianske Rudno
Osobitné postavenie má Vodné dielo Gabčíkovo a Vodné dielo Žilina.
Žriedla a minerálne pramene: Malá Fatra, Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Piešťany, Sklené Teplice, Sliač

Hospodárstvo
Ř Nerastné suroviny:
· Hnedé uhlie – Handlová , Prievidza
· Ropa a zemný plyn – Gbely
· Železná a medená ruda – Slovenské rudohorie
· Lignit – Nováky
· Stavebné materiály – vápenec, sklárske a keramické suroviny
Ř Priemysel:
· Hutnícky – Košice, Žiar nad Hronom
· Strojársky – Dubnica nad Váhom, Martin, Detva, Bratislava
· Chemický – Bratislava, Šaľa
· Celulózovo papierenský – Ružomberok, Žilina
· Gumárenský – Púchov
· Kožiarsky a obuvnícky – Bardejov, Partizánske, Liptovský Mikuláš
· Farmaceutický – Hlohovec, Slovenská Ľupča
· Odevný a textilný – Trenčín, Púchov, Žilina
· Drevárský – Zvolen, Banská Bystrica
· Energetický – Jaslovské Bohunice, Mochovce (jadrové elektrárne)
Liptovská Mara, Vážske kaskády, Gabčíkovo (vodné elektrárne)
Vojany, Nováky (tepelné elektrárne)
· Elektrotechnický – Liptovský Hrádok, Bratislava
· Plynárenský – ropovod
· Ťažobný – Handlová , Prievidza, Nováky, Gbely
· Polygrafický – Bratislava, Košice
· Sklársky – Lednické Rovné, Poltár
· Potravinársky – Liptovský Hrádok, Lučenec, Rimavská Sobota a i.

Ř Poľnohospodárstvo:
Rastlinná výroba
· Pšenica, kukurica, cukrová repa – Podunajská nížina, Východoslovenská Nížina
· Zemiaky – vyššie položené kotliny Spiša, Liptova, Oravy a Kysúc
· Hrozno – južné svahy Malých Karpát, Modra, Levice, Nitra, Pezinok, Skalica
· Zelenina – Záhorie, Podunajská nížina
· Ovocie – Rimavská Sobota, Lučenec
Živočíšna výroba
· Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – nížinné oblasti SR
· Chov oviec – podhorské oblasti

Ekonomika
Súčasná ekonomika SR je typickým príkladom malej a otvorenej ekonomiky.
Súčasný vývoj ekonomiky SR je charakteristický nevyváženým tempom ekonomického rastu a prehĺbením vnútornej a vonkajšej makroekonomickej nerovnováhy. Tento vývoj je dôsledkom pôsobenia objektívnych a subjektívnych faktorov, medzi ktoré sa zaraďuje nevyhovujúca štruktúra ekonomiky, vývoj svetového hospodárstva, v minulosti uskutočňovaná expanzívna rozpočtová politika, ako aj netransparentná privatizácia.
Tieto problémy sa zákonite premietli i do slovenského priemyslu. Nevyhovujúca štruktúra orientovaná na materiálovo a energeticky náročné odvetvia, s nízkym stupňom pridanej hodnoty nemôže v súčasnom globalizovanom svetovom hospodárstve zabezpečiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia. Je potrebná dôsledná reštrukturalizácia priemyslu, ale i celej ekonomiky tak, aby bolo Slovensko schopné úspešne sa zapojiť do európskeho integračného procesu. To vyžaduje vytvorenie trhového prostredia stimulujúceho pozitívnu podnikateľskú aktivitu, ktorého nevyhnutným predpokladom je stabilný inštitucionálny a legislatívny rámec.
Ciele novej priemyselnej politiky vychádzajú z reálnych potrieb slovenského priemyslu i ekonomiky ako celku:
ü znížiť nadbytočné kapacity priemyslu v oblastiach, ktoré nedokážu obstáť v konkurenčnom boji na medzinárodných trhoch a ktoré dlhodobo viažu značné množstvo zdrojov
ü následné je potrebné tieto kapacity presunúť do perspektívnych odvetví, ktoré sa vyznačujú nižšou náročnosťou na vstupné zdroje a vyšším stupňom myslenia
ü umelá podpora stratových, slabých a neperspektívnych podnikov nemá v súčasnom období miesto
ü náklady na úspešnú reštrukturalizáciu sú pre štátny rozpočet nižšie ako náklady na dlhodobé udržiavanie neživotaschopných odvetví
Za realizáciu reštrukturalizácie je zodpovedná podniková sféra. V tejto súvislosti je nevyhnutné podporovať:
ü prílev priamych zahraničných investícií
ü vedu a techniku
ü rozvoj malého a stredného podnikania
ü vzdelávanie, rekvalifikáciu, zvyšovanie schopností podnikateľských subjektov
ü infraštruktúru
ü ekológiu
ü výskum a vývoj
ü kvalitu.
Základom na zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu SR musí byť i účinný trhový mechanizmus. Žiada sa presadzovať koncepcia otvoreného a konkurenčného trhu.

Ř hrubý domáci produkt (GDP) bol v roku 1996 USD 18.96 miliardy a GDP na osobu USD 3,550
Ř peňažná jednotka je 1 Slovenská koruna (Sk), ktorá pozostáva z 100 halierov
Ř Exportované tovary:
- stroje
- dopravné zariadenia
- chemické výrobky
- palivá
- koľaje
- poľnohospodárske plodiny
Ř Importované tovary:
- stroje
- dopravné zariadenia
- palivá a mazacie výrobky
- priemyselný tovar
- suroviny
- chemické výrobky
- poľnohospodárske plodiny
Ř Medzi najhlavnejších obchodných partnerov pre export patria:
- Česká republika
- Nemecko
- Maďarsko
- Rakúsko
- Taliansko
- Rusko
- Poľsko
- Ukrajina
Ř Medzi najhlavnejších obchodných partnerov pre import patria:
- Česká republika
- Rusko
- Nemecko
- Rakúsko
- Maďarsko

Vláda
Slovenská republika je suverénny pluralitný demokratický štát. Najvyšším predstaviteľom je prezident republiky so 120 členným parlamentom na čele s predsedom parlamentu.
Ďalším predstaviteľom štátu je vláda na čele s predsedom vlády. Vláda a parlament sú volený v slobodných demokratických voľbách, ktoré sa uskutočňujú každé štyri roky z predstaviteľov politických strán. Medzi najväčšie môžeme zaradiť: HZDS, SDKÚ, SNS, SMER, SOP a iné.
V roku 1993 Slovenská republika podpísala Asociačnú dohodu s Európskou Úniou a stala sa jednou z kandidátskych krajín pre vstup do EÚ.

Ř Zapojenie do medzinárodných integračných štruktúr:

Slovenská republika je od svojho vzniku, resp. ako nástupnícky štát po bývalom Československu zapojená do viacerých medzinárodných štruktúr. Konkrétne medzi Českou republikou je to:
Zmluva o vytvorení Colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Miesto, dátum založenia: Praha, 29. október 1992, č. 199/93 Z.z. Ciele Colnej únie: vytvoriť politické podmienky na ďalšiu liberalizáciu vzájomného obchodu, vyriešiť sporné komodity (pivo, izoglukóza, bravčové a jatočné mäso atď.) a prispôsobiť legislatívu Colnej únie SR a ČR právnym podmienkam EÚ.
Výhľady: nové colné sadzobníky (1.1.2000), odstraňovanie rozdielov v licencovanom obchode, príčiny poklesu vzájomného obchodu SR a ČR a opatrenia na zastavenia zostupu. Ř Ďalšie členstvo Slovenska do medzinárodných organizácií:
BSEC (pozorovateľ), CCC, RADA EURÓPY, CERN, CEFTA, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCO, ICFTU, ICRM, IFRCS, MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE, MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND, MEDZINÁRODNÁ NÁMORNÁ ORGANIZÁCIA, INMARSAT, INTELSAT ,INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITU, NACC, NSG, OECD, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, SEI, SVETOVÁ POŠTOVÁ ÚNIA, ZÁPADOEURÓPSKA ÚNIA (spoločník), SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA, V4, WIPO, WCO, WMO, WTOO, WTRO, ZC

1.2.

