Ekonómia a ekonomika

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Ekonómia a ekonomika

ekonómia
- „veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi jednotlivé skupiny ľudí"
- „skúma, na zákl. čoho a akým spôs. rieši spoloč. problém vzácnosti a ako pomáha riešiť základné ekonom. problémy"
- „veda, kt. sa zapodieva ekonomikou"
- „spoloč. veda, kt. skúma motívy a spôsoby konania a rozhodovania jednotlivcov a celej spoločnosti o alternatívnom využívaní vzácnych výrobných zdrojov na produkciu rôznych tovarov a služieb, systém ich rozdeľovania pre súčasnú a budúcu spotrebu medzi rôzne skupiny ľudí, ako aj procesy výmeny, ku kt. pri tom dochádza"
- plní 3 fcie:
1. poznávaciu - skúma ek. javy a procesy, kt. prebiehajú v spoločnosti
2. praktickú - ovplyvňuje konanie ekonom. subj. 3. metodologickú - tvorí teoret. základ odvetvových a prierezových ekonomík, dejín ekonom. teórií a dejín národného hosp. poznávacia
- skúma ek. javy a procesy, kt. prebiehajú v spoločnosti a usiluje sa ich vysvetliť

praktická
- ovplyvňuje konanie ekonom. subj.
- poznatky, kt. získa sa stávajú základom pre praktické konanie rôznych ekonom. subjektov

metodologická
- tvorí teoret. základ odvetvových a prierezových ekonomík, dejín ekonom. teórií a dejín národného hosp. ekonomika
- „tá časť spoloč. života, kt. je spätá s ekon. činnosťou ľudí
- „cieľavedomá hosp. činnosť zameraná na výrobu, výmenu a spotrebu materiálnych a nemateriálnych statkov"
- cieľ: uspokojovanie potrieb spoločnosti
- musí riešiť 3 zákl. otázky: čo vyrábať, ako vyrábať, pre koho vyrábať
- + ďalšie otázky: kedy vyrábať, pre ktorý trh vyrábať, v akej kvalite vyrábať, za akú cenu vyrábať.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?