Druhy zásielok

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3597×

Příbuzná témataDruhy zásielok

DRUHY ZÁSIELOK § 13 Lístky
(1) Lístky musia spĺňať podmienky ustanovené štátnou normou.8)
(2) Lístky sa zasielajú bez obalu. Nesmú mať vyčnievajúce alebo vyduté časti a nemožno k nim nič pripájať s výnimkou výstrižkov z novín a iných nálepiek, ak sú prilepené celou plochou.
(3) Lístky, ktoré nevyhovujú zasielacím podmienkam uvedeným v odseku 1 a 2 sa môžu zasielať bez obalu len v prípade, že budú vyplatené ako listy, ktoré prekročia rozmery štandardných listových zásielok podľa Poštového poriadku (§§ 2, 14).
§ 14 Listy
(1) V listoch možno zasielať písomnosti a drobné predmety do hmotnosti a rozmerov uvedených v Prílohe č. 3 tohto Poštového poriadku. Ich obal musí byť uzavretý. Veci podliehajúce colnému konaniu možno v listoch zasielať len do krajín, pri ktorých je to uvedené v poštovom sadzobníku.
(2) U listov tuzemského styku, ktoré nespĺňajú podmienky pre štandardné listové zásielky podľa § 2 Poštového poriadku sa vyberá osobitné poštovné podľa poštového sadzobníka. (3) V medzinárodnom poštovom styku možno používať zvláštny druh listov - aerogramy, ktoré sú prepravované letecky. Aerogramy predáva Slovenská pošta ako poštovú ceninu. V predajnej cene aerogramu je zahrnuté výplatné za obyčajný list do cudziny prvého hmotnostného stupňa a letecký príplatok. Do aerogramu sa nesmie nič vkladať, v opačnom prípade sa považuje za nedostatočne vyplatenú zásielku.
§ 15 Noviny a časopisy (len v tuzemskom styku)
(1) Za noviny sa považujú denníky, za časopisy publikácie s minimálnou periodicitou štyrikrát ročne.

Označujú sa výraznou poznámkou "Noviny" alebo "Časopisy".
(2) Za predpokladu včasného podania pošta dopraví noviny na udanú adresu v deň podania alebo nasledujúci deň po dni podania; časopisy najneskôr na druhý deň po dni podania.
(3) Noviny a časopisy môžu podávať len vydavatelia a distributéri za podmienok dohodnutých v zmluve uzatvorenej s príslušnými riaditeľstvami pôšt podľa vydanej smernice.
§ 16 Tlačoviny
(1) Ako tlačoviny možno zasielať:
a) knihy, brožúry, noviny, časopisy, učebnice, vedecké publikácie, hudobné partitúry, kalendáre a zemepisné mapy, včítane ich výstrižkov alebo fotokópii,
b) propagačné alebo reklamné letáky a prospekty,
c) lístky s predtlačeným blahoprajným alebo sústrastným textom,
d) nevyplnené tlačivá.
(2) Na tlačovinách je dovolené:
a) vyznačovať adresu a povolanie odosielateľa a adresáta, názov podniku, miesto a deň odoslania zásielky a poradové a evidenčné číslo,
b) opravovať tlačové chyby alebo zvýrazňovať určité slová a časti tlačených textov,
c) vypĺňať predtlačené objednávky kníh, brožúr, rytín, hudobnín, novín a časopisov,
d) dopĺňať na blahoprajných alebo sústrastných lístkoch a tlačených navštívenkách obvyklé zdvorilostné frázy, ktoré nesmú obsahovať viac ako päť slov alebo rovnaký počet začiatočných písmen,
e) uvádzať na tlačených literárnych a umeleckých dielach venovanie alebo prikladať k nim venovanie a faktúru za zasielanú vec,
f) dopĺňať na výstrižkoch novín a časopisov údaje o publikácii, z ktorej pochádzajú,
g) uviesť v adrese za menom adresáta poznámku "Alebo inému obyvateľovi v mieste", do cudziny "Ou tout autre occupant des lieux" alebo rovnakú poznámku v jazyku známom v krajine určenia.
(3) Obsah tlačovín nesmie mať povahu osobnej korešpondencie, doplnky, opravy a prílohy tlačovín musia byť v priamej súvislosti s ich obsahom a nesmie nimi vzniknúť dohodnutá reč alebo oznámenie.
(4) Ak pošta dodatočne zistí, že tlačovina nevyhovuje zasielacím podmienkam, vráti zásielku alebo jej časť odosielateľovi. Ak odosielateľ nie je známy, zaobchádza sa s ňou ako s neodbytnou.
(5) V ľavej hornej štvrtine adresnej strany tlačovín musí odosielateľ vyznačiť poznámku "Tlačoviny", do cudziny "Imprimé".
(6) Tlačoviny v tvare lístka sa môžu zasielať bez obalu, ostatné tlačoviny sa musia zasielať v otvorených obaloch. Za otvorený sa považuje obal s uzáverou, ktorú možno ľahko sňať a znovu použiť; pri použití obálky musí byť jej chlopňa zasunutá. Pri hromadne podávaných tlačovinách môže riaditeľstvo pôšt povoliť aj uzavretý obal. Odosielateľovi, ktorý o to písomne požiada, vydá povolenie. Podmienkou pre prijímanie takýchto zásielok za sadzby pre tlačoviny je, že uzavrené zásielky budú v ľavej hornej štvrtine adresnej strany pod poznámkou "Tlačoviny" alebo "Imprimé" obsahovať číslo príslušného povolenia a budú podávané na pošte uvedenej v povolení.
(7) Tlačoviny odosielané jedným odosielateľom na tú istú adresu sa môžu podávať hromadne ako jedna zásielka, ak ich:
a) celková hmotnosť vrátane obalu nie je nižšia ako 5 kg,
b) celková hmotnosť vrátane obalu nie je vyššia ako 15 kg,
c) obal je označený adresou adresáta. (8) Odosielateľ podávaných tlačovín podľa odseku 7 odovzdá pošte adresnú vlajočku z pevného materiálu s najmenšími rozmermi 140 x 90 mm s adresou odosielateľa a adresáta a s výrazným označením "Vrecia - M", do cudziny "Sacs - M". Na adresnej vlajočke sa uhradí výplatné známkami alebo odtlačkom výplatného stroja, prípadne sa na nej uvedie poznámka vzťahujúca sa k výplatnému. Vrecia M možno podať doporučene.
(9) Tlačoviny sa dodávajú do 7 dní po príchode na dodávaciu poštu.
(10) Nedoručiteľné tlačoviny sa odosielateľovi vracajú, ak o to požiada na zásielke poznámkou "Vrátiť v prípade nedoručiteľnosti", do cudziny "Renvoyer en cas de non - livraison" alebo rovnakou poznámkou v jazyku známom v krajine určenia.

