Európsky romantizmus

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6290×

Příbuzná témataEurópsky romantizmus

7. Romantizmus (koniec 18st. až pol. 19.st.)

Romantizmus- je to umelecký smer, ktorý sa konštituoval (utváral) v súvislosti so vznikom a rozvojom buržoáznej spoločnosti.
Spoločenská situácia
- bola veľmi zložitá, plná rozporov a plnorečení
- rozpad feudalizmu a postupný nástup kapitalizmu bol zdĺhavý proces
- heslá veľkej francúzskej revolúcie (1789-1794) – sloboda, rovnosť, bratstvo dávali človeku pocit slobody, vo realita bola iná ako predstava o slobode a rovnosti => búri sa proti utláčaniu (proti spoločnosti) a svoju nespokojnosť vyjadruje revoltou (nespokojnosť)
- vo všetkých oblastiach života nastupuje kapitalizmus => jednotlivec začína strácať istotu a cíti sa osamelý, neschopný a zbytočný
- protirečenia v spoločnosti sa zdali byť rozumom neriešiteľné => rozpad osvietenskej ilúzie o všemohúcnosti rozumu => uprednostňuje sa cit a obrazotvornosť pred rozumom => človek uniká zo skutočnosti do sveta fantázie a snov.
Literatúra filozofický základ
- opiera sa o nové filozofické smery:
1, idealizmus (Hegel)
- myšlienku, vedomie duch považuje za prvotné a hmotu, bitie za druhotné
2, sentimentalizmus
- opiera sa o city a citové zážitky
- hlása súcit k biednym a utláčaným, vyzdvihuje prostého človeka
3, individualizmus
- vyzdvihuje kult silného jednotlivca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu – titanizmus
- jeho vnútorný svet je v rozpore s okolitým svetom, pociťuje osamelosť, pesimizmus
Znaky
- do popredia sa dostáva cit a fantázia
- hlavný konflikt pramení z rozporu medzi snom, ideálom a skutočnosťou
hrdina:
-tajuplná, výnimočná osobnosť je v ustavičnom rozpore so skutočnosťou, túži po plnosti
života a lásky
-bojuje za uskutočnenie svojho ideálu- romantický čin => nespokojnosť so spoločnosťou
vyúsťuje do vzbury (revolty)
-vzbura končí tragicky a v tomto boji často zomiera (romantický tragizmus)
-tragicky osamelý => upadá do pesimizmu
-autor sa často so svojim hrdinom stotožňuje, čo sa naýva autoštylizácia básnika ako
zbojníka, tuláka, väzňa, pútnika, žobráka, .. sú to ľudia z periférie spoločnosti z okraja
- uplatňovanie kontrastov, ktoré sa dostávajú do istej harmónie- kontrastov, napr. zločinnosťónevinnosť, ohiznosť ó krása
Žánre
- narúšajú sa hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami (sinkretizmus)
- hl. literárnym druhom sa stáva lyrika, napr.

básnická poviedka a balada

-autori nachádzajú zdroj v ľudovej slovesnosti (slovenskí romantici) a v historizme ( slávne činy národa v minulosti)
- romantici oživili jazyk pravlasti hovorovej reči

Predstavitelia
Nemecká
Johan Wolfgang Goethe,
Fridrich Schiller,
Heinrich Heine
Anglická
George Gordon Byron,
Percy Bysshe Shelley
Francúzska
Victor Hugo
Ruská
Alexander Sergejevič Puškin
Poľská
Adam Mickiewicz
Maďarská
Sándor Petofi
Česká
Jozef Kajetán Tyl- Fidľovačka, v ktorej prvýkrát zaznela pieseň – Kde domov muj
- Strakonický dudák – hra založená na rozprávkovom základe
Karel Hynek Mácha – Máj
Karek Jaromír Erben – Kytice
Božena Němcová- Babička

