Ekologické organizácie

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4823×

Příbuzná témataEkologické organizácie

Greenpeace je jednou z najznámejších ekologických organizácií, ktorá má 2,5 milióna členov a pobočky vo viac než tridsiatich krajinách sveta. Greenpeace nie je spojený so žiadnou politickou stranou a zaoberá sa výlučne ochranou prírody a životného prostredia. Akokoľvek je Greenpeace známy najmä svojimi priamymi akciami, zastáva bezvýhradne a za všetkých okolností princíp nenásilných protestov. Množstvo kampaní Greenpeace prinieslo úspech - či už úplné vyriešenie problémov, alebo aspoň podstatné kroky k ich vyriešeniu.

Počas 25 rokov svojej činnosti napomohol Greenpeace napríklad týmito zmenami k zlepšeniu:
1971 Prvá akcia Greenpeace, plavba k ostrovu Amchitka na protest proti americkým jadrovým testom, vyvolala záujem verejnosti a následne ovplyvnila rozhodnutie americkej vlády
1975 Francúzska vláda ukončila atmosferické jadrové testy v Pacifiku
1978 Greenpeace zastavil zabíjanie tuleňov šedých na Orknejských ostrovoch
1982 Európska komisia zakázala dovoz koží tuleních mláďat
1982 Medzinárodná veľrybárska komisia prijala neobmedzené moratórium na komerčný lov veľrýb
1983 Londýnska konvencia o odpade prijala moratórium na zhadzovanie jadrového odpadu do mora
1986 Moratórium medzinárodnej veľrybárskej komisie na komerčný lov veľrýb vstúpilo do platnosti
1987 Greenpeace vybudoval v Antarktíde prvú neštátnu základňu
1988 Londýnska konvencia o odpadoch hlasovala o celosvetovom zákaze spaľovania odpadu na mori
1989 OSN prijala moratórium na používanie veľkých tenatových sietí na voľnom mori
1991 39 členov Antarktickej dohody súhlasilo so zákazom ťažby nerastných surovín na tomto území na dobu minimálne 50 rokov
1991 Nemecká chemicko-priemyselná spoločnosť Hoechts po dlhodobej kampani Greenpeace ohlásila ukončenie výroby freónových technológií
1991 V rámci kampane proti bieleniu papiera chlórom vydal Greenpeace bezchlórové faksimile týždeníka Der Spiegel
1992 Francúzsko zrušilo plánované jadrové testy na atole Mururoa pre tento rok a ohlásilo, že je 1988 Londýnska konvencia o odpadoch hlasovala o celosvetovom zákaze spaľovania odpadu na mori
1989 OSN prijala moratórium na používanie veľkých tenatových sietí na voľnom mori
1991 39 členov Antarktickej dohody súhlasilo so zákazom ťažby nerastných surovín na tomto území na dobu minimálne 50 rokov
1991 Nemecká chemicko-priemyselná spoločnosť Hoechts po dlhodobej kampani Greenpeace ohlásila ukončenie výroby freónových technológií
1991 V rámci kampane proti bieleniu papiera chlórom vydal Greenpeace bezchlórové faksimile týždeníka Der Spiegel
1992 Francúzsko zrušilo plánované jadrové testy na atole Mururoa pre tento rok a ohlásilo, že je pripravené zrušiť jadrové testy úplne, pokiaľ sa pridajú ostatné jadrové mocnosti
1992 Vstúpil do platnosti celosvetový zákaz rybolovu s používaním veľkých tenatových sietí na voľnom mori
1992 Na Summite o Zemi v Rio de Janeiro Greenpeace apeloval na účastníkov, aby neostali len u slov
1992 Greenpeace zverejnil, že Rusko zhadzuje jadrový odpad do mora - Rusko sa následne priznalo
1993 V Nemecku bola otvorená výroba chladiarenských technológií Greenfreeze, tj. dostupnej alternatívy k CFC, HCFC a HFC (freónovým) technológiám
1993 Londýnska konvencia o odpadoch definitívne s celosvetovou platnosťou zakázala zhadzovanie jadrového a priemyselného odpadu do mora
1994 Medzinárodná veľrybárska komisia vyhlásila oblasť okolo Antarktídy za rezerváciu pre veľryby
1994 Bazilejská konvencia zakázala vývoz toxického odpadu z členských štátov OECD do nečlenských štátov
1994 Greenpeace zastavil ilegálnu devastáciu dažďového pralesa Matá v Brazílii
1994 Švédska firma Sodra prvýkrát predstavila výrobu celulózy bielenej bez použitia chlóru
1995 Komisia Oslo-Paríž (OSPAR) odsúhlasila zákaz výroby chlórových parfémov
1995 Britský koncern Shell ustúpil od zámeru potopiť ropnú plošinu Brent Spar do Atlantiku
1995 Členovia komisie Oslo-Paríž (OSPAR) odsúhlasili moratórium na potápanie ropných plošín v oblasti od Gibraltaru po Arktídu, avšak Veľká Británia a Nórsko si vyhradili pripomienky
1995 Francúzsko, Veľká Brtitánia, Spojené štáty, Rusko a Čína deklarovali vôľu podpísať Zmluvu o úplnom zákaze jadrových testov (CTBT)
1995 Washingtonská deklarácia vzniesla voči Konferencii OSN o ohrození morí aktivitami na pevnine požiadavku na celosvetovú zmluvu, ktorá by obmedzila či zakázala persistentné organické znečisťujúce látky
1995 Viac ako 150 štátov odsúhlasilo právne záväzné obmedzenia produkcie skleníkových plynov začínajúc rokom 2000
1995 Predstavitelia kanadskej provincie Britská Kolumbia odsúhlasili zmeny v zásadách pre holoruby v pralesoch
1995 UNESCO vyhlásil prales Komi v Rusku za súčasť svetového dedičstva (World Heritage)
1995 Greenpeace zahájilo vo Vancouveri v Britskej Kolumbii prvú kanadskú oficiálnu operáciu ťažby dreva bez použitia holorubov v pralesoch
1995 Svetová banka prijala rozhodnutie podporovať chladiarenské technológie na báze prírodného plynu ako náhradu technológii využívajúcich CFC, HCFC a HFC
1996 Greenpeace predstavil prototyp automobilu s nízkou spotrebou paliva (3,l na 100 km), vyvinutý z modelu Renault Twingo. Prototyp dostal názov SMILE
1996 Továreň na chladiarenské zariadenia využívajúce bezfreónovú technológiu Greenfreeze v Číne začala prevádzku
1996 Stredomorské štáty prijali protokol o zámere zastaviť vypúšťanie toxických látok znečisťujúcich more
1996 Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohodu o všeobecnom zákaze jadrových testov