Bez žiadosti sa vracajú len vrecia M, doporučené tlačoviny a tlačoviny obsahujúce knihy.
(11) U tlačovín tuzemského styku, ktoré nespĺňajú podmienky pre štandardné listové zásielky podľa § 2 Poštového poriadku sa vyberá osobitné poštovné podľa poštového sadzobníka.
§ 17 Balíčky (len v medzinárodnom styku)
(1) V balíčkoch možno zasielať tovar a iné veci, vrátane písomností, ktoré majú povahu aktuálneho oznámenia; tie však nesmú tvoriť viac ako polovicu hmotnosti zásielky, inak sa zásielka považuje za list.
(2) V ľavej hornej štvrtine adresnej strany balíčka musí odosielateľ uviesť poznámku "Petit paquet".
(3) Balíčky sa na dopravu poštou podávajú uzavreté; pošta je však oprávnená balíček kedykoľvek otvoriť a preskúšať, či odosielateľ dodržal ustanovené zasielacie podmienky. Pevná uzávera balíčkov, najmä pečaťou alebo plombou nie je dovolená. Podacia pošta nepreskúšava dodržiavanie colných predpisov.
§ 18 Slepecké zásielky
(1) Ako slepecké zásielky možno zasielať:
a) písomnosti vyhotovené slepeckým písmom,
b) štočky so slepeckými značkami,
c) zvukové záznamy a zvláštne papiere pre potrebu nevidomých; do krajín, pri ktorých je to v poštovom sadzobníku uvedené však len vtedy, ak ich odosiela ústav pre nevidomých, alebo sú takému ústavu určené.
(2) Odosielateľ označí zásielku v pravej hornej štvrtine adresnej strany poznámkou "Slepecká zásielka", do cudziny "Cécogrammes".
(3) Na obsahu zásielky je dovolené vyznačiť obyčajným písmom poznámky, ktoré sa naň vzťahujú a nemajú povahu osobnej korešpondencie. K zásielke nemožno pripájať faktúry.
(4) Ak pošta zistí, že slepecká zásielka nevyhovuje zasielacím podmienkam, vráti zásielku alebo jej časť odosielateľovi. Ak odosielateľ nie je známy, zaobchádza sa s ňou ako s neodbytnou.
(5) Adresa odosielateľa a adresáta slepeckej zásielky v medzinárodnom styku musí byť napísaná obyčajným písmom; v tuzemskom styku môže byť napísaná vypichovaným reliéfom latinky.
(6) O obale slepeckých zásielok platí obdobne § 17 ods. 3 tohto Poštového poriadku.
§ 19 (zrušený)
§ 20 Odpovedné zásielky
(1) Na používanie odpovedných obálok, lístkov alebo balíčkov si podávateľ musí vopred vyžiadať súhlas svojej dodávacej pošty. K písomnej žiadosti pripojí vzor zásielky. V žiadosti sa zaviaže, že:
a/ došlé odpovedné zásielky tuzemského styku prijme a uhradí za ne doplatné,
b/ sadzbu za odpovedné zásielky medzinárodného styku vopred uhradí.
Ak podávateľ nedodržiava ustanovené podmienky môže byť súhlas kedykoľvek odvolaný.
(2) Odpovedné zásielky v tuzemskom styku možno podávať len ako lístky alebo listy; v pravom hornom rohu adresnej strany zásielky musí byť vytlačené výrazné označenie "ODPOVEDNÁ ZÁSIELKA - Poštovné uhrádza prijímateľ!".
V medzinárodnom styku pošta prijíma odpovedné zásielky s obmedzenou hmotnosťou a len do krajín podľa poštového sadzobníka. Adresná strana týchto zásielok musí byť upravená podľa vzoru, ktorý poskytne pošta.
(3) Odosielatelia odpovedné zásielky nevyplácajú, pošta vyberie od ich prijímateľa sadzbu podľa poštového sadzobníka. Odpovedné zásielky sa prijímajú ako zapísané vtedy, ak je na nich vytlačená poznámka "Doporučene".
(4) Ak podávateľ používa odpovedné zásielky bez súhlasu dodávacej pošty, považuje ich pošta za nevyplatené (§ 6 ods.

