Elektromagnetický smog - elektrosmog

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 7710×

Příbuzná témataElektromagnetický smog - elektrosmog

ELEKTROSMOG – neviditeľný nepriateľ.
Človek chce byť a všetko mať, chce používať všetky vymoženosti doby ,bez toho ,aby to negatívne ovplyvnilo jeho organizmus. Problém nastáva vtedy, keď sa táto rovnováha poruší a človek chce viac mať ako byť. Potom hľadá kompromisy, aby nejako odôvodnil svoje potreby, niekedy sa však zastaví a začne premýšľať, či sám seba neohrozuje, pretože človek ako vysoko inteligentná a senzitívna entita podlieha aj sekundárnym vplyvom bez toho, aby si to priamo uvedomoval. Jedným zo zvláštnych vplyvov je pôsobenie elektromagnetických síl na organizmus. Ich neviditeľný účinok je nazvaný žargónom špecialistov ako elektromagnetický smog alebo elektrosmog.
V ostatnom čase sa začína skúmať dopad informačnej revolúcie (ako hlavného producenta elektrosmogu) na zdravie jednotlivca, ktorý je v pracovnom alebo domácom prostredí vystavený jej dôsledkom. Na človeka pôsobia fyzikálne, chemické, biologické, psychické a sociálne javy a procesy, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na jeho telesnú, psychickú a sociálnu pohodu, výkonnosť a spoľahlivosť. Jedným z prvkov, ktoré tvoria základnú štruktúru fyzikálnej podstaty pracovného prostredia, je aj opticko-radiačné prostredie. Ľudskú bytosť by sme z hľadiska elektromagnetizmu mohli posudzovať ako ucelený organický systém antén, v ktorom nepretržite prebiehajú elektrochemické procesy, imunitné a nervové reakcie, mozgové funkcie, pohyby svalov, procesy látkou j premeny, zmysel pre rovnováhu aj vnútorné biologické hodiny -skrátka celý ľudský život riadia tie najjemnejšie elektrické a elektromagnetické impulzy. Zdeformovanie prirodzených elektromagnetických polí a rušenie ich súčinnosti zapríčiňuje mnohé funkčné poruchy a zhoršenie zdravotného stavu.

Elektrosmog? Čo to vlastne je?
T rmín „elektrosmog ”je odvodený z anglických výrazov „smoke ”(dym, výpar) a „fog ”(hmla),z čoho je “smog ”.Smog, ktorý je známy už dávnejšie, je chemická agresívna zmes pár, vplývajúca na ľudí a životné prostredie najmä počas trvania nebezpečnej koncentrácie chemických škodlivín v ovzduší. Škodlivé účinky elektrosmogu trvajú len počas pôsobenia elektromagnetických vĺn. V štúdiách o elektrosmogu je mnoho nejasnosti o počte hľadísk a ich interakcií, ktoré by sa mali brať do úvahy.

Argumenty proti tomuto novému vplyvu na životné prostredie sú založené na motte:„Keď sú nepriaznivé účinky elektromagnetických vĺn preukázateľné na elektronických zariadeniach, aké sú potom tieto účinky na citlivé a zraniteľné bytosti?” Elektromagnetické polia sa delia na prirodzené a umelé. Prirodzené existovali skôr ako organický život na planéte Zem. Biosféra sa musela adaptovať na ich pôsobenie. Umelo vytvárané polia jednoznačne súvisia s vynálezom a používaním elektrickej energie. S pretechnizovaním a sofistikovaním nášho života stúpa aj intenzita biologických a fyzikálnych vplyvov elektromagnetického žiarenia, takže človek je čoraz viac exponovaný účinkom umelých elektromagnetických polí rôznej intenzity. Kontroverzné diskusie o tom, do akej miery je elektromagnetické žiarenie pomocníkom alebo záškodníkom, sa vedú už niekoľko rokov.
Bez tohto žiarenia si nevieme predstaviť fungovanie rádia, televízie, telefónov, prácu lekárov, požiarnikov, polície. Na druhej strane sa veľký počet ľudí obáva, ž rádiové vlny môžu zapríčiniť fyzickú nepohodu, poruchy spánku, alergie, srdcové a neurologické poruchy, zvýšenú meteorosenzitívnosť, rakovinu a genetické defekty. Elektromagnetický smog je možné rovnako chápať ako ekologický prístup k elektromagnetickému rušeniu, ktoré znižuje kvalitu životného prostredia a môže ohrozovať ľudí, ktorí v žijú v okruhu jeho pôsobenia. Pokrýva oblasť ionizujúceho, ale aj oblasť neionizujúceho žiarenia elektromagnetického spektra. Najmenej je prebádaná oblasť neionizujúceho žiarenia, najmä extrémne nízke frekvencie 3 ÷30 kHz. Pôsobenie elektromagnetických vĺn podľa zdroja je možné rozdeliť do niekoľkých skupín:
 zariadenia s vyžarovaním energie –vysielače,(rozhlas, televízia, mobilné telefóny, satelity, a pod.)lietadlové, lodné, policajné radary. Prenos signálu je umožnený rôznymi typmi antén s dosahom desiatok kilometrov s veľkým výkonom,
 zariadenia na rozvod a využitie elektrickej energie.

