Elektronické bankovníctvo

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 6634×

Příbuzná témataElektronické bankovníctvo

Úvod


Bankovníctvu v poslednom období dávajú nové dimenzie modrné informačné telekomunikačné technológie. Klasické formy bankovníctva – platba v hotovosti, či klient pri priehradke postupne zastarávajú. Sú totiž pomalé a nákladné tak pre klienta, ako i pre banku. Nahradzujú ich nové formy elektronického bankovníctva, ktorých postupné zavádzanie medzi bankové služby zohráva v konkurenčnom prostredí medzi bankami významnú úlohu.

Klient komunikuje s bankou na diaľku s použitím moderných komunikačných médií – počítača, telefónu, modemu, platobnej karty. Charakteristickou črtou týchto služieb je nepretržitý celodenný prístup klienta k svojmu účtu, teda nezávislosť od otváracích hodín banky, pohodlné vykonávanie domáceho a zahraničného platobného styku priamo z domu či pracoviska.

Elektronické bankovníctvo znamená poskytovanie bankových produktov a služieb malých hodnôt drobnej klientele prostredníctvom elektronických ciest. Tieto produkty a služby môžu zadŕňať prijímanie depozitov, požičiavanie, vedenie účtov, finančné poradenstvo, elektronické preplácanie účtov a poskytovanie ďalších elektronických platobných produktov a služieb ako sú elektronické peniaze.

Vo svojej seminárnej práci som sa zameral na priblíženie jednotlicých foriem elektronického bankovníctva, ich výhod a možnosti využitia.
1. Elektronické Bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo je nástrojom efektívneho riadenia podniku, respektíve spravovania osobných financií. Umožňuje klientovi disponovať s peňažnými prostriedkami na účte prostredníctvom tzv. elektronických distribučných ciest.

1.1. Základné aspekty elektronického bankovníctva

Dva základné aspekty elektronického bankovníctva sú:

- charakter dodávateľských ciest, ktorých prostredníctvom sú aktivity
- prevádzané prostriedky, ktorými klienti získavajú k týmto cestám prístup

Bežné dodávateľské cesty zahŕňajú „uzavreté“ a „otvorené“ siete. „Uzavreté siete“ obmedzujú prístup len na zúčastnené subjekty (finančné inštitúcie, klientov, obchodníkov a sprostredkovateľov služieb) viazaných dohodou o podmienkach členstva.

„Otvorené siete“ žiadne takéto obmedzenia nemajú.

Najčastejšie používané zariadenia, prostredníctvom ktorých sa elektronické bankové produkty a služby môžu klientom poskytovať, sú predajné terminály, peňažné automaty, telefóny a osobné počítače.

Z hľadiska používaných prostriedkov môžeme medzi elektronické bankovníctvo zahrnúť telefonické bankovníctvo vrátane mobilných telefónov, baxov, internet banking, homebanking, platobné karty, klientské centrá, samoobslužné zóny a pod.

2. Elektronické peniaze

Elektronické peniaze znamenajú „uloženú hodnotu“ či predplatený platobný medhanizmus pre výkon platieb prevádzaných prostredníctvom predajných terminálov, priamych transferov medzi dvoma zariadeniami alebo otvorených počítačových sietí ako je internet. Produkty „uloženej hodnoty“ zahŕňajú medzanizmus „hardware“ alebo „card-based“ (tiež nazývané elektronické peňaženky) a „software“ alebo „network-based“ (tiež nazývané digitálna hotovosť). Karty uloženej hodnoty môžu byť jednoúčelové alebo viacúčelové.

Jednoúčelové karty (napr. telefónne) slúžia k nákupu jedného typu tovaru alebo služby, viacúčelové karty je možné použiť pre rôzne nákupy od rôznych dodávateľov.

