Exodus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3200×

Příbuzná témataExodus

EXODUS - Východ

EXODUS – grécko-latinský názov druhej knihy Pentateuchu, po slovensky =východ, odchod, lebo ústrednou témou spisu je opis odchodu, vyslobodenia Izraelitov z Egypta pod vedením Mojžiša. V Hebrejskej Biblii sa nazýva podľa prvých slov textu Šemót = Mená. Často sa označuje ako „Evanjelium Starého zákona“, lebo ako evanjelium aj Exodus ohlasuje „dobrú zvesť “ o spásnom Božom zásahu v prospech trpiaceho ľudu, aby ho vyslobodil a urobil z neho „svätý národ“.
V knihe Exodus sú zastúpené najmä jahvistická, elohistická a kňazská tradícia. Exodus podáva učenie o vyslobodení Izraela z otroctva priamym Božím zásahom, o zmluve medzi Jahvem a Izraelským ľudom, o Mojžišovi ako vodcovi, zákonodarcovi a orodovníkovi za neverný ľud, o izraelskom zákonodarstve, o vzniku hlavných židovských sviatkov(Pascha, sviatok nekvasených chlebov , Pentekostes a sviatok Stánkov), ktorými sa každoročne v izraelskom kulte sprítomňovali Exodu atď. V novom zákone sa všetky tieto udalosti pokladajú za predobrazy vyslobodenia a spásy v Ježišovi Kristovi. V zákonodárnej časti sa opisuje zriadenie teokracie na základe sinajskej zmluvy a uvádzajú sa základy náboženského, mravného a kultového života národa(Desatoro, Kniha zmluvy, bohoslužobné ustanovenia atď.).

EXODUS V ŽIVOTE IZRAELSKÉHO NÁRODA:

Zrodenie izraelského národa.
Vyslobodenie z Egypta bol epochálny zvrat, keď Izrael začal existovať ako osobitný národ. Exodus bol obdobím mladosti izraelského národa, v ktorom sa Boh staral oň s osobitnou láskou, ale zároveň aj časom prvých prejavov vzbury proti Jahvemu.
Životné poznanie pravého Boha
Exodus bol pre Izrael výnimočným obdobím, v ktorom vlastnou skúsenosťou nadobudol poznanie o pravom Bohu. V knihe Exodus sa často a dopodrobna opisuje kríza a slabosť viery izraelského ľudu. Izrael sa presvedčil o osobitnej láske, ktorou ho Boh miloval, najmä keď mu Boh ponúkol zmluvu, aby sa stal jeho národom a aby žil podľa jeho prikázaní. Zároveň však pochopil aj Božie milosrdenstvo, ktoré mu Boh preukázal, keď sa Izrael od neho vzdialil a zhrešil.

EXODUS V BIBLICKEJ TRADÍCII:

Exodus v Starom zákone
Na udalosti a skúsenosti exodu sa často odvolávali proroci. Dôležité biblické texty o zmluve a o bohoslužbe výslovne spomínajú udalosti, ktoré sa odohrali počas exodu.

Odvolávajú sa na ne hlavné sviatky izraelského kultu a inšpirujú sa na nich izraelské modlitby a hymny.

Exodus v Novom zákone
V Novom zákone sa často poukazuje na predobrazy a špiritualitu exodu predovšetkým v Jánových a v Pavlových spisoch. Evanjelista Matúš často cituje starozákonné texty súvisiace s exodom. Rozprávanie o pokušení na púšti jasne ilustrujú texty, ktoré pripomínajú udalosti exodu. Matúš predstavuje Ježiša ako „nového Mojžiša“. Ján predstavuje Ježiša takisto ako „nového Mojžiša“. Apoštol Pavol vidí v prechode Izraelitov cez Červené more a v manne predobrazy krstu a Eucharistie a nazýva Ježiša Krista „veľkonočným baránkom“. Na historické zarámovanie udalostí východu Izraelitov z Egypta je v knihe Exodus spomenuté, že izraelský ľud musel stavať faraónovi skladové mestá Pitom a Raamses. Ďalej sa spomína, že počas Mojžišovho pobytu v krajine Midián egyptský faraón zomrel.
Archeologické vykopávky v Palestíne potvrdzujú, že exodus Izraelitov sa uskutočnil asi
v polovici 13. storočia pred Kristom.
ROZDELENIE KNIHY EXODUS :

I. HISTORICKO-NARATÍVNA ČASŤ (1,1-18,27):
A. Izraeliti v Egypte (1,1-11,10):
1. Mojžišova mladosť a jeho útek (2,1-22)
2. Jakubovi potomci a ich utláčanie (1,1-22)
3. Mojžišovo povolanie a návrat do Egypta (2,23-4,31)
4. Prvé neúspešné rokovanie s faraónom (5,1-6,30)
5. Druhé neúspešné rokovanie s faraónom; egyptské rany (7,1-11,10)
B. Východ z Egypta (12,1-18,27):
1. Obrady Paschy , sviatky nekvasených chlebov a zákon o prvorodených (12,1-13,16)
2. Prechod cez Červené more a Mojžišova víťazná pieseň (13,17-15,21)
3. Cesta od Červeného mora k vrchu Sinaj (15,22-18,27)
II. Uzavretie zmluvy a vyhlásenie zákonov na Sinaji (19,1-40,38):
A. Uzavretie sinajskej zmluvy (19,1-24,18)
1. Božia ponuka zmluvy (19,1-25)
2. Desatoro prikázaní a zákon o oltári (20,1-26)
3. Kniha zmluvy (21,1-23,33)
4. Uzavreté zmluvy (24,1-18)
B. Bohoslužobné ustanovenia nariadenia (25,1-31,17)
1. Svätyňa a bohoslužobné nariadenie (25,1- 27,31)
2. Kňazské rúcho (28,1-43)
3. Svätenie kňazov (29,1-37)
4. Predpisy o bohoslužbe (29,38-30,38)
5. Remeselníci a umelci pre zhotovenie svätyne (31,1-11)
6. Príkaz o sobote (31,12-17)
C. Odpad ľudu a obnovenie zákona (31,18-34,35)
1. Odpad ľudu: zlaté teľa (31,18-33,6)
2. Obnovenie zmluvy (33,7-34,35)
D. Prevedenie bohoslužobných nariadení (35,1-40,38)
1. Zákon o sobote, zbierka na svätyňu a nábor remeselníkov (31,1-36,7)
2. Vyhotovenie svätostánku a jeho zariadenia (36,8-38,31)
3. Vyhotovenie kňazského rúcha (39,1-31)
4. Ukončenie prác (39,32-43)
5. Postavenie a posviacka svätostánku (40,1-38).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?