Od veľkosti výkonu zariadenia závisí rušivý výkon aj dosah poľa, bežne od 0,1 m do desiatok m (vonkajšie vysokonapäťové vedenia až niekoľko stoviek m),
 vybavenie domácností -diaľkové elektrické vedenie, elektrické rozvody, elektrické hodiny, klimatizačné zariadenia, elektrické holiace strojčeky, vlasové sušiče, elektrické podušky, žiarivkové osvetlenie, prenosné elektrické ohrievače, chladničky, mikrovlné rúry, televízne prijímače, atď.,
 vybavenie pracovísk -elektrické vedenia a rozvody, žiarivkové osvetlenie, laserové tlačiarne, kopírovacie stroje, výpočtová technika, transformátory, kancelárske zariadenia a iné výrobné zariadenia.
Umelé elektromagnetické pole a jeho negatívne pôsobenie
Elektromagnetické pole vzniká prelínaním elektrického a magnetického pola, a to ako v živej, tak i v neživej prírode. V tomto prípade sa budeme venovať pre človeka škodlivému umelému elektromagnetickému poľu. V dnešnej modernej dobe je človek obklopený technikou. Bohužiaľ si však neuvedomuje a veľakrát si ani nechce pripustiť, že tieto prístroje vyžarujú pre jeho zdravie škodlivé žiarenie. Dôvodom býva malá a zla informovanosť zapríčinená obrovským vplyvom ekonomicky zainteresovaných skupín. Teraz je už všeobecne známe, že všetky elektronické a elektrické prístroje a ich prívody vyžarujú negatívnu energiu do svojho okolia. Táto negatívna energia, od polovice 70. rokov označovaná ako EMS - elektromagnetický smog, je vlastne patogénna zóna, ktorá je produktom umelého elektromagnetického pola, ktorá vzniká okolo všetkých elektroprístrojov a el. vedení. Sila a škodlivosť EMS je závislá na druhu jeho zdroja, frekvencii a dĺžke pôsobenia. V dnešnej dobe je vynikajúcim pomocníkom človeka počítač. Bohužiaľ je zároveň jedným zo zdrojov negatívnej energie (z prístrojov vychádzajúcich), s ktorými prichádza človek najčastejšie do styku. Aby sa stal pre nás naozaj plne užitočným, je dôležité sa pred touto negáciou chrániť. Je dobre, že do najnovších typov sú umiestňované filtre znižujúce škodlivosť, ale tie bohužiaľ nestačia. Naviac tak počítač o to viac vyžaruje do všetkých ostatných strán vo svojom okolí, a to vo značnej vzdialenosti čo sa veľakrát zabúda!
Jeho patogénna zóna často zasahuje silnou intenzitou žiarenia práve miesto nášho pracoviska. Pripočítame k tomu dlhodobé sedenie, prípadne výskyt GPZ v tomto mieste a psychicky namáhavou prácu, je výsledkom strata energie, ktorá sa len ťažko získava späť. Neskôr sa môžu prejavovať bolesti hlavy, chrbta, poruchy zraku, zhoršenie imunity, podráždená psychika či celková únava. V ďalšej fáze i iné, na prvý pohľad s týmto nesúvisiace, zdravotné problémy. Nepodceňujme tieto skutočnosti ako pre nás samotných, tak hlavne pre naše deti, ktoré prichádzajú s touto technikou do styku od útleho veku a ich záujem o počítače je značný! Ich organizmus je vo vývine a keďže sú deti na tieto žiarenia citlivejšie, môže byt pre nich do budúcnosti značne nebezpečné. Medzi ďalšie zdroje EMS, s ktorými prichádza človek pravidelne do styku, patria hlavne mobilne telefóny a televízory, ďalej mikrovlné trúby, spotrebná elektronika, elektrické rozvody i niektoré úsporné svetelné zdroje. V poslednej dobe sú prijímané nové normy ohľadne nezávadnosti a prípustnosti el. mag. žiarenia. Nakoľko skutočne ochraňujú spotrebiteľa je otázkou.

