Dejepis Neoabsolutizmus až Slovenská politika 1849-1907

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Dejepis Neoabsolutizmus až Slovenská politika 1849-1907

Neoabsolutizmus (849-859)
-A. Bach; centraliz.; patenty-cisar listy-platnosť zákonov
-848 zruš. Ústava
-z U vyčlenené – Sedmohradsko, Chorvátsko-Slavonsko, Vojvodiny; podliehali Viedni
-5 dištruktov-prešporsky a košický na územi Sloven.
-Kollár-Slovenské noviny
-851-BA zišli slov. protestanti, o otázkach spis. Jazyka
-protestanti-Š,H,H; katolici-Radlinský, Palárik, Hatala (Krátka mluvnica slov. 852)
-šturovci-Slovanstvo a svet budúcnosti – výrazom sklamania
Memorandum národa sloven.
-860októbrový diplom-znovu Uhor. snem-zruš. centraliz.
-Pešťbudínske vedomosti-861, Ján Francisici
-6-7. jún 861-nár. zhromaždenie; program –memoran. nár. slov.
-požiadavky 1.slováci-samost. nár.; 2.Hornouhor. slov. Okolie; 3.Slovenč.-úrad. a vyuč. jazyk
-Národ. výbor-na čele Francisci, vypracoval stanovy Mat. slov., o rozvoj školst. časopisec.
-1.stúpenci memoranda-orientovaní na Viedeň; Daxner
2.dohoda s Maďar.-Palárik; Nová škola slov.
Matica slov.
-4.aug863-Martin; predseda-Mojzes(kat. biskup), podpred.-Kuzmány(evan. superintendentň
-Letorosty Mat. slov.
-1. gymn. Revúca 862; evan.; Daxner, Francisci, Škultéty; zavr.874
- Martin-866; evan.; Kuzmány, Kalinčiak, Hodža ; zavr.875
- Kláštor p. Znievom-869; katol.; Čulen, Varsík; zvr.874
Rak.-Uh. vyrovnanie
1.časť Predlitavsko (R)
2.časť Zalitavsko (U)
-kôli-neúspech v zahran. polit.; prehra s Pruskom 866
-panovník-Franz Jozef I.-podliehala mu cisár. králov. armáda
-mohol rozpustiť snem, neprijať zákony
-3 spoloč. ministerstvá; ich činnosť kontrolovali delegácie(60rakuš., 60maďar.)
-vyrovnania-meny, dlhu, rozpočtu, zahran. obchodu
-podiel 70(R):30(U)
-897-uzavreté
-Uhorsko-král F.J. I. vládol s parlamentom; predseda vlády Andriassy; dvojkomorový snem(Horná snemovňa-menovaní poslanci, Dolná s.-volení); župy(mali autoritu), municipialne mestá(BA,KE,BŠ...), mestá s magistrátom; znovuzačlenené Sedmohrd. Chorv.-Slavon. Vojvod; cisár. kráľ. armáada, domobrana, žandáry
-Rakúsko-867-zákon(rovnoprávnosť národov v monarchii); 907-všeob. vol. právo; krajinské zriadenie
Maďarizácia
1.vládny(prijatý) 2.rumun. a srbský návrh
-maďarč.-jediný úrad. jazyk
-povolené použitie slovenč. v ľud. školách a nižšich úradoch
Spolky
-869- s. sv. Vojtecha-katol.; nábož. lit.,osveta; vzdelávanie
- Živena-ženy; lit.; umenie
-SNS-Národ. noviny; Paulíny-Toth
maďarizač. s. 80.roky:
-FEMKE-883
-Hornouhor. vzdelávací maďar. s.-upriamneý na mláďež
-Uhor. krajinský vzdelávac. s.

sloven.
-907 Apponyho zákon-všetky deti musia vedieť po maďar.
-Krvavé udalosti v Černovej-907; kotolici kostol, Hlinka vysvätiť, maďar. kňazi, ludia vs. žandári strielali
Vysťahovalectvo-2.pol.19.st. až do 1.sv.vojny; v baniach a ťažkom priem.
Slov. politika 80a90r 19.st
-SNS volebna pasivita 884-901
-895 Muzealna slov. spoločnosť-Kmeť; Martin; zberaťelstvo, vlastiveda
-hladali východiská:
a)s nemaďar. národmi;
-895 Národnost. kongres-Budapešť, Srbi, Rumuni, Slovaci; proti maďar. idei jednot. U; žiadali:svojbytnosť, autonomiu, demokraciu-neprijali
b)s Čechmi
-spolupraca v kultúre
-882 Praha-Detvan-s. študentov, vpliv Masaryka
-896-ČS jednota-podpora kult. a hosp.; 908 každoročne Luhačovice porady ČS jednoty
polit. strany
-SNS-Martin; Nár. noviny; Mudroň, Hurban, Vajanský; na Rusov
-Hlasisti-časopis Hlas; Praha na Česko; Šrobár, Blahov
-Ľud. strana-Ľud. niviny; kat. kňazi; Hlinka, Bielek
-Socialno demokratická strana-905BA; Lehocký; na robotníkov
-Milan Hodža-belvederská politika; na poľnohospodárov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?