Ekonomika Základné pojmy ekonomiky

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6962×

Příbuzná témataEkonomika Základné pojmy ekonomiky

ANUITA : Anuita je pravideľná splátka dlhu, ktorá obsahuje vždy okrem dlžnej
sumy aj úrok z doteraz nesplateného dlhu.
AFILÁCIA : Afilácia znamená pobočku materského podniku, ktorá pôsobí v
zahraničí.
AKREDITÍV : Akreditív je poverovací list, ktorým banka dáva príkaz inej banke,
aby majiteľovi akreditívu alebo osobe poverenej v akreditíve
vyplatila na preukaz totožnosti, alebo na iný doklad, sumu uvedenú
v akreditíve buď naraz, alebo po častiach.
BANKROT : Bankrot znamená finančný úpadok podniku prejavujúci sa v tom, že
podnik ( podnikateľ,firma ) nie je schopný uhradiť svoje finančné
záväzky.
BURZA : Burza predstavuje osobitnú formu trhu, ktorý sa koná pravideľne na
určitom mieste a v určitom čase.
CESIA : Cesia predstavuje postúpenie práva alebo veci.
CENNÉ PAPIERE : Cenné papiere sú listiny, na ktorých je zapísaná pohľadávka
vlastníka cenného papiera voči vystavovateľovi cenného
papiera, pričom stelesňujú určité majetkové právo a sú
podmienkou na vznik, trvanie, uplatnenie, resp. prevod tohto
práva.
ZMENKA : Zmenka je cenný papier obsahujúci zákonom predpísané náležitosti,
v ktorom sa vystavovateľ zmenky buď sám priamo zaväzuje, že
v stanovenom čase zaplatí zmenkovú sumu určitej druhej osobe,
alebo prikazuje tretej osobe, aby v stanovenom čase zaplatila druhej
osobe určitú sumu.
ŠEK : Šek je cenný papier, ktorý obsahuje bezpodmienečný písomný príkaz
peňažnému ústavu, aby zaplatil z pohľadávky vystavovateľa alebo z
poskytnutého úveru sumu peňazí, na ktorú je šek vystavený, a to buď
majiteľovi šeku, alebo osobe uvedenej na šeku.
DEBET : Debet je označenie ľavej strany účtu. Účet, ktorý má zostatok na ľavej
strane, sa potom označuje ako debetný účet. KREDIT : Kredit v pôvodnom význame znamená dôveryhodnosť klienta. Mať
kredit znamená mať dôveru.

Ten, kto má kredit, tomu možno
poskytnúť úver, lebo je ho schopný vrátiť.
BONITA : Bonita predstavuje schopnosť firmy plniť si všetky záväzky. Vyjadruje
povesť firmy a kvalitu jej platobnej schopnosti.
DEVÍZA : Devíza je krátkodobá peňažná pohľadávka znejúca na cudziu menu a
Splatná v cudzine.
VALUTA : Valuta je označenie pre znaky peňazí iných štátov. Valuty sú
hotovostné peniaze cudzých štátov.
ZISK : Zisk je kvantitatívnym aj kvalitatívnym ukazovateľom výsledkov
hospodárskej činnosti organizácie.
RENTABILITA : Rentabilita je pomerové vyjadrenie výsledku hospodárenia vo
vzťahu k určitému základu.
AKCIA : Akcia je cenný papier, s ktorým sa spájajú práva akcionára ako
spoločníka akciovej spoločnosti podielať sa na jej riadení, jej zisku a na
likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.


DIVIDENDA : Dividenda je z hľadiska akcionára ( majiteľa akcií akciovej
spoločnosti ) príjem plynúci z vlastníctva akcií.

