Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ

ČO JE TO DOTAZNíK?
dotazník je formulár, ktorý zostavujeme ak sa chceme dozvedieť viac o téme výskumu(zisťovania).
Dotazníky rozdávame ľuďom, ktorých považujeme za optimálnu vzorku výskumu. Dotazník
obsahuje stručné a jasné otázky, tzv uzavreté otázky na ktoré sa odpovedá „ano,nie“, niekedy je tu aj tretia možnosť: „možno, neviem, pravdepodobne“.
Niekedy nechávame aj otvorené otázky, kde sa môžu respondenti vyjadriť k téme.

PREČO DOTAZNíKY NA ŠKOLáCH?
Pomocou dotazníkov sa dá zistiť ako zefektívniť, vylepšiť, odbúrať nedostatky,
Vynoviť, obohatiť učebný proces, učebné osnovy. Dotazníky sa rozdávajú ako žiakom tak aj učiteľom. Dotazník sa pre objektívnosť rozdáva vzorke cca. 1000 respondentov vo viacerých školách, podľa toho čo je obsahom témy dotazníka.
Dotazník nie je forma dosť používaná na našich školách, a ak, tak poväčšine medzi učiteľmi, kde sa zisťuje, napr. účinnosť štandardne vytvorených testov, učebníc, alebo aj inovátorských školských pomôcok, atď.
Dotazníky rozdané žiakom sa poväčšine týkajú drog, medziľudských vzťahov, budúceho povolania, ale málokedy učiva. Ak sa týka učiva, tak opäť skôr okrajovo okrajovou témou, teda učebníc, pomôcok, atď. Taktiež sa robí medzi žiakmi prieskum na prípadné za vedenie nového (či už voliteľného alebo povinného) predmetu na školách.(Ako sa napr v poslednej dobe hovorí o predmete ekológia)

Dotazník sa týka predmetu zemepis. ( k tomu boli dodané aj otázky ohladne ekológie ako novo plánovaného premetu.) = Príloha l

AKO BOLI POSTAVENé OTáZKY.
Dotazník bol zostavený tak, aby zahŕňal otázky o ktoré som sa zaujímala. Otázky boli kladené neutrálne, aby sa dali použiť pre všetky ročníky, ktoré predmet zemepis majú na školskom rozvrhu. (pozn: polovicu dotazníka vypracovali ôsmaci, polovicu siedmaci.)
V dotazníku sa nachádza veľa otvorených otázok, čo malo svoje opodstatnenie.

Prvá otázka bola uvádzacia , aby bolo jasné o čo sa bude v dotazníku jednať. J e to predmet zemepis.
Druhá otázka bola určená na zistenie, opäť nielen popularity predmetu, ale aj na to, ako sa na časové delenie predmetov pozerajú žiaci.
Tretia otázka bola stavaná na štruktúru hodiny a tu som nechala otvorený jeden bod. Chcela som vyvolať diskusiu na tému.
Štvrtá otázka sa týkala úplne iného, novo zavádzaného predmetu, ktorý sa však doposiaľ čiastočne vyučoval ako súčasť predmetu zemepis.
Piata otázka bola taktiež na túto tému.
Šiesta otázka sa týkala dĺžky prípravy na hodinu.

Čím dlhšia doba, tým je buď predmet pre žiaka zaujímavejší, alebo s ním má žiak problémy.
Siedma otázka sa venovala opäť vyučovacej hodine. Aj tu som očakávala diskusie na tému a preto som nechala posledný bod otvorený.
Osma a deviata otázka sa týkala učebníc. Deviata zostala otvorená, opäť som očakávala vyjadrenie k téme, podnety.
Desiata otázka sa už netýkala predmetu zemepis, ale predmetov všeobecne. Zisťovala som obľúbenosť predmetov u žiakov.