Charakteristika makroprostredia Nemeckej republiky
(Bundes Republik Deutschland)

v Oficiálny názov: Spolková republika Nemecko
v Rozloha: 356,970 kilometrov2
v Počet obyvateľov: 81 miliónov obyvateľov
v Hustota zaľudnenia: 228 obyvateľov/km2
v Hlavné mesto: Berlín
v Najväčšie mestá (obyvateľstvo)
- Berlín 3,458,763
- Hamburg 1,707,986
- Mníchov 1,225,809
- Cologne 964,346
- Frankfurt 647,304
- Essen 611,827
- Dortmund 597,024
- Stuttgart 585,540
- Dűsseldorf 571,475
- Brémy 548,825
- Duisburg 532,701
- Hannover 522,574
- Norimberg 492,864
- Drážďany 461,303
- Lipsko 457,173
- Bochum 398,467
- Wűppertal 379,820
- Bielefeld 324,132
- Mannheim 312,216
- Bonn 302,873
- Karlsruhe 277,191

Ř Povrch
Nemecko leží v strednej Európe. Hraničí na severe so Severným morom, Dánskom a Baltickým morom, na východe s Poľskom a Českou republikou, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom, na západe s Francúzskom a Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. K Nemecku patria v Severnom mori východofrízske a severofrízske ostrovy, ktoré delí Helgolandský záliv. Zo severnej strany ho obmýva Baltské more s polostrovom Fehmarn a Meklenburský záliv.
Nemecko má širokú rozmanitosť povrchu, nachádzajú sa tu nielen prímorské časti, nížiny, hory, i vysočiny. Krajina pozostáva z troch veľkých zemepisných oblastí: nížinná rovina na severe, horská oblasť v strede a obrovská hornato-nížinatá oblasť na juhu.
Na severe sa rozprestiera Severonemecká nížina, ktorá má rozmanitý charakter povrchu. Zahŕňa viacero riek a prieplavov. Jej východný koniec poskytuje výbornú pôdu bohatú na živiny, ktorá sa využíva predovšetkým na poľnohospodárstvo. Spolu s obrysom pobrežia pripomínajú oblasti na severe štátu močiare. Pri morskom brehu je viacero ostrovov, vrátane severofrízskych ostrovov, východofrízskych ostrovov, helgolandskej zátoky, Severného mora, i Fehrmarnu a baltického mora.
Centrálna vysočinná oblasť sa tiahne od západu krajiny na východ. Nachádza sa tu Porýnska bridličnatá vrchovina, Teutoburger Wald, Waserburgland, pohorie Harz, z východu krajiny Krušné hory, Český les, Šumava, Smrčiny, Durínsky les, Rhon. Ďalej na západe sú pohoria Eifel a Hunsbruck a Taunus.
Smerom na juh sa nachádzajú pohoria Švábska Jura, Franská Jura, Schwarzwald a Bayerischer Wald. Celkom južne sú Bayerské Alpy, ktoré majú najvyšší nemecký vrch Zugspitze (2,962 metrov). Ř Vodstvo
Najväčší počet veľkých riek sa nachádza v západnej časti krajiny. Najdôležitejšou riekou je Rýn, ktorý preteká hraničným územím na okraji Švajčiarska a Francúzska. Medzi prítoky Rýnu v západnom Nemecku patria Lahn, Lippe, Main, Mosel, Neckar a Ruhr.
Iné dôležité rieky sú Labe, ktorá ďalej preteká do Českej republiky, pričom jej púť začína v Severnom mori, Dunaj, ktorý pramení vo Schwarzwalde a ďalej preteká južným Nemeckom do Rakúska. Medzi dôležité toky patrí aj Odra, ktorá preteká popri hraniciach s Poľskou republikou a napríklad i rieka Neisse.
Nemecko má taktiež mnoho jazier ako napríklad jazero Muritz, Chiemske jazero, či najväčšie Bodamské jazero, ktoré leží čiastočne aj v Rakúsku a Švajčiarsku.

V Nemecku je taktiež mnoho prieplavov ako napríklad Dortmundsko-emžský prieplav, Stredonemecký prieplav i Severomorsko-baltický prieplav.

Ř Podnebie
Nemecko má mierne podnebie, s priemernou ročnou teplotou od 9°C (48°F). Priemerná teplota v januári sa mení od -6° do 1°C (21° k 34°F), podľa oblasti. Priemerná teplota v júli má rozpätie medzi 16° a 20°C (61° a 68°F). Nížinatá oblasť na severe má o niečo teplejšie podnebie než centrálne a južné oblasti.
Priemerný počet zrážok je na juhu okolo 1,980 milimetrov za rok, avšak veľa závisí od množstva snehu. V strednej oblasti Nemecka je to priemerne 1,500 milimetrov za rok a nížinaté oblasti na severe majú priemerný počet zrážok 710 milimetroch za rok. Ř Životné prostredie
Ekonomická aktivita v západnom Nemecku, ktorá je zameraná prevažne na ťažký priemysel produkuje veľa exhalátov, splodín a zamoruje sladkovodnú vodu, čím znečisťuje životné prostredie.
Síra vyžarovaná vo východnom Nemecku prispieva vo významnej čiastke ku kyslým dažďom. Znižovanie vyžarovania je realizované stanovami Európskych a Spojených národov tzv. Síra Protokolmi. V roku 1996 vo východných častiach krajiny boli realizované domáce stanovy. Odpad vlievaný do riek z východného Nemecka znečisťuje Baltické more.
Celoštátne stanovy viedli k recyklovaciemu programoch v západnom Nemecku, ale problémy sa objavovali aj s železnými zásobami, čo viedlo k potrebe recyklovať výrobky. Obyvateľstvo
Ř Počet obyvateľov: 82,071,765
Ř Populačný rast:
- obyvateľstvo rastie rýchlosťou 0 %
Ř Hustota zaľudnenia je 230 osôb na kilometer2

Urbanizácia
Ř 87 % obyvateľstva žije v mestách
Ř 13 % obyvateľstva žije na dedinách
Ř Priemerná dĺžka života:
- celkom pre obe pohlavia 77 rokov
- ženy 80 rokov
- muži 74 rokov
Ř Prirodzené úbytky:
- 5 úmrtí na 1,000 narodení
Ř Gramotnosť:
- celkom 99 %
Ř Menšinové skupiny:
- Nemci 95.1 %
- Turci 2.3 %
- Taliani 0.7 %
- Gréci 0.4 %
- Poliaci 0.4 %
- Iné 1.1 %
Ř Používané jazyky:
- Nemčina
- Angličtina
- Ruština
- Srbčina
Ř Náboženstvá:
- Protestanti 45 %
- Rímskokatolíci 37 %
- Ateisti alebo iný 18 %

Vláda
Ř Typ vlády: Federálna republika
Ř Nezávislosť:
- Nemecko sa zjednotilo 18. januára 1871. V 1945 skončila II. svetová vojna. Po vojne sa Nemecko rozdelilo na dve časti, tak vznikla Spolková republika Nemecka (FRG alebo západné Nemecko) a Nemecká demokratická republika (GDR alebo východné Nemecko). Západné a východné Nemecko sa zjednotilo 3. októbra 1990. Ř Ústava:
- bola založená 23. mája 1949 a je známa ako základný zákon
- novelizovala sa od zjednotenia Nemecka, t.j. od 3. októbra 1990
Ř Hlavu štátu volí spolkové zhromaždenie na 5 rokov.

Spolková vláda (Bundesministerien) je popri spolkovému prezidentovi horným orgánom výkonnej moci. Legislatíva moc pozostáva zo spolkového snem, ktorý tvoria parlamenty každej spolkovej republiky (Landerparlamente). Cez spolková radu spolupôsobia na jednotlivé spolkové krajiny, čo sa týka zákonodárstva a správy krajiny. Na čele spolkových krajín vystupuje Spolkový kancelár a za celé Nemecko premiér.
Ř Hlasovacie právo majú príslušníci nemeckej republiky od 18 rokov
Ř Nemecko tvorí 16 spolkových krajín s federálnym systémom vlády podobnej USA. Každá krajina má svoju vlastnú vládu a riadi miestne záležitosti. Medzi spolkové krajiny patria: Bádensko- Württembersko, Bavorsko, Brandenburgsko, Hessensko, Meklenbursko – Predné Pomoransko, Dolné Sásko, Severné Porýnie - Vestfálsko, Durínsko, Sásko, Sásko-Anhaltsko, Šlezvicko - Holštajnsko, Dolné Sásko, Porýnie – Falcko a mestské štáty Hamburg, Brémy, Sársko a Berlín.
Ř Členstvo v medzinárodných organizáciách:
AFDB, AG (pozorovateľ), ASDB, , BDEAC, BIZÓN, CBSS, CCC, CDB, RADA EURÓPY, CERN, EBRD, EIB, ESA, EU, EUROCONTROL, FAO, G-5, G-7, G-10, G-24, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCO, ICFTU, IKONA, ICRM, IEA, IFAD, IFRCS, IJO, MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE, MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND, MEDZINÁRODNÁ NÁMORNÁ ORGANIZÁCIA, INMARSAT, INRO, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITTO, ITU, MTCR, NACC, MENO (hosť), SEVEROATLANTICKÝ PAKT, BLÍZKY, NSG, ORGANIZÁCIA AMERICKÝCH ŠTÁTOV (pozorovateľ), OECD, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, SVETOVÁ POŠTOVÁ ÚNIA, ZÁPADOEURÓPSKA ÚNIA, SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA, WIPO, WMO, WTOO, WTRO, ZC