7).
§ 21 Cenné listy
(1) Listy s udanou cenou (§ 28) sa zasielajú ako cenné listy, a to len v obálkach, ktoré predáva alebo schvaľuje pošta. V medzinárodnom styku možno odosielať cenné listy len do krajín, pri ktorých je to uvedené v poštovom sadzobníku.
(2) Obálky cenných listov sa po zalepení ďalej uzatvárajú papierovou lepiacou páskou alebo priesvitnou lepiacou páskou z umelej hmoty, ktorá musí byť:
a) z jedného kusa a najmenej 20 mm široká,
b) nalepená bez použitia ďalšieho lepidla celou plochou rovnobežne s pozdĺžnymi okrajmi obálky,
c) umiestnená tak, aby zachytila všetky chlopne obálky a pritom sa nedotýkala okrajov obálky.
Nalepenú pásku odtrhávať a znova nalepovať nie je dovolené. Vnútorné balenie cenných listov, obsahujúcich bankovky a cenné papiere s hodnotou vyššou ako 2000 Sk, musí byť z kartónu, umelej hmoty, kovu, alebo iného materiálu, pevnejšieho ako papier.
(3) Cez nalepenú papierovú pásku sa odosielateľ najmenej dvakrát podpíše tak, aby časť podpisu bola na páske a časť na obálke; organizácia ešte môže pripojiť odtlačok svojej pečiatky. Text v odtlačku pečiatky nesmie byť podčiarknutý a pečiatka nesmie byť orámovaná. Pri použití priesvitnej lepiacej pásky z umelej hmoty odosielateľ umiestni obdobným spôsobom podpis alebo i pečiatku pod lepiacu pásku.
(4) Poštové známky sa na cennom liste nesmú navzájom dotýkať, byť spojené perforáciou alebo prehnuté cez hranu obálky. Výplatné sa nesmie uhradiť filatelistickými hárčekmi. Okrem poštových známok a nálepiek, colného vyhlásenia, doručeniek a poštových dobierkových poukážok nie je dovolené na cenný list čokoľvek nalepovať ani k nemu pripájať. Obal cenného listu sa nesmie predierkovať.
(5) Na cennom liste nie je dovolené vymazávať, opravovať, podčiarkovať alebo prečiarkovať napísané údaje; výnimkou sú služobné záznamy pošty na vracaných a doposielaných zásielkach.
§ 22 Balíky
(1) Balík sa podáva s poštovou sprievodkou. Adresa a ostatné údaje na poštovej sprievodke a na balíku musia byť zhodné, inak pošta balík nepríjme. Do balíka vloží odosielateľ lístok so svojou a adresátovou adresou.
(2) Poštové sprievodky, ktoré nevydala pošta, je možné používať len po ich schválení strediskom poštovej prevádzky) .
(3) Ak tento Poštový poriadok obal pre niektoré balíky výslovne nepredpisuje, môžu sa podávať bez obalu. Nie je však dovolené spojiť niekoľko predmetov dohromady a zasielať ich bez spoločného obalu ako jeden balík.

