Dejepis 8. ročník (Karol IV., Mária Terézia, Jozef II., uhorskí jakobíni, Napoleon Bonaparte, ...)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)



Dejepis 8. ročník (Karol IV., Mária Terézia, Jozef II., uhorskí jakobíni, Napoleon Bonaparte, ...)

Ustaraný cisár = Karol VI
1526-1527 = rakúsky Habsb. Získavyjú korunu českého a uhorského kráľa.Tým sa položili základy mnohonárodnej monarchie v strednej Eur.
1703-1711 = uhorske knieža Fero Rákoczi II. Vedie povstanie proti habsb.
1711 = podpísním Satumarského mieru sa končia povstania Uh. ľachty habsb. 1740 = cisár Karol VI. zomiera
mor. Epidémia = Veľka Moirava (BA)1710-1711 = 3860ľ.
1713-ČR-Morava
Veľka ozdoba uh. = Matej Bel
1704-1707 = študuje teológiu a filozofiu v Halle v Nemecku
1714-1749 = Pôsobenie v BA
1749 = zomrel
1242 = uh. Panovník Belo IV: podporuje po odchode Tatárov kolonizáciu a osídľovanie spustošenej krajiny osadníkmi z domova i zahraničia. 1. pol. 16.stor. = prebiehavalaská (pastierska) kolonizácia hornatých územi SR
1713 = Poporava J. Jánošíka
Žena na trone = M.T.
1740 sa stala panovníčkou habsb. monarchie
1756-1763 = vojne medzi pruskom a habsb. monarch.(M.T. vs Fridrich II.)
M.T. stratila Sliezko
Dôležité reformy M.T= odstranenie negramotnosti,,ref. školstva,,sudníctva.zakladanie manufaktúr,,Pestovanie nových plodin,zvierat,urbarska reforma(1768-1774)=Terez. urbár.
1768-1774 = v SR stoliciach sa realizuje urbárna úprava,ktorá predstavuje zak. Normu medzi zemepánom a poddaným
Urbár = kniha,súpis pozem. a poddanského majetku(pis. v jazyku ľudu)
Grunt = gazdovstvo,role,pozemky,,Furmanka = dovoz dreva zemepánom.
SR Sokrates = Adam František Kollár (Terchova-1718)
1748-získal miesto v cisárskej Dvorskej kniž. vo Viedni
1772 = stáva sa riaď. D.K.
1777 = M.T. mu uďeľuje šlachticky titul (kalapokiralý)
Osvieteny ref.=Jozef II., kt.na trón nastupuje v r.1780(syn M.T)
1781 = Jozef II. Vydáva Toleračny patent,kt. uďeľuje nab. slobudu
1785 = zrušenie nevoľníctva v uh.
1790 = Jozef II. zomiera
vydal
1780 = ČR a uh kraľ
Vydal viac ako 6000 ref.,patenrov
Anton Bernolák (1762-1813 NZ)
1787 = so svojími spoluprac. uzákonil SS (spisovnu slovenčinu)
1780 = 1. SR gramatika
BA = Posoniom,Pressburg,Pozsony,Prešpork,
1783 = Prešpurske noviny (až do 1787)
Narodny program = prog ktorý môže mať hosp.,pol.,kult. cieľe
-II- uvedomenie = uvedomenie si prislušnosti k istému nár.
Juraj Fandly = Pomocnik A.B. pri SJ a farár
Jan Holý = ----------II------------------ a najvýznamnejší básnik Bernolakovej generácie
Uh. Jakobíni = peredst. SR – na čele Martinovitcs neskôr Hajnótczy,S.Vrchovský(Skalica),K.Smetanovič,F.Abaffy,
1790-1792 = na habsb,.

trone Leopold II.
1792 = začiatok dlhej,štyridsaťročnej vojne vlády Frantíška II.
Tento rok vstupuje do vojny Rakúsko vs Fracúzsko
1793-1794 = v Paríži sa vády zmocnili jakobíni
1794 = sprisahanie odhalené(18 smrť,7poprava medzi nimi Hajn. a Martinovitc
NAPOLEON BONAPARTE (N.B.)
1796-začína sa politicka a vojenska kariera Napoleona Bonaparta,,Ako veliteľ Francúzkej armády bojuje v Taliansku proti Rakúsku a Rusku(František II.)
1804 = N.B. je korunovany za cisára Francúzka
1805-1813 = N.B vedie v Eur. Výbojne vojny
1809 = cisar Františak II. sa opäť pokúsil zvrátiť situaciu a vstúpil do vojny proti Napoleonovi.
Po porážke N.B. sa Rakúsko, vedene štátnym kancelárom Metternichom, stalo sa tak jednou z Eu. Mocnosti
Klemens Lothar Metternich(1773-1859) = Rakúsky polityk, minister zahrničných vecí, kancelár,
1785 = zrušenie nevoľníctva v Uh. Jozefom II.
1831 = na vych. Slovensku vypuklo rolnicke povstanie
1764 = Ang. tkáč a pradiar James Hargreaves skonštruoval pradiaci stroj
1781-1784 = James Watt Konštruuje svoj klasický dvojčinný párny stroj.
1818 = prve tech. Novinky
Ľ.Štúr = 1815 Uhrovec
1837 = stal sa zástupcom prof. Juraja Palkoviča na evanjelickom líceu
1845 = začína vydávať Slovenské národne noviny
Sformoloval politický program – zrovnoprávnenie sloveského národa,odstranenie poddanstva
1843 = rozhodnutie Ľ.Š. o uzákonnení sp. SJ na Hurbanovej fare v Hlbokom s Hurbanom a Hodžom.
Žiadosti sloveského národa
1847 – 1848 = - ,, Jar Národov “ ( revolučne roky )
- v BA zasadá uh. Snem
Celoslovenský program, sformulovaný v Lipt. Sv. Mikuláši ,Ľ.Š.,Hodžom,Hurbanom,(dostal názov žiadosti slov. Národa
Vyhlásili ho (program) 11.mája 1848 v liptovských kúpeľoch Ondrašová
OBSAHOVAL:
- Uh. sa malo stať krajinou rovnopravnych národov
- SR malo mať vlastny snem
- Zavedenie Sj do stolic a obci ako úradny,štátny a vyučujúci jazyk
- Vlastne školy
- V Uh. Sa malo zaviesť všeob. voleb. Právo
- Rolníkom sa mali vrátiť všetky pozemky

Mem. Slov národa
1859 = v bitke pri slferíne Rakúšania utrpeli porážku
1861 = bolo vyhlásene samostatne TALIANSKO
1861 = bolo prijaté Mem. Slov národa ( 6-7 jún v Turčianskom Sv. Martine,5000 zhromaždenie).

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?