Ekonomika
Na konci II. svetovej vojny bola nemecká ekonomika v kríze. S pomocou Európskeho odškodňovacieho programu (ERP), sa západné Nemecko tešilo ekonomickému rastu od 8 % ročne od roku 1950, zatiaľ čo východné Nemecko sa tackalo pod režijnými náklady od centrálneho plánovania. Dnes má Nemecko tretiu najväčšiu ekonomiku na svete. Je veľkým vývozcom motorových vozidiel, mechanického a elektrotechnického priemyslu ako aj chemických výrobkov, poľnohospodárskych plodín a potravín. Služby ako odvetvie sú najviac vyvinutý sektor hospodárstva.
Nezamestnanosť vzrástla hlavne zjednotením s východným Nemeckom. Vláda musela dodávať značné sumy finančnej pomoci (musela si vypožičať) na zabránenie zrútenia ekonomiky, čo vzniklo pribraním postkomunistickej časti Nemecka. Tento stav si vynútil uloženie nepopulárnych nových daní. Istý čas trvalo kým sa nemecká ekonomika stabilizovala a „obe časti“ splynuli v jeden celok.

Väčšia polovica nemeckých obchodníkov obchoduje s Európskou úniou (EU), čím vzniká jej dominantná ekonomická sila. Po zjednotení sa Nemecko pozeralo tak na východ ako aj na západ. Ř Hrubý domáci produkt (GDP) - USD 2.35 trilión
Ř GDP na osobu USD 28,730
Ř Štátny rozpočet
- Celkový príjem USD 774 miliardy
- Celkový výdaj USD 818 miliardy
Ř Peňažná jednotka
- 1 Nemecká marka (DM), pozostáva z 100 Pfennigov
- devízový kurz je prepojený k EURO mene, ktorá sa začne využívať v krajinách EU od 1.1.2002

Ř Exportované tovary
priemyselný tovar (vrátane strojových a obrábacích strojov, chemické výrobky, motorové vozidlá, železo a oceľové výrobky), poľnohospodárske plodiny, suroviny, palivá

Ř Importované tovary
priemyselný tovar, poľnohospodárske plodiny, palivá, suroviny

Ř Najvýznamnejší zahraniční obchodní partneri pre vyvážané tovary
Európska únia (EU), Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Belgicko, Luxembursko, stredná a východná Európa. Veľké možnosti obchodovania umožňujú asociácie Európskeho združenia voľného obchodu a Organizácia krajíné vyvážajúcich naftu.

Ř Najvýznamnejší zahraniční obchodní partneri pre dovážané tovary
Európska únia (EU), Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Belgicko, Luxembursko, východná Európa, Japonsko

Ř Priemyselné odvetvia
Nemecko patrí vo svete medzi najväčších a najviac technologicky progresívnych výrobcov:
železa, ocele, uhlia, cementu, chemických výrobkov, strojov, vozidiel, obrábacích strojov, elektroniky, potravín a nápojov, stavby lodí, textilu a textilných výrobkov, rafinovanej ropy

Ř Poľnohospodárstvo
Nemecko nie je hlavne orientované na poľnohospodárstvo, skôr na iné odvetvia, avšak pestuje
zemiaky, pšenicu, jačmeň, žito, cukrovú repu, ovocie. Zo živočíšnej výroby sa chová dobytok, ošípané, hydina. Nemecko sa však zameriava na dovoz stravy zo zahraničia. Ř prírodné zdroje
železná ruda, uhlie, lignit , urán, meď, zemný plyn, soľ

2. O spoločnosti ABEQ

2.1. Úvod

Je všeobecne známe, že na území Slovenskej republiky sa nachádza v porovnaní s inými krajinami neobvyklé množstvo minerálnych prameňov bohatých na minerály. Nie na všetkých je možné zabezpečiť žriedelné podnikanie. Len na najhodnotnejších prameňoch, ktoré boli spôsobilé na plnenie do fliaš vznikli žriedelné závody. Tieto pramene boli podľa platného právneho poriadku vyhlásené za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd alebo za prírodné liečivé zdroje.

Takéto zdroje sú podľa článku 4 Ústavy národným bohatstvom. Sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a je im poskytovaná zákonná ochrana.

Tieto zdroje vôd nie je preto možné predávať, ani privatizovať. Využívateľ žriedelného závodu po jeho privatizácií dostane tieto zdroje od štátu len do správy a užívania.

Z veľkého množstva prameňov minerálnych vôd, môžu byť využité pre žriedelné podnikanie len tie, ktoré spĺňajú predpísané kvalitatívne ukazovatele ako je napr. · Limitovaný obsah chemických prvkov
· Hygienickú nezávadnosť
· Bezpečné zachytenie prameňa
· Stálosť hydraulických parametrov a mnohé iné


2.2. O firme

ABEQ a.s. Žilina bola založená 20. marca 1990 v Žiline. Po spísaní zmluvy so štátom dostala do užívania a správy žriedla v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Po kvalitnom preskúmaní všetkých troch žriediel (Barumka, Hanča a Smradka) odborníkmi s Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave i okresného hygienika v Žiline bolo možné začať s podnikateľskou činnosťou.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti ABEQ a.s. Žilina je zachytávanie, plnenie a spracovanie prírodných stolových vôd (pramene Barumka a Hanča) a liečivých minerálnych vôd (prameň Smradka).

Firma ABEQ a.s. ponúka viacero druhov stolových prírodných, ochutených i liečivých minerálnych vôd.

Akciová spoločnosť ABEQ a.s. má tri spracovateľské závody.

V závode Barumka Lipovice, ktorý sa nachádza v okrese Žilina sa zachytáva a plní prírodná stolová, slabo mineralizovaná, vápenato-horečnatá sírna kyselka so zvýšeným obsahom fluoridov. Tu prebiehajú všetky čiastkové procesy od dodania minerálnych vôd so všetkých závodov až po samotnú expedíciu.

V závode Hanča Krpice, ktorý sa nachádza v okrese Martin sa zachytáva a plní prírodná stolová, slabo mineralizovaná, vápenato-horečnatá sírna kyselka, ktorá je vhodná pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách a pri chorobách žlče či obličiek.

V závode Smradka, ktorý sa nachádza v okrese Námestovo sa zachytáva a plní prírodná stolová voda, slabo mineralizovaná, vápenato-chloridová, sódna, uhličitá, so zvýšeným obsahom kyseliny metabóritej a lítia.
Všetky produkty vyrábané našou firmou spĺňajú normy ISO 9002 a 14 001 a STN 75 7111.


Ř Poslanie firmy

Poslaním firmy ABEQ a.s. je uspokojovať náročné potreby nielen slovenských, ale i zahraničných konzumentov prírodných minerálnych vôd. Hlavný dôraz sa kladie na vysokú kvalitu ponúkaných výrobkov, na najmodernejšiu technológiu, vysokokvalifikovaný personál ako i na priateľské vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, konkurenciou a v neposlednom rade so samotnými zákazníkmi.

Ř Vízia firmy

Akciová spoločnosť ABEQ a.s.

má v najbližšej budúcnosti záujem neustále udržovať vysokú kvalitu svojich výrobkov, ale predovšetkým chce preraziť na západné trhy, hlavne do Nemecka.
Nakoľko je na Slovensku preslávená dlhoročnou tradíciou kvalitnej minerálnej stolovej i liečivej vody predpokladá, že v Nemecku bude taktiež rýchlo obľúbená. Predpokladom pre to je nielen fakt, že v Nemecku nemajú zdroje prírodných liečivých vôd, ale i presýtenosť trhu nekvalitnými sirupovými vodami s oxidom uhličitým.

2.3. Medzinárodné styky

Spoločnosť ABEQ a.s. vo svojej podnikateľskej činnosti spolupracuje s dvoma obchodnými partnermi a to Maďarskom pre import časti vyrábaných produktov a s Nemeckom ako krajinou exportovania produkcie.

Ř Obchodné kontrakty s Maďarskom

Akciová spoločnosť ABEQ a.s. má v súčastnosti podpísané zmluvy na spoluprácu s maďarskou potravinárskou firmou ŰSERE Budapešť.
Firma Űsere Budapešť ako jedna z mála ponúka vysokokvalitné produkty s veľmi výhodnými cenami i dodacími lehotami. Naša spoločnosť od firmy Űsere Budapešť pravidelne odoberá sladidlá, ochucovadlá, emulgátory (konzervačné látky) a rôzne potravinárske prísady.