Pošta nezodpovedá za škodu, ktorá na zásielke vznikne v dôsledku podania balíka bez obalu.
(4) Ak balík obsahuje živočíchy alebo veci podmienečne dopravované, musí odosielateľ na jeho obsah upozorniť na adresnej strane balíka, na adresnej vlajočke a poštovej sprievodke poznámkou podľa Prílohy č. 1 a 2 tohto Poštového poriadku. Balík obsahujúci veci podmienečne dopravované sa musí po celom obvode označiť červeným pruhom; ak to Príloha č. 1 ustanovuje musí byť na adresnej strane uvedený obsah.
(5) Balík so živočíchmi, živými rastlinami, tekutinami, ktoré kvasia, menia svoje skupenstvo a s vecami ktoré sa rýchlo kazia, prijme pošta na dopravu pod podmienkou, že odosielateľ vyznačí na poštovej sprievodke a na podacej potvrdenke poznámku "Na vlastné nebezpečenstvo" a vedľa nej sa podpíše.
(6) Do balíka medzinárodného styku nie je dovolené vkladať písomnosti, ktoré majú povahu osobnej korešpondencie; ak pošta zistí v balíku nedovolený obsah, vráti zásielku alebo jej časť odosielateľovi. Ak odosielateľ nie je známy, zaobchádza sa s ňou ako s neodbytnou.
(7) Pri balíkoch medzinárodného styku musí odosielateľ uviesť opatrenie pre prípad nedoručiteľnosti, a to na zadnej strane poštovej sprievodky a na tlačive pošty "Pokyny odosielateľa". Opatrenie potvrdí svojím podpisom, organizácia aj pečiatkou. Odosielateľ môže uviesť len jeden z predtlačených pokynov, pokiaľ niektorý z nich podľa poštového sadzobníka krajina určenia nevylúčila. Za došlú ohlášku nedoručiteľnosti balíka vyberá pošta sadzbu podľa poštového sadzobníka. Ak odosielateľ žiada, aby jeho balík nebol doposielaný, vyznačí na adresnej strane poštovej sprievodky a balíka poznámku "Ne pas réexpédier" a vedľa nej sa podpíše.
(8) Balík tuzemského styku s udanou cenou nad 2000 Sk a balík do cudziny s akoukoľvek udanou cenou:
a) musí byť zabalený a obviazaný motúzom, ktorého konce musia byť zapečatené na voľnej kartónovej podložke alebo zaplombované so zreteľným odtlačkom pečatidla alebo plombovacích klieští so znakom odosielateľa; uzamknuté kufre, cestovné tašky, kartónové škatule, drevené debny a podobne, sa môžu podávať bez ďalšieho obalu, nedeliteľné veci sa môžu podávať bez obalu a nemusia byť obviazané,
b) musí mať všetky spoje obalu prelepené najmenej 20 mm širokou papierovou lepiacou páskou alebo priesvitnou lepiacou páskou z umelej hmoty. Cez nalepenú papierovú pásku sa odosielateľ na každej strane balíka dvakrát podpíše tak, aby časť podpisu bola na páske a časť na obale; organizácia pripojí prípadne ešte odtlačok pečiatky. Pri použití priesvitnej lepiacej pásky z umelej hmoty odosielateľ umiestni podpis prípadne i pečiatku pod lepiacu pásku.
(9) Na obviazanie balíka podľa odseku 8 sa nesmie použiť papierový motúz.