ZA MATKU ZEM
je občianskym združením ochrancov prírody a ľudských práv, ktoré vzniklo na sklonku roku 1994.

Za Matku Zem má tri kancelárie: v Bratislave, v Prešove a vo Veľkom Krtíší.
Od svojho vzniku sa venujeme alternatívnym zdrojom energie a aktivitám proti dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce (JEMO) ako neekologickému a neekonomickému spôsobu získavania energie. (Viac sa o našich argumentoch môžete dočitať práve tu.)
V súčasnosti, pri takmer pravidelnom zvyšovaní cien energie zo strany štátu, sa naša pozornosť upriamuje na úspory energie. V súčasnosti rozbiehame poradenskú službu Infoservis pre bežných občanov o úsporách energie a iných otázkach súvisiacich so životným prostredím a energetikou. Do budúcnosti plánujeme zahrnúť do našej ponuky aj poskytovanie energetického ratingu budov.
V spolupráci so súkromným sektorom sa snažíme podporovať minimalizáciu a naslednú recykláciu komunálneho odpadu.
Každoročne organizujeme letný ekotábor pre mladých ľudí z celého Slovenska a blízkeho okolia i zahraničia, kde sa môžu bližšie oboznámiť s otázkami týkajúcich sa životného prostredia.
V rámci siete International Energy Brigades (IEB) spolupracujeme s rôznymi mimovládnymi organizáciami Strednej a Východnej Európy na zatepľovaní verejných budov a upriamovaním pozornosti na energetickú efektívnosť ako najvhodnejšieho spôsobu úspor energie. Vydávame vlastný časopis UNIVERZUM, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viacej nielen o činnosti organizácie, o našej hlavnej kampani Energia a podporných projektoch, ale aj množstvo ďalších informácii.
Sme zakladajúcim členom neinvestičného fondu Ekopark Bratislava, organizácie Energia 2000, Abolition 2000 a sme nezávislou pobočkou medzinárodnej organizácie For Mother Earth.
Jedným z našich najnovších projektov je projekt nezávislého monitorovania radiácie - RAMOS - ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s najväčšou rakúskou mimovládnou environmentálnou organizáciou Global 2000 a Hnutím DUHA (ČR). Momentálne je v činnosti 16 meracích staníc v okolí slovenských jadrových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice a jadrovej elektrárne Dukovany v Českej Republike. RAMOS je jediný nezávislý projekt svojho druhu merajúci rádioaktivitu v Európe.
Konta spol. s r.o. zabezpečuje práce spojené s údržbou a skvalitnením životného prostredia už od samého počiatku svojho vzniku, t.j. od r. 1993.
Za toto obdobie sme sa dokázali presadiť v rámci konkurencií a zaradiť sa medzi uznávané firmy podnikajúce v tejto oblasti a to výlučne vďaka čestnému a kvalitnému plneniu si svojich úloh a prác v požadovanej kvalite.
O našom serióznom prístupe k výkonu prác a dobrom mene spoločnosti nasvedčuje aj skutočnosť', že sme boli Magistrátom vytypovaný ako jedna z troch firiem a ako jediná súkromná spoločnosť na uzatvorenie zmluvy.