Ř Obchodné kontrakty s Nemeckom

Akciová spoločnosť ABEQ a.s. je v štádiu vstupu na územie Nemeckej spolkovej republiky, hoci už v minulosti udržiavala kontakty s nemeckými obchodníkmi, zúčastňovala sa na odborných výstavách, veľtrhoch i konferenciách. Budúcimi odberateleľmi budú:

§ sieť obchodných domov Kaufland, Metro, Aldi, Globus
§ sieť čerpacích staníc Shell, Transpetrol, Aral
§ spoločnosť Bioräten združujúca ľudí s chorobami 21.storočia
§ niektoré nemecké liečebne a sanatóriá3. Zahranično-obchodné operácie


3.1. Vývozná obchodná operácia

3.1.1. Príprava vývoznej obchodnej operácie

ü Prieskum trhu
Spoločnosť ABEQ má už niekoľkoročnú tradíciu výrobcu kvalitných liečivých i prírodných stolových minerálnych vôd. Svoje skúsenosti, ktoré nadobudla pri realizácií obchodov po celej Slovenskej republike by chcela využiť a vstúpiť na nemecký trh. Prvotný impulz položil nielen náš top manažment, ktorý má už dlhoročné styky s Nemeckom, ale i samotná nemecká spoločnosť Bioräten Stuttgart združujúca ľudí s chorobami 21. storočia.
Po dôkladnej analýze trhu sme dospeli k záveru, že naše výrobky budú na nemeckom trhu príjemným osviežením v záplave umelých sýtených vôd nielen po stránke cenovej, ale i po zdravotnej.

ü Ponuková činnosť
Ponuková činnosť prebiehala v dvoch rovinách. V prvej sme oslovili siete obchodných domov a benzínových čerpadiel ponukovým listom s obrazovým katalógom a pribalenými vzorkami. V druhej bola naša spoločnosť kontaktovaná už spomínanou spoločnosťou Bioräten. Táto spoločnosť sa pre nás stala vynikajúcim obchodným partnerom.

Aj vďaka nej sme získali nových odberateľov a to sieť liečební a sanatórií.

ü Akceptácia ponuky
Všetky ohlasy na našu ponuku sme zaregistrovali a s partnermi sme si dohodli termíny na bližšie prejednanie nejasností.

ü Kontraktačné rokovanie
Kontraktačné rokovania prebiehali v Nemecku, kde sa za našu spoločnosť zúčastňovali vždy dve osoby. Rokovalo sa predovšetkým o dodacích, platobných a reklamačných podmienkach. Špeciálne požiadavky nemeckej klientely ako je dovoz do domu, či objednávanie cez internet sa bližšie špecifikujú až po prejednaní s tým ktorým nemeckým obchodným partnerom, nakoľko sa naša spoločnosť bude musieť prispôsobiť jeho možnostiam. Výsledkom však vždy bolo podpísanie medzinárodnej kúpnej zmluvy.

ü Objednávka a jej potvrdenie
Objednávky alebo zmluvy medzi neprítomnými boli zasielané na adresu našej spoločnosti, spätne potvrdené a zaslané naspäť. Napr. spoločnosť Bioräten Stuttgart od nás bude odoberať:
- 2 palety minerálnej vody ABEQ 0,33l
- 5 paliet minerálnej vody ABEQ 0,5l
- 3 palety ochutenej minerálnej vody KRASS 0,7l
- 7 paliet liečivej minerálnej vody MUTI 0,7l
Toto množstvo je predbežne dohodnuté na dobu neurčitú. Avšak ak bude po našich výrobkoch vysoký dopyt, zvýšime dovážané množstvo podľa potreby. Intervaly nákupu budú mesačné. Všetky naše výrobky spĺňajú podmienky riadenia kvality podľa ISO 9002, majú záruku 6 mesiacov a sú balené do špeciálnych obalov.


ü Marketingový mix
Akciová spoločnosť ABEQ a.s. má záujem etablovať sa predovšetkým na zahraničných trhoch. Takisto má záujem včleniť sa do európskych integračných štruktúr. Firma sa snaží maximálne prispôsobovať požiadavkám zákazníkov pri tvorbe marketingového mixu ako súboru veličín, ktorý spája do určitého celku, aby dôrazne ovplyvnila dopyt po svojich produktoch.

Marketingový mix je zložený zo 4 marketingových premenných:
1.) Product (Produkt)
2.) Price (Cena)
3.) Place (Distribúcia)
4.) Promotion (Propagácia)

1.) PRODUCT

Akciová spoločnosť ABEQ a.s. ponúka slovenskému, ale i zahraničnému (nemeckému) zákazníkovi vysokokvalitné minerálne stolové a liečivé prírodné vody. Vo svojej ponuke má nielen prírodné pramenité vody, ale i minerálne vody ochutené, ktoré sa predávajú pod obchodnými menami ABEQ, MUTI a KRASS.
Svoje produkty radí medzi krátkodobý spotrebný tovar, ktorý je veľmi vyhľadávaný hlavne v krajinách, v ktorých nie sú, alebo je len veľmi málo prírodných minerálnych zdrojov. Tieto produkty sú takisto vyhľadávané ľuďmi, ktorí majú žalúdočné, črevné, či iné potiaže. Minerálna voda ako i spoločnosť ABEQ a.s. má vynikajúcu kvalitu a mimoriadny image. Znovu a znovu ponúka verejnosti svoje nezameniteľné a nenahraditeľné prednosti. Je unikátnym produktom a značkou, ktorá povyšuje jednoduchú ľudskú potrebu smäd – na túžbu.

Hovoríme o minerálnej vode, ale čo si pod týmto pojmom vlastne predstaviť? Minerálna voda je voda, pochádzajúca z prírodných hlbinných zdrojov a vo svojom vnútri obsahuje pevné látky. Pevné látky sú spravidla soli a až po ich rozpustení je minerálnej vode dodaná tá pravá liečivá sila.

Na prvý pohľad nič nehovoriace čísla zasvätenému dovolia rozhodnúť, či je minerálny prameň vhodný len pre spotrebiteľa – pacienta, alebo je prospešný aj zdravému spotrebiteľovi napríklad ako prevencia. Minerálne vody ABEQ, MUTI a KRASS sú lekármi doporučované obom skupinám súčasne – teda k liečbe aj prevencii zároveň.
Je to ideálna kombinácia dotvárajúca celkové harmonizujúce pôsobenie prírody na ľudský organizmus.Minerálna voda ABEQ

Minerálna voda ABEQ predstavuje hlavný produkt našej spoločnosti. Pre mnoho ľudí i symbol zdravia. Stala sa najkvalitnejšou a najobľúbenejšou minerálnou stolnou vodou. Prenikla do vyšších vrstiev spoločnosti a stáva sa minerálnou vodou pre ďalšie tisícročie.

Minerálna voda ABEQ nesie vo svojom vnútri komplex minerálov a stopových prvkov (stopových preto, že ich množstvo je oproti ostatným zanedbateľné = stopové). Minerálna voda ABEQ obsahuje zvýšené množstvo predovšetkým vápnika, horčíka a železa, čo podľa mnohých výskumov vedie k nižšiemu výskytu rakoviny. Ba čo viac, s veľkou pravdepodobnosťou dokáže spomaliť kornatenie mozgových a srdcových ciev, i tepien dolných končatín. Z liečebného hľadiska je minerálna voda ABEQ zvlášť vhodná pre ľudí so zažívacími poruchami, pri črevných a pečeňových zápaloch, ako i pri cukrovke a iných komplikáciách. Najviac cenený je v týchto prípadoch jej priaznivý pomer minerálov a vyšší obsah oxidu uhličitého. Ohriata pôsobí priaznivo pri chronických ochoreniach dýchacích ciest a tiež pri hnačkách, pri ktorých telo o minerály prichádza. Minerálnu vodu ABEQ by mali pravidelne užívať ľudia v rekonvalescencii, po operáciách a infekčných zápaloch, ako i pri najrôznejších poruchách látkovej výmeny tela.

Avšak aj zdravý organizmus potrebuje minerálne látky vrátane už spomínaných stopových prvkov. Oproti iným, umelo vyrobeným derivátom, prakticky nehrozí možnosť predávkovania sa minerálmi. Pravidelnú konzumáciu stolnej minerálnej vody ocení i detský organizmus (zvýšený obsah fluóru totiž znižuje kazivosť zubov a ďalej ich preventívne ochraňuje) nebo organizmus tehotnej ženy, kde sú kladené zvýšené nároky na mineralizáciu.
Tichému zlodejovi kostnej hmoty, ktorý sa nazýva osteoporóza a ohrozuje všetky stárnuce osoby, je možno predchádzať niekoľkými spôsobmi, z ktorých je pitie minerálnych vôd tou najprirodzenejšou cestou.

