Diskusný klub Didinfo

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)Diskusný klub Didinfo

Tento nemoderovaný diskusný klub sa zaoberá problematikou výučby informatiky na stredných a základných školách. Je určený pre študentov učiteľstva informatiky, učiteľov informatiky, prípadne ďalším účastníkom, ktorých zaujíma táto problematika. Založil ho pred pár rokmi Ľubomír Šnajder. Tento klub prispieva k skvalitneniu pedagogickej práce pedagógom na základnej či strednej škole. V nej diskutujúci prezentujú názory či námety na skvalitnenie svojej práce. Tieto príspevky sú aj materiálom pre metodikov na tvorbu učebných osnov či podporných materiálov. Diskusná skupina prispieva materiálmi aj pre diplomantov k tvorbe ich prác. Tým sa mení práca diplomanta.
Niektoré príspevky sú len čisto teoretického charakteru s cieľom transcendentácie didaktiky informatiky, iné sú pre konkrétne praktické použitie. Každá však je spojená konfrontáciou názoru diskutujúcich. Medzi často diskutované témy patria : Učebné osnovy na školách, Objektovo - orientovaná didaktika, Metodika didaktiky informatiky, Kologobežka, súťaž v Logu pre ZŠ, Pedagogicky software na skolach a Diplomova praca z informatiky.
Témy diskusií v školskom roku 2000/2001:
· Obsah vyučovania školskej informatiky
· Multimédia vo výučbe informatiky a ostatných predmetov
· Internet vo výučbe informatiky a ostatných predmetov
· Progresívne vyučovacie postupy vo vyučovaní informatiky
· Hodnotenie výsledkov žiakov v informatike
· Ochrana údajov (vírusy, hackeri), autorské práva
· Výučba detských programovacích jazykov
· Výučba programov kancelárskeho balíka
· .. (prípadne ďalšie témy)
Registrácia : majordomo@list.upjs.sk
Klub DIDINFO spolu s Infovekom je zrejme najrozšírenejšiím didkusným klubom na Slovensku, dokonca je známy a používaný aj Českej republike.

Internet ako pomocný nástroj.

V poslednom období študenti (a nielen oni) využívajú pri štúdiu vo veľkej miere Internet. Môžu na ňom nájsť obrovské množstvo informácií (študijný materiál, referáty, dokumentáciu atď.) ktoré ďalej využijú pri štúdiu. Internet sa pomaly stáva neodmysliteľnou súčasťou štúdia a to nielen na vysokej škole. Vo veľkej miere ho využívajú aj stredoškoláci a ľudia, ktorí študujú popri zamestnaní.

Výhody a možnosti vzdelávania cez Internet:
Využitie Internetu vo vzdelávaní sa dá rozdeliť do troch oblastí:
1. Internet ako priestor pre rýchlu vzájomnú komunikáciu, diskusné fórum a priestor pre prácu v skupinách
2. Internet ako interaktívny nástroj umožňujúci riadenie na diaľku a získavanie spätnej väzby
3. Internet ako databanka pre informácie, študijné materiály a nápady. Internet ako diskusné fórum.
Každý človek prijíma nové informácie a spracováva ich na základe svojich predchádzajúcich skúseností a vedomostí. Názory a spôsoby vnímania nových informácií jednotlivých študujúcich sú teda rôzne a ich vzájomná výmena je dôležitou a obohacujúcou súčasťou vyučovacieho procesu. Online diskusie umožňujú ísť viac do hĺbky problémov, zvažovať a porovnávať rôzne hľadiská, hľadať presvedčivé zdôvodnenia svojich názorov a analyzovať ich.
Komunikácia:
· študenti navzájom
-komunikačné servre (IRC, ICQ)
-osobná korešpondencia (email)
-diskusné kluby (internet)
· učitelia navzájom
-diskusné kluby (didinfo)
-osobná korešpondencia(email)
-výmena plánov a zbierok úloh
· učitelia a študenti
-email
-netmeeting
-sms


Internet ako interaktívny nástroj s možnosťou poskytovania spätnej väzby umožňuje tvorbu interaktívnych študijných materiálov s úžasne širokým novým spektrom možností využitia:
· testovanie a samotestovanie študentov
· dištančné vzdelávanie
· prispôsobovanie materiálov nárokom študenta (jazykové, náročnosť, atď.)
· simulácia a animácia
· teleprojekty
· virtuálne laboratóriá
Ako optimálna sa v súčasností javí kombinácia uvedených spôsobov používania Internetu s klasickými a modernými spôsobmi výučby a študijnými materiálmi. Sú kurzy, ktoré oba tieto spôsoby kombinujú a časť materiálov je šírená v tlačenej forme alebo na CD-ROM a časť prostredníctvom Internetu a taktiež sú kurzy, kde je všetok študijný materiál distribuovaný v „klasickej„ forme a Internet sa využíva iba na vyššie uvedené diskusie, konzultácie, prácu v skupinách a pod.

Projekt INFOVEK.

Cieľom Projektu Infovek nie je len zabezpečiť pre žiakov a študentov na slovenských školách prístup k Internetu. Musíme si uvedomiť, že to je len prvý krok. Tým ďalším krokom bude ukázať ako Internet v škole používať a integrovať ho do života školy ale aj lokálnej komunity a obohatiť život všetkých občanov Slovenska.
Dnes sa môže do tohoto projektu zapojiť takmer každý, kto má prístup k internetu. K dnešnému dňu existujú diskusné skupiny: Biológia, Chémia , Fyzika , Geografia , Informatika , Matematika , Slovenský jazyk , Špeciálne školy, Telesná výchova , Rodičia , Údržba.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?