Ekonomika Spotrebiteľ na trhu a jeho modely

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Ekonomika Spotrebiteľ na trhu a jeho modely

Faktory spotrebitelskeho spravania
KULTURNE
- kulturne trendy (zblizovanie kultur, globalizacia, duchovna obroda, ochrana ziv. Prostredia, ochrana zdravia)
subkultury – ich odlisnosti sa prejavuju v normach, hodnotacha apostojoch
- narodnostne, nabozenske, rasove skupiny a zemepisne oblasti.
- Kultura je odlisna v mieste a case

SPOLOCENSKE
rodina, referencne skupiny, spolocenska rola, status
Normy – vzory spravania vyzadujuce urcity druh smer spravania od clenov skupiny
1. Referencne skupiny – skupiny stanovuj[ce normy ovplyvnujuce spravanie:
-primarna (rodina a rodinni prislusnici)
-sekundarna (velke skupiny)
-formalne a neformalne
-formalne primarne a sekundarne a neformalne primarne a sekundarne
Dva posobenia ref. skupin na spotreb.spravnaie
-r.sk. ako zdroj informacii
-r.sk. ako ciel
Asociacne a disociacne skupiny
Asociane – ludia sa do nich radi zdruzuju -napr. vyssia spol.trieda)
Disociacne-ludia s aim vyhybaju
2.Rodina – spojenie 2 a viac osob pokrvne, sobasom al. adopciou
-primarna soc.skupina
-zakladna jednotka z pohladu spotreby
-zakladna hosp. jednotka
Rodina vplyva na sport. Spravanie:
-proces socializacie
-rozdiely pocas ziv. Cyklu rodiny
-rozhodovanie o nakupe v ramci rodiny
OSOBNE
-zamestnanie, prijem, osobnost, hodnoty (hlboko zakotvene pojmy toho, co je v zivote dobre), kady ma 36 hodnot., - konecne (co chceme v zivote dosiahnut) a pomocne hodnoty (ako konecne hodnoty dosiahnut), 18 pom. A 18 konecnych, zivotny styl – sposob akym clovek zije, pomaha pre predvidanie nakupneho spravania, j.t. sp;sob zivota urcovany tym, ako ludia travia svoj cas,ake maju aktiviry, zaujmy, zmyslaju o sebe a o svete.

PSYCHOLOGICKE
a)motivacia-hnacia sila vo vnútri človeka. v súčasnosti prevláda názor, že každý človek sa usiluje o dosiahnutie svojej optimálnej aktivačnej hladiny. Základom motivácie je pohnútka riadená motívom v súvislosti s určitým cieľom ktorý vyúsťuje do motivovaného správnia za účelom uspokojenia potreby – model motivácie
Motivácia je ovplyvnená subjekvíne vnímanm vzťahom medzi cieľom a prostriedkom a subjektívnym očakávaním stupňa uspokojenia
Motivačná sila potreby závisí od
a)sila impulzu
b)hodnota incentivu-t.j.objekt vonkajšieho sveta (ako vie daný výrobok prilákať spotrebiteľa a koľko môže on za daný product zaplatiť)
Spravanie človeka je cieľovoorientované a ciele sú tak ako potrebypovažované za motívy.

Výber cieľov ovplyvní okolie, skúsenosti a účenie.
Klasifikácia motívov
a)racionálne-spotrebiteľ zváži všetky alternatívy a vyberie sit ú kt. mu poskytne najväčší úžitok
b)emocionálne-súvisia so subjektívnymi kritériami

1.biogénne al. fyziologické motívy
2.sociogénne al. psychogénne motívy

Triedenie motívov podľa sily, smeru a vedomia
a)nižšie-fyziologické
b)vyššie-psychologické
Maslowova pyramída potreb ajej kritika pretože
1.u mnohých ľudí je poradiemotivácie iné
2.niektorí ľudia sú vrodene tvoriví
3.ašpirácie na vyššie ciele môže byť trvale znížená
4.niektorí majú vysokú toleranciu k frustrácii vyziologických potrieb