7. 1. 1. Nemecká literatúra
Sturm und Drang (búrka a vzdor)
- bolo to pokrokové hnutie, ktorého príslušníci živelne revoltovali proti vtedajšej spoločnosti. Mladí spisovatelia ostro útočili na feudálny režim a bojovali za lepšie sociálne usporiadanie spoločnosti v Nemecku. Išlo predovšetkým o literárne hnutie. V literatúre sa bránili klasicistickej poetike a žiadali v literatúre upresniť to, čo je pre človeka prirodzené: cit, vášeň, láska, sloboda
Johan Wolfgang Goethe
- patrí k najvýznamnejším autorom nemeckej literatúra, je predstaviteľom klasicizmu
( Deutsche Klassik – nemecká klasika)
- medzi prvými na svete použil prvky romantizme a preromantizmu
- bol členom hnutia Sturm und Drang
- písal poéziu, prózu a drámu, bol štátnik, prírodovedec a filozof
Dielo: Utrpenie mladého Werthera
(Die Leiden des Wherters)
- sentimentálny román vo forme listov- denníkových zápiskov
- je to romantický príbeh o nenaplnenej láske
- podnetom na napísanie tohto diela bola jeho nešťastná láska k Charlotte Buffovej
- W je postava s autobiografickými črtami
- W sa zaľúbi do Lotty, kt. je zasnúbená s iným mužom. Napriek vzájomnej sympatii musia rešpektovať spoločenské zvyklosti vtedajšej spoločnosti a dať prednosť spoločnosti, konvencií, pred láskou a vášňou
- Riešenie konfliktu už nie je klasicistické => cit lásky je natoľko silný, že si W berie život
Charakteristika postáv
Werther
-mladý, vzdelaný muž, veľmi citlivý, obdivuje prírodu i prostých ľudí. Veľmi si cení cit, pretože ten robí človeka samého sebou -jedinečným tvorom => k rozumu možno dospievať vzdelaním. Opúšťa domov a dobrého priateľa, prichádza na vidiek, aby zabudol na stratu priateľky a stretol tu Lottu, osudovú lásku
Lotta
-krásna, mladá dievčina, kt. po smrti matky žije s otcom a 8 súrodencami, o ktorých sa
s láskou stará
-priateľská, plná citu, schopná vášne, no musí je potláčať kvôli konvenciám a pomerom,
v ktorých žije
-W ju priťahuje rovnakými zmýšľaním, ich duše sú si blízke, no uvedomuje si, že
Albertov pevný charakter jej ponúka oporu.

Je poslušnou ženou
- W sa nedokáže vyrovnať s tým, že sa Lotta stáva manželkou iného muža, nedokáže sa vyrovnať s rozpormi medzi túžbami a skutočnosťou a aj jeho úsilie v práci stroskotáva na feudálnych spoločenských konvenciách => svoj život končí samovraždou (zastrelí sa)
- Jeho smrť je protestom proti vtedajšiemu spoločenskému zriadeniu
Drámy: Ifigénia v Tauride, Torquato Tasso, Eqmont
- sú napísané podľa antického vzoru
Dielo: Faust
- veršovaná dráma, vychádza zo stredovekej povesti o legendárnom učencovi Dr. Faustovi, kt. nie je spokojný s výsledkami vedy a neustále túži po poznaní
- snaží sa o úplnú dokonalosť a preto uzavrie pakt s diablom Mefistofelom, upíše mu svoju dušu ako odmenu za to, že mu pomôže dosiahnuť vytýčené cieli
- M mu vracia mladosť a umožňuje mu prežiť šťastie lásky (s Margarétou) i sklamania o poznať vedu
- Zostarnutý a poloskupý F nachádza zmysel života v tvorivej činnosti pre blaho ľudstva
- Pred smrťou premení neúrodný močaristý kraj, na kraj hojnosti a šťastia
- 100- ročný F zomiera, ale M stávku prehrá, lebo F duša sa zachráni zásahom vyššej moci
- F je symbol ľudskej aktivity a tvorivej práce ( pomoc ľudstvu- titanizmus)
- M je symbol sebectva a túžby po moci
Friedrich Schiller
- vo svojich dielach vyjadroval túžbu po osobnej i národnej slobode a boj proti týraným
Drámy: Zbojníci, Mária Stuartová, Panna Orleánska
Dielo: Viliam Tell
- zobrazil boj švajčiarskeho ľudu za nezávislosť 3 kantónov
- pri tom poukázal na to, že v tomto boji môže dôjsť k víťazstvu iba jednotnosť národa
Tragédia: Úklady a láska
Pieseň na radosť
- zhudobnená s Ludwigom van Beethovenom (Óda na radosť- 9. Symfónia)
Heinrich Heine
- najrevolučnejší nemecký básnik a prozaik tohto obdobia
- jeho tvorba je ovplyvnená ľudskou pólziou a postupne prechádza od rozprávkových motívov k obrazu spoločnosti a spoločenských problémov

7. 1. 2. Anglická literatúra
George Gordon Byron
- rebel, bol nespokojný s dobou a odmietal systém, kt.

