Ekonómia a ekonomika jej podmienenosť, typy ekonomík, trhový mechanizmus, výrobné faktory

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Ekonómia a ekonomika jej podmienenosť, typy ekonomík, trhový mechanizmus, výrobné faktory

Potreba - je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok.
Potreby členíme: primárne
sekundárne
individuálne
kolektívne
Statok - všetko užitočné, čo uspokojuje ľudské potreby. Delíme ich:
voľné- výskyt voľne v prírode
ekonomické – vzácne, obmedzené množstvo nemôže upokojiť vš.potreby
hmotné
nehmotné
súskromné
verejné
Spotreba - uspokojovanie bežných potrieb

Výroba cieľavedomá činnosť človeka při ktorej sa premieňajú vstupy na výstupy
inputy – statky alebo služby, ktoré firmy využívajú vo svojich výrobných procesoch
outputy - celkové množstvo vyrobených tovarov vyjadrené vo fyzikálnych jednotkách

Ekonomická vzácnosť- vyplíva z obmedzenosti zdrojov a ich užitočnosti

Ekonomika- veda o tom, ako spoločnosť využíva zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi jednotlivé skupiny spoločnosti


zaoberá sa skúmaním :
- výroby, výmeny tovarov
- vývoja cien
- o voľbe ( čo vyrábať, ako využívať zdroje )
- peňazí (banky, bohatstvo )

Prebitková
Nedostatková

podľa deľby práce
- primárny – ( získavanie surovín z prírody – pvh, baníctvo, ťažba dreva, rybárstvo )
- sekundárny – ( spracovanie surovín na tovary – strojárstvo, drevospracujúci priemysel )
- terciárny – ( poskytovanie služieb – obchod, doprava, školstvo, zdravotníctvo )
- kvarciárny – ( informačné služby )

podľa dejín spoločnosti
- predindustriálna ( zberači, lovci, pastieri – prevládalo pvh, zvyky tradície )
- industriálna ( priemyselná revolúcia = kapitalizmus )
- postindustriálna ( 2.polovica 20. str; terciárny sektor-práca 2/3 ob., technl. )

z hľadiska spoločensko-ekonomickej formácie poznáme e.s. : prvotnopospolná spoločnosť
otrokárska
feudálna
kapitalistická

z hľadiska organizácie ekonomického systému :

- na zvykoch a tradíciách
- príkazová odpovede na tri zákl.otázky dáva štát, celý sistém je založený na príkazoch a rozhodnutiach v centrách.

Prevláda štátne vlstníctvo, pevne stanovené ceny všetkých tovarov a služieb, ale aj mzdy.
- trhová je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže, existuje trhový mechanizmus, trhové subjekty,kt.slobodne podnikajú.
- zmiešaná vyskytuje sa v súčastnosti najčastejšie je založená na slobodnej činnosti, prevláda súkromné vlastníctvo, štát nezasahuje len usmerňuje je vlastníkom strategických podnikov, bankovníctva,…


podľa Ústavy SR má táto krajina trhovo, sociálne, a ekologicky orientovanú politiku

Základné otázky:
- Čo vyrábať ? – aké druhy statkov a služieb treba vyrábať, v akých množstvách a kedy
- Ako vyrábať ? – kto bude jednotlivé druhy statkov a služieb vyrábať, akú techniku a technológiu pri tom použije
- Pre koho vyrábať ? – spôsob rozdeľovania výsledkov výroby

Ekonómia skúma, akým spôsobom spoločnosť používa vzácne zdroje

ekonómia sa delí na:
- makroekonómiu – skúma fungovanie ekonomiky ako celku pomocou hrubého národného produktu, cenovou hladinou, čistým vývozom a nezamestnanosťou
- mikroekonómiu – analyzuje správanie jednotlivých zložiek ako odvetvia, firmy, domácnosť

- pozitívna ekonómia - ako to je v skutočnosti
- zahŕňa faktické súdy

- normatívna ekonómia - ako by to malo byť
- zahŕňa etické súdy

ekonomické systémy : sociálne inštitúcie, ktoré zabezpečujú výrobu, výmenu, rozdeľovanie a spotrebu tovarov a služieb spoločnosti

Trh – miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby sa dohodli na kúpe a predaji tovaru, služieb

podľa počtu tovarov a služieb poznáme trh:
- čiastkový ( kúpa a predaj jedného tovaru)
- agrárny ( trh všetkých tovarov a služieb)

podľa predmetu kúpy a predaja členíme trhy na :
- trh výrobných faktorov (kúpa a predaj práce, pôdy a kapitálu)
- trh tovarov a služieb ( sú určené na osobnú spotrebu)
- finančný trh ( prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi ekonomické subjekty)
podľa územného hľadiska hovoríme o :
- miestnom trhu
- národnom trhu
- svetovom trhu

