Dohľad NBS

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3685×

Příbuzná témataDohľad NBS

NBS vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému, nad bankami, nad Fondom ochrany vkladov a nad ďalšími osobami a skupinami subjektov, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Činnosti v rámci dohľadu:
Ustanovuje pravidlá obozretného podnikania bánk, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky na podnikanie DS1. Kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a ďalších predpisov, vedie konania a vydáva povolenia, licencie a iné rozhodnutia, stanoviská a odporúčania a dohliada na plnenie svojich rozhodnutí, vrátane dodržiavania podmienok týchto rozhodnutí. Nad DS vykonáva dohľad na diaľku aj dohľad na mieste, zisťuje objektívny stav, sústreďuje sa najmä na nedostatky v ich činnosti, príčiny nedostatkov a osoby, ktoré sú za ne zodpovedné.

Dohľad na mieste a na diaľku:
Dohľad na mieste je získavanie a vyhodnocovanie informácií spravidla priamo v DS alebo od jeho zamestnancov. Dohľadom na mieste ale nie je získavanie informácie na mieste postupom NBS v konaní vedenom NBS.
Dohľad na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií inak ako na mieste, tzn. že ide o informácie, ktoré NBS získala napr. na základe písomnej žiadosti, hlásení, výkazov a iných podkladov, ktoré DS predkladajú NBS. Opäť, dohľadom nie je získavanie informácií postupom NBS v konaní vedenom NBS.
V prípade, že NBS vykonáva dohľad na diaľku alebo dohľad na mieste, sú DS a ich zamestnanci povinní umožniť NBS vykonať dohľad, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu a poskytnúť NBS požadované informácie, súčinnosť a pomoc, ktoré potrebuje na výkon dohľadu.
Pri výkone dohľadu spolupracuje NBS s inými orgánmi vykonávajúcimi dohľad, napr. ÚFT a orgány dohliadajúce na základe zákona o kolektívnom investovaní.

Útvar bankového dohľadu:
V prvom stupni vykonáva dohľad a rozhoduje útvar bankového dohľadu (ÚBD) NBS – samostatne, nezávisle a nestranne. S ostatnými útvarmi a orgánmi NBS spolupracuje a vymieňa si podklady tak, aby bol zabezpečený riadny a účinný výkon dohľadu. ÚBD je pri rozhodovaní v prvom stupni viazaný rozhodnutiami bankovej rady v druhom stupni a rozhodnutiami súdu pri preskúmavaní právoplatných rozhodnutí NBS. ÚBD nemôže dostať úlohu, ktorá by ovplyvnila jeho nezávislosť a nestrannosť alebo znemožnila plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona.

Poverenie NBS na výkona dohľadu na mieste:
Zamestnanec, ktorý vykonáva dohľad na mieste, musí mať písomné poverenie NBS.

Takéto poverenie musí obsahovať označenie DS, mená a priezviská pracovníkov, ktorí sú poverení dohľadom, predmet dohľadu, deň začatia dohľadu, dobu trvania poverenia, pečiatku NBS a meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávneného vedúceho zamestnanca NBS, ktorý udelil povolenie.

Oprávnenie osôb pri dohľade na mieste:
Pri výkone dohľadu môžu vykonávať všetky úkony súvisiace s predmetom dohľadu. Sú oprávnené vstupovať na pozemky, do budov, miestností, zariadení a priestorov DS. Týka sa to aj áut, ale nedotknuteľnosť súkromných obydlí ostáva zachovaná.
Môžu žiadať, aby im boli v požadovanom čase dodané doklady (aj originály), výkazy, dokumentácia a iné písomnosti vrátane informácií na “technických nosičoch dát” a aby im umožnili prístup k iným veciam DS. Môžu tiež požadovať vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a zisteným nedostatkom.
Pokiaľ je to odôvodnené, môžu premiestniť originály dokumentov a ďalšie písomnosti mimo priestorov DS.
Samozrejme, môžu žiadať spoluprácu DS a jeho zamestnancov, ktorí sú zo zákona povinní im vyhovieť. Výnimkou je len prípad, kedy by spoluprácou bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo by zamestnancov oprávnený orgán nezbavil mlčanlivosti.