AKO DOPADOL DOTAZNíK.
Otázka prvá: podľa očakávania dopadli odpovede takmer pol ku pol. Čím sa potvrdilo, že predmet zemepis nepatrí ani medzi obľubované ale ani medzi zatracované predmety.
Druhá otázka: dopadla podobne ako prvá, ale prevládala odpoveď „málo“, čo môže značiť, že predmet zemepis je nie je až tak nepopulárny, alebo aj že je tu malý časový priestor na výklad rozsiahleho učiva.
Tretia otázka: v nej som chcela rozviesť prvú diskusiu. Nedopadlo to podľa mojich predstáv. Najčastejšie bola zakrúžkovaná odpoveď e)s odpoveďou „neviem“.
Štvrtá otázka: dopadla jednoznačne v prospech „áno“.
Piata otázka: odpovede boli rozložené l:l:l. Možno je to spôsobené tým, že žiaci nevedia presne rozpoznať náplň odboru (učiva) ekológia.
Šiesta otázka: prevládajú odpovede „a) c)“. Čo môže značiť, že žiaci nemajú prehľaď o čase strávaným domácou prípravou, prípadne sa to ozrkadľuje na náplni preberanej látky.
Siedma otázka: odpovede dopadli l:l:l. V bode „c)“ sa vyskytovali odpovede napr.: učiteľa, určite by som niečo zmenil, ale neviem čo, a podob.
Osma otázka: prevláda odpoveď „ano“. To ukazuje, že súčastné učebnice a cvičebnice zo zemepisu sú naozaj kvalitne spracované.
Deviata otázka: najčastejšie odpovede: „viac obrázkov“, „nič“, „viac miesta na písanie v pracovnom zošite“
Desiata otázka: neprekvapilo ma, že sa vyskytovali odpovede typu. Telesná výchova, Výtvarná výchova.
Tieto predmety budú zrejme na prvých miestach figurovať vždy.Použitá lit:
M.A. Danilov-B.P.Jespisov : Didaktika
Periodiká: Pedagogická revue
Učiteľské noviny


ANALÝZA UčIVA, POMôCOK A PREDMETOV

Na túto tému sa môžeme pozerať viacerými pohľadmi,napr. pohľadom žiaka a pohľadom učiteľa. Taktiež sa musí počítať s rôznorodosťou osobností ako pri žiakoch tak pri učiteľoch.
Preto sa dá analýza dosiahnuť napr. dotazníkom.
Taktiež obtiažnosť učiva môže byť spôsobená školskými osnovami, stavbou učebníc, nedostatkom názorných pomôcok, atď., teda môže zlyhať materiálný faktor.

Školské osnovy
Tie môžeme rozdeliť na osnovy s nizkou hustotou faktov a s vysokou hustotou faktov.

Pri osnovách s nízkou hustotou faktou to vyrovnáva prax (medzitakáto predmety radíme: telesnú výchovu, výtvarnú výchovu, a podob.), ale veľa praxe sa vyskytuje aj v predmetoch s vysoku hustotou faktov( to sú napr. predmety ako : matematika, slovenský jazyk) a tým sa stáva predmet pre žiaka obtiažnym a nezaujímavým.
Riešenie byť napríkalad zavedenie večšej praxe do faktografických predmetov, alebo vyrovnať počet faktografických predmetov s tzv výchivami, teda predmetmi kde je viac praxe.

Učebnice
Učebnice by sa mali dopĺňať pracovnými zošitmi, alebo by sa mali úplne nahradiť pracovnými zošitmi, ktoré nútia žiakov logicky uvažovať a myslieť.
Učebnice by mali dopĺňať odborné encyklopédie, kde si budú žiaci sa mostatne vyhľadávať fakty a tým sa zvýši ich premýšľanie nad odborným učivom.
Týmto spôsobom by sa mohol riešiť aj problém domácich úloh. Dať viac priestor pre kreativitu a rozmýšľanie nad daným problémom-učivom.

