Dovozný a vývozný obchodný prípad

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3914×

Příbuzná témataDovozný a vývozný obchodný prípad

Dovozný obchodný prípad

Príprava dovoznej obchodnej operácie:
- musíme zvážiť:
a) predmet dovozu
b) odkiaľ budem dovážať
c) spôsob dovozu
d) orientačná cena
e) termín dovozu
f) špecifické skutočnosti – jednorázový alebo opakujúci

Je nutné vedieť, či T nepodlieha licenčnému konaniu. Dokument a zmluvné zabezpečenie dovozu:
- musí sa urobiť prieskum (čo musíme poslať) keď chcem dovážať, tak musím poslať dopyt do podnikov. Odporúča sa uzavrieť zmluva o budúcej zmluve => termín uzavretia zmluvy. Zdroje informácií pre dopyt sú na internete. Slovenská obch a priemys komora, Centrum vedecko-technických informácií. Zmiešané komory – USA_SK, CZ_SK. Dopyt spracujeme a odošleme ob partnerovi v príslušnom jazyku. D musí obsahovať:
druh T
certifikát kvality
technické parametre
spôsob balenia
hmotnosť
orientačné množstvo
predpokladaný termín dovozu

Zareagovaním na dopyt býva ponuka, kde musí byť:
cena
platobné podmienky akú navrhuje ob partner
dodacie podmienky
predpokladaná cena dovážaného T

Predbežná kalkulácia ceny dovážaného T
- zahran tovary v cudzej mene vynásobená platným kurzom = cena T v obch parite
+ vš priame zahraničné N
= cena t na slovenskej hranici
+ clo, dovozná prirážka
+ ostatné poplatky a dane
= daňový základ pre výpočet DPH
+ daň z pridanej hodnoty
= predbežná kalkulácia ceny dovážaného T

Obchodné rokovania a podmienky D
- môžeme prevádzať vo forme pís alebo ústnej – odporúča sa, je rýchla, vyhnutie sa nedorozumeniam. Rozhodovanie o voľbe obchodného partnera
- faktory ovplyvňujúce voľbu:
a) cena
b) kvalita a technické parametre
c) platobné podmienky
d) termín dodávky
e) spoľahlivosť

Kúpa T na skúšku
- forma kúpnej zmluvy s podmienkou, že kupujúci do uplynutia skúšobnej lehoty T schváli. Objednávka a jej potvrdenie
- odporúča sa dať k objednávke všeobecné reklamačné podmienky

Uzatvorenie KZ
- súhlasný prejav vôle medzi 2 osobami
povinné náležitosti KZ:
1) presný názov a sídlo kup a pred
2) druh, množstvo, kvalita, cena
3) termín dodávky
4) dodacie, platobné a reklamačné podmienky
5) sprievodné doklady

Colné konanie
- keď dovážam musím podať jednotný colný doklad

Reklamačné konanie
- písomné oznámenie druhej zmluvnej strany o tom, že záväzok nebol splnený v súlade so zmluvnými podmienkami.

Ak kupuj alebo dovozca podstúpi T reklam konaniu, musí uviesť dopraný prostriedok, dátum príchodu zásielky, označenie zásielky, druh dodaného T a zistené množstvo, označenie reklamácie a návrh na riešenie reklamácie. 4 možnosti:
R kvality T – poskytuje sa náhradná dodávka, alebo oprava T na N dodávateľa
R množstva T – zvykne sa znižovať faktorová cena, alebo sa dodá chýbajúce množstvo
R oneskorenej dodávky – odstúpením od zmluvy alebo ku kúpe za nižšiu cenu
R nekompletnej dodávky – dodanie chýbajúcej časti, alebo sa zníži pôvodná cena

Ukončenie a zúčtovanie dovozných obchodných operácií
- budeme porovnávať plán sumy N a V a porovnávame ich so skutočnými, vyhodnotíme konečný efekt. Vývozný obchodný prípad

Cieľom vývozu je prílev devízových prostriedkov alebo iného druhu T. Export môže byť:
a) priamy – od výrobcu priamo k spotrebiteľom
b) nepriamy – prostredníctvom 3 osoby

Vývoz sa rozdeľuje:
a) hmotný – stroje, prístroje, zariadenia
b) nehmotný – služby, licencie, patenty

Celkové množstvo dov a vyv T za určité obdobie (1 rok) => obrat zahraničného obchodu (obchodná bilancia). Ak bude ex väčší ako import –> aktívne saldo
Ak bude ex menší ako dovoz –> pasívne saldo
Ak bude ex rovnaký ako dovoz –> vyrovnané saldo

Príprava vývozno-ochodnej operácie
a) teritoriálna (kam?)
b) komoditná (čo?)

Faktory ovplyvňujúce výber krajiny dovozcu
1) celkové množstvo T
2) charakter T
3) vzdialenosť krajiny
4) klimatické podmienky
5) zvyklosti, tradície, náboženstvo, mentalita
6) daňové predpisy a legislatíva

Teritoriálny prieskum
a) geografická poloha
b) klimatické podmienky
c) surovinové bohatstvo
d) počet a zloženie obyvateľstva
e) organizácia trhu

Komoditný prieskum
a) nákupné a predajné podmienky konkrétnych T
b) kvalita
c) technické parametre
d) najväčší producenti podobného T
e) dovozcovia
f) kúpyschopnosť obyvateľstva

Ukazovatele komoditného prieskumu
1. ukazovateľ výroby daného T
2. ukazovateľ predaja daného T
3. ukazovateľ spotreby daného T
4. ukazovateľ cien daného tovaru

Reklama, propagácia a akvizícia T

Reklama v sebe zahŕňa aj P aj A. Je to cieľavedomé využívanie rôznych prostriedkov a foriem na upútanie pozornosti urč okruhu osôb so zámerom vzbudiť záujem a ovplyvniť ich rozhodovanie. Reklamné prostredie:
1. masmédiá
2. plagáty, letáky, billboardy, prezentácie
Musia byť prispôsobené mentalite krajiny. Požiadavky kladené na reklamu:
a) pravdivosť
b) poučnosť
c) hospodárnosť

Skladá sa z:
informujúcej zložky – vlastnosti T, cena, doplnkové služby
akvizičná zložka – mala by viesť zákazníka, aby si daný T kúpil.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?