Je potrebné vziať do úvahy, že v bezprostrednej blízkosti počítača trávi človek v jednom časovom úseku dlhú dobu, veľakrát i niekoľko hodín. I preto bývajú normy predmetom rozporuplných diskusií a názorov. Nezabúdajme, že v hre sú miliardové zisky. Prirovnaním by mohli byť desiatky príkladov, kedy aj tak, že je poškodzovaná príroda alebo zdravie človeka, je v záujme ziskov táto skutočnosť zabúdaná. Technický pokrok sa zastaviť nedá, ale mal by byť čo najviac v súlade s prírodou a zdravím človeka. Kde je prípustná hranica týchto žiarení (pokiaľ vôbec nejaká existuje), ukážu až skúsenosti v budúcnosti. Nezainteresovaní odborníci poukazujú na to, že negatívne vplyvy EMS sú príčinou niektorých civilizačných chorôb a ďalšie sa môžu prejaviť až za niekoľko rokov. Vďaka energetizačným tabuľkám je však možné tento problém zmierňovať až neskôr. ET nám pomáhajú zaisťovať zdravé pracovisko či bývanie.
Biologické účinky elektrosmogu
Životnými procesmi, prebiehajúcimi na mikroskopickej úrovni, je výmena a pohyb elektrických nábojov, iónov a molekúl. Mnohé z týchto elementárnych procesov môžu byť ovplyvnené elektrickými, magnetickými alebo elektromagnetickými poľami. Môže byť veľmi zložité experimentálne redukovať efekty elektromagnetických polí na elementárne procesy. Zatiaľ je možné hlavne stanoviť rozdiel medzi tepelnými a netepelnými účinkami elektromagnetického žiarenia. Tepelné účinky elektromagnetických polí na ľudský organizmus sú už známe viac ako sto rokov. Účinky sa nekumulujú a nemajú ani dlhodobú odozvu. Príkladom je, že nie sú doteraz známe žiadne vedľajšie účinky z diatermickej liečby, ktorú využívalo veľké množstvo ľudí desiatky rokov. Netepelné účinky elektromagnetických vĺn vplývajú na vápnik v bunkovej membráne. Netepelné účinky sú kritické, ak sa frekvencia elektromagnetického poľa pohybuje v oblasti 50 Hz.

Škodlivé netepelné účinky zdokumentovali niektoré lekárske kruhy nasledujúco:

"poruchy: metabolizmu, srdcovej činnosti a obehového systému, endokrinného systému, centrálneho nervového systému
"zmeny: v prestupe molekúl kalcia cez bunkové membrány, v syntéze metabolizmu, v krvnom obraze, v elektroencefalografe, spomaľovanie reakcií, zhoršovanie pamäti, nepríjemné akustické javy (zvonenie v ušiach), Účinky sa môžu objavovať v prípade rôznych frekvencií, rôznych stupňov čiastočne veľmi vysokej intenzity, ak sú použité rozdielne spôsoby prenosu, rozdielne formy aplikácie, čiastočne u zvierat, ľudí, či v bunkových ultúrach.
Všeobecný rozdiel medzi dopadmi, odozvami, vplyvmi alebo chorobami skomplikoval stanovenie korektných výsledkov vplyvu elektromagnetického žiarenia na biosystémy vo vysokofrekvenčnom kmitočte elektromagnetických polí. Tieto biosystémy sú predmetom veľmi komplexného výskumu s vysokým stupňom variability rozdielnych experimentálnych parametrov. Dnes je však možné stretnúť sa v niektorých prevádzkach so stacionárnymi alebo mobilnými prístrojmi na meranie elektrických a magnetických polí. Tieto prístroje sa používajú, aby chránili drahé zariadenia alebo zdravie ľudí pred škodlivými účinkami elektrosmogu. Sú dokonca vybavené alarmom, ktorý upozorní na možné nebezpečenstvo. Je možné ich premiestniť podľa potreby do exteriéru alebo interiéru.
Môže byť používanie mobilného telefónu škodlivé ?
Výsledky štúdie o vplyve elektromagnetického žiarenia na živočíšny organizmus dokazujú, že mobilne telefóny a prenosne telefóny nemusia byt celkom bezpečné, ako výrobcovia tvrdia. Dokonca ani -hand free- súpravy neznižujú škodlivosť žiarenia, len ho presúvajú na inú oblasť tela. Elektromagnetické vlny s veľmi vysokou frekvenciou môžu podľa laboratórnych testov spôsobovať únavu, problémy s koncentráciou a pamäťou, pocit nervozity a stiesnenosti a dokonca môžu podnietiť leukémiu a určité druhy nádorových ochorení. Svetová zdravotníčka organizácia od roku 1996 pracuje na tejto problematike a do zverejnenia štúdii odporúča používať mobilne i prenosne telefóny v rozumnej miere (hovor do jednej minúty) a používať tzv. tienice. V súčasnosti sú k dispozícii vo vybraných predajniach okresu samolepiace fólie -eversafe-, ktoré vyrobila americká firma Lone star telcom. Je to produkt schopný tlmiť až 99 percent vyžarovaného elektromagnetického vlnenia, vyžarovaného bezdrôtovými telefónmi. Výskumný ustav spojov vo svojom skušobnom laboratóriu potvrdil uvedene parametre a na výrobok vydal certifikát.