Podľa smeru motívov rozlišujeme:
a)averzívne správania
b)apetitívne správanie

2.vnimanie-rozlišujeme 4 selektívne procesy:
a)selektívna expozícia
b)selektívne vnímanie
c)selek. skreslovanie
d)selek. zapamätanie
Vnímanie objetku u rôznych ľudí je rozdielne lebo súvisí s motiváciou. -vnímanie je selektívne
-vnímanie závisí od stimulujúcich faktorov
-vnímanie závisí od osobných faktorov
-vnímanie je organizované
Uskutočnuje sa prost. zmyslových organov je to psychický dej. Vnímanie človeka ovplyvnuj vnútorné pocity,vnemy, motívy, ciele, spoločenské požiadavky, normy, kult. nákyvy.
Človek sa snaží zapam§tať tie inf. ktoré podporujú jeho postoje a presvedčenie – ide o selektívne zapamätanie. 3.učenie – správanie človeka je odrazomučenia v priebehu celého života, učenie je process zmien v správaní vyplývajúci zo skúseností. O učenie idea k sa jedinec aktívne prispôsobí prostrediu zmenou správania. proces učenia:
-pohnutky-motivy-pokyny-reakcie-upevnenie
učenie môže byť pomocou
opakovania
porozumenia

4.postoje spotrebiteľov
sú komplementárne s potrebami, j.t. relatívne stabilná pozícia orientovaná na predmet al. myšlienku a skladajúca sa zo sumy vedomostí, pocitov, predsudkov k určitému objektu či situácii. Dôležité je
smer postoja
polarita postoja
jeho trvanlivosť
obsahová a výraová stránka premietajúca sa vo forme spotreb. správania

Clovek jedná v súlade so svojimi postojmi, avšak postoje a správanie nie sú v jasnom vzájomnom vzťahu. Na ne vplývajú situačné podmienky a to individuálne a sociálne normy.
Postoje sa menia v čase čiastočne ako dôsledok ekonom. podmienok, ale ich zmena vytvára predpoklady prezmenu ekonom. prostredia prostredníctvom adaptácie výrobcov a obchodníkov. Štruktúra postoja
a)poznávacia zložka
b)citová zložka
c)vôlova zložka

NAKUPNE ROZHODOVANIE
1.POZNANIE PROBLEMU
- je identické so stavom pociťovania potreby rozdiel medzi želaným a skutočným stavom.

Reakciu spotrebiteľa na problem ovplyvní situácia, význam pre spotrebiteľa miera nespokojnosti.
Želaný stav vychádza z kultúry, referenčnej skupiny, životného štýlu atď.ale aj marketéri ho môžu ovplyvňovať aj skutočný stav. kultúra, spol. vrstva, ref. skupina, rodina, finančné postavenie, predošlé rozhodnutia, vývoj, motívy, aktuálna situácia

želaný stav

mene ako rovná sa viac ako

vnímaný stav

normálna postreba, výkonnosť produktu, vývoj, spotrebná skupina, predošlé rozhodnutia, dostupnosť, aktuálna situácia

2:HLADANIE INFORMACII
informacie sú
criteria vhodné na riešenieproblému
rôzne alternatívne riešenia
výkonnosť al. charakteristika alternatívnych riešení

Aké criteria hodnotania sú potrebné? Aké riešenia existujú?

Aká je výkonnosť jed. riešení podľa jedn. kritérií?

Možno sa rozhodnúť?

Ano? = ukončenie hladania ifnormácii Nie? = pokračovanie hladania

1.interne hľadanie – z vlastnej pamate
a)aktívne (predošlé nákupy a osobné skúsenosti)
b)pasívne – mimovoľné učenie
2.externé hľadania – získava sa vždy aktívne (nezávislé skupiny, osobné kontakty, marketéri, poznatky zo skúšok)

Na externé hľadania pôsobí:
a)dôležitosť rozhodnutia
b)dostupnosť externých zdrojov informácií
c)dôvera vo vlastnú schopnosť prijať správne rozhodnutie

Externé hľadanie má svoje hranice, čas,energi, peniaze.