Povinnosti osôb pri dohľade na mieste:
Musia sa najneskôr pri začatí dohľadu preukázať písomným poverením NBS spolu s preukazom totožnosti. Pri prevziatí dokumentov musia vydať DS písomné potvrdenie, ak ich premiestňujú mimo DS a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Prevzaté listiny sú povinní bezodkladne vrátiť tomu, od koho boli prevzaté, ak ich už nepotrebujú na ďalší výkon dohľadu.
O dohľade musia vyhotoviť písomný protokol, jednu kópiu doručiť DS s primeranou lehotou, dokedy môže DS predložiť písomné námietky proti pravdivosti zaprotokolovaných údajov o nedostatkoch zistených pri vykonanom dohľade. Musia preveriť opodstatnenosť námietok a doručiť DS písomné oznámenie o výsledku preverenia. Písomný protokol o dohľade:
Písomný protokol o dohľade musí obsahovať označenie DS, mená a priezviská osôb poverených výkonom dohľadu, miesto a čas vykonania dohľadu, predmet dohľadu, opis skutočností a zistených nedostatkov s uvedením porušených právnych predpisov, termín pre námietky, dátum vystavenia protokolu a mená, priezviská a podpisy osôb poverených výkonom dohľadu. Tie zodpovedajú aj za obsah protokolu.

Ten môže obsahovať aj odporúčania na zlepšenie činnosti DS.
Súčasťou protokolu, ktorý ostane uložený v NBS musí byť aj dátum a podpis príslušného zamestnanca DS o doručení jedného vyhotovenia protokolu, písomné námietky predložené DS a rovnopis písomného oznámenia o výsledku predložených námietok.
Ich povinnosť je tiež určiť a písomne oznámiť DS lehoty, dokedy je povinný prijať a splniť opatrenia na odstránenie nedostatkov a vysvetliť príčiny ich vzniku a predložiť NBS písomnú správu o splnení prijatých opatrení. Osoby vykonávajúce dohľad musia počas celého výkonu dohľadu rešpektovať práva, ktoré DS dáva tento a ďalšie zákony SR.
Ochranu informácií a podkladov získaných pri výkone dohľadu musia zabezpečiť tak, aby sa zachovalo štátne, služobné, obchodné, bankové a daňové tajomstvo a zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Táto povinnosť nie je porušená, ak je to vo verejnom záujme, teda ak zamestnanci NBS poskytnú informácie pre iné štátne orgány, orgány dozoru, orgány bankového dozoru iných štátov alebo tak, ako je to v zákone o bankách 483/2001 (§91, ods.4), teda notárom, súdom, exekútorom a pod. (Mlčanlivosťou sú viazaní všetci zamestnanci NBS aj po skončení pracovného pomeru. Zbaviť mlčanlivosti ich môže guvernér a členov bankovej rady len banková rada.)

Povinnosti zamestnancov DS pri dohľade:
DS musí vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky, umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré NBS má a plniť svoje povinnosti. Náklady na dohľad, ktoré vznikli NBS znáša NBS, náklady, ktoré vzniknú DS znáša DS.

Obmedzenia dohľadu:
Osoba nemôže vykonávať dohľad, ak je pochybnosť o jej nezaujatosti. Ide najmä o situácie, ak má osoba z NBS vzťah k DS a jeho zamestnancom alebo predmetu dohľadu. Ak má osoba poznatky o skutočnostiach, ktoré by mohli vzbudiť pochybnosti o jej nezaujatosti, musí tieto informácie bezodkladne písomne oznámiť tomu, kto jej udelil poverenie na výkon dohľadu. DS môže podať NBS písomné námietky proti zaujatosti osoby poverenej výkonom dohľadu, ale takáto námietka nemá odkladný účinok. O podanej námietke alebo oznámení rozhodne do 5 pracovných dní od ich podania s konečnou platnosťou zamestnanec NBS, ktorý vydal poverenie na výkon dohľadu. Kým NBS rozhodne o oznámení alebo o podaných námietkách, môže osoba poverená výkonom dohľadu vykonávať pri dohľade len také činnosti, ktoré neznesú odklad.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?