Mobily a deti
Deti, ktoré používajú mobilné telefóny, sa vystavujú riziku straty pamäte, porúch spánku a bolesti hlavy. Vyplýva to z výsledkov výskumu zverejnených v britskom lekárskom časopise The Lancet. Podľa prírodovedca Dr.Gerarda Hylanda sú dospievajúci do 18 rokov, ktorí tvoria štvrtinu z 25 miliónov používateľov mobilných telefónov v Británii, zraniteľnejší žiarením z týchto prístrojov kvôli slabšiemu imunitnému systému. Toto žiarenie preukázateľne vplýva na mozgový rytmus, pričom deti sú naň obzvlášť citlivé, uviedol Hyland. Pôsobenie mikrovĺn z mobilného telefónu je trocha podobné rušeniu v rozhlasovom prijímači. Vplýva na stabilitu buniek v tele, pričom jeho hlavné účinky sú neurologické, zapríčiňuje bolesti hlavy, straty pamäte a tiež poruchy spánku.

Okolo potenciálnych nebezpečenstiev mobilných telefónov je príliš mnoho neistoty. Ak by podľa Hylanda boli mobilné telefóny potravinou, jednoducho by kvôli tak veľkým pochybnostiam nedostali licenciu. Hylandove zistenia o pôsobení mobilných telefónov na mozog detí prišli v čase, keď britská vláda vytvorila nový tím na výskum možných nebezpečenstiev mobilných telefónov. Vládou iniciované skúmanie týchto rizík v máji odporučilo, aby deti mobilné telefóny nepoužívali. Začiatkom novembra tohto roku boli zverejnené výsledky ďalšieho výskumu, ktoré preukázali, že slúchadlá k mobilným telefónom môžu podstatne zosilniť vystavenie mozgu vyžarovaniu. Vedci sa zhodujú v tom, že elektromagnetické žiarenie mobilných telefónov zohrieva mozgové tkanivá. No ešte nie je dokázané, že ohrozuje zdravie človeka. Podľa Hylanda však skutočné riziko predstavuje žiarenie s nízkou intenzitou, známe ako netermálne, nie ohrievanie mozgu.

Vo svete je viac ako 200 miliónov používateľov mobilných telefónov, na Slovensku okolo milióna. Výhody tohto prístroja snáď netreba ani spomínať, skôr sa treba pozrieť na mobil z medicínskeho hľadiska. Prečo? Podľa odborníkov je to po prvýkrát , čo človek drží vysokoenergetický vysielač pri hlave, len niekoľko centimetrov od mozgu. Výsledky reprezentatívnej štúdie o vplyve ektromagnetického žiarenia na ľudské zdravie, ktorú robí od roku 1996 Svetová zdravotnícka organizácia, budú známe až v priebehu tohto roka. Isté je, že elektromagnetické žiarenie z mobilov - vlny - smerujú k mozgu a spôsobujú jeho zahrievanie. (Máte pri dlhšom používaní mobilu ucho, ktorým ste počúvali, teplejšie než to druhé?). Občas sa v médiách objavia správy o škodlivosti alebo neškodnosti mobilných telefónov: ich výsledky sú prezentované podľa toho, či ich uskutočňujú združenia spotrebiteľov alebo výrobcovia mobilov. Ale aj skupina vedcov Wireless Technology Research financovaná americkými výrobcami mobilných telefónov vo svojej štúdii upozornila na súvislosť žiarenia mobilov s mozgovými nádormi. Medzi možné následky používania mobilov patrí napr. krátkodobá strata pamäti a poznávacích schopností, pokles výkonnosti, podráždenosť, rakovina a mozgové nádory. V krátkej dobe by výrobcovia mobilov mali začať uvádzať na obale aj hodnoty vyžarovania, takže si budete môcť kúpiť mobil nielen podľa dizajnu, ale aj zdravotného hľadiska. Anglické ministerstvo zdravotníctva dokonca pripravuje výrazné varovanie na škatuliach mobilných telefónov, podobne ako je to v tabakovom priemysle.