Motúz nesmie byť nadväzovaný a v miestach,kde sa križuje, musí byť zaslučkovaný a utiahnutý tak, aby ho nebolo možné bez porušenia pečate alebo plomby rozviazať a opäť na balík pripevniť.
(10) Papierové peniaze a mince, cenné papiere, drahé kovy, drahokamy a iné cenné predmety možno v balíkoch zasielať, ak:
a) sú zabalené do vhodného obalového materiálu tak, aby sa nemohli posúvať a uložené do vonkajšieho obalu podľa písm. b),
b) vonkajší obal je z pevného materiálu a je zabezpečený potrebným počtom plomb alebo pečatí so zhodnými odtlačkami znaku pečatidla alebo plombovacích klieští odosielateľa; v tuzemskom styku možno použiť pevné textilné vrecko bez vonkajších švíkov, a s hrdlom, po uzavretí prešitým konopným motúzom so zaplombovanými koncami,
c) na balíku tuzemského styku je udaná cena vyššia ako 2000 Sk.
(11) Balík tuzemského styku s udanou cenou nad 2000 Sk a balík medzinárodného styku s udanou cenou pošta na žiadosť podávateľa v jeho prítomnosti zaplombuje alebo zapečatí.
(12) Na žiadosť odosielateľa pošta balík dopravuje ako krehký alebo neskladný; v medzinárodnom styku však možno krehké a neskladné balíky podávať len do krajín, pri ktorých je to uvedené v poštovom sadzobníku.
(13) Ako krehké sa musia podať balíky obsahujúce veci, ktoré sa môžu počas dopravy ľahko rozbiť alebo poškodiť, alebo pri ktorých to ustanovujú Prílohy č. 1 a 2 tohto Poštového poriadku.
(14) Ako neskladné sa musia podať balíky:
a) ktoré pre svoj tvar, povahu obsahu alebo štruktúru nemožno ukladať medzi iné balíky,
b) ktorých najväčší rozmer presahuje 1500 mm a súčet dĺžky, šírky a výšky presahuje 2000 mm; v medzinárodnom styku platia rozmery uvedené v poštovom sadzobníku,
c) v prípadoch uvedených v Prílohach č. 1 a 2 tohto Poštového poriadku.
(15) Balíky tuzemského styku sa podávajú a prednostne prepravujú a dodávajú ako súrne:
a) na žiadosť odosielateľa,
b) ak obsahujú veci podmienečne dopravované podľa Prílohy č. 1 tohto Poštového poriadku,
c) ak to ustanovuje Príloha č. 2 tohto Poštového poriadku.
§ 23 Poštové poukážky
(1) V tuzemskom styku sa poštovými poukážkami môžu odosielať neobmedzené peňažné sumy; poštovými poukážkami adresovanými poste restante však len peňažné sumy do 5000 Sk vrátane. Do cudziny možno poštovými poukážkami odosielať peniaze len ak to dovoľuje devízový zákon, a to len do krajín, pri ktorých je to uvedené v poštovom sadzobníku a do súm, ktoré tieto krajiny povoľujú. V styku s cudzinou sa musia používať medzinárodné poštové poukážky.
(2) V tuzemskom styku sa používajú:
a) poštové poukážky A určené na pripísanie peňažných súm na účet adresáta v peňažnom ústave; odosielané sumy sa platia v hotovosti,
b) poštové poukážky C určené na výplatu peňažných súm v hotovosti; odosielané sumy sa platia v hotovosti,
c) poštové poukážky D určené na telegrafickú dopravu peňažných súm a na ich výplatu v hotovosti; odosielané sumy sa platia v hotovosti.

(3) Tlačivá poštových poukážok, ktoré nevydala pošta, sa môžu používať iba po ich schválení strediskom poštovej prevádzky9). Tlačivá poštových poukážok A s nepredtlačenými údajmi (bianco) môžu odosielatelia používať na poukázanie peňazí pre organizácie len ako náhradu za poškodené, nesprávne vyplnené, škrtané alebo iným spôsobom nevhodné poštové poukážky A na ďalšie spracovanie.
(4) Poštová poukážka A môže mať dva podacie lístky (§ 35 ods. 5); taká poštová poukážka musí mať na všetkých dieloch poznámku "Odpis podacieho lístku".
(5) Výplata poštových poukážok C a D môže byť obmedzená výplatnou podmienkou "Do vlastných rúk". Výplatné podmienky sa uvádzajú na všetkých dieloch poštovej poukážky.
(6) Poštové poukážky musia byť vyplnené na všetkých dieloch čitateľne, zhodne a podľa predtlače v slovenskom alebo českom jazyku. O spôsobe ich vypĺňania platí § 11 ods. 9 tohto Poštového poriadku. Suma slovom sa na hlavnom diele poštovej poukážky píše od ľavého okraja príslušnej predtlače, tvorí jedno slovo a začína sa veľkým písmenom; haliere sa vyznačujú iba číslicami. Voľné miesto, pred a za údajom sumy číslicami i slovom, odosielateľ prečiarkne.
(7) Údaje na poštovej poukážke sa dodatočne nesmú opravovať, prečiarkovať alebo vymazávať a diely poštovej poukážky nesmú byť pred podaním oddelené.
(8) Pošta nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že odosielateľ nedodržal podmienky podľa odsekov 6 a 7, pokiaľ sa nepreukáže, že odosielateľ jej vznik nezavinil.
(9) Ak od podania poštovej poukážky do jej predloženia na výplatu uplynie doba dlhšia ako dva mesiace, pošta ju vyplatí až po overení, že poukázaná suma nebola dosiaľ vyplatená.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?