v Anglicku existoval => opustil Londýn a Anglicko a cestoval po Európe
- po návrate z ciest vydal:
Dielo: Childe Haroldova púšť
- lyricko-epická skladba
- autobiografické črty
- opisuje cesty a úvahy pútnika po európskych krajinách
- hrdina- básnik je rozčarovaný veľkosvetskou spoločnosťou, cíti sa osamelý
- búri sa proti týraniu a neslobode podrobených národov
- opisy krajín vtipne dopĺňa aktuálnymi politickými komentármi, hovorí o vojnách a ľudskom utrpení
- keď cestoval po Grécku => zamýšľa sa nad slávnou kultúrou minulosti Grécka
- vytvoril typ romantického umenia – byronizmus
- zdôrazňoval utrpenie človeka, predstavovaného ako výnimočnú osobnosť, často ako vydedenca spoločnosti
- jeho svetobôľ a rozpoltenosť, z ktorého niet východiska
- Byron vytvoril postavu s prvkami titanizmu
- titan- romantická postava, ktorá s nasadením vlastného života bojuje za slobodu alebo život iného človeka
- Titan- (v gréckej mytológii) bol dieťaťom boha a človeka, mal všetky prednosti bohov, ale
bol smrteľný

7. 1. 3. Francúzska literatúra
Victor Hugo
- zakladateľ francúzskeho romantizmu, básnik, dramatik, prozaik a esejista
- je pochovaný v Pantheone medzi najvýznamnejšími mužmi Francúzska

Dielo: Cromwell
- predhovor k tejto dráme sa stal manifestom romantizmu => autor žiadal slobodu umenia, oproti presným zásadám (pravidlám) klasicizmu
Dielo: Chrám Matky Božej v Paríži
- historický román
- odohráva sa v 15. st.
- rozpráva o zložitých životných osudoch krásnej Esmeraldy ,,cigánskej tanečnice“, ktorá sa zaľúbi do kapitána lukostrelcov Phoeba
- do E je vášnivo zaľúbený pokrytecký kňaz Frollo, ktorý prekvapí milencov pri schôdzke a zo žiarlivosti milenca zabije- prebodne ho dýkou
- z vraždy je obvinená E, ktorú odsúdia na smrť
- hrbáč Quasimodo, zvonár v chráme je ukryje vo zvonici a bráni chrám pre vzbúrencami, ktorí chcú E odviesť
- F unesie E a zatvorí ju u starej pustovníčky, ktorá nenávidí cigánov, pretože jej kedysi uniesli malé dieťa
- Pustovníčka v E spozná dcéru, ale nemôže jej pomôcť, lebo znova odmietla F=> ten ju vydáva na smrť
- E zomiera- obesia ju
- Q zhodí F z veže a sám zomiera pri mŕtvom E tele
Dielo: Bedári
- je to román, 5 dielov
- dej sa odohráva v prvej pol. 19 st
- zobrazuje sociálne problémy tej doby => biedu ľudí, úpadok hladujúcej ženy (nešťastná žena- prostitútka, Fantina a jej dcéra Cosetta)
- v tejto ľudskej biede, nešťastná a ponížená vytvára ušľachtilé charaktery
- je presvedčený, že výchovou a ľudí možno odstrániť zlo, biedu a nespravodlivosť
- rozpráva príbeh o Jeanovi Vatjeanovi, ktorý bol nespravodlivo odsúdený na galeje za to, že ukradol chlieb pre hladujúceho synovca
- po 20 rokoch sa mu podarilo utiecť> ukradol biskupovi 2 svietniky, pričom ho chytili. Biskup však prehlásil, že mu ich daroval> táto láskavosť trestanca tak dojala, že začal nový život, chcel naprávať krivdy a pomáhať biednym
- pod menom Medelaine sa usadil, stal sa váženým starostom menšieho mesta, pomáhal občanom a dbal o jeho rozkvet
- jeho život bol plný napätia a dobrodružstiev, no vždy konal v prospech ukrivdených
Romány: Robotníci mora, Deväťdesiattri

7. 1.