Modely, pomôcky
Pre zlú ekonomickú situáciu majú školy málo prostriedkov pre materiálne vybavenie,prípadne dostupné sú už zastarelé, alebo opotrebované.
Primerane zvolené pomôcky: videonahrávky, magnetof. Nahrávky, knižné publikácie, dvoj, trojrozmerné modely, obrazové modely, špeciálne učebne (napr.: jazyková učebňa), by mohli zaujať, pritiahnuť pozornosť žiakov o daný predmet.
Riešenie je vo forme hľadania sponzorov.
Ďalšou formou priblíženia učiva žiakom môžu byť napr. rôzne exkurzie, semináre, besedy, návštevy múzeí, výlety do prírody a podob.Slovenský jazyk a literatúra
náplň:rozvoj rétoriky, správne písanie, pravopis, oboznamovanie a učenie sa poučkových foriem súvisiacich s pravopisom, učenie sa skladieb viet, ich použitie v praxi, učenie sa foriem a štýlov slohových tvarov
overovanie: písomné práce, diktáty, slohy
náplň učiva literatúra: oboznamovaie sa lit. Formami a štýlmi, oboznamovanie sa so svetovými literátmi, s domácimi literátmi,
rozbory diel, memorovanie diel
overovanie: ústne skúšanie, písomné skúšanie, prevažne sa orientuje na zapamätanie si diel a spisovateľov zaradených do rôznych období a štýlov
funkcie:
zabezpečiť základné znalosti o materinskom jazyku o jeho podstetných fonetických zvláštnostiach, slovnej rozmanitosti a gramatickej stavbe
vypestovať návyky žiakov plynule, správne a výrazne čítať
vypestovať návyky voľne narábať slovom a písmom, pritom zabezpečiť, aby sa žiaci naučili využívať slovníky ( literárne, morfologické, slovník cudzích slov), gramaticky správne skladať reč a vedieť ju využívať
dosiahnuť aby žiaci dokonale ovládali pravopis a interpunkciu
pestovať kladný vzťah k materinskému jazyku
formy:
základné: výklad učiteľa, učebnice
pomocné: magnetof.

Nahrávky, knihy na povinné čítanie, videonahrávky
učivo:
Objasňovanie učiva má zhustenú formu, ktorá sa delí na tematické celky.
Učivo je zhustené, prevláda množstvo faktov, čím sa stáva pre žiaka obtiažne, prevláda tu memorovanie učiva. Učiteľ má problémy udržať pozornosť žiakov, ak chce spĺňať a dodržiavať učebný plán a dané osnovy.
Riešenie: zapojiť žiakov do procesu vysvetľovanie, používať rôzne slovné hry, zadávať domáce úlohy, pri ktorých budú žiaci nútený vlastnou námahou hľadať príklady a premýšľať o učive.
Príklad domácej úlohy: nájdite v novinách lO rozvitých viet, vypíšte ich do zošita a zmene ich tak , za pomoci synonim, aby ste zmenili znenie vety, ale nie jej význam.
Učivo literatúry sa stáva pre žiakov taktiež nepopulárne, vyplýva to z poklesu záujmu žiakov čítať knihy. Učivo však nie je nahustené, tj. Preberá sa pomalšie, je to tým že sa zastavuje pri ukážkach autorov a rozbore ich diel. V časti autori a lit. Dielo ide opäť o memorovanie.
Riešenie: Doniesť na ukážku knižky spisovateľov, nespoliehať sa len na ukážky z učebníc, dať žiakom priestor na čítanie nahlas, počas čítania ich striedať. Pripraviť exkurziu do knižnice, k tomu usporiadať besedu na knižnú tému. Dať priestor na kreativitu
Príklad na hodine: Prečítajte si v skupinkách báseň, napíšte jej stručný obsah a pokúste sa zloziť ktátku báseň s podobným obsahom.