Banky sa môžu zúčastňovať elektronických schém ako emitenti, ale môžu zastávať aj iné funkcie ako distribúcia elektronických peňazí vydávaných inými inštitúciami, výplate výnosov z transakcií s elektronickými peniazmi, prevádzka, clearing a platby transakcií s elektronickými paniazmi a vedenie údajov o transakciách.
3. Typy klientov

Na základe požiadaviek na elektronické bankovníctvo rozdeľujeme klientov do nasledovných skupín:

- Retail banking – jedná sa o drobných zákazníkov, predovšetkým súkromné osoby, ktoré používajú bankové služby pre svoje úspory. Títo zákazníci nepoužívajú žiaden softvér pre spracovanie svojich finančných dát. Táto oblasť láka celosvetovo i nebankové subjekty, ktoré sa práve ponukou elektronických služieb snažia získať svoj podiel na trhu.
- Corporate banking – jedná sa o podnikateľské subjekty vybavené informačnými systémami, ktoré spracúvajú finančné dáta. Hlavnými motivačnými faktormi sú tu zefektívnenie finančných transakcií a aktuálne a presné finančné dáta vo vnútornom informačnom systéme.
- Elektronické obchodovanie – jedná sa o nové kategórie klientov, ktoré vznikajú so zavádzaním elektronického platobného systému, predovšetkým na internete. Možno ich rozdeliť na 2 skupiny – predávajúci a kupujúci. Motivácia týchto klientov nie je priamo závislá na banke, ale hlavne na
e-obchodovaní.

4. Trendy v oblasti poskytovania služieb elektronického bankovníctva

Jedným z hlavných trendov, ktoré môžeme pozorovať, je rastúci nárok klientov na kvalitu služieb, a to nielen v bankovom sektore, ale aj v obchodnom svete ako celku.

Hlavnými faktormi, ktoré stimulujú vývoj elektronických bankových služieb, sú:

- konkurencia,
- globalizácia,
- informačná technológia,
- sociálna evolúcia,
- zvyšovanie vzdelanosti populácie,

Elektronické bankovníctvo má potenciál pre skvalitnenie bankových služieb, pokiaľ klientom ponúkame správne služby na správnom mieste, pretože služby musia byť cielené.

Ďalším efektom elektronockých služieb je aj značné zníženie nákladov na transakcie, ktoré sú cez ne sprostredkované.

5. Formy elektronické bankovníctva

Vo svete existuje mnoho foriem elektronického bankovníctva , mnohé sa však obtiažne definujú a popísujú, preto spomeniem iba niektoré z ních.

5.1. Samoobslužná zóna

Medzi prvé samoobslužné zariadenia v bankovníctve na svete patria bankomaty na výber hotovosti prostredníctvom magnetických platobných kariet. V osemdesiatych rokoch nastala orientácia bánk v oblasti skvalitňovania a dostupnosti služieb na „samoobsluhu“ klienta, najmä fyzických osôb.

Spoločnosti vyrábajúce bankomaty vyvinuli nové zariadenia pre banky. Základom práce s takýmito zariadeniami je platobná karta k účtu. Platobná karta je považovaná za bezpečný platobný nástroj, jej použitie je viazané na bezpečnostné PIN číslo. Z úvedených dôvodov je platobná karta používaná ako bezpečný identifikátor klienta aj v ďalších samoobslužných zariadeniach, prostredníctvom ktorých je možné dozvedieť sa stav svojho účtu, ale aj vykonávať platobné príkazy.

5.1.1. Technické zariadenia v samoobslužnej zóne

Samoobslužná zóna je spravidla vybavená týmito zariadeniami:

- bankomat kombinovaný s nočným trezorom
- bankomat kombinovaný so zmenárenským automatom a depozitom
- informačný terminál
- transakčný terminál
- autosafe (automatické bezpečnostné schránky)

5.1.2. Výhody samoobslužnej zóny

- umožňuje prístup majiteľovi platobnej karty k vybraným bankovým službám,
- prostredníctvom platobnej karty je možné uskutočniť vklady, výbery a bezhotovostné prevody na bežných účtoch v SK a cudzej mene, ako aj vužiť objednávkovú službu,
- samoobslužná zóna je klientom prístupná 24 hodín denne.

5.1.3. Služby poskytované v rámci samoobslužnej zóny

Informačný terminál – terminál posyktuje aktuálizované informácie o banke, produktoch a službách, úrokové sadzby, kurzový lístok, poplatky, aktuálnu ponuku, novinky a podobne.

Schránka na odkazy – umožňuje aj v nočnú hodinu zanechať odkaz, písomnú požiadavku a iné doklady, ktoré budú spracované v nasledujúci pracovný deň (prevodný príkaz, príkaz na úhradu, hromadný príkaz).

