Dobrý a zlý učiteľ v chápaní žiakov

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Dobrý a zlý učiteľ v chápaní žiakov

Učiteľ svojou osobnosťou výchovne vplýva na žiakov, pretože žiaci prejavujú sklon napodobňovať učiteľa, brať si z neho príklad. Preto by mal pedagóg stelesňovať predovšetkým kladné vlastnosti. Z pohľadu žiakov na učiteľovu osobnosť môžeme vo veľkej miere zistiť, čo je v osobnosti pedagóga to kladné alebo záporné, čo sa prejavuje predovšetkým navonok v jeho pedagogickej práci, ktoré vlastnosti učiteľovej osobnosti vplývajú vo výchovno-vzdelávacom procese a aké vlastnosti v skutočnosti učiteľ má a prejavuje navonok. Preto učiteľ by nemal byť ľahostajný k odrazu svojej osobnosti vo vedomí žiakov. Správanie učiteľa v škole aj mimo školy má byť také, aby bol aj v tomto ohľade vzorom pre žiakov. Takéto správanie napr. vylučuje neprejavenie náležitej úcty k predstaveným, ale aj nedôstojné ponižovanie sa pred nimi, znevažovanie a ohováranie kolegov, neznášanlivosť v zbore a najmä oboznamovanie žiakov s prípadnými spormi. Správanie učiteľa k žiakom sa má niesť v znamení úcty k žiakovej osobnosti pri dodržiavaní pravidiel slušnosti / nepoužívať vulgárne slová, nehrešiť, nerozprávať nechutné vtipy a pod. /.

Osobitosťou učiteľovho povolania je, že nepôsobí na žiakov iba slovom, ale celou svojou osobnosťou. Učiteľova spoločenská povesť má nemalý vplyv na jeho pedagogickú prácu. Učiteľov neusporiadaný rodinný život / napr. opilstvo, záporné vášne, zlé občianske spolunažívanie / môže podstatne narušiť jeho pedagogické pôsobenie v škole a oslabiť jeho výsledky.

Názor na osobnosť pedagóga z pohľadu žiaka sa mení aj v závislosti od veku žiaka. Napríklad na základnej škole za dobrého učiteľa žiaci pokladajú takého učiteľa, ktorý im v škole utvára príjemné, radostné prostredie.

Pre nich je to učiteľ primerane prísny, ale dobrý, ktorý má žiakov rád, stretáva sa s nimi aj mimo vyučovania, je spravodlivý , ku všetkým žiakom sa správa rovnako a nerobí protekciu, žiakov nebije a nekričí na nich, vie dobre a zaujímavo vysvetliť novú látku, spravodlivo a nie veľmi prísne známkuje, správa sa milo voči okoliu, rád si zažartuje, pritom je pokojný a trpezlivý.

Zlý učiteľ je taký, ktorý na žiakov vždy a veľmi kričí, často ich trestá a bije, robí protekciu, uprednostňuje niektorých žiakov, nespravodlivo a veľmi prísne známkuje, nevie zaujímavo vysvetľovať, vyžaduje od žiakov to, čo im riadne nevysvetlil, nevie sa ovládať, je nervózny a k žiakom nespravodlivý.

Podľa žiakov stredného školského veku je dobrý učiteľ ten, ktorý vie zaujímavo a zrozumiteľne vysvetliť učebnú látku, je spravodlivý a primerane prísny. Vzbudzuje u nich pocit dôvery, ku všetkým sa správa milo, otvorene a úprimne. Vie si nenásilnými prostriedkami udržať disciplínu v triede. Negatíva pedagóga žiak vníma vtedy, ak učiteľ nemá rovnaký prístup ku všetkým žiakom, najmä pri známkovaní, je príliš prísny, žiakov často a veľa trestá, pričom používa aj telesné tresty, je náladový, nervózny a má príliš veľký odstup od žiakov, nezaujímavo a nezrozumiteľne vysvetľuje učebnú látku a kladie na žiakov neprimerané nároky. Ďalej je to učiteľ, ktorý sa vysmieva žiakom, ponižuje ich pred triedou, je k nim ironický, pri skúšaní žiada „ nabifľované „ vedomosti, je neúprimný, náladový, pokrytecký a neplní si svedomito svoje vedomosti.

Učiteľova osobnosť je kladným i záporným motivačným činiteľom učenia sa žiakov. Výchovný a vzdelávací vplyv učiteľa sa navzájom prelínajú. Jeho osobnosť je kľúčom k úspechu i neúspechu vo výchovno – vzdelávacej práci.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?