6 informačných stratégií Hawkinsa pre marketérov
a)udržiavaniepri návykovom správaní
b)prerušenieked naša značka nepatrí do evokovaného súboru a trh vstupuje do návykov. správania
c)ukoristenieak je naša značka predmetom redukovaného rozhodovania
d)zastavenieked značka nepatrí do ev. súboru a trh vstupuje do redukovaného rozhodovania
e)preferenciaked je značka v ev. súbore
f)akceptácie

3.PROCES HODNOTENIA A VYBER ALTERNATIV

criteria hodnotenia, významnosť kritérií, uvažované aletrnatívy

hotnotenie alternative podľa každého criteria

použité pravidlá

vybraná alternative

Pravidlá spotre. rozhodovania sú procedúry využívané pri výbere. Kompenzačné rozhodovanie – pre každú značku sa stanovuje skôre
Nekompenzačné
a)konjuktívne-min. akceptovateľnosť úrovne atribútov, ak urč. značka nedosiahne túto úroveň v ktoromkoľvek attribute vylučuje sa
b)disjunktívne-zrkadlový obraz konjuk., ak určitá značka dosiahne al. prekročí hraničných bod v ktoromkoľvek attribute je akceptovaná
c)lexikografické-atribúty sa zoradia z hľadiska významu, výber sa porovná s atribútmi…
referenčné- na základe svojich al. cudzích skúseností a reklami

4.

NAKUP A JEHO VYSLEDKY

PREDAJNA

a)najprv značka potom výber predajne
b)najprv predajna potom výber tovaru
c)súčasne

Osobné motívy
=plnenie roly, rozptýlenie, sebauspokojenie, získanie poznatkov o nových trendoch, fyzická aktivita, stimulácia zmyslov
Spoločenské motívy
=skúsenosti mimo domova (mestské námesie, polyf. domy aj spol. vyžitie), kontakty s ľudmipodobných záujmov, stretávanie rovesníkov, status a autorita, potešenie z vyjednávania

Proces rozhodovania o výbere predajne
je to interakcie mark. stratégie malooob. a kupujúceho. Je podobné ako rozhodnutie o produkte.

Kritéria výberu a image predajne
hodnotiace kritéria
-umiestnenie, sortiment, cena, reklama a podpora predaja, obchodny personál, služby atď.
vnímané charakteristiky
-umiestnenie, sortiment t.isté
proces porovnávanie
akceptovateľné a neakceptovateľné predajne

Image
-sociálno-psych.jav – súhrn predstáv, dojmov a pocitov, kt. uričtá osoba spája s MO jednotkou. Vzniká z informácií kt. zákazníci získavajú vedome al. podvedome. Plní významnú komunikačnú funkciu. Nou sa zvýraznujú podstatné znaky predajne. Dimenzie image predajne sú
ponuka tovaru, sluzby, interier, komfortnost, promotion, atmosfera predajne, klientela, institucional, potransakcna

Stimuly v predajnej miestnosti
-displeje (uzatvorené, otvorené, v bode predaja, architektonické, dekoratívne), cenove reducie (speciálna akcia, sezonny dopredaj, dopredaj zvyškov, dopredaj pred uplynutím lehoty), dispozicné riesenie, obchodný personál, situácia (dočasný nedostatok tovaru v predajni)

Nástroje podpory predaja
- prémie, vzorky, hry, súťaže, kupóny, obchodné známky

Typy nákupu
-špeciálne plánovaný nákup
-všeobecne plánovaný nákup
-náhrada
-neplánovaný nákup
-rozhodnutie v predajni = priemerne 60% nákupov

Nákupná orientácia, vernosť predajni

nákupná orientácia-j.t. všeobecný prístup spotrebiteľa aby získal želanú značku a zároveň uspokojenie z procesu nákupu, j.t štýl nákupu

KUPUJUCI
-ekonomicky
-individualista
-eticky
-apaticky

KUPUJUCI
-pod tlakom 27%
-nadsení 25%
-progresívni 16%
-socialne slabi 15%
-vo vývoji 8%

NICOSIA
-posobenie reklamy na spotrebitelov. 4 hlavne polia:
1.od ydroja spravy po postoj spotrebitela
a)marketingove a komunikacne usielie firmy formojuce postoj spotrebitela
b)charakteristiky spot. Vyznamne pre prijatie reklamy
2.hladanie a hodnotenie
hladanie info. A hodnotenie produktu firmy s konk. Znackami –vysledkom je motivacia k nakupu firemnej znacky
3.akt nakupu
4.spatna vazba
-vo forme firemnych udajov o predaji
-skúsenosti spotreb. S produktom
CROSIER
-ľudia dobrovoľne al. uvážene využívajú reklamu, spotrebiteľov chápe ako aktívne súčasti
-model zobrazuje rozhodovanie o nákupe a spotrebe ako proces získavanie, organizovania a používania informácii.