Schránky na výpisy z účtov – ide o preberanie výpisov z účtov, prípadne odkazov od pracovníkov banky.

Bankomaty – umožňujú:
- výber hotovosti,
- bezhotovostné platby/prevody do výšky povoleného zostatku z účtu, ku ktorému bola vydaná platobná karta,
- vklady v hotovosti,
- aktuálny zostatok na účte.

VIP mail Box

Ide o poskytovanie objednávkovej služby, t. j. vopred dohodnutých služieb pre klientov na zmluvnom základe: prijatie, resp odovzdanie vopred objednanej služby, dokladov určených pre banku a podobne. Prístup do schranky sa uskutočňuje prostredníctvom platobnej karty.

5.2. Homebanking

Homebanking patrí medzi najčastejšie používanú telebankingovú službu.

Okrem výhod pre klienta (úspora času, celodenný kontakt s bankou, atď.) odbremenil homebanking aj zamestnancov banky tým, že istú časť svojej práce preniesti na klientov a mohli sa venovať inému zákazníkovi, čím sa zvýšila efektívnosť.

Homebanking je výhodný najmä pre pracovníkov firiem, ktoré musia denne posielať niekoľko platobných príkazov. Potrebujú na to iba počítač a modem, ktorý mu umožní spojiť sa s bankou.

Každá banka má aj svoj vlastný softvér, ku ktorému klient dostane svoj prístupový kód, ktorý môže byť buď alfanumerickou kombináciou alebo nejaké identifikačné zariadenie. Po spojení sa s bankou a identifikovaní umožní systém klientovi uskutočňovať aktívne a pasívne operácie v rámci vlastného účtu.

Homebanhing je súčasťou informačného systému banky, je na ňom závislý. Väčšinou funguje spôsobom off-line vo vzťahu k centrálnemu informačnému systému banky, čiže jednotlivé finančné operácie sa realizujú podávkach.

V rámci homebankingu má klient možnosť vykonávať 2 základné typy operácií:

- pasívne – informácie o zostatku na účte, obratoch za určeté obdobie, prevodoch, kurzových lískoch a pod.
- aktívne – prevody medzi účtami, t. j. domáci a zahraničný platobný styk, inkasá, zasielanie textových správ a pod.
Celkový objem služieb je variabilný a determinovaný možnosťami a zmluvnými podmienkami danej banky.

5.2.1. Parametre homebankingu:

- spôsob výmeny dát (disketa, telefónna sieť, verejná dátova sieť, dátova sieť X.25)
- zabezpečenie komunikácie
- šifrovanie (DES, RSA)
- technické požiadavky (minimálne konfigurádie počítača, typ modemu)
- podmienky pre zapojenie klienta a i.

5.2.2. Charakteristika bezpečnosti:

- bezpečná autentizácia klienta – PIN
- utajenie prenášaných dát – klasické symetrické algoritmy (DES, IDEA)
- integrita dát – funkcia chráni prenášané dáta pred modifikáciou
- neodmietnuteľnosť zodpovednosti – cez digitálny podpis, čiže asymetrický kryptografický algoritmus

5.3. Internet Banking

Rozvoj celosvetovej počítačovej siete prináša do vzťahu medzi klientom a bankou novú kvalitu a komfort. Internet banking je vlastne istá obdoba homebankingu, avšak na kvalitatívne vyššej úrovni, pretože pri použití odpadá potreba špeciálneho softvéru, ktorý zabezpečeoval komunikáciu s bankou, a stačí obyčajný internetový prehliadač (internet explorer alebo Netscape Navigator).

Avšak prvej návšteve banky sa klient ani tu nevyhne, pretože aj o túto službu musí požiadať banku, ktorá mu poskytne identifikačný kód.

Po otvorení webovej stránky v danej banke stačí, ak si klient vyberie voľbu internet banking a po správnej identifikácii má možnosť uskutočňovať pasívne, resp. aj aktívne operácie so svojim účtom v závislosti od jednotlivých podmienok každej banky.

Princíp internet bankingu je analogický ako pri homebankingu.

Na prekonanie rizika verejnej siete sa používajú rôzne druhy kryptovania a šifrovania dát. Jedným z možných riešení je elektronický kľúč, ktorý v spojení so softvérom ponúka nasledovné bezpečnostné funkcie:
- autentizácia klienta
- autentizácia servera
- šifrovanie komunikácie
- generovanie certifikačných dát.

