Ekológia všeobecne

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2450×

Příbuzná témataEkológia všeobecne

Ekológia-veda o vzájomných vzťahoch medzi org. a pro.,o usp. a funk. týchto vzťahov,vedný základ na ochranu život. pro.
Ekologická gramotnosť- znalosť ekolog. princípov a ich využívaní Zoocenóza-vzťahy medzi skupinami živočíchov
Fytocenóza-vzťahy medzi skup. rastlín Biocenóza-vzťahy medzi skup. rastlín a živ. Biotop-určité prostredie v ktorom žijú org.
Ekosystém–biocenóza + biotop (poľa, mora ...) Ekol. človeka-vzťahy člo. + prí. Ekológia krajiny-medzi rôznymi ekosys.
Antropogénny faktor-vplyv človeka Biosféra–súhrn ekosystémov Faktory:abiotické–1-zdroj látok a ener.:slnko , h2o,air, min.lát
2-odstraňovanie splodín,3-bezpečnosť,4-rozmnožovanie Ekologická valencia = optimálne podmienky,,prispôsobenie nevh.podm.
-potreba E-vyčerpanie –smrť ,,org. + životné podmienky ,,,,rozmedzie podmienok ktorým sa org môže prispôsobiť
biotické:-vzťah k ostatným jedincom, k potrave, k dravcom-vplyv,kt. navzájom na seba a na okol.pôs.Org.v biocen+antropologický faktor
EURY–druhy,kt. sa dokážu prispôsobiť veľkému rozpätiu zmien podm.prostr.=veľká valencia STENO-druhy s úzkou valenciou
Areál- územie osýdlené jedincami urč druhu/spoločenstva Endemity-ohraničený areál ,nide nieje ( cyklamén fatranský)Kozmopolit –
rozsiahly areál na all kont .(vrabec..) Relikt–zvyšky dávno vyhynutých druh.,kt. sa vzácne vyskytujú na niektor. lokalitách(ginko 2laločné)
Populácia–súbor jedincov 1 druhu žijúc.v urč.ohran.priest.a v urč.čase,viazané vzájomne reprodukč. vzťahmi
Priestorové ohran. Pop.–geografické a ekologické Štruk.znaky pop. –a)formálne-denzita-množstvo jedincov pop. na jednotku plochy
-disperzia- momentálny spôsob rozptýlenia jedincov popul :lineárna, plošná, priestorová-habitus – súhrn morfolog znakov , vlastných all
indivijednejpopul -vzhľad(výška, váha,kresba tela ) vplyv-klími,vody,potravi, vek.etilita(veková slk)-rôzne vývinové a vekové stupne v
pop.-udáva sa vpodielom individ , ktoré patrili jednotlivým vývin. stupňom / vek triedou--závisí id počtu období rozm, dĺžky živ,generácií
sexilita-podiel pohlaví v popul morbidita( chorobnosť) príčiny –anomálie pri tvorbe buniek...
b) funkčné: správanie – jednanie jedinca (individuál , populačné) konštitúcia- schopnosť jedinca k fylozof výkonom
natalita- potomkovia vyproduk 1 samicou za čas mortalita –smrťou zapríčinený úbytok popul
Ekoton- prechod.oblasť medzi 2 suchozem.ekocenózami-ekotonové soločenstvo , druhová diverzita Ekosystém-zákl.

stavebná a
funkčná jednotka biosféry Statické-biocenóza + abiotická zložka Funkčné-neustály tok látok a energie
Biocenóza–producenti,konzumenti-1rádu– fytofágy, 2rádu–zoofágy,3rádu–zoofágyzoofágov
Potr. Reťa:1 Pastevno-koristnícky,2 Dedritický-rozkladny,( 3. Parazitický ).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?