ENGEL-KOLLAT-BLACKWELL
1.informačný input – informacie mar. a nemar. charakateru prechádzajú spotreb. pamäťou a sú súčasťou poznania problému
2.spracovanie informácii-pôsobenie na spotr., jeho pozornosť, vnímanie, zapamätanie
3.proces rozhodovania
-poznanie problému – na základe motívu al.vonkajšieho podnetu
-hľadanie informácií – najprv interné hľadanie v pamúti potom externé hľadanie
-hodnotenie alternatív – info. získané v procese hľadania sa porovnávajú s hodnotiacimi kritériami, v priaznivom pripade nasleduje nákup
-nákup
-výsledok –porovnáva sa výkonnosť produktu s očakávaniami
4.premenné ovplyvňujúce rozhodovanie – faktory jednotlivca a prostredia pôsobiace na vš. štádia rozhodovania
HOWARD-SHETHOV MODEL
-stanovisko: v obchodnej transakcii hrá spotrebiteľ AKTIVNU ULOHU
1.inputy
-pozostávajú z 3 informačných zdrojov:
a)materiálne charakteristiky produktu určujúce význam pre spotrebiteľa
b)verbálne a vizuílne stimuly
c)informacie zo spoločenského prostredia spotrebiteľa
2.prvky vnímania a učenia
-psychologické premenné (prvky vnímania, prvky učenia)
3.outputy
4.exogénne premenné
-nie sú súčasťou rozhodov. procesu
HOWARDOVO CHAPANIE 3 UROVNI UCENIA (stadia nákupného rozhodovania)
1.komplexne riešenie problému-kupujúci nepreferuje žiadnu značku ale aktívne hľadá informcie o alternatívnych značkách
2.redukované riešenie problému-poznatky o značkách sú čiastočné preto spotreb. hľadá porovnateľné informácie o značkách
3.návykové správanie-poznatky a presvedčenie o značkách sú stabilizová, dostatok skúseností a informácií
stádium rozsah potreb.info rýchlosť rozhodovania
komplexne riesenie velky mala
redukovane riesenie priemerny priemerny
navykove spravanie maly velka

H.ASSAEL-kategorizácia spotreb. rozhodovania:
1.rozsah rozhodovania (rozhodovanie a navyk – v procese rozhod. sa hodnoti mnoho znaciek, navyk zapríčiní nákup stále rovnakej značky s malým al. žiadným hodnotením)
2.spotrebitelova zainteresovanost na nakupe (vysoká a nízka zainteresovanosť na nákupe = zainteresovanosť je význam rozhodnutia o produkte pre spotrebiteľa)rozsah spotreb. rozhodovania zainteresovanost na nákup. rozhodnuti
vysoka nizka
rozhodovaci proces komplexne rozh. hladanie rôznosti
navyk vernosť značke inertia

BETTMANOV model spracovania info
spotrebiteľ disponuje ohraničenou kapacitou spracovania info a pri rozhodovaní využíva jednoduché stratégie al.