Dejepis
Náplň: oboznámenie sa s dejinami vlastnej krajiny aj sveta od prvopočiatku po súčastné dejiny
Overovanie: prevláda prevažne ústna forma skúšania
Funkcia:
Ujasnenie si rozvoja dejín ľudstva
Pochopiť postupnosť rozvoja dejín ľudstva
Osvojiť si fakty dôležitých udalostí
Oboznámiť sa s dejinami vlastnej krajiny, regiónu
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, historické mapy a atlasy
Pomocné: videonahrávky, mapy, encyklopédie, exkurzie, návštevy múzeí
Učivo:
Prebieha prevažne výkladom, formou: fakt-rok-udalosť, preberajú sa možno až príliš veľké tematické okruhy. Riešenie: Púšťanie videonahrávok na dané témy priamo pri preberaní učiva, nechať žiakom priestor na debatu ohľadne témy, na domácu úlohu nechať priniesť artefakty danej doby (napr: článok z novín, obrázky)
Príklad na hodine: po vzhliadnutí dokumentu o deinách rímskej ríše, skúste na papier napísať, nakresliť alebo oboje, čo ste si zapamätali, čo vás zaujalo a prečo.


Cudzí jazyk
Náplň: osvojenie si základnej slovnej zásoby cudzieho jazyka, gramatickej stavby viet, pochopenie a porozumenie inosti cudzieho jazyka, oboznamovanie sa s reáliami krajín kde sa dotyčný jazyk využíva
Overovanie: písomné testy: gramatické aj morfologické, písomné práce na rôzne témy slohovou formou, ústne: napr.

formy dialógu
Funkcie:
Naučiť sa cudzí jazyk
Správne pochopiť jeho štruktúru
Osvojiť si správnu výslovnosť
Pochopiť a naučiť sa rozmanitosti gramatických foriem
Plynule čítať v cudzom jazyku
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, pracovné zošity, magnetof. Nahrávky
Pomocné: videonahrávky, cudzojazyčné časopisy
Učivo:
Objasňovanie učiva spočíva vo vysvetľovaní gramatiky a memorovaní slovnej zásoby, na hodine sa preberá učivo, na domácu úlohu je naučenie sa prebraného. Najväčším problémom sú cudzojazyčné učebnice, ktoré nie sú na všetkých školách štandardné, a tak úroveň slovnej zásoby nie je po ukončení ZŠ u všetkých žiakov rovnaká.
Riešenie: Zaviesť štandardné učebnice, počúvať viac magnetof. nahrávok,
Používať cudzojazyčné časopisy, priniesť žiakom adresy žiakov z krajín kde sa týmto jazykom hovorí, aby si s nimi mohli dopisovať, pri objasňovaní reálií používať obrázky.
Príklad na hodine: Tu vidíte obrázok. Skúste ho vlastnými slovami opísať, povedať či sa vám páči a prečo.


Zemepis
Náplň: nadobudnúť súvislé poznatky o prírodných, populačných, hospodársko –kultúrnych javoch a faktoch krajín svete a domova, priblížiť aj enviromentálne formy a riešenia ochrany krajiny
Overovanie: písomná forma: test alebo písomka, ústna forma: skúšanie pri mape
Funkcia:
Naučenie a osvojenie si základných geografických faktov
Oboznámenie sa s topológiou a rozmiestnením prírodného a kultúrneho bohatstva štátov
Vzbudiť záujem prírodu
Naučiť sa utvárať si vlastný obraz o zvyklostiach ľudí a národností rôznych kultúr
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, pracovné zošity, geografická mapy a atlasy
Pomôcky: videonahrávky, exkurzie
Učivo: v zemepise je podobná situácia ako v predmete dejepis. Je tu však lepšia materiálno-technologická základňa. Zemepis disponuje množstvom geografických máp a atlasov, takže je tu väčšia názornosť, takisto využívanie pracovných zošitov vedie k väčšej kreativite a uvažovaní o učive. Riešenie:pozeranie videonahrávok, používanie zemepisných encyklopédií, prípadne geografických časopisov
Príklad na hodine: pred sebou máte mapu Afriky, vyberte si päť štátov, v príručkách nájdite akú majú vlajku, aké zvieratá tam žijú a aké je ich hlavné mesto. Nakreslite si vlastnú mapu Afriky a zaznačte tam tieto veci.