Pred každým prístupom na zmluvné služby Internet bankingu sa klient musí identifikovať a autentifikovať pomocou identifikačného čísla, PIN a hesla. Identifikačné číslo je uvedené v Zmluve o Elektronických a distribučných cestách. PIN a heslo si musí klient prevziať osobne v banke, s ktorou uzatvoril Zmluvu o Elektronických distribučných cestách.

Spektrum služieb ponúkaných prostredníctvom internet bankingu má narastajúcu podobu. Vo vyspelých krajinách ponúkajú banky prostredníctvom internet bankingu aj pôžičky a hypotekárne úvery, obchodovanie na burze, poistenie a mnohé ďalšie služby.

5.3.1. Využitie internet bankingu

- poskytuje základné informácie o účte klienta (zostatok na účte s možnosťou pravidelného zasielania výpisu e-mailom, história transakcií, informácia o zadaných a neuhradených príkazoch),
- poskytuje možnosť realizovania aktívnych operácií s účtom, zadávanie príkazov na úhradu/inkaso, trvalých príkazov, hromadných príkazov, automatických prevodov, atď.,
- umožňuje otvorenie a zatvorenie terminovaného účtu, otvorenie neterminovaného účtu,
- umožňuje realizovanie špecifických služieb k účtu (žiadosť o vydanie platobnej karty, nahlásenie zmeny adresy, atď.),
- poskytuje všeobecné informácie napríklad kurzový lístok, úrokové sadzby, informácie o produktoch a službách banky, atď.

5.4. Mailbanking

V rámci mailovej bankovej služby sa poskytujú klientele promptné informácie o operáciách na účte v elektronickej podobe. Klient môže získať prehľad obratov na účte, resp. e-mailový výpis, t. j. elektronický opis štandardného výpisu s periodicitou zadanou pri papierovej forme.

5.5. Telefónbanking

Systémy telefónbangingu ako distribučné kanály bankových produktov nemajú z hľadiska jednoduchosti prístupu ku službán konkurenciu. Vznik prvých takýchto systémov umožnilo v osemdesiatych rokoch napredovanie a rozvoj telefónnych a telekomunikačných systémov.

V súčasnosti je telefónbanking najdostupnejšou telebankingovou službou. Je určený pre fyzické osoby, ktorým umožňuje operatívne sa skontaktovať so svojou bankou v priebehu celých 24 hodín.

Namiesto počítača sa na spojenie klienta s bankou používa telefón.

5.5.1. Priebeh telefónbankingu

Zavolaním na verejné telefónne číslo príslušnej banky je možné sa spojiť s hlasovým informačných systémom banky, ktorý sám navádza klienta, ako sa pohybovať v menu. Jediné, čo je na to potrebné, je telefónny aparát s tónovou voľbou.

V prípade zasielania príkazov na úhradu je nutné si zakúpiť elektronický osobný kľúč. V zmluve o využívaní telebankingových služieb sa zvolia účty, ktoré sa budú cez komunikačný kanál využívať a spôsob identifikácie podľa toho, aký rozsah operácií ke v záujme realizovania

Prihlásenie prostredníctvom uživateľského mena a elektronického osobného kľúča umožní navyše realizáciu platobných príkazov, čiže realizovanie aktívnych operácií na účte užívateľa.

Informácie všeobecného charakteru, ako napríklad kurzový lístok, kurz konkrétnej meny, číselník bánk a pod., môže získať každý, kto zavolá na verejné číslo telefónbankingu príslušnej banky aj bez toho, aby s príslušnou bankou uzatvoril zmluvu o využívaní telebankingových služieb.

Využívanie služby telebanking je bezplatné, klient hradí len telefónne poplatky za čas telefonovania s automatickou ústredňou banky. Ak klient realizuje prostredníctvom telefónbankingu platobný príkaz, banka ho spracuje spravidla bez poplatkov.