4 Ruská literatúra
- romantická literatúra vznikala v období nevoľníctva a krutého ruského cárizmu (cárskeho despotizmu)
- hlavnými témami v literatúre boj proti útlaku a bezpráviu
Alexander Sergejevič Puškin
- pochádzal zo šľachtickej rodiny, no sympatizoval s odporcami cárizmu
- za svoje názory bol poslaný so vyhnanstva na juh- tu vznikajú romantické poémy: Kaukazský zajatec, Cigáni, - na pozadí krásnej prírody vystupujú vydedenci spoločnosti
- históriu Ruska, problematiku spravodlivosti a krivdy, slobody rozpracoval v tragédii: Boris Godunov
- od romantických príbehov napr. Piková dáma, prechádza k realistickému zobrazovaniu skutočnosti
Dielo: Eugen Onegin
- veršovaný román s realistickými prvkami
- zobrazuje typ tzv. ,,zbytočného človeka“ => je rozčarovaný životom, neschopný urobiť šťastným ani seba, ani iných
- Onegin- vzdelaný šľachtic s kritickým vzťahom ku skutočnosti, ale v podmienkach vtedajšej spoločnosti nemohol uplatniť svoje schopnosti => zbytočný človek
Dej:
- mladý Onegin je znechutený prázdnym životom petrohradskej vyššej spoločnosti => odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života vo zveľaďovaní majetku
- na vidieku sa však nudil pre malicherný spor zabije v súboju svojho priateľa, romantického básnika Lenského,
- odmieta lásku Tatiany a vnáša nepokoj do jej života
- putuje bezcieľne po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva T ako manželku kniežaťa, vyznáva jej lásku ona však jeho lásku odmieta, hoci ho nikdy neprestala mať rada
- Onegin je osamelý, trpí apatiou a skepsou => je predstaviteľom vtedajšej spoločnosti
- Puškin vytvoril ,,Encyklopédiu ruského života“ => výstižne zachytil veľkomestské i vidiecke prostredie
Dielo: Kapitánova dcéra
- povesť
- ľúbostný príbeh mladého šľachtica a dcéry veliteľa pevnosti
- zobrazil ľudové povstanie Pugačova v 18 st.

7. 1. 5.

Česká literatúra
Karel Hynek Mácha
- hoci zomrel mladý, svojim dielom významne ovplyvnil českú literatúru
- je lyrickým básnikom, ktorý sa nemohol zmieriť s objektívnou skutočnosťou
- zamýšľa sa nad zmyslom života, ktorý vyúsťuje v nespokojnosť s dobou => rozpor medzi snom a skutočnosťou => vzbura proti spoločenským pomerom
Dielo: Máj
- je umeleckým vrcholom jeho tvorby
- je to lyricko-epická reflexívna (úvahová) skladba
- kompozícia (skladba)
- 4 spevy + 2 intermezzá (medzispev)
Rozbor:
- hlavný hrdina je Vilém, zbojník, je to výnimočný človek, vydedenec spoločnosti, búri sa proti spoločnosti ale pretože je osamelý, hynie
- dej je stručný, ale jednoduchý
- rozvíja sa dramaticky (dramatické stupňovanie deja) a slúži mu ako východisko pre filozofické úvahy (reflexie) a obrazy prírody => do popredia vystupuje lyrický charakter skladby
- zvýšenie tragiky príbehu dosahuje aj tým, že vedľa seba kladie úvahy o konci života a krásnu májovú prírodu
- ďalší kontrast krásy, prírody a lásky ó neúprosnej smrti
- skladba má tragický koniec
- záverečný verš skladby: ,, Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“ – naznačuje blízkosť autorovho osudu s osudmi svojich hrdinov
Dej:
Prvý spev
- začína opisom krásneho májového večera akoby stvoreného na lásku
- Jarmila čaká na brehu jazera svojho milého, prichádza posol, ktorý jej oznámi, že Vilém, vodca zbojníkov, je vo väzení a čaká na neho poprava- zabil zvodcu svojej milej, netušiac, že je to jeho otec
- Jarmila v zúfalstve skáče do jazera a utopí sa
Druhý spev
- Vilém je vo väzení a uvažuje
- Vo sne sa vracia do svojho detstva a mladosť, zamýšľa sa nad minulosťou i svojim osudom
- Nespravodlivosť a zloba urobili z neho vraha, obžalúva celú spoločnosť, viní aj svojho otca, lebo ho od seba odtrhol
- Ujala sa ho zbojnícka družina
- Zamýšľa sa nad tým, čo príde po smrti, desí sa prázdnoty, vie, že poprava je koniec života a po ňom už nič nenasleduje
1 intermezzo
- opis popraviska, kde sa v nočnej tme zbiehajú duchovia, aby sa pripravili na popravu
3 spev
- začína obrazom májového rána => prináša nový život, zakvitnuté lúky, spev vtáctva, príroda má slávnostné rúcho => symbol radosti zo života
- do tejto krásy zaznieva hlas umieráčika, ktorý symbolizuje smrť
- Viléma vedú na popravisko, lúči sa s rodným krajom a po oblakoch posiela pozdrav rodnej zemi, ktorá je jedinou jeho istotou a splýva mu s pojmom matky
- kat odsekne Vilémovi hlavu, lámu v kolese
2 intermezzo
- lesné hlasy (príroda) si šepkajú, že ich pán zahynul
4 spev (epilóg)- básnický doslov
- do skladby vstupuje lyrický hrdina- autor prichádza na miesto Vilémovej popravy
- príbeh Viléma mu rozpráva hostinský.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?