heuristiku
1.kapacita spracovania – využívajú hlavne pravidlo palca
2.motivácia-pôsobi pomocou hierarchie cieľov a mechanizmu príjmu a prerušenia
3.pozornosť a dekódovanie vnímaného-existujú 2 typy pozornosti (1.dobrovoľná cize vedomá alokácia spracovateľskej kapacitz na aktual. ciele a nedobrovolna čiže automatická reakcia), dekédovanie je procesom usporiadania a interpretácie stimulov, kt. ho zaujali
4.získavanie a hodnotenie info-spot. uskutonuje externé hľadanie info. 5.pamäť-cez ňu prúdia všetky info. tu sa info najprv hľadajú a ak sú interne info nedostatočné tak dochádza k externému hľadaniu
6.rozhodovacie procesy-
7.proces spotreby a učenia-tieto info slúžia na budúci výber a sú základom zdokonalenia heuristiky
8.mechanizmy prerusenia a sledovania-z prostredia prijímajú všetky druhy správ, snímač je otvorený
NAKUPNE ROZHODOVANIE RODINY-SHETOV MODEL
a)zdroje informacii
b)blok rozhod. procesov
c)spotreba
d)faktory pôsobiace na rozhodovanie
Jadro modelu je blok rozhdovacich procesov.
1.Lava strana obsahuje 3 psychologické systémy = oddelené rozhodovacie procesy otca,matky a ostatných členov rodiny
2.Prava strana ma 7 faktorov kt. ovplyvnia ci nakupne rozhodnutie bude autonómne al. spoločne (sociálna vrstva, životný štýl, úlohy, štádium životného cyklu, vnímané riziko, dôležitosť nákupu a časový tlak).
NAKUPNE ROZHODOVANIE RODINY-ETGAR
1.rozhodovanie-na zaklade determinantov potreby, tak fyziolog., psycholog, ale sociálnych, potom určia druh produktov na nákup a rozsah aktov spotreby (toto sa navzájom ovplyvnuje)
2.spotreba:
a)aktivity vzniku –operácie prinášajú spotreb. úžitok
b)aktivity spracovania-pridávajú užitočnosť výrobkom a službám nakúpeným na trhu (hľadanie vhodných produktov, ich nákup, udržiavanie,ochrana spotreba)
3.hodnotenie-posúdenie spotrebovaných produktov a a ktivít (spokojnosť al. nespokojnosť, kt. spatne ovplyvní bud. rozhodovanie)
+faktory ovplyvňujúce rozhodovanie – čas, zárobkový potenciál, postoje rodiny i spoločnosti, zmeny v makroprostredí vedú k zmene hodnoty čas a na úrovni rodiny sa prejavajú v cene času členov rodiny aj rodiny ako celku,
Model sa skladá z 2 UROVNI:
1.uroven – zmeny prostredia vedú k rastu hodnoty času a tá vyvláva zmeny procesu spotreby a výsledkom sú zmeny dopytu
2.úroveň-zmeny prostredia a spotrebné aktivity rodiny-rast ceny času vedie k zníženiu spotreby časuna práce v domácnosti, presúvajú sa aktivity na dod. organizáciu, eliminácia al. náhrada nákupomproduktov. Zmeny v procese spotreby vedú k rastu dopytu po špec.

produktoch a službáh
MODEL EKOLOGICKY UVEDOMELEHO SPRAVANI-DEMBKOWSTI-HANMERLLOYD
predpokladajú že:
a)ekologické uvedomenie je súčasťou hodnotovo-postojového systému spotreb.
b)hodnotovo-postojový systém ovplyvňuje nákupné rozhodovanie
Ekolog. uvedomenie je multidimenzionálne, má kognitívnu, afektívnu a konatívnu zložku
a)kognitívna – myšlienky, názory a poznaty o ZP
b)afektívny-úzkosť, očakávania a emotívne reakcie, emocionálne úsudky o dôsledkoch vlastných aktivít na ZP
c)konatívny-tendencie správania s ohľadom na ZP
3 úrovne hodnotovo-postojového systémy
1.globálne hodnoty-trvalé presvedčenie týkajúce sa želaného stavu
2.specificke-
3.hodnotenie atribútov-ekolog. vlastnosti produktov sa posudzujú ako významné

a)faktory ekologického uvedomenia – osobný záujem,vnímane vl.zodpovednosti, ekol. dolezitosť spotreby, dôsledky spotreby a spločenský tlak
b)faktory ekologickej spotreby-ekologická dôl.produktu, spotreb. poznatky o ekológii, želanie osobnej obete, legislatíva ...
c)faktory nákupného rozhodovania-význam komplem. a protikladných vplyvov,situačné požiadavky