Jedinou možnou ochranou v súčasnosti sú ochranné filtre, ktorých používanie odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia. Na našom trhu je ochranný filter Eversafe, ktorý testovali v roku 1999 v skúšobnom laboratóriu rádiokomunikačných zariadení Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici. Ide vlastne o nálepku použiteľnú na akýkoľvek mobil alebo prenosný telefón. Je zložená zo skladaného karbónu, čiastočiek olova a izolantu, ktorý je schopný pohltiť až 99 percent škodlivých elektromagnetických vĺn. Jej účinnosť potvrdili aj odborníci. Nálepka nespôsobuje žiadne rušenie pri telefonovaní, je patentovaná aj v USA, Japonsku, Nemecku a Anglicku.
Fotografie


.................. Žiarenie mobilného telefónu do hlavy človeka 3D
........................ Žiarenie mobilného telefónu do hlavy človeka 2D
....... Žiarenie mobilného telefónu v aute

Počítače – elektrosmog.
Počítače sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života, tak ako automobily, či telefóny. Sú na pracoviskách, aj v domácnostiach. Predpokladá sa, že na celom svete je ich okolo 90 miliónov. Ľudí, ktorí s nimi pracujú denne celé hodiny, je ešte viac. V posledných rokoch však najmä mládež a malé deti. Objavujú sa názory, či je počítač neškodný, pretože pribúdajú rôzne zdravotné problémy súvisiace s prácou na počítači.
Zdrojom obrazu na monitore je katódová trubica, z ktorej vychádza elektrónový zväzok. Elektróny dopadajú na tienidlo obrazovky a spôsobujú svetielkovanie fluorosenčnej vrstvy, čím vzniká viditeľné optické žiarenie. Vnútri obrazovky vákuovej elektrónky vzniká aj veľmi slabé röntgenové, ionizujúce žiarenie, ktoré je však úplne absorbované silným sklom, čím je tak zoslabené, že sa nachádza na úrovni rtg. žiarenia prírodného pozadia a je úplne neškodné. Avšak niektoré, nerenomované firmy vyrábajúce monitory, prekračujú limity platných vyhlášok.
Optické žiarenie je vlastne obraz na obrazovke, jeho hodnoty ležia hlboko pod hraničnými hodnotami a prakticky neškodí, podobné hodnoty vykazuje aj vznikajúce ultrafialové žiarenie. Avšak niektoré charakteristiky svetla obrazovky, súvisiace najmä so stupňom kontrastu medzi obrazovkou a pracovným prostredím pri nesprávnom umiestnení a tienení obrazovky, môžu už nepriaznivo pôsobiť na naše zrakové vnímanie. Aj blikanie svetla "flikr", môže byť za istých okolností nepríjemné. Je treba dbať, aby snímková frekvencia bola čo najvyššia v hodnote nad 50 Hz, kedy človek vidí neprerušovaný obraz. Toto však ešte závisí na veku, stave zraku, únave a pod. Jas obrazovky má byť nastavený na správnu úroveň pre zrakové vnímanie.

Jeho úroveň by mala byť najmenej 35 Candel/m2, kontrast tmavých a svetlých plôch od 1 : 3 do 1 : 10.
Škodlivosť produkuje aj televízor, mikrovlnka, rádio a samozrejme aj počítač. Všetko záleží od času, koľko presedíme pri počítači a od toho, ako si poradíme s tým, čo poviem ďalej. Sťažnosti na pôsobenie počítača na zdravie súvisia s prvotným pracovným problémom, ktorý sa nazýva "elektrická precitlivenosť", majú pôvod v pôsobení nízkofrekvenčných elektrických a magnetických polí, ktoré pôsobia na človeka ako energia striedavého prúdu až na poslednú bunku nášho tela. Naše telo je však konštituované na rovnosmerné elektromagnetické žiarenie v prírode.

