Dejepis Vývoj SR od roku 1938

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Dejepis Vývoj SR od roku 1938

29-30.9.1938-Mnichovská konferencia6.10.´38-Autonómia2.11.1938-Viedenská arbitráž marec.´38-Homolov puč 14.3.1938-vyhl.Slovenský štát 21.7.´39-podpísaná ústava(Portug,Taliansko)28.7.´39-Salzburgské rokovania(tot.režim)
9.9.1941-židovský kódex15.5.´42-zákon o vysťahovaní židov29.8.´44-príchod nemeckých vojsk do Sl+zač.SNP 5.4.1945- vyhlá.Košický vlád.progČSR je štát dvoch rovnopráv.a bratských národ+zákaz činnosť.fašistic.a kolaborant. Strán +skonfiškov.pôdy a jej rozdel.medzi roľník.spoliehanie najmä na zmluv.so ZSSR29.6.1945-dohoda so ZSSR o odstúpení Podkarpat.rusi26.5.1946-posledné slob.voľby,u nás DS v čech.KSČ19.4.1947-poprav.Tiso1947-odhal. protištát.sprisah. ,obvinený členovia DS13.2.1948-protest na zasad.vlády proti uprednostň.komuni.20.2.1948-podalo demisiu 12 mininist, vláda však nepadla(DS,LS,NSS)21.2.1948-zvolané ľud.zhrom.na Staromestskom nám.(ods. Beneša)+doplnená vláda o nestran.a tých čo nepodali demisiu22.2.1948-Praha=zjazd závod.rád→1-hod generál.štrajk 24.2.1948-konal sa 1-hod GŠv celej rep.25.2.1948-Beneš prijal demisiu ministrov a vymen.tých čo navrh.Gotwald 9.5.1948-ÚSTAVA(zakotvila zmeni,ktoré sa realizovalipo februári ´48→nad 50 ha a nad 50 zamestn=štátne+ zakotvila dem.práva a slobody+určila postavenie slov. orgánov→SNR-legislatíva,Zbor Povereníkov-exekutíva+ slováci=svojbytný národ7.6.1948- Beneš podal demisiu14.6.1948- novým prezide.sa stal K.Gotwald(preds.vlády: Zápotocký)február 1948= nastolený komunizmus, totali.režimroku 1949- prijaté cirkevné zák. ( dozor štátu v cirkvi) roku 1950- prerušené styky s Vatikán+gr.-kat. cirkev sa zlúčil. s pravosláv.13-14.4.1950- zrišené kláštory,rehoľ poslaný do zber. Kláštorov,prac.táborov.1955-založenie Varšavskej zmluvy;päťročnice:1,49-53 2,54-55 3,56-60
4,61-65; 27-29.6.1967-IV zjazd spisovateľov(kritika pomerov)4-5.1.1968-Dudček tajomník KSČ(pražs.jar),preds. vlády-Černík,preds.nár.z.-Smrkovský,podpreds.vlády-Husák3.8.1968-Brežnevova doktrína-nemennosťpomerov vo Var.zml.20.8.1968-vstup vojsk do ČSR 26.8.1968-Moskovský protokol 16.10.1968-dohoda o pobyte vojsk v ČSR 27.10.1968-zákon o feder.schválený,(30.10-podpísaný+platný od 1.1.´69).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?