Chemický rozbor minerálnej vody ABEQ:

Na+ 90,0 Cl- 78
NH4+ 1,0 SO2 215
Mg2+ 93,7 HCO3- 1557
Ca2+ 378,9 F- 3,5
Fe2+ 3,5 PO43- 0,1
Mn2+ 1
Celková mineralizácia: 2479,72 mg/l
Voľný CO2: 2500,00 mg/l

Ponukový list produktov minerálnych vôd ABEQ je uvedený v tabuľke č.1.
Názov produktu ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ ABEQ
Fľaša Príchuť Citrón, Pomaranč pom.,cit.,bros.,grep,jablko pomaranč citrón pom.,cit.,bros.,grep,jablko
Obsah [l] 0,33 0,33 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5
Typ obalu vratná sklenená sklenená PET PET vratná sklenená sklenená vratná sklenená sklenená PET PET
Prepravka Počet fliaš [ks] 24 24 12 12 12 12 12 12 6 6
Typ obalu umelá vratná kartón PET fólia PET fólia vratná prepravka kartón vratná prepravka kartón PET fólia PET fólia
Váha [kg] 18 16 6,65 6,65 15 15 15 15 9 9
Rozmery [cm] 27x45x31 40x28x24 24x26x19,5 24x26x19,5 30x40x30 33x25x27 30x40x30 33x25x27 35x26x18 35x26x18
Paleta Počet prepraviek [ks] 32 56 108 108 32 55 12 55 84 84
Počet fliaš [ks] 768 1584 1296 1296 384 660 384 660 504 504
Váha [kg] 605 1142 750 750 512 845 512 845 800 800
Rozmery [cm] 118x92x125 160x120x80 160x120x80 138x80x120 138x80x120 154x120x80 154x120x80

Tabuľka č.1

Ponuka minerálnych vôd značky ABEQ

Pozn.: Všetky druhy minerálnych vôd, ktoré sú vyznačené šedou sú určené na export
Minerálna voda MUTI

Minerálna voda MUTI je známa svojou dokonalou silou horčíku. Je dôležitá pre dennú konzumáciu predovšetkým u ľudí, ktorí trpia na rôzne neduhy.
Pôsobí blahodarne pri:
Ř Chorobách vnútorných orgánov

Zápalové ochorenia čriev, pečene či ľadvín spravidla vedú ku strate horčíka. Alebo naopak pri pití alkoholu je zabránené sa horčíku vstrebávať. Takisto pri diétach alebo užívaní potrebných liekov (inzulín) telo prichádza o dôležitý horčík. V týchto prípadoch je priam nevyhnutné dodávať telu horčík. Prečo ho nedodávať napríklad pitím priezračnej minerálnej vody MUTI, ktorá horčíkom priam oplýva?

Ř Prevencii chorôb ciev a srdca

Mnoho ľudí trpí chorobami ciev a tiež nedostatočným prekrvením dôležitých orgánov. Či sa už jedná o srdce či mozog je nutný význam prevencie. Minerálna voda MUTI nijako nenarušuje pôsobenie liekov, ba naopak zlepšuje prekrvovanie jednotlivých orgánov.
Minerálna voda MUTI je najvhodnejšia pri chorobách:
· Mozgová forma – depresia, epilepsia, závraty, bolesti hlavy i poruchách sústredenosti
· Srdcovo-cievne formy – búšenie srdca, tlak pri srdci, nízky tlak a angína pektoris
· Svalové formy – mravenčenie rúk a tuposť prstov, svalové kŕče a bolesti šije
· Vnútorná forma – žlčníkové potiaže, črevné potiaže, lámavosť nechtov a vlasov
Patrí medzi doplnky k jedlám vegetariánskej kuchyne, studeným misám, predkrmom, rovnako dobre sa pýši medzi rybami, zeleninou a hydinou. Pri vychutnávaní MUTI, perliaceho osvieženia sa potešia starí aj mladí.

Chemické zloženie minerálnej vody MUTI:
Na+ 8127,9 Cl- 3761,0
K+ 137,0 HCO3- 216461,1
Mg2+ 86,1
Ca2+ 172,3
Celková mineralizácia:29284,40 mg/l
Voľný CO2: 1950,00 mg/l


Tabuľka č.2 Ponukový list liečivej minerálnej vody MUTI spoločnosti ABEQ a.s.


Názov produktu MUTI
Fľaša Obsah [l] 0,5
Typ obalu PET
Prepravka Počet fliaš 12
Typ obalu PET fólia
Váha [kg] 6,65
Rozmery [cm] 24x26x19,5
Paleta Počet prepraviek [ks] 108
Počet fliaš [ks] 1296
Váha [kg] 750
Rozmery [cm] 160x120x80
Minerálna voda KRASS

V mnohých ohľadoch najhodnotnejším nápojom na uhasenie smädu sa ukazujú byť slabo mineralizované vody s názvom KRASS. Sú obdarené širokým množstvom príchutí, ba naviac nedá sa pri ich pití vzniknúť stereotypu. Ideálna denná dávka neexistuje, pohybuje sa kdesi v rozmedzí 1,5 - 2,5 litra tekutín za deň. Obecne je však známe, že väčšia časť populácie pije nedostatočné množstvo, a tým - nevedomky - roztáča špirálu nežiadúcich dejov.

Smäd ako pocit a súčastne bytostná potreba organizmu najlepšie uspokoja chladné nápoje s teplotou okolo 10o C. Prechladený nápoj teploty menší než 5o C síce načas uspokojí potrebu niečoho sa napiť, ale po predchádzajúcom znecitlivení chuťových buniek spôsobí naopak zvýšenie pocitu smädu. Spoločnosť ABEQ a.s. ponúka široké množstvo druhov mineralizovaných vôd s rôznymi príchuťami i mineralizáciou. Ku príprave osviežujúcich a ukľudňujúcich čajov je vhodné piť neperlivý KRASS. Počas športového výkonu či fyzickej práce oceníte KRASS s vôňou a chuťou citrónu, grepu či pomaranča. Viac exotickejšie bude pôsobiť KRASS ľadový čaj. Na výber je broskyňa alebo citrón. Takisto v ponuke nájdete klasické chute typu KRASS tonic alebo príchuť cola. Avšak vlajkovou loďou zostáva mineralizovaná voda KRASS perlivý. Posúdenie ponecháme na niektorí z tých parných dní, keď sa košeľa lepí na chrbát, vietor akoby prestal existovať a i nohy sa zdajú byť príliš ťažkými…

Chemické zloženie minerálnej vody KRASS:

Na+ 270,1 Cl- 114,8
K+ 36 SO42- 147,4
NH4+ 1,25 HCO3- 2576,1
Mg2+ 177,6
Ca2+ 431,4
Celková mineralizácia:3774,90 mg/l
Voľný CO2: 2925,00 mg/l

Spoločnosť ABEQ a.s. ponúka mineralizovanú vodu KRASS v príchutiach pomaranč, citrón, grapefruit, cola, tonic a chladený čaj citrónový a broskyňový. Všetky druhy sú určené na export.

Názov produktu KRASS
Fľaša Obsah [l] 1,5
Typ obalu PET
Prepravka Počet fliaš 6
Typ obalu PET fólia
Váha [kg] 9
Rozmery [cm] 35x26x18
Paleta Počet prepraviek [ks] 84
Počet fliaš [ks] 504
Váha [kg] 800
Rozmery [cm] 154x120x80

Všetky produkty spoločnosti ABEQ a.s. ako aj značka ako taká majú dlhoročnú tradíciu spojenú s množstvom spokojných zákazníkov. Majú vysokú kvalitu a neoceniteľné blahodarné pôsobenie na chorých aj zdravých. Najmodernejšie linky, ktoré sú inštalované v závode Barumka Lipovice dávajú záruku najkvalitnejšieho spracovania i balenia celkovej produkcie do výnimočne dizajnovaných obalov priamo pre Vás.

Na každej etikete spotrebiteľského balenia nájdete názov výrobku, minimálnu trvanlivosť počítanú od dátumu výroby (v prípade špeciálnych minerálnych vôd pre citlivé osoby je uvedená doba použiteľnosti), dátum výroby, objem a číslo platnej normy.

Minerálne vody je nutné skladovať v temných, čistých a dobre vetrateľných priestoroch s najmenšími výkyvmi teplôt cca 18 – 20 oC. V domácnosti je najlepšie ju po otvorení uschovať v chladničke.

Takisto ju po otvorení spotrebujte do dvoch dní.
Minerálne vody je nutné spotrebovať do šiestich mesiacov od dátumu výroby. Výskumníci tvrdia, že pre dospelého jedinca je nutné dodať každému kilogramu telesnej váhy celých 35 g vody za deň. Prečo by to nemohli byť práve minerálne vody ABEQ, MUTI a KRASS? Vyskúšajte ich.

