Ekologický slovník

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3671×

Příbuzná témataEkologický slovník

Abiotický faktor neživý faktor (voda, pôda, vzduch, slnečné žiarenie)
Adaptácia prispôsobenie rastlín a živočíchov meniacim sa podmienkam ich životného prostredia
Areál oblasť rozširenia určitého druhu
Bioindikátor živý organizmus, ktorý svojou prítomnosťou alebo neprítomnosťou upozorňuje na určité vlastnosti prostredia
Biocenóza spoločenstvo vzájomne na seba viazaných organizmov-výrobcov, spotrebiteľov, rozkladačov, žijúcich na určitom priestore
Biomasa živá hmota alebo hmotnosť živých organizmov na určitom mieste
Biosféra celý priestor na Zemi, v ktorom sa vyskytuje život
Biotop súbor prírodných činiteľov, ktoré sú charakteristické pre výskyt určitého živočích alebo rastliny
Deštruenty rozkladači, mikrokonzumenti - pôdne baktérie, huby (kvasinky, plesne) a iné mikroorganizmy
Devastácia poškodenie a spuštošenie krajiny, spôsobené činnosťou človeka (povrchová ťažba, odelsnenie)
Ekológia veda, skúmajúca vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a vo vzťahu k životnému prostrediu, veda o súvislostiach v príro
Emisie exhalácie, cudzorodé látky väčšinou plynné, vyletujúce zo zdrojov znečistenia do atmosféry
Ekosystém prírodný celok, zahrňujúci na určitom územíi všetky živé organizmy, vrátane prostredia
Etológia vedný odbor, ktorý skúma správanie živočichov
Fosílne palivá uhlie, ropa, zemný plyn
Feromóny tekuté organické zlúčeniny, vylučované organizmami, slúžia k čuchovej komunikácii
Freóny zlúčeniny, ktoré rozkladajú v atmosfére ozón, a tým prispievajú k vytvoreniu ozónovej diery
Imisie látky, ktoré dopadajú a usadzujú sa v prostredí
Kyslý dážď vzniká vtedy, keď reagujú vodné zrážky so škodlivinami v ovzduší-napr.

SO2,NO2
Lokalita presne vymedzené miesto, kde sa vyskytuje určitá rastlina alebo živočích
Ozónová diera oblasť so zníženým výskytom ozónom až o 50% nad pólmi
Ozónosféra vrstva atmosféry vo výške 7 až 50 km, v ktorej je vyššia koncentrácia ozónu
Pesticídy chemické látky na boj proti nežiaducim organizmom, používané v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
Populácia súbor živočíchov jedného druhu, žijúcich v určitom priestore a čase
Predátor lovec, živočích živiaci sa lovom iných živočíchov (sova - myš)
Producent výrobca,zelené rastliny, ktoré vytvárajú v priebeu fotosyntézy organické látky
Recyklovať obnovovať, vyrábať z druhotných surovín
Reducent rozkladač
Teritórium územie, ktoré obývajú skupiny živočichov, kde sú všetky potrebné životné podmienky
Životné prostredie súbor všetkých činiteľov, s ktorými prichádza do styku živý subjekt, a podmienok, ktorými je obklopený, t.j. všetko, čo na subjekt priamo a nepriamo pôsobí. Pod pojmom životné prostredie sa väčšinou rozumie životné prostredie človeka, ľudskej spoločnosti.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?