Ako sa chrániť.
Každú hodinu sa vzdiaľte od obrazovky na 10 minút, najlepšie do miestnosti bez počítača. Nemalo by sa sedieť pri monitore viac ako 4 hodiny denne. Poškodenie zraku, bolenie hlavy a príznaky únavy sa dajú eliminovať tzv. počítačovými okuliarami, zhotovenými pre vás optikom na vzdialenosť, pri ktorej sa oči pri práci cítia najuvoľnenejšie. Obrazovka musí byť absolútne matná, aby žiaden odraz svetla nerušil oči, text musí byť zreteľný. V zornom poli nemá byť žiadny svetelný zdroj, okno, lampa, v obrazovke sa nemajú odrážať svetelné zdroje. Okolie obrazovky nemá mať výrazné farebné kontrasty, osvetlenie v miestnosti má byť rovnomerné. Je nutné, aby obrazovka mala kvalitný filter s kapacitou tienenia 95 %. Uzemňovaciu schopnosť zásuvky je nutné odborne prešetriť. Pri viacerých monitoroch v miestnosti je nutné zamedziť sedeniu a prístupu osôb z bočnej a zadnej strany monitorov na menej ako 1,5 m. Počítač umiestniť na samostatný stôl, jeho pozdĺžnu zadnú stranu a klávesnicu oddialiť najmenej na 40 cm od obrazovky aj viac. Upraviť sklon obrazovky tak, aby tienenie zasiahlo aj ruky. Tlačiareň, najmä laserovú, umiestnite v oddelenom priestore, alebo najmenej 3-4 m od vášho písacieho stola. Oddialiť sedenie od silných zdrojov elektrických a magnetických polí. V prípade potreby nosiť tzv. počítačové okuliare, optikom nastavené na vzdialenosť obrazovky. Pod klávesnicu položiť a fixovať na sever dvojpólovú anténu DAR-ZON a spoľahlivo uzemniť, tým sa zníži o cca 35 % zaťaženie z klávesnice. Osvetlenie pri obrazovke má byť maximálne do 300 luxov. Ruka na klávesnici má zvierať s lakťom uhol 45°, to isté noha v kolene. Zaistiť v miestnosti dobré vetranie a výmenu vzduchu. Prevádzka počítača narušuje správnu reláciu kladných a záporných iónov (elektrická hodnota ovzdušia) v prospech nezdravých kladných. V miestnosti situovať jednoduchý ionizátor, ktorý zaistí prevahu záporných iónov. Maximálne znížiť a oddialiť od sediacej osoby prípojné šnúry a rozvodky.

Odstrániť z miestnosti rádio a televízor (rezonančné siete, elektrické a magnetické pole), kovové stoličky a stolné lampy, ktoré môžu byť zasiahnuté žiarením vysokofrekvenčných polí, čím sa smog v miestnosti zvyšuje. Neodporúčam sedieť pri obrazovke na viacramennej, otáčavej a pojazdnej kovovej stoličke, lebo ramená sú ako zberače patogénnej energie s vertikálnym prívodom priamo na centrálnu nervovú sústavu v hodnote rel. čísla okolo 300. Používajte drevenú, tá vyžaruje v hodnote rel. čísla okolo 18. Na zníženie elektromagnetického smogu poslúži prístroj DEPOLAR, ktorý zmenou polarity ferozliatinových predmetov ako sú vodovody, tepelné rozvody a radiátory a pod. urýchľuje odtok smogu do zásuvky a tým znižuje jeho hladinu.

Elektromagneticky komplex a hluk
Zaháňa elektrické silové pole, ktoré obklopuje Zem. Prejavuje sa ako kolísanie napätia elektrostatického pola v priebehu dna i roka. V atmosfére pôsobia aj ionty, t.j. elektricky aktívne častice. Na tieto podnety organizmus reaguje rôznym spôsobom. Bola zaznamenaná citlivosť lúdi na elektrické zmeny, na pôsobenie iontov a pod. Elektromagnetické vlnenie napr. u človeka spôsobuje zvýšenie krvného tlaku, bolesti hlavy, vyvoláva srdcové záchvaty, ospanlivosť a nervové vyčerpanie, sexuálne poruchy, nekľud, depresie a pod. Druhom elektromagnetického žiarenia je aj slnečné žiarenie. V dňoch slnečných erupcii sa napr. zhoršuje zdravotný stav osôb trpiacich chorobami srdcovými, obehovými, nervovými i poruchami tráviacej sústavy. Ovplyvňované sú aj vyššie funkcie nervovej sústavy, čo sa prejavuje zvýšenou dopravnou nehodovosťou a zvýšeným počtom samovrážd. Významným faktorom v živote človeka je aj svetlo. Svetelne podmienky majú byť volené tak, aby vyvolávali v človeku pocit spokojnosti a rovnováhy. Náhle a výrazné zmeny osvetlenia zhoršujú až znemožňujú videnie, vyvolávajú pocit svetelnej nepohody a vedú k predčasnej únave. Funkcie človeka ovplyvňuje nielen intenzita osvetlenia, ale aj vlnová dĺžka svetla, v celom spektre farieb. Farebne svetlo podstatne obohacuje zmyslové vnímanie človeka a rozvíja jeho psychické schopnosti. Niektorí psychológovia označujú farby dokonca za 'vitamíny duše'. Výrazný je aj ich vplyv na výživu a na zdravotné funkcie človeka. Pomer koncentrácie ľahkých (napr. aerosóly, ktoré odovzdávajú svoj náboj) a ťažkých (smog) iontov v ovzduší môže slúžiť ako indikátor čistoty ovzdušia. Záporné ionty pôsobia priaznivo na ľudský organizmus, kladne naopak spôsobujú podráždenosť, únavu, bolesti hlavy, nevoľnosť. Podobne pôsobí aj nedostatočná ionizácia ovzdušia. Nadbytok malých iontov zvyšuje laťkovú výmenu, pôsobí priaznivo na alergické ochorenie, zlepšuje krvný tlak a pod.