Matematika
Náplň: osvojovanie si vedy o kvantitatívnych priestorových formách sveta, tj.

Naučiť sa správne algebricky počítať, vedieť aplikovať vzorce, logicky ich dopĺňať, pochopiť vzťahy a využite vzorcov a matematických axiom, v geometrii rozvinúť plošné a priestorové videnie
Overovanie: písomné práce, ústne sa používa málokedy
Funkcia:
Naučiť sa správne počítať
Vedieť aplikovať naučené vzorce do praxe
Rozvíjať plošné a priestorové videnie
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, počtovnice, pomôcky na rysovanie: kružidlá, pravítka, pentelky
Pomocné: používanie priestorových a plošných modelov
Učivo:
Učivo je stavané na logickom uvažovaní žiakov. Pri preberaní učiva sa hneď aplikuje v praxi formou riešenie príkladov. Problémom sa môžu stať pomôcky potrebné pri výklade ako sú modely, kružidlá, pravítka používane na rysovanie na tabuľu. Takže finančná stránka.
Riešenie: Hľadanie sponzorov. Na zatraktívneie hodiny napr: počítanie príkladov na tabuľu kde sa budú žiaci striedať, dať žiakom priestor aby si sami vytvorili matematické úlohy. Príklad na domácu úlohu: Odmerajte si obvod hlavy, pásu a lýtka a vypočítajte aký by mali priemer keby to bola ideálna kružnica.


Fyzika
Náplň: oboznamovanie sa s rozličnými fyzikálnymi javmi, v ktorých sa prejavujú všeobecné zákony didaktického vývinu materiálneho sveta
Overovanie: ústne skúšanie, písomné testy, aj praktické skúšanie
Funkcia:
Pochopenie fyzikálnych javov a ich rozpoznanie v praxi
Naučiť sa správne pomenovávať fyzikálne javy
Naučiť sa využívať poznatky a spájať ich primerane aj s ostatnými príbuznými predmetmi
Formovať si dialekticko-materiálny svetonázor
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, pracovné zošity, vybavenie fyz. učební: praktické modely, elektr. stavebnice, modely
Pomocné: videonahrávky, diapozitívy
Učivo:
Predmet postavený na rovnakom princípe ako matematika. P výklade učiva nasleduje opakovanie formou príkladov, prípadne praktickými ukážkami.
Problematickejšie je zabezpečenie materiálno-technologickej výbavy. Kde je potrebné učivo overovať v praxi, čo sa dá len v dobre vybavenej špeciálnej učebni.
Riešenie: Zháňanie sponzorov. Na zatrktívnenie učiva: aplikovanie preberanej témy hneď v praxi , nechať priestor na debatu ohľadne témy
Príklad na hodine: zostroj si papierové lietadielko, postav sa sa pred tabuľu, hoď, ja zmeriam čas a teraz vypočítaj akou rýchlosťou by letelo keby letelo po ideálnej dráhe.


Chémia
Náplň: oboznámenie s materiálnou podstatou chemických javov, so zmenami chemických látok, so štruktúrou a zlozením látok
Overovanie:písomné: testy, písomné práce, ústne=ústne skúšanie niekedy spojené aj s konkrétnym laboratórnym pokusom
Funkcie:
Pochopenie jednoduchých chemických reakcií
Naučiť sa elementárne poznatky chem. dejov
Naučiť sa o zložení látok a prvkov
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, obrazové a priestorové modely, laboratórne pomôcky: pipety, váhy, skúmavky,...
Pomocné: Videonahrávky ,diapozitívy
Učivo:
Učivo chémie je postavené podobne ako učivo fyziky. Po preberaní učiva sa praktizujú pokusy aby sa utvoril obraz o priebehu reakcie.