Z hľadiska
akciovej spoločnosti je to časť účtovného zisku, ktorá sa podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia určí na rozdelenie medzi
akcionárov.
HIM : Majetkom účtovnej jednotky rozumieme všetky hospodárske prostriedky
( aktíva ), ktoré vlastní alebo má právo ich používať pri svojej činnosti
( právo hospodárenia s nimi).
ODPISY : Odpisy predstavujú peňažné vyjadrenie opotrebovania investičného
majetku.
LEASING : Leasing znamená prenájom konkrétnych druhov majetku organizácie
nájomcom, ktorí ich používajú za odplatu podľa zmluvne
dohodnutých podmienok.
ARBITRÁŽ : Najčastejšie sa pojem arbitráž používa v súvislosti s arbitrážnou
činnosťou, ktorá je spojená s rozhodovaním sporov vybranými
arbitrami.
AUDIT : V širšom slova zmysle sa pojem audit používa vo význame skúmanie
( revízia, kontrola ) formou rozhovoru, prieskum nejakého javu alebo
procesu.
DAMPING : V zahraničnom obchode vyjadruje pojem damping vývoz tovaru za
stratové ceny z dôvodu získania zahraničných trhov.
AMORTIZÁCIA : Pojem amortizácia sa používa vo viacerých významoch:
1. postupné splácanie dlhu pravideľnými splátkami
2. postupné znižovanie hodnoty investičného majetku vo
výške, ktorá sa prenáša do ceny výkonov
3. oficiálne vyhlásenie neplatnosti cenného papiera ktorý sa
stratil
RABAT : Rabet je zľava, zrážka z ceny tovaru, ktorú poskytuje dodávateľ
odberateľom priamo vo faktúre, alebo osobitným dobropisom bez
ohľadu na čas platenia.
INFLÁCIA : Inflácia je prejavom ekonomickej nerovnováhy krajiny, ktorej
vonkajším prejavom je rast cenovej hladiny.
NEZAMESTNANOSŤ : Nezamestnanosť znamená existenciu určitej skupiny
práceschopného obyvateľstva, ktoré nemá zamestnanie.
AKCEPT : Akcept zmenky znamená písomný súhlas so zaplatením zmenky. Akceptom sa osoba, na ktorú je zmenka vystavená, podpisom zaväzuje
že v období splatnosti zmenky vyplatí majiteľovi zmenky sumu,
uvedenú na zmenke.
BARTEROVÝ OBCHOD : Barterovým obchodom sa nazýva taký druh
obchodovania, pri ktorom sa platí tovarom za tovar.
CLEARING : Clearing je osobitná forma vyrovnávania peňažných pohľadávok a
záväzkov, pri ktorej sa vzájomne započítavajú peňažné nároky a
záväzky bez použitia hotových peňazí.NEGOCIÁCIA : Negogociácia znamená rokovanie, vyjednávanie právne či
Obchodné.
BRAINSTORMING : Brainstorming je metódou na podnecovanie tvorivého
myslenia. U nás sa pre toto pomenovanie používa pojem
burza nápadov alebo konferencia nápadov.
DEVALVÁCIA : Devalváciou sa označuje jav, kedy štát znižuje zákonom
stanovený zlatý obsah peňažnej jednotky, alebo oficiálne
znižuje menový kurz voči zahraničným menám.
MARŽA : Maržou sa najčastejšie rozumie súčet fixných nákladov a zisku.
PORTFOLLOVÉ INVESTÍCIE : Portfollové investície prezentujú prístup k
investovaniu, ktorý vychádza z predpokladu,
že investor má na začiatku k dispozícií dané
množstvo peňazí, ktoré bude investované na
určité vopred stanovené obdobie.
FRANŠÍZA : Franšízou sa označuje oslobodenie poisťovne od povinnosti uhradiť
niektoré drobné škody, prípadne určitú časť škody.

Franšízou sa
označuje tiež systém zmluvných vzťahov, pri ktorých veľká
spoločnosť uzatvára s drobným samostatným podnikom zmluvu, na
základe ktorej mu postupuje výhradné právo realizovať svoj tovar
alebo služby pod jej firemnou značkou.
HYPOTÉKA : Hypotéka je záloh nehnuteľností, ktorý umožňuje veriteľovi, aby
z exekučného predaja nehnuteľnosti kryl prednostne svoju
pohľadávku, ak dlžník v stanovenej lehote nezaplatí dlh s úrokmy.
ÚROK : Úrok je suma, ktorú je povinný zaplatiť dlžník veriteľovi. Úrok je aj
dôchodkom pre majiteľa peňažného kapitálu.
KAUCIA : Kaucia je druh záruky, ktorá slúži na to, aby sa dodržali zmluvné
podmienky, resp. splnili prevzaté záväzky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?