Z výskumov vyplýva, že aj kritická geomagnetická aktivita vyvoláva u človeka neadekvátne reakcie (napr. pred nástupom meteorologického frontu). Jedným zo stálych fyzikálnych faktorov, ktoré veľmi negatívne pôsobia v prostredí na človeka je aj mechanická energia, ktorú človek vníma sluchom. Hluk (vlnenie) je prenášaný plynmi (vzduchom), kvapalinami ale aj pevnými latkami. Ide o špecifické znečistenie životného prostredia, ktoré rušivo pôsobí na ľudské zdravie. Z hľadiska psychologického treba rozlíšiť zvuk, ktorý pôsobí rušivo na funkciu vyššej nervovej činnosti - teda je nežiaduci a ohrozuje zdravie (napr. aj disco - hudba). Hluk môže vyvolať až chaos v regulácii dôležitých životných pochodov. Za najdôležitejšiu reakciu na hluk na úrovni fyziologickej sa považuje únava sluchu. Na úrovni psychofyziologickej sa reakcia prejavuje narušením spánku, znížením pracovnej schopnosti a na úrovni psychosociálnej dochádza k pocitu podráždenosti, sociálnej disharmónii, vzniku konfliktov a pod. Reakcia na hluk je tiež u rôznych lúdi rôzna, závisí od veku, pohlaví a socialno-kultúrnych faktorov. Fyziologicky systém sluchového zmyslu pôsobí nielen vo vzťahu k systému rovnováhy a zraku, ale pôsobí aj vo väzbe na systém krvného obehu a na celkovú aktiváciu organizmu. Hluk (zvuk) môže konkrétne vyvolávať zmeny tepu, výchylky v tepnovom tlaku, zužovanie periférnych ciev. Jeho účinkom vzniká pocit podráždenosti a nepohody, narušenie spánku, narušenie neurovegetatívneho systému. Účinok hluku sa dostavuje postupne s typickou niekoľkoročnou latenciou príznakov poškodenia zdravia. Terajšie zmeny boli často vyvolané ďaleko menšou sumou akustickej energie ako je suma energie, ktorú obdržia po dospelosti terajšie skupiny obyvateľstva. Je predpoklad, že patologické zmeny z hluku budú v budúcnosti častejšie, ale za kratší časový úsek.

Elektromagnetický smog - mat či nemať obavy?
V súčasnej dobe väčšina ľudí využíva komfort dnešnej modernej civilizácie. Kto nemá doma televíziu, rádio, elektrický, či sklokeramický varič, mikrovlnú rúru, chladničku, fén, holiaci strojček a v neposlednej rade mobilný telefón? Veľakrát mame pochybností o tom, čí tieto skvelé veci nemajú aj tienistú stránku. Slovo pochybnosť píšem v minulom čase, pretože nás masmédia, časopisy a hlavne výrobcovia ukľudňovali slovami, že hodnoty elektromagnetických emisií z takýchto prístrojov sú tak malé, že nemôžu človeku v žiadnom prípade uškodiť.