2.) PRICE

Spoločnosť ABEQ a.s. má záujem presadiť sa čo najskôr na nemeckých odbytištiach. Vzhľadom na to, že na nemeckých trhoch sú výrobky našej spoločnosti nováčikom, zvolili sme stratégiu najskôr predstaviť minerálne vody ABEQ, MUTI a KRASS v uvádzacích cenách. Časom, ak sa bude priaznivo vyvíjať situácia celkového odbytu, teda narastie náš podiel na trhu, chceme uvádzacie ceny transformovať na prienikové ceny. Boli by to ceny, ktoré by nielen pokryli všetky náklady, ale by boli aj na dostatočne vysokej úrovni v porovnaní s konkurenciou.

Cenová diferenciácia:

Naša spoločnosť má predstavu zaviesť aspoň čiastočnú diferenciáciu, čo sa týka vstupu na nemeckých obchodných reťazcov. Diferenciácia by sa týkala:
· Časovej diferenciácie – maximálne sa prispôsobíme nemeckému zákazníkovi a budeme mu vychádzať v ústrety polovičnými cenami počas špičiek (obed, podvečerné hodiny a víkendy) a v ostatných časových intervaloch i tak výbornými cenami.
· Priestorovej diferenciácie – cenami sa takisto prispôsobíme podľa lokality našich distribútorov, či priamych odberateľov. V lokalitách situovaných mimo turistických stredísk, či inak zaľudnených oblastí budú bežné ceny, na rozdiel od lokalít umiestnených priamo v centrách miest, kde budú ceny o niečo vyššie.
Veríme, že sa nemeckým konzumentom zapáčia nielen ceny, ale i bohatosť tohto atraktívneho sortimentu.

3.) PLACE

Spoločnosť ABEQ a.s. chce svoje produkty čo najviac priblížiť nemeckej klientele aj prostredníctvom vhodne zvolenej distribúcie. Po dôkladnej analýze cieľového trhu i trhových príležitostí chce prístup nemeckého zákazníka k našim minerálnym vodám čo najviac zjednodušiť a spríjemniť.
Nakoľko naša spoločnosť je na tomto území nováčikom nemá vybudovaný svoj vlastný distribučný kanál. Aby produkcia smerovala presne tam, kam má, spoločnosť sa rozhodla pre nepriamy distribučný kanál. Znamenalo to získať si mnoho obchodných partnerov. Vypracovať a podpísať dohody so sprostredkovateľmi, alebo priamo s aktívnymi účastníkmi nemeckých distribučných sietí.


Využili sme tri druhy prieniku na nemecký trh:
ü Vstup do uzavretého kanálu (Locked Up Channel), čo vyžadovalo niekoľkoročné osobné kontakty nášho top manažmentu s vedúcimi osobnosťami už existujúcich distribučných sietí po celom Nemecku.

Uzavreli sme kontrakty s nasledovnými:
§ Sieť obchodných domov Kaufland
§ Sieť obchodných domov Metro
§ Sieť obchodných domov Aldi
§ Sieť obchodných domov Globus
§ Sieť čerpacích staníc Shell, Transpetrol, Aral
ü Zmluvnou dohodou s nemeckou spoločnosťou Bioräten združujúcou ľudí s poruchami tráviaceho traktu, dýchacieho ústrojenstva a iných chorôb 21.storočia, ktorí našu spoločnosť prvý kontaktovali za účelom dovozu našich liečivých minerálnych vôd priamo do Nemecka, čo viedlo k prvotnému impulzu začať exportovať zdravé a chutné minerálne vody práve sem.
ü Zmluvnou dohodou s niektorými nemeckými liečebňami a sanatóriami

4.) PROMOTION

Hospodárska stratégia ktorejkoľvek firmy by sa nezaobišla bez premyslenej marketingovej komunikácie (Promotion). Takisto spoločnosť ABEQ a.s. má pripravené množstvo metód ako úspešne realizovať marketingové zámery i informovať svoju klientelu o svojich produktoch. Sú založené na tzv. komunikačnom mixe. KOMUNIKAČNÝ MIX

Komunikačný mix je súhrn štyroch premenných, ktorými chce spoločnosť prezentovať svoju produkciu na nemeckých trhoch. Pozostáva z nasledovných:

· Reklama

Nakoľko má spoločnosť už dlhoročnú tradíciu na slovenskom trhu, ale na nemeckom trhu je nováčikom, má záujem dostať sa do povedomia nemeckej verejnosti predovšetkým:
v Televíznou reklamou – pomocou krátkych vtipných spotov. Každý by bol cielený na inú cieľovú skupinu, pričom by všetky pojednávali o kvalitnej minerálnej liečivej vode vhodenej pre všetky vekové kategórie.
v Reklamou v časopisoch – tento typ reklamy by sa uskutočňoval nielen v časopisoch nešpecializovaných, t.j. týždenníky, mesačníky, občasníky, ale i v špecializovaných časopisoch zameraných na zdravie a harmóniu.
Oba typy reklamy by boli vzájomne previazané predovšetkým rovnakým typom svojského nemeckého humoru, čo by zabezpečovala renomovaná nemecká reklamná agentúra .

Logom spoločnosti je hlava anjela, ktorá je symbolom nedotknuteľnosti a ochrany. Takisto sa tu objavuje nadpis „ Vis Naturae“ čo vyjadruje rýdzi prírodný pôvod produktu a blahodarnú silu, ktorá z neho vychádza.
Pokiaľ sa jedná o farebné podanie etikety je vo väčšej miere použitá biela. Nové farebné zloženie – modrá, červená a biela zodpovedá farbám našej štátnej vlajky.
Moderne definovaná etiketa tak využíva kombináciu dekoratívnych prvkov tej najvznešenejšej a najelegantnejšej tradície minerálnej vody ABEQ. Tradície, ktorá má všetky predpoklady na to, aby sa v Európe stala vodou tretieho tisícročia.Ďalej uvádzame slogany pre jednotlivé druhy minerálnych vôd ABEQ:

ABEQ minerálna voda,
nenapiť sa by bola škoda.

Minerálka MUTI,
každému zachutí.

Minerálka KRASS,
..

osvieži Vás.

Všetky druhy spája heslo:

TRADÍCIA, KTORÁ LIEČI...

· Podpora predaja

Spoločnosť sa už niekoľko rokov zúčastňuje na potravinárskych a zdravotníckych výstavách a veľtrhoch nielen v Nemeckej republike, ktorými sú napríklad výstavné dni ochrany zdravia „ Gesundheit ist reich“ konané v Bonne alebo predajný veľtrh „ InterWaren“ v Essene.
V blízkej budúcnosti sa začnú konať ochutnávky a promo akcie vo vybraných sieťach obchodných domov.
Taktiež budú uplatňované nižšie ceny v špičkách ako i akcie typu: kúpiš jedno – dostaneš dve, či množstevné zľavy pri odberoch celých prepraviek.
Po uvedení svojich výrobkov na trh, by spoločnosť ABEQ a.s. chcela svojim zákazníkom ponúkať neustále zaujímavé spotrebiteľské súťaže ako sú napríklad:

ü Niekoľko mesačné súťaže o hodnotné ceny – zbierajte body z etikiet stolnej vody KRASS a limonády KRASS a získajte originálne predmety zdarma z motívmi z rozprávkového filmu SHREK.
ü Celoročná súťaž o darčeky – na základe bodov z etikiet minerálnych vôd KRASS je možné získať darčeky od hrnčeka až po kvalitnú počítačovú zostavu.
ü ABEQ Grand Drink 2002 – je barmanská súťaž v príprave nealkoholických koktailov. Podmienkou je, aby koktail obsahoval veľký podiel minerálnej vody.
ü Silvester snov s ABEQ 2002 – S ABEQ je možné prežiť rozprávkový Nový rok v Dominikánskej republike. Dovolenku plnú slnka a pohody, strávenú v azúrových vodách Karibského mora môžete získať v súťaži, ktorú sme pripravili s cestovnou agentúrou Tip Travel Berlín. Stačí zaslať súťažný kupón so správnou odpoveďou na súťažnú otázku.

· Public relation

Spoločnosť ABEQ a.s. si chce postupne aj v Nemeckej republike vytvárať zdravý image. Toto chce dosiahnuť predovšetkým sponzorstvom. Má záujem sponzorovať športové akcie a zdravotnícke kongresy svojou minerálnou vodou. V štádiu rozpracovania sú:
ü Automobilové závody ABEQ Grand Prix
ü Už spomínaná barmanská súťaž ABEQ Grand Drink
ü Berlínsky maratón - Berlin International Marathon
ü A iné menšie športové akcie
ü Zdravotnícke kongresy po celom Slovensku aj Nemecku

· Osobný predaj a priamy marketing – sa spoločnosť rozhodla nepoužiť.