Toto nás stavia do pozície legálnosti manipulácie s odpadom na území Bratislavy, čo by malo byľ akceptovateľné pre podniky štátne a hlavne podniky riadené priamo Magistrátom H1. mesta SR Bratislavy. T.č. máme s Magistrátom platne uzavretú Zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom na území Hl. mesta SR Bratislavy prakticky s neobmedzenou dobu platnosti.
Nazdávame sa, že v neposlednej miere dobrou zárukou úspešnosti nami vykonaných prác je množstvo a rôznorodosť' nášho strojného vybavenia, ako aj niekoľkoročné praktické skúsenosti našich pracovníkov práve s výkonom týchto prác a v neposlednej miere dlhoročná spolupráca s viacerými firmami ako štátneho, tak aj súkromného sektoru.
Referencie doposiaľ zrealizovaných prác.
KONTA spol. s r.o. je podnik, ktorý sa zaraduje skôr k tým, menším ( cca 40 pracovníkov, 28 ks vozidiel a strojov. Až doposiaľ zabezpečujeme svoj chod výlučne bez pomoci cudzieho kapitálu alebo úveru.
Avšak aj napriek tomu sa môžeme prezentovať nejednou akciou, pri ktorej sme splnili predstavy našich odberateľov a úspešne obstáli v plnení ich náročných požiadaviek.
V spolupráci so stavebnými firmami sme sa podieľali (vývoz odpadu) na ne jednej veľkej rekonštrukcii známych a menej známych budov a stavieb na území Bratislavy.
Sú to napr. :
· OD K-Mart - so stavebnou firmou Pozemné stavby Nitra, t.č. Skelet a.s. · Istrobanka - so stavebnou firmou Pozemné stavby, t.č. Skelet a.s. · OD Ružinov - so stavebnou firmou Hornex
· OD Centrum - so stavebnou firmou Homex
· Poľnobanka - so stavebnou firmou Ikores spol. s r.o. · Ústav výž. ľudu - so stavebnou firmou Ikores spol. s r.o. · stavba " Pallener " - so stavebnou firmou Breiter - Zvara. · stavby medzi Michalskými bránami - so stavebnou firmou Breifer - Zvara
· Volkswagen D.N.Ves - so stavebnou firmou Manings
Už viac rokov spolupracujeme s MÚ v MČ Bratislavy, na území ktorých likvidujeme nelegálne skládky a v nemalej miere sa podieľame na tvorbe a ochrane životného prostredia.
Sú to napr.:
· MU Karlova Ves - likvidácia nelegálnych skládok, letná a zimná údržba komunikácií, zabezpečenie "jarných a jesenných " upratovacích akcií, kosenie a údržba verejných priestranstiev a pod. · MÚ Lamač - zimná údržba komunikácií, likvidácia nelegálnych skládok, zabezpečenie jarných a jesenných akcií a pod. · MÚ Nové Mesto - likvidácia nelegálnych skládok
· MÚ Jarovce - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
· MÚ Čuňovo - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
· MU Rusovce - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch.

· MU Vajnory - kosenie a hrabanie trávnatých porastov
Dlhoročne spolupracujeme s organizáciami ako sú :
· Marianum - vývoz odpadu vo veľkokapacitných a malokapacitných kontajneroch, kosenie cintorínov, opravy a výmeny parkových lavičiek, stavebné práce a pod. · PKO - vývoz odpadu vo veľkokapacitných a malokapacitných kontajneroch , čistenie a údržba verejných priestranstiev ( kosenie tráv. plôch, orezávanie stromov ), zimná údržba komunikácií. · DPMB - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch. · Železnice Slov. rep. - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch, čistenie a údržba verejných priestranstiev ( kosenie tráv. plôch, orezávanie stromov )
· lSTROCHEM - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
· Nemocnice Kramáre a Ružinov - vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
· Správa a údržba domov BA Staré mesto - vývoz odpadu vo veľkokapacitnýcha malokapacitných kontajneroch, údržba verejných priestorov a pod. · Americké veľvyslanectvo - vývoz odpadu vo veľkokapacitných

Občianske združenie
E K O E N E R G I A
EKOENERGIA, občianske združenie
Námestie SNP 2, 015 01 R a j e c, Slovenská republika
Tel/Fax: +421.823.422177; E-mail: lzidek@mail.pvt.sk