Subjekty trhu
- firmy (podniky, výrobcovia) – vyrábajú tovary a služby a na trh prichádzajú ako predávajúci
- domácnosti ( spotrebitelia ) – vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupujúci a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci
- štát – na trhu aj ako kupujúci i predávajúci (mal by hlavne obchodovať a podporovať slobodné, konkurenčné trhové prostredie )

Trhový mechanizmus – súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb alebo výrobných faktorov za trhovú cenu

- tvorí ho proces tvorby:

dopytu – závisí od ceny tovaru, množstva žiadaného tovaru, výšky príjmu, záľub, módy
- množstvo tovarov, aké sú spotrebitelia ochotní a schopní za určitú cenu na trhu kúpiť


ponuky – závisí od ceny ponúkaného tovaru, jeho množstva a nákladov spojených s výrobou
- súhrn všetkých tovarov, s ktorými výrobcovia prichádzajú na trh, aby ich za určitú cenu predali

individuálna ponuka – ponuka tovarov a služieb jedného výrobcu
čiastková ponuka – ponuka jedného druhu tovarov a služieb od viacerých firiem
agregátna (súhrnná ) – súhrn všetkých tovarov a služieb, ktoré predávajú všetci výrobcovia dovedna


Výrobné faktory(práca, pôda, kapitál)

Práca jako výrobný faktor predstavuje vlastne ľudský kapitál. Jeho hodnota sa zvyšuje zo schopnosťou väčšieho množstva tovarov a služieb. Produktivita práce závisí od vzdelania, kvalifikácie, praxe, tvorivosti atď. Práca sama o sebe neexistuje, produkujú ju ľudia, ktorí sú nositeľmi schopnosti pracovať. Práca je teda cieľavedomá ľudská činnosť vynakladaná pri tvorbe tovarov a služieb. Dopyt po práci
- je odvodeným dopytom
- dopyt určujú firmy, výrobcovia, podniky
- závisí od veľkosti kapitálu a technológie
- celkový dopyt závisí od dopytu po tovaroch a službách
Ponuka po práci

- predstavuje - počet práceschopného obyvateľstva - t.j. aktívne pracujúci aj nezamestnaní

Závisí od :
- od veľkosti populácia
- od priemerného počtu hodín odpracovaných za jeden rok
- od kvality a kvantity vykonanej práce

Nezamestnanosť
- v trhovej ekonomike je prirodzený jav
- dobrovoľná (materská dovolenka, presťahovanie)
- nedobrovoľná (keď je počet miest veľmi nízky a rastie počet voľných prac. síl)
Práceschopné obyvateľstvo sa člení na :
- zamestnaných – tí,kt. majú prácu
- nezastnaných - tí, kt. si hľadajú prácu

Pôda, prírodné zdroje

Diferenciálna renta – záleží od polohy a úrodnosti
Pozemková renta – je poplatok za užívanie pôdy
Dopyt po pôde - je odvodeným dopytom (ak vzrastá záujem o úrodu vzastá záujem aj o pôdu)
Ponuka pôdy – je ovplyvnená tým, že jej miesto je obmedzené. Vlastník pôdy je ochotný predať pôdu za takú sumu peňazí,ktorú keď vloží do banky, prinesie mu ročný úrok vo výške ročnej renty. Cena pôdy závisí od polohy , úrodnosti a záujmu.

Kapitál
- peňažný kapitál, tvorí základ, pretože peniaze môžme prmeniť na statky a technológiu
- kapitálové statky, sú výsledkom výroby, t.j. neslúžia na spotrebu, ale na ďalšiu výrobu(stroje, zariadenia,…)
- technológia – myšlinky,licencie, tvorivosť, receptúry
Dôležitou súčasťou trhového mech. sú prijmy-dôchodky,ktoré prinesú vlastníkovy VF:
Vlastníkovy práce – mzdu
pôdy – rentu
kapitálu – zisk
Východiskovou formou kapitálu je peňažná forma. Peňažný kapitál sú vlastne nahromadené úspory, keď peniaze požičiame vznikne úverový vzťah. Za používanie úveru musí dĺžnik zaplatiť úrok.

Dopyt po kapitáli
- je odvodeným dopytom t.j.

závisí od dopytu tých tovarov , ktoré príslušný kapitál výrába a při peňažnej forme od úrokovej miery

Ponuka kapitálu
- dôležitú úlohu majú úspory, kt. závisia od výšky dôchodku
- daždý vlastník dôchodku sám rozhodne ako ho použije, môže ho spotrebovať celý, alebo časť premeniť na úspory
Úspory môže investovať: do banky, nákup nehnuteľností, nákup cenných papierov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?