3.1.1.1. Medzinárodná kúpna zmluva
Je predovšetkým základom pre obchodovanie so zahraničným partnerom. Doplnená je priebežnými objednávkami, faktúrami, ale i možnými dodatkami, ktoré musia byť taktiež v písomnej forme. Medzinárodná kúpna zmluva nadobúda účinnosť od podpisu oboch zmluvných strán. V nej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previezť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Medzinárodná kúpna zmluva č. 1/2001

uzatvorená medzi
Predávajúcim:
ABEQ a.s.,
Jedličková 4
010 08 Žilina
Slovenská republika
zastúpená Marianou Čapekovou, konateľkou spoločnosti
IČO: 3185289/694
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

pobočka Žilina, číslo účtu: 154852655/1100

a

Kupujúcim:
Bioräten GmBH
Neuestrasse 2145/545
04523 Stuttgart
Nemecká spolková republika
zastúpená Fridrichom Heizom, riaditeľom spoločnosti
IČO: de 134657654/545
Bankové spojenie: Deutsche Bank Stuttgart, číslo účtu: 123455/6545

1. Identifikácia tovaru
Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka minerálnych vôd s obchodným názvom ABEQ, MUTI a KRASS v baleniach 0,33l, 0,5l, 0,7l a 1,5l podľa mesačne aktualizovanej objednávky v zmysle ponukového katalógu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Mesačné množstvo odoberaného tovaru sa určuje na 5000 l.

2. Identifikácia kvality tovaru
Minerálne vody boli certifikované v SKTC–105 a získali certifikát kvality podľa harmonizovanej medzinárodnej normy ISO EN STN 4862 – 2. Súčasne získali certifikát riadenia kvality podľa ISO EN STN 9002:2000 spoločnosťou TŰV CERT. Táto spoločnosť taktiež udelila spoločnosti ABEQ certifikát ekologického spracovania výroby podľa ISO EN STN 14001.

3. Spôsob balenia a označovania
Produkty sú balené v sklenených a umelohmotných fľašiach v objemoch od 0,33l do 1,5l. Fľaše sú balené do kartónových prepraviek alebo fólií a ukladané sú na europalety. Na každej etikete spotrebiteľského balenia je uvedený názov výrobku, minimálna trvanlivosť počítaná od dátumu výroby (v prípade špeciálnych minerálnych vôd pre citlivé osoby je uvedená doba použiteľnosti), dátum výroby, objem, číslo platnej normy, chemický rozbor a výrobca.
Minerálne vody je nutné spotrebovať do šiestich mesiacov od dátumu výroby. 4. Dokumentácia dodávaná s tovarom
Súčasťou dodávky tovaru sú nasledovné dokumenty:
· Colná faktúra – spája faktúru, potvrdenie o hodnote tovaru aj potvrdenie o pôvode tovaru
· Obchodná faktúra – daňový doklad
· Jednotná colná deklarácia (JCD) – schválený tiskopis písomného colného prehlásenia, pričom je nutné vyrátať colný dlh (clo + dovozná prirážka + vyrátané DPH) podľa prepočítacieho kurzu, ktorý vydáva colnica na obdobie 1 mesiac
· Medzinárodný cestný nákladný list (CMR)
· Tlačivo T1 (tranzit) – ním sa odstráni kontrola na všetkých tranzitných staniciach
· Vývozné povolenie
· Baliaci list – obsahuje popis, ako je tovar balený v jednom kartóne, na jednej palete

5. Cena tovaru
Cena tovaru sa dohodla pre:
ü Minerálnu vodu ABEQ v hodnote 1,5 DM za jeden liter
ü Liečivú minerálnu vodu MUTI v hodnote 2 DM za jeden liter
ü Mineralizovanú prichutenú vodu v hodnote 1 DM za jeden liter

6. Dodacie podmienky
Dodávanie tovaru bude uskutočňované prostredníctvom doložky Incoterms EXW (Ex Works), prostredníctvom nemeckej špedičnej firmy Autospedich.

Popri doložke Incotermsu sa budú dodržovať i všeobecné povinnosti predávajúceho ako i kupujúceho.

Ř Všeobecné povinnosti predávajúceho:
- dodať tovar s náležitosťami podľa kúpnej zmluvy k dispozícií predávajúcemu alebo organizácií zastupujúcej kupujúceho v dohodnutý deň alebo lehote na dohodnutom mieste
- zabaliť tovar podľa podmienok kúpnej zmluvy
- vyrozumieť kupujúceho primerane včas k predaniu tovaru
- zaistiť kontrolné úkony súvisiace s predávaním
- znášať výdavky na tovar pokiaľ nebol daný k dispozícií kupujúcemu

Ř Všeobecné povinnosti kupujúceho:
- prevziať tovar akonáhle mu je daný k dispozícií v mieste a času stanovenom v zmluve a tento tovar zaplatiť
- znášať výdavky spojené s tovarom od okamihu, keď mu bol daný k dispozícií
- vyhradiť si miesto a lehotu, kde si prevezme tovar
- ak nedá kupujúci včas inštrukcie znáša ďalšie výdavky a všetky nebezpečenstvá spojené s tovarom odo dňa uplynutia stanovenej lehoty

7. Platobné podmienky
Pre spoluprácu sme sa dohodli na využívaní zúčtovania - platby vopred. Po mesačnej objednávke sa vystaví faktúra ako daňový doklad a po zaplatení bude na základe potvrdenia o zaplatení vydaný tovar kupujúcemu. Prechod peňažnej sumy sa uskutoční prevodom na náš bankový účet v DM.

8. Špecifikácia delenia výdavkov na bankové poplatky
Každá zmluvná strana si hradí svoje bankové výdavky sama.

9. Poistenie prepravy
Poistenie prepravy si podľa zmluvy hradí kupujúci sám.

10. Zaistenie dovozných a vývozných licencií
Na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici má spoločnosť ABEQ zaregistrované slovné, grafické a kombinované ochranné známky minerálnych vôd ABEQ, MUTI, KRASS.

11. Ustanovenia o právnom poriadku
V prípade, že sa vyskytnú spory a obe strany sa nebudú môcť dohodnúť budú sa riadiť Medzinárodným obchodným súdom v Paríži so sidlom vo Viedni.

12. Doložka o rozhodovacom riadení
Doložka o rozhodovacom riadení sa využije prioritne pri riešení sporov medzi zmluvnými stranami.

13. Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na jeden rok od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ktorákoľvek strana môže dohodu písomne vypovedať tri mesiace pred uplynutím jej platnosti, v opačnom prípade sa táto dohoda bude ročne obnovovať. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v štyroch kópiách, pričom každá zmluvná strana obdrží po podpise dva exempláre.

Obidve zmluvné strany súhlasia s podrobnosťami realizácie horeuvedených činností a túto dohodu uzatvárajú ako základ pre spoluprácu pri realizácií týchto plánov k obojstrannému prospechu.

V Žiline 26.11.2001 V Stuttgarte 6.12.2001


podpis a pečiatka podpis a pečiatka
........................................ .....................................
za predávajúceho za kupujúceho3.1.2. Realizácia vývoznej obchodnej operácie

ü Výroba tovaru a jeho príprava na export
Minerálne vody spoločnosti ABEQ sa čapujú a spracovávajú v troch už spomínaných pracoviskách. Konkrétne sa jedná o závody Barumka Lipovice, Hanča Krpice a Smradka Námestovo. Minerálne vody určené na neprichuťovanie sa po získaní z prírodných zdrojov priamo plnia linkami do sklenených, alebo plastových fliaš veľkosti od 0,33l až po 1,5l.

Minerálne vody určené na ochutenie sa ešte chemicky upravia rôznymi prímesami, antioxidantami, sladidlami a aromatickými zložkami. Taktiež sa plnia do fliaš rôznych objemov. Po naplnení sa vkladajú do prepraviek. Umelohmotné vratné prepravky sú určené pre slovenský trh a papierové kartóny sú určené pre export. Prepravky či kartóny sa potom naložia na štandardizované palety a tým sú pripravené na prepravu.

ü Zabezpečenie prepravy a poistenie tovaru
Pri uzatváraní zmlúv s nemeckými obchodnými partnermi sme okrem ostatných náležitostí zahranično-obchodnej operácie prekonzultovali na kontraktačnom rokovaní i podmienky dodávky. Zhodli sme sa na doložke INCOTERMS EXW teda Ex Works. Tu je jedinou zodpovednosťou predávajúceho (spoločnosti ABEQ a.s.) dať k dispozícií tovar kupujúcemu v závode spoločnosti ABEQ a.s. Predávajúci nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho. Kupujúci nesie všetky výdaje a riziká spojené s prepravou tovaru z tohto miesta až do miesta určenia. Povinnosťou spoločnosti ABEQ a.s. je poskytnúť kupujúcemu pomoc pri obstarávaní dokladov ako napríklad osvedčenia o pôvode tovaru, či vývozné povolenie toto všetko na jeho náklady, pričom prechod vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho vzniká okamihom nakládky tovaru kupujúcim.
Popri doložke Incoterms sa budú taktiež plniť všeobecné povinnosti ako predávajúceho, tak i kupujúceho.