Čo? Kto? Ako?
Pre koho? Kam ideme?
POSLANIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Občianske združenie EKOENERGIA vzniklo v roku 1997 premenou z Nadácie na úsporu energie a ochranu životného prostredia v obciach, ktorá fungovala od roku 1995. EKOENERGIA je neziskové, dobrovoľné a verejnoprospešné združenie občanov s pôsobnosťou na celom území Slovenska. Poslanie združenia -
· vzdelávanie a rozvoj ľudí, organizácií a komunít šírenie myšlienok trvalo udržateľného rozvoja,
· úspora energie a ochrana životného prostredia. · environmentálne vzdelávanie detí a mládeže
Zameriava sa
· na informačnú a publikačnú činnosť
· na organizovanie akcií a programov smerujúcich k zlepšovaniu stavu životného prostredia
· na výmenu skúseností s inými organizáciami, školami a komunitami.
pripravuje
analyzuje
realizuje
monitoruje
vyhodnocuje
zovšeobecňuje projekty energetickej efektívnosti a
využívania obnoviteľných zdrojov energie
Konkrétne realizované projekty energetickej efektívnosti a projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie prinášajú významný efekt pri zlepšovaní stavu životného prostredia a majú i nezanedbateľný ekonomický prínos. Potenciál úspor energie a využívania miestnych obnoviteľných zdrojov energie je na Slovensku významný, prináša pozitívny efekt pre posilňovanie ekonomiky rodiny, firmy, obce, regiónu.. Aktivizácia občanov pri riešení konkrétnych miestnych problémov prispieva k zvyšovaniu ekologického povedomia, prináša tvorivé aktivity, pocit sebarealizácie, slobody a zodpovednosti v myšlienkach i skutkoch.

Naše záujmy
· zlepšovať životnú úroveň obyvateľov
· zvyšovať vedomosti občanov
· hľadať nové možnosti zamestnanosti a malého podnikania
· snaha o pozitívne demokratické zmeny v spoločnosti
V duchu týchto ideí a snáh členovia občianskeho združenia prispievali doteraz a do budúcna chcú naďalej prispievať k formovaniu trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých sférach života. REALIZOVANÉ PROJEKTY: AKO ?

Členovia občianskeho združenia EKOENERGIA sa priamo podieľali, riadili alebo realizovali nasledovné projekty:
· + Brundtlandské mesto Rajec,
komplexné riešenie energetickej efektívnosti mesta, 1993 - 98. · + Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku,
tréningy pre starostov a prevádzkovateľov energetických zariadení, 1995. · + Cez výchovu detí k úspore energie,
výchovné programy pre cca 900 detí, 1995 - 96. · + Energetický akčný plán mesta Rajec,
Prvý EAP na Slovensku v spolupráci s DTI, MŽP a SEA, 1996. · + Energetická efektivita Domova vďaky,
Zabezpečenie rekonštrukcie kotolne, ohrevu vody, efektívneho osvetlenia, prípravy jedál, izolácie a riadenia prevádzky v spolupráci s DTI, 1995 - 98. · Výsadba a štúdium energetickej vŕby,1996. · + Využívanie odpadového dreva,
Koncepcia, systém, príprava paliva, rekonštrukcie kotolní na využitie odpadového dreva (vykurovanie 187 bytov, materskej školy, školy, domové kotolne), 1995 - 98. · + Integrovaný program ekologickej výchovy na základných školách v rajeckom regióne,
Výchova na školách, 1500 detí, 60 učiteľov, 1996 - 98. · + Energetická efektivita v regióne Rajec,
Semináre, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vylepšenie 2,4 MW kotolne na drevný odpad, ekologická výchova na školách. ECOS / OUVERTURE a PHARE - Najlepší projekt, 1997 - 98. · + Energetická efektivita v strednej Európe,
Manažment energetického poradenstva a vzdelávanie obyvateľstva, Nettwork Twinning, PHARE, 1997 - 98. ENERGIA PRE TRVALÝ ŽIVOT
· celoročná výchova na školách,
· príprava a vydanie výchovných materiálov pre učiteľov a deti od materských po stredné školy,
· energetický týždeň 12. - 17. X. 1998,
· vzdelávanie, súťaže, testy pre deti,
· kampaň za úsporu energie pre dospelých,
· 200 kompaktných žiariviek pre domácnosti Rajca, 1998 - 99. Sme nezisková organizácia chrániaca životné prostredie, prírodu a záujmy zachovania života na Zemi. Pracujeme na zastavovaní ekologicky škodlivých činností, ale hlavne ponúkame a realizujeme priaznivé riešenia pre prírodu a ľudí. Sme členom federácie ekologických organizácií v SR Priatelia Zeme, ktorá je členom Friends of the Earth International (FoE), významnej medzinárodnej enviromentálnej organizácie pôsobiacej v 64 krajinách sveta. Taktiež sme členom International POP´s Elimination Network - medzinárodnej siete 250 občianskych organizácii a odborníkov pre elimináciu vysoko toxických perzistentných organických škodlivín.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?