Problémy pri vybavení laboratórií.
Riešenie: Pomoc sponzora. Zatraktívnenie učiva: učivo vysvetľovať v praxi za aktívnej pomoci žiakov. Pri nevydarenom pokuse spätne analyzovať a snažiť sa nájsť chybu.


Prírodopis
Náplň: odhaľovať a spoznávať zákonitosti života, oboznámiť sa so stavbou tela, spôsobmi správania živých organizmov, pochopiť vývin živých organizmov,
Spoznať živú aj neživú prírodu
Overovanie: písomné: písomky, ústne: skúšanie pred tabuľou s prípadnými ukážkami na modeloch
Funkcie“
Pochopiť náuku o organizmoch
Nadobudnúť vzťah k prírode
Pochopiť a osvojiť si individuálny a historický vývin živých foriem
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, obrazové a priestorové modely
Pomocné: videonahrávky, diapozitívy, encyklopédie, výlety do prírody
Učivo:
Predmet náročný nielen na preberané učivo ale aj na využívanie obrazových a trojrozmerných modelov, Učivo má široký záber a pri jeho preberaní je potrebná dobre vybavená špeciálna učebňa.
Riešenie: púšťanie videonahrávok k preberanej téme, zadávanie dlhodobejších domácich úloh, napr: pozorovanie sýkoriek v zime, častejšie výlety do prírody
Príklad na domácu úlohu: prineste si ľubovolný obrázok zvieraťa a na hodine budete mať o ňom krátku prezentáciu


Telesná výchova
Náplň: upevňovanie zdravotnej a fyzickej stránky, oboznámenie sa s pravidlami hier a správnych techník pri športoch
Overovanie: neklasifikuje sa
Funkcie:
Upevňovanie kondície
Nadobudnutie kladného vzťahu k pohybovej kultúre
Načerpávanie nových psychických síl
Pomôcky:
Telocvičné náradie (lopty, laná,..), telocvičňa, atletický štadión
Učivo:
Učivo predmetu telesná výchova sa aplikuje hneď v praxi. Nie sú s ním takmer žiadne problémy


Výtvarná a Hudobná výchova
Náplň: kreovanie umeleckých a estetických stránok výchovy
Overovanie: Neklasifikuje sa
Funkcie:
Formovanie umelecko-estetických návykov žiaka
Oboznámenie ho s potrebami „krásnych umení
Pomôcky:
Výtvarná výchova: štetce, pastelky, výkresy, plátna
Hudobná výchova: hudobné nástroje, notové osnovy, spevníky
Učivo:
Tieto predmety nepatria medzi predmety s obtiažnym učivom, ale sú náročné na materiálno-technické vybavenie. Okrem pomôcok sem patria aj špeciálne vybavené učebne. Prevláda prax nad faktami.


Otázky a diskusia:
Pokúste sa vybrať si tematický celok učiva ktoréhokoľvek predmetu a rozanalyzovať ho.
Ako sa pozeráte na navrhované formy riešení domácich úloh a úloh na hodine?Príloha l
DOTAZNÍK

l.

Máš rád predmet zemepis?
a) Áno
b) Nie

2. Sú 2 hodiny zemepisu do týždňa veľa alebo málo?
a) Veľa
b)Málo

3. Na hodine zemepisu mám najradšej:

a) keď sa rozprávame o učive
b) keď sa preberá učivo
c) vypracovávame cvičenia
d) celú hodinu
e) iné:...............................................................

4. Vieš čo je to ekológia?
Ano
Nie

5. Hovoríte na zemepise aj o ekológii?
Áno
Nie
Neviem odpovedať

6. na hodinu zemepisu sa pripravujem:
a) pol hodinu
b) hodinu
c) neviem, ako kedy

7.Čo by si zmenil na hodine zemepisu
a) nič
b) neviem
c) ak niečo, tak napíš..................................................................................

8.Páčia sa ti učebnica a pracovný zošit zo zemepisu?
a) Ano
b) Nie

9. Ak nie. Čo by si na nich zmenil?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

10. Aký predmet máš v škole rád?
......................................................................................................................

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?