Pretože som od prírody človek, ktorý hľadá na každom líci aj ten rub, rozhodol som sa pátrať na vlastnú päsť v zahraničných materiáloch, ktoré sa na tuto problematiku pozerajú tak trochu z tej nezaujatej stránky. Vyzerá to, že nám výrobcovia nepovedali všetko, čo sa okolo týchto veci odohralo, práve tak, ako že vivisekcia utrpela ďalší zo svojich mnohých nevydarených pokusov na zvieratách. Môžeme nájsť mnoho klinických štúdii, ktoré neboli urobené na zvieratách, ale na ľuďoch, ktorí používali často mobilné telefóny z pracovných dôvodov. Na základe týchto štúdii môžeme povedať, že mobilné telefóny a vôbec prístroje emitujúce elektromagnetické žiarenie SÚ škodlivé a to hlavne pokiaľ sú používané veľmi dlho a tiež veľmi často. Ako sa zdá, pokusy na zvieratách, ktoré mali overiť zdravotnú nezávadnosť takýchto zariadení totálne zlyhali, pretože priniesli chaotické výsledky, ktoré nemali nič spoločné so skutočnou ľudskou fyziológiou a už vôbec nepriniesli nejaké závery, z ktorých by sa dala stanoviť bezpečná dávka pre človeka.
V protiklade k tomuto boli prevedené skutočné seriózne štúdie, nedotované výrobcom mobilných telefónov, ktoré boli prevádzané bez použitia zvierat pomocou techník a ľudských tkaninových kultúr, ktoré sú mnohokrát objektívnejšie a ktoré priniesli veľmi zaujímavé výsledky:
1. Ľudské lymfocyty (in-vitro; v skúmavke), vystavené elektromagnetickému žiareniu začali vykazovať rovnaké charakteristiky ako u človeka chorého na leukémiu.
2. Ľudské lymfocyty začali tak isto vykazovať anomálie v chromozómoch.
3. Ľudské červené krvinky, ktoré boli vystavené mikrovlnám, začali vykazovať stratu hemoglobínu.
4. Epidemiologické štúdie ukázali priamu spojitosť medzi rodením mongoloidných detí, či detí s vrodenými vadami a povolaním rodičov, kde sa často využívali prístroje emitujúce elektromagnetické žiarenie.
5. Elektromagnetické žiarenie spôsobuje u mužov pokles množstva a kvalitu spermií.
6. Štúdie na 42.000 lekárkach, ktoré vo svojom povolaní používali zariadenia emitujúce mikrovlny preukázali vyššie riziko potratu.
7. Štúdie na ľuďoch, ktorí vo svojom zamestnaní používali prístroje emitujúce vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie preukázali, že títo ľudia trpeli zvýšenou únavou, zvýšenou podráždenosťou, bolesťami hlavy, nevoľnosťou, poruchami srdcového rytmu, nízkym krvným tlakom, poruchami spánku, stratou vedomia atď. Tieto symptómy boli zhrnuté pod označením "Mikrovlný syndróm".
8. U osôb, ktoré používali prístroje emitujúce vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny boli preukázané neobvyklé zvýšenia lymfocytov v krvi a zvýšený nárast množstva červených krviniek.
9.

Bol preukázaný vznik akútnej leukémie po dlhodobom používaní prístrojov emitujúcich mikrovlny.
10. Výskum na 438.000 osobách v štáte Washington (USA), ktorí boli zamestnaní ako opravári televízorov a technici, preukazuje abnormálny počet úmrtí na leukémiu.
11. V náväznosti na toto bolo preukázané zvýšené riziko výskytu rakoviny vaječníkov u pracovníkov, ktorí pracovali so zariadeniami emitujucími vysokofrekvenčné vlny.
12. Ďalej zvýšené riziko výskytu nádoru kože z rovnakých dôvodov ako v minulom prípade. 13. Štúdia na 120.000 vojakoch, ktorí boli vystavení mikrovlnám preukázali 6 x zvýšené riziko výskytu leukémie a 2 x vyššie riziko ochorenia ďalším druhom nádoru. Pokiaľ doba prekročila 15 rokov, riziko sa zvyšovalo osemnásobne a s ďalšími dvadsiatimi rokmi trojnásobne.

Sú hlásené mnohé ďalšie a ďalšie poškodenia, ktoré sú vedecky zdokumentované ako napr. chemické zmeny v mozgu, ktoré sa násobia vďaka používaniu kofeínu, alkoholu a rôznych medikamentov. A okrem toho tiež degenerácia sietnice, rohovky a očnej dúhovky, zvýšený krvný tlak, škody na imunitnom systéme atď.

Najlepším riešením, ako svojmu telu uľaviť od neustáleho bombardovania elektromagnetického žiarenia, je pred spaním vypnúť v celom dome prívod elektrického prúdu. Tiež je dobré urobiť si dni bez "civilizácie", kedy zabudneme na svoje počítače, televízory, telefóny a ďalšie "nevyhnutnosti" a vyberieme sa niekam preč od civilizácie, napríklad do lesa. V súčasnosti je veľká škoda, že sa nestavajú domy z dreva, pretože ako vieme, drevo je najlepší izolant a odrušovač všetkých škodlivých žiarení.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?