Vo všeobecnosti je telefón (ako distribučný kanál) vhodný pre klientov, ktorí:

- využívajú služby banky s malou frekvenciou,
- pri využití služby je pre nich rozhodujúcim faktorom rýchlosť uskutočnenej dispozície (špekulácie – napr. nákup/predaj cenných papierov),
- využívajú produkty s malou zložitosťou,
- vyžadujú rýchlu dosiahnuteľnú službu s nízkymi zriaďovacími nákladmi,
- sú v „pohybe“ (napr. zástupcovia firmy),
- sú vzdialení od svojej pobočky.

5.5.2. Pasívne produkty

- poskytovanie informácií o ponúkaných produktoch a službách a všeobecné informácie o banke,
- konzultácie o zostatkoch na účte,
- poskytovanie výpisov z účtu,
- poskytovanie sadzobníkov,
- poskytovanie kurzových lístkov na peňažných a kapitálových trhoch,
- hlásenie a evidencia stratených platobných kariet.

5.5.3. Aktívne produkty

- vedenie bežných účtov (osobných),
- sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi,
- konverzia (špekulačné nákupy cudzích mien),
- trvalé príkazy k platbe,
- krátkodobé depozitá, združené inkaso platieb obyvateľstva,
- krátkodobé pôžičky a úvery,
- leasing spotrebného tovaru.

5.6. GSM banking

Ďalšou formou elektronického bankovníctva je GSM banking.

V situácii, keď Slovensko zažíva obrovskú explóziu nárastu počtu užívateľov mobilných telefónov, bolo zavedenie tejto služby nevyhnutnosťou.

Niektoré banky s touto formou komunikácie začali len pred nedávnom, a niektoré sa zasa na zavedenie tohto produktu do svojho produktového portfólia ešte len pripravujú. Na to, aby klient mohol využívať služby GSM bankingu, potrebuje mať podpísanú dohodu s bankou, ktorá mu buď za poplatok alebo zdarma (v závislosti od podmienok každej banky) poskytne telefonický kontakt na seba, mobilný telefón so sprístupnenou službou SMS.

S bankou potom klient komunikuje na základe SMS správ, čiže odošle do banky požiadavku a ona sa mu okamžite vráti takisto vo forme SMS správy.

Je to vhodný spôsob, ako aktuálne a priebežne dostávať informácie o stave na účte alebo ako získať aktuálne kurzy zahraničných mien. Okrem pasívnych operácií niektoré banky sprístupnili cez mobilnú sieť aj aktívne operácie a účtom klienta, ktorých realizácia je však už komplikovanejšia.

5.6.1. Bezpečnosť GSM bankingu

Pred odoslaním každej požiadavky do banky musí klient zadať „Bankový osobný identifikačný kód (PIN)“. PIN si klient môže kedykoľvek zmeniť.

V prípade, že klient zadá PIN trikrát chybne, dôjde k jeho zablokovaniu.

Služba GSM banking je taktiež bezpečná z hľadiska prenosu dát. Prenos dát je zabezpečený šifrovaním. Správa odoslaná z mobilného telefónu je prijatá bankou iba vtedy, ak je zašifrovaná správnym šifrovacím kľúčom. Rovnako správy, ktoré sú zaslané na mobilný telefón klienta sú šifrované a ukladajú sa do zvláštnej schránky nedostupnej bez zadadia PINu.

5.6.2. Transakcie, ktoré je možné vykonať prostredníctvom GSM bankingu

- zostatok – okamžitá informácia o použiteľnom zostatku na účte
- história trensakcií – prehľad posledných 5 transakcií na účte
- platobný príkaz – môže byť štandardný, t. j. zaúčtovaný vo večernom dávkovom spracovaní, alebo rýchly, t. j. zaúčtovaný okamžite
- došlé správy – schránka na došlé správy z GSM bankingu do banky
- nastavenie názvu účtu – zjednodušenie práce s účtami, nastavenie si vlastných názvov
- zasielanie zostatku – objednávka služby na pravidelné automatické zasielanie zostatku. Zasielanie si klient určí v cykle, ktorý je pre neho najvýhodnejší. Možné cykly zasielania sú denne, týždenne a mesačne.
- Zmena PINu – zmena bankového PINu

5.7. Mobilbanking

Umožňuje manažérom alebo klientom s menším počtom bankových operácií pripravovať a posielať príkazy do banky, získavať informácie o aktuálnom zostatku na účte, o posledných obratových položkách, kurzový lístok a pod.