Ř Všeobecné povinnosti predávajúceho:
- dodať tovar s náležitosťami podľa kúpnej zmluvy k dispozícií predávajúcemu alebo organizácií zastupujúcej kupujúceho v dohodnutý deň alebo lehote na dohodnutom mieste
- zabaliť tovar podľa podmienok kúpnej zmluvy
- vyrozumieť kupujúceho primerane včas k predaniu tovaru
- zaistiť kontrolné úkony súvisiace s predávaním
- znášať výdavky na tovar pokiaľ nebol daný k dispozícií kupujúcemu

Ř Všeobecné povinnosti kupujúceho:
- prevziať tovar akonáhle mu je daný k dispozícií v mieste a času stanovenom v zmluve a tento tovar zaplatiť
- znášať výdavky spojené s tovarom od okamihu, keď mu bol daný k dispozícií
- vyhradiť si miesto a lehotu, kde si prevezme tovar
- ak nedá kupujúci včas inštrukcie znáša ďalšie výdavky a všetky nebezpečenstvá spojené s tovarom odo dňa uplynutia stanovenej lehoty

Nakoľko spoločnosť ABEQ a.s. má viacero typov odberateľov nie je možné s každým uzatvoriť tú istú zmluvu.

Preto po dohodách s každou typovou skupinou odberateľov sme podpísali zmluvy v takomto znení:
ü každá sieť obchodných domov si bude samostatne dovážať výrobky našej spoločnosti
ü spoločnosť Bioräten spolu s liečebňami a sanatóriami medzi sebou uzavrú zmluvu o spoločnom dovozcovi (špeditérovi) našej produkcie
Celkové poistenie si podľa zmluvy hradí kupujúci sám.

K takémuto riešeniu sme dospeli nielen z toho titulu, že by priamy dovoz našich výrobkov do Nemeckej spolkovej republiky bol pre našu spoločnosť finančne neúnosný, ale i preto, že nemeckí obchodní partneri majú o slovenské liečivé minerálne vody nesmierny záujem, pričom dovozné náklady sa pre nemeckých partnerov pohybujú v prijateľnom cenovom rozmedzí.

Do budúcnosti uvažujeme v spolupráci s nemeckou stranou pri prosperite našej produkcie zaistiť oficiálneho dovozcu pre naše tovary, čím by sa značne uľahčil prístup nemeckého obchodníka k našim produktom.

ü Vyhotovenie sprievodných dokladov a colné konanie
Dokumenty potrebné pre prevoz tovaru cez hranice:

· Colná faktúra – spája faktúru, potvrdenie o hodnote tovaru aj potvrdenie o pôvode tovaru.
· Obchodná faktúra – daňový doklad
· Jednotná colná deklarácia (JCD) – schválený tiskopis písomného colného prehlásenia, pričom je nutné vyrátať colný dlh (clo + dovozná prirážka + vyrátané DPH) podľa prepočítacieho kurzu, ktorý vydáva colnica na obdobie 1 mesiac
· Medzinárodný cestný nákladný list (CMR)
· Tlačivo T1 (tranzit) – ním sa odstráni kontrola na všetkých tranzitných staniciach
· Vývozné povolenie
· Baliaci list – obsahuje popis ako je tovar balený v jednom kartóne, na jednej palete

Samotné colné konanie sa uskutoční fyzickým prechodom tovaru cez hranice po predložení potrebných dokladov.


ü Fakturácia a platobné podmienky
Pri kontraktačnom rokovaní sme sa dohodli aj na platobných podmienkach. Pre našu ďalšiu spoluprácu sme sa dohodli na využívaní zúčtovania - platby vopred. Prechod peňažnej sumy sa uskutoční prevodom na náš bankový účet v DM.
Ako darček poskytujeme zdarma pre firmy, ktoré si naše výrobky objednávajú po prvý krát, takisto ako aj pre firmy, ktoré naše výrobku už odoberajú reklamné stojany a chladiace boxy na naše výrobky. 3.1.3. Vyhodnotenie vývoznej obchodnej operácie

ü Reklamačné konanie
Reklamáciu môže uplatniť každý zákazník ako i obchodník. Tovar mu v takomto prípade bude vymenený za nový, pričom si bude môcť z našej ponuky produktov vybrať ešte jeden produkt grátis. Takisto je možné pri reklamačnom konaní vrátiť peniaze poškodenému.

ü Vyhodnotenie obchodného prípadu
Ak by sa produkty našej spoločnosti dostali do povedomia a zvýšil by sa tým náš trhový podiel bola by to méta, ktorú by spoločnosť ABEQ veľmi rada dosiahla. Nakoľko našim cieľom je dať vedieť aj krajinám zahraničia, že slovenské minerálne vody sú jedničkami na svetovom trhu. Spoločnosť sa bude snažiť udržať a rozširovať obchodné kontakty nielen na území Nemeckej Spolkovej republiky.

3.2. Dovozná obchodná operácia

3.2.1. Príprava dovoznej obchodnej operácie

ü Prieskum trhu
Naša spoločnosť sa pravidelne už niekoľko rokov zúčastňuje na potravinárskych výstavách, veľtrhoch a konferenciách. Pri hľadaní vhodného obchodného partnera, od ktorého by sme dovážali potrebné potravinárske prísady na výrobu našich výrobkov sme práve na výstavách kontaktovali viacero takýchto spoločností. Z veľkej ponuky nás však zaujala maďarská potravinárska spoločnosť Űsere Budapešť. Oslovila nás nielen výhodnými cenovými a dodacími podmienkami, ale aj vysokokvalitnými produktmi a príjemným personálom.

ü Kontraktačné rokovanie
Po priebežnom získaní informácií o maďarskej spoločnosti sme sa rozhodli pre stálu spoluprácu. Po prvotnom nadviazaní kontaktov na výstave v Bonne sme sa dohodli na termíne uskutočnenia kontraktačného rokovania. Tu sme sa konkrétne dohodli o type a množstve potravinárskych prísad, ďalej o cenových, dopravných, dodacích a platobných podmienkach. Taktiež sme rokovali o spôsobe reklamácie, balení, záručných lehotách i o spĺňaní medzinárodných noriem. Kontraktačné rokovanie sme zavŕšili podpísaním medzinárodnej kúpnej zmluvy.

ü Objednávka
Po úspešnom kontraktačnom rokovaní bolo pre nás ďalším krokom zaslanie objednávky nášmu obchodnému partnerovi.

Naša spoločnosť od firmy Űsere Budapešť bude pravidelne odoberať sladidlá, ochucovadlá, emulgátory (konzervačné látky) a iné potravinárske prísady. Všetok dovážaný tovar pritom bude spĺňať všetky podmienky, na ktorých sme sa už vopred dohodli pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Objednávky, teda i dodávky budú nasledovať po sebe v mesačných intervaloch.


3.2.2. Realizácia dovoznej obchodnej operácie

ü Zabezpečenie prepravy a poistenie tovaru
Na kontraktačnom rokovaní s maďarskou potravinárskou spoločnosťou Űsere Budapešť sa dohodlo okrem iného i na dodacích podmienkach, ktoré spĺňajú medzinárodne platnú normu pre dodaciu paritu Incoterms.
Pre ďalšiu spoluprácu sme zvolili doložku Incotermsu CIP. V nej sa hovorí, že predávajúci vyberá dopravcu a hradí náklady spojené s tovarom až do zjednaného miesta určenia. Riziká spojené zo stratou alebo poškodením tovaru rovnako ako riziko zvýšenia nákladov v priebehu prepravy tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho predaním tovaru prvému dopravcovi. Predávajúci je ďalej povinný zjednať poistenie prepravy proti poškodeniu alebo strate tovaru v priebehu prepravy. Predávajúci uzatvára prepravnú zmluvu, hradí výlohy spojené s prepravou a poistné.
Popri doložke Incoterms sa budú taktiež plniť všeobecné povinnosti ako predávajúceho, tak i kupujúceho.
Nakoľko je nevyhnutné nielen tovar priviezť, ale ho i poistiť pre prípadné škody bol tento typ doložky Incoterms jednoznačným víťazom. Maďarský partner ho privezie na zjednané miesto, kde ho už prevezme naša špeditérska spoločnosť. ü Vyhotovenie sprievodných dokladov a colné konanie
Špeditérskej spoločnosti budú poskytnuté z našej i maďarskej strany tieto colné dokumenty:

· Colná faktúra – sp

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?