SPOTREBITELSKE MODELY
NICOSIA
-posobenie reklamy na spotrebitelov. 4 hlavne polia:
1.od ydroja spravy po postoj spotrebitela
a)marketingove a komunikacne usielie firmy formojuce postoj spotrebitela
b)charakteristiky spot. Vyznamne pre prijatie reklamy
2.hladanie a hodnotenie
hladanie info. A hodnotenie produktu firmy s konk. Znackami –vysledkom je motivacia k nakupu firemnej znacky
3.akt nakupu
4.spatna vazba
-vo forme firemnych udajov o predaji
-skúsenosti spotreb. S produktom
CROSIER
-ľudia dobrovoľne al. uvážene využívajú reklamu, spotrebiteľov chápe ako aktívne súčasti
-model zobrazuje rozhodovanie o nákupe a spotrebe ako proces získavanie, organizovania a používania informácii. ENGEL-KOLLAT-BLACKWELL
1.informačný input – informacie mar. a nemar. charakateru prechádzajú spotreb. pamäťou a sú súčasťou poznania problému
2.spracovanie informácii-pôsobenie na spotr., jeho pozornosť, vnímanie, zapamätanie
3.proces rozhodovania
-poznanie problému – na základe motívu al.vonkajšieho podnetu
-hľadanie informácií – najprv interné hľadanie v pamúti potom externé hľadanie
-hodnotenie alternatív – info. získané v procese hľadania sa porovnávajú s hodnotiacimi kritériami, v priaznivom pripade nasleduje nákup
-nákup
-výsledok –porovnáva sa výkonnosť produktu s očakávaniami
4.premenné ovplyvňujúce rozhodovanie – faktory jednotlivca a prostredia pôsobiace na vš.

štádia rozhodovania
HOWARD-SHETHOV MODEL
-stanovisko: v obchodnej transakcii hrá spotrebiteľ AKTIVNU ULOHU
1.inputy
-pozostávajú z 3 informačných zdrojov:
a)materiálne charakteristiky produktu určujúce význam pre spotrebiteľa
b)verbálne a vizuílne stimuly
c)informacie zo spoločenského prostredia spotrebiteľa
2.prvky vnímania a učenia
-psychologické premenné (prvky vnímania, prvky učenia)
3.outputy
4.exogénne premenné
-nie sú súčasťou rozhodov. procesu
HOWARDOVO CHAPANIE 3 UROVNI UCENIA (stadia nákupného rozhodovania)
1.komplexne riešenie problému-kupujúci nepreferuje žiadnu značku ale aktívne hľadá informcie o alternatívnych značkách
2.redukované riešenie problému-poznatky o značkách sú čiastočné preto spotreb. hľadá porovnateľné informácie o značkách
3.návykové správanie-poznatky a presvedčenie o značkách sú stabilizová, dostatok skúseností a informácií
stádium rozsah potreb.info rýchlosť rozhodovania
komplexne riesenie velky mala
redukovane riesenie priemerny priemerny
navykove spravanie maly velka

H.ASSAEL-kategorizácia spotreb. rozhodovania:
1.rozsah rozhodovania (rozhodovanie a navyk – v procese rozhod. sa hodnoti mnoho znaciek, navyk zapríčiní nákup stále rovnakej značky s malým al. žiadným hodnotením)
2.spotrebitelova zainteresovanost na nakupe (vysoká a nízka zainteresovanosť na nákupe = zainteresovanosť je význam rozhodnutia o produkte pre spotrebiteľa)rozsah spotreb. rozhodovania zainteresovanost na nákup. rozhodnuti
vysoka nizka
rozhodovaci proces komplexne rozh. hladanie rôznosti
navyk vernosť značke inertia