Namiesto PC je založený na využívaní vreckového počítača Palm Pilot.

Má určitú podobnosť s homebankingom, ktorý využíva PC a SMS bankingom, využivajúcim mobilný telefón.

5.8. TV Banking

Táto myšlienka vznikla ešte pred rozšírením internetu. V súčasnosti si niektoré giganty finančnej sféry myslia, že by sa televízny prijímač mohol stať najperspektívnejším a najzaujímavejším distribučným kanálom finančníctva v najbližších rokoch.

Ako príklad slúží spoločnosť e-City, zodpovedná za elektronické služby Citigroup, ktorá v decembri 1998 uzavrela dohodu so spoločnosťou TVN Entertainment a Worldgate Communications, výrobcom televíznych prijímačov s internetovými aplikáciami, o poskytovaní produktov a služieb prostredníctvom televízneho kanálu.

Televízny prijímač má však oproti počítaču len málo výhod a nemôže ho nahradiť, preto je budúctvosť TV bankingu otázna.6. Elektronické obchodovanie

Technológie pre elektronické obchodovanie zahŕňajú obchodovanie zahŕňajú systémy platieb cez internet:

- platobné karty,
- digitálne peniaze,
- mikroplatby.

6.1. Platobné karty

Systémy umožňujúce bezpečne prenášať informácie o platobných kartách cez internet. Jedná sa tu predovšetkým o nový štandard SET vyvinutý v spolupráci Visa a Mastercard, ktorý sa začína rozširovať. SET definuje protokol pre komunikáciu medzi zákazníkom (kupujúcim), obchodníkom (predávajúcim) a bankou, ktorého hlavné výhody sú utajenie informácií o karte, a to aj pred obchodníkom, a jednoznačná identifikácia zákazníka pomocou certifikátu verejného kľúča, ktorá zabraňuje zneužitiu platobnej karty.

6.2. Digitálne peniaze

Digitálne peniaze predstavujú ekvivalent bežných peňazí, nie sú teda pramo hodnotou a je ich možné premieňať za tovar. Digitálne peniaze môžu byť tiež anonymné, keď následne nie je možné zistiť osobu, ktorá ich použila pre platbu.

Hlavným problémom digitálnych peňazí je tzv. dvojitá útrata, čiže spôsob, ako zabrániť ich skopírovaniu a opätovnému použitiu.

Dostupné systémy to riešia dvojakým spôsobom: buď používajú špeciálne zariadenia – Smart Cards (systémy Mondex, VisaCash) alebo je možné okamžite (on-line) skontrolovať ich platnosť (systémy DigiCash, CyberCash).

6.3. Mikroplatby

Mikroplatby sú špeciálnym typom digitálnych peňazí, ktoré sú určené pre veľmi malé čiastky – množstvo halierov alebo dokonca zlomky halierov.

Tieto systémy musia byť špeciálne navrhnuté, aby náklady spojené s prevedením platby boli veľmi nízke a umožňovali tak aj nízku hodnotu platby. Mikroplatby sú určené predovšetkým pre poskytovateľov informácií na internete, ktorým umožní efektívnejšie speňažiť svoje služby. Príkladom takéhoto systému je napr.

Milicent.

Banky hrajú v elektronickom obchodovaní úlohu sprostredkovateľa, ktorý buduje infraštruktúru umožňujúcu elektronické platby.
Záver


Zavádzanie a používanie produktov elektronického bankovníctva v komerčných bankach nie je len módnym hitom, ale potrebou a nevyhnutnosťou súčasnosti. Rýchly, operatívny a nepretržitý kontakt v obchodnej činnosti je základom úspechu.

Preto, aby sa čo najskôr zaviedol elektronický systém obchodu do života, je potrebné zvládnuť tento systém v prvom rade v bankách a nadväzne v obchodných činnostiach.

V Čechách je využívanie elektronického bankovníctva ešte stále len v začiatkoch, no postupné zdokonaľovanie technológií a zvyšovanie úrovne vzdelanosti obyvateľstva prispieva k zvyšovaniu využitia týchto služieb komerčných bánk.

Verím, že som vo svojej seminárnej práci v dostatočnej miere priblížil jednotlivé formy elektronického bankovníctva, ich možnosti využitia a výhody.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?