BETTMANOV model spracovania info
spotrebiteľ disponuje ohraničenou kapacitou spracovania info a pri rozhodovaní využíva jednoduché stratégie al. heuristiku
1.kapacita spracovania – využívajú hlavne pravidlo palca
2.motivácia-pôsobi pomocou hierarchie cieľov a mechanizmu príjmu a prerušenia
3.pozornosť a dekódovanie vnímaného-existujú 2 typy pozornosti (1.dobrovoľná cize vedomá alokácia spracovateľskej kapacitz na aktual. ciele a nedobrovolna čiže automatická reakcia), dekédovanie je procesom usporiadania a interpretácie stimulov, kt. ho zaujali
4.získavanie a hodnotenie info-spot. uskutonuje externé hľadanie info. 5.pamäť-cez ňu prúdia všetky info. tu sa info najprv hľadajú a ak sú interne info nedostatočné tak dochádza k externému hľadaniu
6.rozhodovacie procesy-
7.proces spotreby a učenia-tieto info slúžia na budúci výber a sú základom zdokonalenia heuristiky
8.mechanizmy prerusenia a sledovania-z prostredia prijímajú všetky druhy správ, snímač je otvorený
NAKUPNE ROZHODOVANIE RODINY-SHETOV MODEL
a)zdroje informacii
b)blok rozhod. procesov
c)spotreba
d)faktory pôsobiace na rozhodovanie
Jadro modelu je blok rozhdovacich procesov.
1.Lava strana obsahuje 3 psychologické systémy = oddelené rozhodovacie procesy otca,matky a ostatných členov rodiny
2.Prava strana ma 7 faktorov kt. ovplyvnia ci nakupne rozhodnutie bude autonómne al.

spoločne (sociálna vrstva, životný štýl, úlohy, štádium životného cyklu, vnímané riziko, dôležitosť nákupu a časový tlak).
NAKUPNE ROZHODOVANIE RODINY-ETGAR
1.rozhodovanie-na zaklade determinantov potreby, tak fyziolog., psycholog, ale sociálnych, potom určia druh produktov na nákup a rozsah aktov spotreby (toto sa navzájom ovplyvnuje)
2.spotreba:
a)aktivity vzniku –operácie prinášajú spotreb. úžitok
b)aktivity spracovania-pridávajú užitočnosť výrobkom a službám nakúpeným na trhu (hľadanie vhodných produktov, ich nákup, udržiavanie,ochrana spotreba)
3.hodnotenie-posúdenie spotrebovaných produktov a a ktivít (spokojnosť al. nespokojnosť, kt. spatne ovplyvní bud. rozhodovanie)
+faktory ovplyvňujúce rozhodovanie – čas, zárobkový potenciál, postoje rodiny i spoločnosti, zmeny v makroprostredí vedú k zmene hodnoty čas a na úrovni rodiny sa prejavajú v cene času členov rodiny aj rodiny ako celku,
Model sa skladá z 2 UROVNI:
1.uroven – zmeny prostredia vedú k rastu hodnoty času a tá vyvláva zmeny procesu spotreby a výsledkom sú zmeny dopytu
2.úroveň-zmeny prostredia a spotrebné aktivity rodiny-rast ceny času vedie k zníženiu spotreby časuna práce v domácnosti, presúvajú sa aktivity na dod. organizáciu, eliminácia al. náhrada nákupomproduktov. Zmeny v procese spotreby vedú k rastu dopytu po špec. produktoch a službáh
MODEL EKOLOGICKY UVEDOMELEHO SPRAVANI-DEMBKOWSTI-HANMERLLOYD
predpokladajú že:
a)ekologické uvedomenie je súčasťou hodnotovo-postojového systému spotreb.
b)hodnotovo-postojový systém ovplyvňuje nákupné rozhodovanie
Ekolog. uvedomenie je multidimenzionálne, má kognitívnu, afektívnu a konatívnu zložku
a)kognitívna – myšlienky, názory a poznaty o ZP
b)afektívny-úzkosť, očakávania a emotívne reakcie, emocionálne úsudky o dôsledkoch vlastných aktivít na ZP
c)konatívny-tendencie správania s ohľadom na ZP
3 úrovne hodnotovo-postojového systémy
1.globálne hodnoty-trvalé presvedčenie týkajúce sa želaného stavu
2.specificke-
3.hodnotenie atribútov-ekolog. vlastnosti produktov sa posudzujú ako významné

a)faktory ekologického uvedomenia – osobný záujem,vnímane vl.zodpovednosti, ekol. dolezitosť spotreby, dôsledky spotreby a spločenský tlak
b)faktory ekologickej spotreby-ekologická dôl.produktu, spotreb. poznatky o ekológii, želanie osobnej obete, legislatíva ...
c)faktory nákupného rozhodovania-význam komplem. a protikladných vplyvov,situačné požiadavky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?